Veelgestelde vragen

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

 • Wie hebben het keurmerk opgezet en waarom?

  Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ondersteunt LTO Nederland zijn leden daarbij. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Ook kunnen ondernemers aan anderen (bijvoorbeeld de gemeente) laten zien dat hun huisvesting op orde is. Met het vrijwillige keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Kan het Agrarisch Keurmerk Flexwonen behaald worden door alle agrarische werkgevers?

  De huisvestingsnorm maakt onderdeel uit van de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Werkgevers in deze sectoren kunnen zich dus aanmelden voor een audit. Momenteel is de norm niet opgenomen in de cao Productiegerichte Dierhouderij. Heeft er een audit plaatsgevonden en is de huisvesting akkoord bevonden dan is het zo dat de werkgever is gecertificeerd en niet de huisvesting. Dit is van belang om te weten in het geval huisvesting verhuurd wordt aan werknemers van een andere werkgever of een uitzendbureau.

 • Hoe zit het ook al weer met inhouden van de kosten van huisvesting op het WML van de werknemer?

  De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het wettelijk minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen. Hiernaast wordt geëist dat de werknemer akkoord gaat met het inhouden op het loon en dat de kosten begrenst zijn. In de agrarische sector is dit begrensd op 20% van het WML.

 • Kan ik de audit voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen combineren met mijn GLOBALG.A.P. en wat zijn de gevolgen voor het inhouden op het WML?

  Ja, het is mogelijk om deze audits te combineren. Dit levert u een voordeel op qua kosten en tijdsinvestering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft werkgevers in de sectoren Open Teelten en Glastuinbouw tot 1 maart 2020 ‘ingroeitijd’ gegeven zodat u de tijd krijgt de audit te laten verzorgen (bijvoorbeeld in combinatie met reeds geplande GLOBALG.A.P. audit) én toch alvast kunt inhouden via de loonstrook. Het is belangrijk dat u aan alle gestelde voorwaarden voldoet, die u kunt nalezen in ons stappenplan op www.werkgeverslijn.nl.flexwonen.

 • Is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd?

  Nee, nog niet. Het accreditatieproces kost tijd, meestal ongeveer een jaar vanaf het moment van indienen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is in februari 2019 ingediend. Om inhouding vooruitlopend op de daadwerkelijke accreditatie toch al mogelijk te maken is aan het ministerie van Sociale Zaken gevraagd om inhouden gedurende het accreditatieproces mogelijk te maken. Daar heeft het ministerie toestemming voor gegeven, tot uiterlijk 1 september 2020.

 • Moet ik aan alle eisen uit de norm voldoen?

  Ja, de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw bepalen dat u aan alle eisen moet voldoen. Echter, gedurende een ingroeiperiode gelden kunt u het certificaat behalen met ‘iets lagere’ eisen. Dat betekent dat uw certificering (nog) niet wordt afgewezen als u niet voldoet aan de controlepunten waarbij “aanbeveling” staat. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende tijd de punten waar nu nog aanbeveling staat een strengere waardering krijgen (major of minor). De verwachting is dat dit tijdens nieuwe cao-onderhandelingen aan de orde zal komen. De auditor licht één en ander tijdens de audit nader aan u toe.

 • Wat is een major en een minor?

  De eisen zijn voorzien van een kwalificatie (laatste kolom in de checklist). Een major is een eis waaraan u tijdens de audit volledig moet voldoen. U moet ook voldoen aan een norm die gekwalificeerd is met een minor, echter u heeft tot de volgende audit (1 jaar) de tijd om de minor op te lossen. Als bij de volgende periodieke audit de minor niet opgelost is, wordt dit normonderdeel automatisch een major.

 • Wat is een interne audit?

  In de huisvestingsnorm staat dat er minimaal één keer per jaar door de werkgever een interne audit dient te worden uitgevoerd om de eisen van Agrarisch Keurmerk Flexwonen te toetsen. Indien dit niet voor de audit is gebeurd, mag de certificerende instelling de audit afbreken.  Hierbij is het belangrijk dat:

  1. De datum van de interne audit wordt vastgelegd;
  2. De bevindingen duidelijk in beeld worden gebracht;
  3. Er acties worden uitgezet om eventuele onvolkomenheden te herstellen.

  De werkgever dient ervoor te zorgen dat bovenstaande punten aantoonbaar worden vastgelegd.

 • Wat is het verschil tussen het certificatieschema en de huisvestingsnorm?

  In het certificatieschema staat hoe het keurmerk werkt, in de huisvestingsnorm staat aan welke eisen de werkgever en de huisvesting moeten voldoen.

 • Wat kost certificering?

  De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld of de audit gecombineerd kan worden met de GLOBAL GAP audit en of u meerdere huisvestingslocaties heeft en waar. De certificerende instelling maakt graag een offerte voor u dus neem gerust contact met ze op.

 • Wat als mijn audit plaatsvindt op het moment dat er geen werknemers zijn gehuisvest of de tijdelijke huisvesting nog niet op het bedrijf aanwezig is?

  Wanneer u de audit voor het keurmerk flexwonen combineert met uw jaarlijkse GLOBALG.A.P. audit, kan het voorkomen dat er op dat moment geen werknemers zijn gehuisvest. Of dat u tijdelijke huisvesting gebruikt  die tijdens de audit nog niet aanwezig is. De auditor dient zich een goed beeld van de huisvesting te kunnen vormen. De huisvesting dient dus beschikbaar en toegankelijk te zijn op het moment van de audit. Indien tijdens piektijden (extra) huisvesting wordt geplaatst en als deze tijdens de audit niet beschikbaar is, dient de extra huisvesting tijdens gebruik beoordeeld te worden middels een extra audit. Tijdens de eerste audit beoordeelt de auditor wat hij kan beoordelen, tijdens de extra (korte audit) wordt de extra bijgeplaatste huisvesting beoordeeld. Een aantal onderdelen uit de norm hoeven dan niet normaals gecontroleerd te worden.

 • Kan ik me ook laten certificeren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en wat is het verschil tussen beide keurmerken?

  Ja, u kunt ook kiezen voor certificering op basis van de SNF-norm. Dit is vastgelegd in de cao Open Teelten en Glastuinbouw. Beide keurmerken zijn gebaseerd op de nationale intentieverklaring (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten uit 2012.

  Binnen SNF-norm is de zogenaamde ‘categorie overige huisvesting’ niet opgenomen. Deze categorie is belangrijk voor de agrarische sector, onder meer omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden – bijvoorbeeld tijdens de oogst – tussen 1 april en 1 november. Voor certificering van dit type huisvesting kunnen werkgevers dus niet bij SNF terecht. Binnen het agrarisch keurmerk flexwonen is de kwaliteit van deze kortdurende huisvesting wel geborgd. Ook seizoenarbeiders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en het onderhoud van hun huisvesting.

Arbeidsmigranten, huisvesting en zorgverzekering

 • Mijn buitenlandse werknemers willen niet komen of zijn of willen naar huis. Hiermee wordt het werk niet meer gedaan. Wat kan ik doen?

  Ga met uw werknemers in gesprek. Probeer hen gerust te stellen en extra comfort te geven. Ook zij hebben daar behoefte aan. We zien dat veel arbeidsmigranten nu (willen) terugkeren naar huis, in tijden van crisis is de familieband erg hecht. Mogelijk zal ook in de thuislanden een moreel beroep op de mensen zelf worden gedaan indien er tekort aan arbeid is.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kunt u hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als uw medewerkers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht vindt u meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel bij werknemers die bij u in dienst zijn adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Als u probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij uw uitzendbureau na te vragen of de mensen die naar u uitgezonden worden, wel verzekerd zijn.

  Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

 • Kan ik arbeidsmigranten nog inschrijven in het RNI?

  Ja, lees hierover dit bericht.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Zijn dan nog extra regels rond corona van toepassing?

  Nee, dat is specifiek voor huisvesting niet het geval (bovenop de RIVM instructies). We adviseren u dringend om minimaal  alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM (www.rivm.nl) geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting. In geval van gezamenlijke huisvesting waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders bij zeer grote locaties) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine. U kunt met hen ook de mogelijkheid tot een quarantainelocatie bespreken.

 • Ik wil graag mijn huisvesting laten certificeren via het agrarisch keurmerk flexwonen (AKF). Kan dat nog?

  Ja, dat kan, we adviseren u om contact op te nemen met één van de certificerende instellingen (CI) van AKF. U vindt de gegevens via www.werkgeverslijn.nl/flexwonen. De CI’s hebben uiteraard ook te maken met de beperkingen in bewegingsvrijheid rond corona. Daarom worden  op dit moment  in deze bijzondere situatie ook inspecties op afstand (dus via de camera van uw mobiele telefoon) uitgevoerd, aangevuld met documenten die u hen stuurt. Onderdeel daarvan is in elk geval een ‘self audit’. U beoordeelt aan de hand van de norm dan ook zelf uw locatie.

 • Door de “anderhalve-meter-eis” kan ik minder mensen huisvesten. Wat nu?

  Ons advies is om beslist niet te tornen aan de anderhalve-meter-eis, ook niet in slaapvertrekken. In veel gevallen zal dat betekenen dat u minder mensen kunt huisvesten in uw huidige locaties. Ons advies is om dan op uw eigen bedrijf extra units te laten plaatsen. Dat is beter dan de mensen naar elders te laten reizen voor huisvesting. Gemeenten zien over het algemeen de ernst van de situatie in en gedogen deze extra huisvesting vaak.
  Mocht u toch elders huisvesting regelen, dan adviseren wij om dat te doen in kleinschalige huisvesting, bijvoorbeeld in vakantieparken (die nu toch leeg staan). Die zijn op dit moment niet duur. Uw mensen onderbrengen in grootschalige en/of andermans huisvestingslocaties vergroot de besmettingskans op Corona.

Banenafspraak en Quotumwet

 • Banenafspraak en Quotumwet

  In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenaamde Wet Banenafspraak. De Quotumregeling kan ingaan als het aantal banen in de Banenafspraak niet wordt gehaald. Dan kunt u als werkgever verplicht worden om een werknemer met een arbeidsbeperking binnen uw bedrijf te plaatsen. Doet u dat niet? Dan krijgt u te maken met de zogenaamde quotumheffing. Klik hier om een overzicht te downloaden.

  • Wat houdt de Banenafspraak in?

  In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenaamde Wet Banenafspraak. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) die voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de marktsector (waaronder de agrarische sector) en 25.000 bij de overheid. De Banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers (grote en kleine) in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Meer informatie over de Banenafspraak vindt u in de kennisbank arbeid.

 • Wie behoren er tot de doelgroep voor de Banenafspraak?

  De mensen die tot de doelgroep voor de Banenafspraak vallen:

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
  2. Mensen met een Wsw-indicatie;
  3. Wajongers met arbeidsvermogen;
  4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan

  De sociale partners en gemeenten hebben afgesproken dat mensen op de Wsw-wachtlijst en Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen bij het plaatsen op een baan.

 • Waarom werken met werknemers met een arbeidsbeperking?

  Er zijn diverse redenen waarom werkgevers willen werken met een werknemer met een arbeidsbeperking, zoals: werkgevers willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, de (naderende) krapte op de arbeidsmarkt tegengaan, binden & boeien eigen werknemers, vergroten betrokkenheid, zij kennen persoonlijk iemand die ze een baan gunnen, zij zoeken gemotiveerd personeel voor eenvoudige werkzaamheden, onderscheidend vermogen en innovatiekracht, en het voorkomen van de quotumheffing voor werkgevers.

 • Moet een werknemer met een arbeidsbeperking zijn opgenomen in het doelgroepregister?

  Ja, de mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan van het UWV, anders tellen zij niet mee voor de Banenafspraak. Mensen in de Wajong en mensen met een WSW-indicatie of Wiw- en ID-baan zijn in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Mensen uit de Participatiewet neemt het UWV in het register op als het UWV heeft beoordeeld dat zij tot de doelgroep behoren. Het is verstandig om voordat iemand aan de slag gaat te zorgen voor een beoordeling voor de banenafspraak. Dat kan teleurstelling voorkomen. De gemeente kan het UWV vragen om voor deze (potentiële) werknemer een beoordeling arbeidsvermogen uit te voeren. Ook kan iemand met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet zich rechtstreeks bij het UWV aanmelden voor een beoordeling arbeidsvermogen.

  U kunt als werkgever bij het UWV navragen of een (potentiële) werknemer in het doelgroepregister is opgenomen aan de hand van het BSN en loonheffingennummer. Vanaf eind 2015 kunt u het register via een portal zelf raadplegen.

 • Wat houdt de beoordeling arbeidsvermogen in?

  Voor de beoordeling arbeidsvermogen kijkt UWV of iemand behoort tot de doelgroep van banenafspraak en quotumregeling. Voor de mensen uit de Participatiewet bepaalt het UWV of iemand in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Het UWV kijkt of iemand in staat is een drempelfunctie uit te voeren. Een drempelfunctie is een functie die voorkomt op de Nederlandse arbeidsmarkt en die een lichte belasting van iemand vraagt, en die iemand met (forse) beperkingen uit kan voeren. Als iemand niet in staat is een drempelfunctie uit te voeren, dan is hij niet in staat het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

  Als iemand niet tot de doelgroep behoort kijkt het UWV of iemand mogelijk recht heeft op Wajong 2015. Deze gecombineerde beoordeling maakt het mogelijk dat het UWV zoveel mogelijk in één beoordeling en met gebruikmaking van alle relevante informatie beoordeelt of betrokkene arbeidsvermogen heeft. Op basis van die beoordeling kan het UWV vaststellen of betrokkene tot de doelgroep van de banenafspraak of quotumheffing behoort, en opgenomen kan worden in het doelgroepregister.

  Een andere uitkomst kan zijn dat betrokkene geen arbeidsvermogen heeft en recht heeft op de Wajong 2015. Het UWV informeert betrokkene over de uitkomsten van de beoordeling. Verder informeert het UWV, als de betrokkene onder de doelgroep van de gemeente valt, de gemeente over de uitkomsten. De gemeente kan op grond daarvan zo nodig vervolgstappen zetten met het oog op de ondersteuning van betrokkene.

 • Kan ik ervan uitgaan dat als ik een leerling van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) aanneem dat deze persoon tot de doelgroep van de banenafspraak behoort?

  De staatssecretaris van SZW heeft in overleg met de sociale partners, de VNG, gemeenten en het UWV op basis van aanbevelingen van de Werkkamer afspraken gemaakt over een aantal wijzigingen in de werkprocessen van de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Eén van de afspraken is dat leerlingen van vso-/pro scholen en mbo-entree opleidingen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij het UWV voor de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Om te voorkomen
  dat zij nadat zij hun school hebben afgerond, tussen de wal en het schip vallen.

  Leerlingen afkomstig van vso-/pro scholen en entree opleidingen bij mbo-instellingen horen niet automatisch tot de doelgroep. Voor hen geldt dat ze zich rechtstreeks bij het UWV kunnen aanmelden voor een beoordeling arbeidsvermogen. Leerlingen die in het schooljaar 2014- 2015 vso-/pro-scholen hebben verlaten, zijn tijdelijk opgenomen in het doelgroepregister en worden later door het UWV beoordeeld. Als op basis van de beoordeling van het UWV blijkt dat deze
  persoon tot de doelgroep behoort, wordt de betreffende persoon definitief opgenomen in het doelgroepregister. Als het UWV oordeelt dat de persoon het wettelijk minimumloon kan verdienen, behoort deze persoon niet tot de doelgroep. Dan eindigt de registratie in het doelgroepregister met ingang van 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op het jaar waarop het UWV heeft beoordeeld dat iemand niet tot de doelgroep behoort. In dat geval telt de betreffende persoon vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het UWV vaststelt dat de persoon niet tot de doelgroep behoort nog twee jaar mee.

 • Tellen BBL-ers ook mee?

  Mensen die in een BBL-dienstverband bij een werkgever werken, tellen mee als zij tot de doelgroep horen. Personen kunnen zich tot gemeenten wenden of zich rechtstreeks aanmelden bij het UWV voor een beoordeling arbeidsvermogen. Als het UWV vaststelt dat de betreffende persoon tot de doelgroep behoort, telt de persoon mee voor de duur van de plaatsing.

 • Tellen tijdelijke dienstverbanden van mensen uit de doelgroep ook mee?

  Als er sprake is van een dienstverband tellen de uren mee. Als iemand niet langer in dienst is, telt hij niet meer mee. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat bij de monitoring van de banenafspraak altijd het aantal verloonde uren – en dus banen – van de maand december wordt afgezet tegen het aantal verloonde uren tijdens de nulmeting van 1 januari 2013 (dit zijn de uren van december 2012).

 • Ik heb al een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst, telt deze werknemer mee voor de banenafspraak?

  In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. U kunt bij UWV opvragen of een werknemer in het doelgroepregister staat en dus meetelt voor de banenafspraak.

 • Is het mogelijk om iemand die al geplaatst is op een baan alsnog op te nemen in het doelgroepregister? En als iemand na de peildatum van 1 januari 2013 is gaan werken, kun je dan achteraf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen?

  Ja, dat is mogelijk, maar het is lang niet altijd nodig om mensen nog te laten beoordelen voor de banenafspraak. Veel mensen uit de doelgroep staan al in het doelgroepregister. Zo zijn de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een ID/Wiw-baan, als groep in het doelgroepregister opgenomen. Voor hen is geen nadere beoordeling nodig. Als iemand uit deze groepen vanaf 1 januari 2013 is gaan werken, telt de baan mee voor de telling van de extra banen.

  Voor mensen die onder de Participatiewet vallen, ligt dat anders. Als zij gaan werken bij een werkgever, telt deze baan pas mee voor de extra banen, als het UWV heeft vastgesteld dat zij tot de doelgroep behoren. Mensen die onder de Participatiewet vallen, horen tot de doelgroep, als het UWV heeft vastgesteld dat zij niet
  het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die onder de Participatiewet valt, en denkt dat deze persoon tot de
  doelgroep van de banenafspraak hoort, kan hij ook via het BSN nagaan of deze persoon al in het doelgroepregister is opgenomen. Ook kan de betreffende persoon rechtstreeks, of via de gemeente, het UWV vragen om een beoordeling arbeidsvermogen.

 • Moet ik extra banen creëren bovenop mijn huidige bezetting?

  Nee, u kunt voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen op plekken die openvallen door natuurlijk verloop. Ook is het mogelijk om taken en activiteiten op een andere manier te organiseren binnen het bedrijf. Dit kan door functies aan te passen aan de mogelijkheden werknemers uit de doelgroep (jobcarving) of bestaande taken in een bedrijf die misschien meerdere personen nu uitvoeren, in één functie onder te brengen die iemand uit de doelgroep kan uitvoeren (functiecreatie).
  De regionale WerkgeversServicepunten ondersteunen werkgevers die regionaal en lokaal werken. Zij kunnen ondersteuning en advies geven over de mogelijkheden binnen uw bedrijf om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Ook het UWV en Sw-bedrijven kunnen werkgevers adviseren over geschikte functies voor mensen uit de doelgroep.

 • Hoeveel uur moet een werknemer met een arbeidsbeperking werken om mee te tellen voor de Banenafspraak?

  Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat de mensen uit de doelgroep gemiddeld werken. Op basis van de nulmeting is komen vast te staan dat het gaat om een baan van 25,5 uur per week. Kleinere banen dan een baan van 25,5 uur tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde uren mee. Het kan dus gaan om meer arbeidscontracten dan (getelde) banen. Banen groter dan 25,5 uur per week tellen mee als meer dan één baan.

 • Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Banenafspraak?

  Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen. Vanaf het moment dat mensen niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, tellen zij (en de uren) nog twee jaar mee voor de Banenafspraak na het jaar dat geconstateerd is dat zij niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, bijvoorbeeld als zij zich in een baan zo hebben ontwikkeld, dat zij onder inzet van loonkostensubsidie zelf het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Een voorbeeld: iemand voldoet op 1 juni 2016 niet meer aan de doelgroepcriteria. Dan behoort hij nog tot en met 31 december 2018 tot de doelgroep, en blijft hij in het register staan. Zijn plaatsing op de baan telt ook mee tot en met deze datum. Meer informatie over de telling voor de Banenafspraak vindt u in de kennisbank arbeid.

  • Zijn er (financiële) tegemoetkomingen beschikbaar voor werkgevers die een werknemer uit de doelgroep aan willen nemen?

  Ja, gemeenten hebben met de Participatiewet veel voorzieningen en instrumenten gekregen om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen naar werk. Gemeenten kunnen ook wanneer nodig instrumenten inzetten om werkgevers te faciliteren. Ook het UWV heeft instrumenten en voorzieningen die ze in kunnen zetten voor mensen uit de Wajong en om werkgevers te ondersteunen. Denk hierbij aan de loonkostensubsidie, de loondispensatie (Wajong), no-risk polis en proefplaatsing. Meer informatie vindt u in de kennisbank arbeid en de regionale WerkgeversServicepunten kunnen u meer informatie geven over de beschikbare regelingen.

  Mijn werknemer valt onder de no-riskpolis en ik ontvang loonkostensubsidie van de gemeente, moet ik bij ziekte dan aan de gemeente doorgeven dat de loonkostensubsidie moet worden stopgezet?
  Nee, sinds 1 januari doet UWV deze melding voor u. De loonkostensubsidie stopt dan automatisch en u hoeft niet meer zelfde gemeente te informeren. Zie ook dit bericht van UWV.

  • Is de cao ook van toepassing voor werknemers met een arbeidsbeperking?

  Ja, een cao is ook van toepassing voor werknemers met een arbeidsbeperking en u dient ook een arbeidsovereenkomst overeen te komen. In de cao Open Teelten (bijlage V), Glastuinbouw (artikel 9B) en Dierhouderij (bijlage V-E) zijn er zelfs bepalingen opgenomen rondom de beloning van werknemers met een arbeidsbeperking (doelgroep). Een eventuele loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet (of loondispensatie voor Wajongers) komt u in de loonkosten tegemoet wanneer de loonwaarde van de werknemer lager ligt dan het WML.

 • Wat is de verdiencapaciteit van de werknemer?

  De verdiencapaciteit van een werknemer wordt ook wel de loonwaarde in het kader van de Participatiewet genoemd. Er wordt dan gekeken naar het arbeidsvermogen van de werknemer. De loonwaarde is de waarde van de arbeidspresetatie van een (potentiële) werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment. Die arbeidsprestatie wordt vergeleken met de arbeidsprestatie in de normfunctie. De loonwaarde wordt bepaald door gecertificeerde arbeidsdeskundigen van het UWV. De loonkostensubsidie is een financiële compensatie voor werkgevers en kan worden ingezet wanneer de werknemer niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen het (bruto) wettelijk minimumloon en de vastgestelde loonwaarde (bruto).

  Voor Wajongers geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan door de werkgever worden aangevraagd met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt dan of uw werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap. Met dit oordeel stelt de arbeidsdeskunidge vast hoeveel loon u moet betalen.

 • Geldt de ketenbepaling en de transitievergoeding ook voor werknemers met een arbeidsbeperking?

  Ja, er gelden geen specifieke uitzonderingen in de Wet Werk en Zekerheid (o.a. ketenbepaling en transitievergoeding) voor werknemers met een arbeidsbeperking.

 • Hoe kom ik aan een werknemer die behoort tot de doelgroep?

  Bent u op zoek naar mensen die tot de doelgroep van de Banenafspraak behoren? U kunt terecht bij de WerkgeversServicepunten. Zij vormen het loket van waaruit gemeenten en UWV, en vaak ook andere bemiddelaars zoals Sw-bedrijven en private bemiddelaars samenwerken. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met partijen als UWV, gemeenten, een Sw-bedrijf, uitzendbureaus, re-integratiebureaus bij u in de regio.

  Uiteraard is het ook mogelijk dat u, of iemand uit uw omgeving iemand kent die tot de doelgroep behoort. U kunt ook een vacature te plaatsen, bijvoorbeeld via algemene en gespecialiseerde vacaturesites en social media (bijvoorbeeld via Twitter met #Participatiewet #Wajong #arbeidsbeperkt). Het is helaas niet mogelijk om in het doelgroepregister te zoeken naar kandidaten voor een vacature. In de vacature kunt u bijvoorbeeld aan aangeven dat uw bedrijf het belangrijk vindt dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken en dat u in het kader van de Participatiewet kandidaten met bijvoorbeeld een Wajong uitkering van harte uitnodigt om op de functie te solliciteren. Let op: u mag niet gericht werven naar werknemers met een arbeidsbeperking en andere werknemers uit te sluiten.

  Verder is er uit onderzoek is gebleken dat volgende redenen belangrijk zijn voor een werknemer uit de doelgroep om een baan te kiezen: flexibele werktijden, parttime werken, acceptabele werkdruk, opleidingsmogelijkheden, acceptabele reistijd, uitdaging en inhoud, persoonlijke idealen. De randvoorwaarden om voor een baan te kiezen zijn: werksfeer, draagvlak voor mensen met een arbeidsbeperking en een goed salaris. Met deze redenen en randvoorwaarden kunt u rekening houden in uw vacaturetekst.

 • Wat gebeurt er als de Banenafspraak niet wordt gehaald?

  Wanneer het aantal banen in de Banenafspraak niet wordt gehaald, dan kan het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord ingaan, namelijk de Quotumregeling. Deze regeling kan voor het eerst ingaan vanaf 2017 omdat in 2016 wordt beoordeeld of de aantallen banen voor 2015 per sector (markt of overheid) zijn gehaald. Waar bij de Banenafspraak wordt gekeken of werkgevers op landelijk niveau de extra banen hebben gerealiseerd, wordt er bij de Quotumregeling gekeken naar de gerealiseerde banen per individuele werkgever. Per werkgever wordt dan gekeken of hij voldoende mensen in dienst heeft conform het quotumpercentage dat in dat jaar voor zijn sector geldt. Voldoet u dan niet aan het quotumpercentage, dan geldt er een jaarlijkse heffing á €5.000 per niet vervulde (volledige) arbeidsplaats (van 25,5 uur per week) voor iemand uit de doelgroep. Meer informatie over de Quotumregeling, de telling voor de Quotumregeling en de heffing vindt u in de kennisbank arbeid.

   

 • Krijgen alle werkgevers te maken met de Quotumregeling als deze gaat gelden?

  Nee, alleen werkgevers met 25 of meer werknemers kunnen met de quotumheffing te maken krijgen. Of een bedrijf daaronder valt, kijkt het UWV naar de verloonde uren. Per jaar wordt hiervoor de grens van 40.575 uur aangehouden. Aan de hand van de polisadministratie stelt het UWV vast of een bedrijf dit aantal verloonde uren heeft verantwoord in de loonaangifte. Dit betekent overigens ook dat de uren van ingeleend personeel (bijv. uitzendkrachten) niet meetellen om te bepalen of u boven de 40.575 uren per jaar uitkomt.

 • Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Quotumregeling?

  Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen, zoals bij de Banenafspraak. Stel dat u als werkgever iemand uit de doelgroep heeft geplaatst en daarna ontslaat, dan tellen de uren die deze mensen in periode tot hun ontslag op de extra banen gewerkt hebben mee om vast te stellen of u aan het quotumpercentage voldoet. Als u de werknemer uit de doelgroep weer aanneemt, dan tellen de uren die iemand werkt vanaf dat moment weer mee.

 • Tellen inleenverbanden mee voor het quotumpercentage?

  Ja, inleenverbanden (zoals uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep of gedetacheerde Wsw-ers) tellen mee voor het quotumpercentage van de inlener. Bij de Quotumregeling wordt er geteld op het niveau van de individuele werkgever en niet, zoals bij de Banenafspraak op landelijk niveau. SZW werkt op dit moment nog uit op welke manier dit het beste kan gebeuren. Wel staat al vast dat er een database moet komen voor de gegevens over uitgeleende mensen uit de doelgroep aan de inlenende werkgever.

 • Hoe wordt er geteld bij grote werkgevers met verschillende BV’s of verschillende werkmaatschappijen?

  De quotumheffing wordt per werkgever berekend op het niveau van het fiscaal nummer. Voor werkgevers is dat een bekende en herleidbare afbakening. Het gaat om het niveau waarop werkgevers werknemerspremies af dragen en het niveau waarop de hoogte van de WIA-premie per werkgever wordt vastgesteld.

 • In hoeverre wordt tijdens de quotumheffing rekening gehouden met een daling van het personeelsbestand?

  Als het personeelsbestand van een bedrijf afneemt, werkt dit door in het aantal mensen uit de doelgroep dat in dienst moet zijn bij de werkgever. Het quotumpercentage wordt namelijk toegepast op het totaal aantal verloonde uren bij een werkgever. Dit totaal aantal verloonde uren bevat ook het aantal verloonde uren van de mensen uit de doelgroep.
  De systematiek van de quotumregeling voorziet in een hardheidsclausule voor werkgevers die in een jaar geconfronteerd worden met een sterke krimp van de organisatie. Als bij de berekening van de quotumheffing over een kalenderjaar blijkt dat de werkgever over het desbetreffende kalenderjaar geen grote werkgever meer is (25 of meer werknemers, uitgedrukt in verloonde uren), dan is de betreffende werkgever over dat betreffende kalenderjaar geen quotumheffing verschuldigd.

  In het geval dat een werkgever bij een eventuele krimp een grote werkgever blijft geldt dat de werkgever moet blijven voldoen aan het quotumpercentage. Vanaf 1 juli 2015 is op grond van de Wet werk en zekerheid een ontslagregeling gepubliceerd (Staatscourant, nr 12685 van 11 mei 2015) die voorziet in een regeling op grond waarvan arbeidsbeperkten buiten beschouwing kunnen worden gelaten bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel. Hierdoor zal een bedrijf dat al aan zijn quotumpercentage voldoet, daaraan kunnen blijven voldoen

Cafetariaregeling

 • Wat is de collectieve cafetariaregeling?

  De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit.

   

 • Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?

  Bij de toepassing van de cafetariaregeling mag u onder voorwaarden een bepaald deel van het brutoloon netto uitbetalen. Dat is niet alleen gunstig voor de werknemer (hij ontvangt meer nettoloon) maar ook voor u als werkgever. Over het gedeelte dat netto uitbetaald wordt hoeft u namelijk geen werkgeverslasten te betalen.

 • Hoe regel ik het?

  U komt met uw buitenlandse werknemer een arbeidsovereenkomst overeen. In deze arbeidsovereenkomst zijn de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de cafetariaregeling opgenomen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft hiervoor een addendum ontwikkeld die u hiervoor kunt gebruiken. Deze voorbeelden kunt u hier downloaden. De voorbeelden zijn ook beschikbaar in het Bulgaars, Engels, Pools en Roemeens.

 • Welk loon mag uitgeruild worden?

  Het ruilen van loon is alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon, zoals opgenomen artikel 8 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Deze wet geldt met ingang van 1 januari 2018 zowel voor de uren van de normale arbeidsduur als voor de overuren. Toeslagen op het hiervoor genoemde loon (zoals een toeslag, bonus of vakantiebijslag) kunnen in de ruil betrokken worden.

 • Welke kosten mogen uitgeruild worden?

  1) Extra kosten voor huisvesting: dit zijn de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten. Let hierbij op de specifieke afspraken die in de voor uw bedrijf van toepassing zijnde cao zijn vastgelegd.
  2) Extra kosten voor reizen tussen land van herkomst en Nederland: deze kosten mogen uitgeruild worden a € 0,19 per kilometer indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden kunt u vinden in de brochure.
  3) Extra kosten voor levensonderhoud: dit is vastgesteld bedrag per week per land (en geactualiseerd per 1 januari 2020). De bedragen vindt u in de brochure.

 • Mag ik de regeling jaarrond toepassen?

  Nee, dat mag niet. De regeling geldt voor seizoenarbeiders en daarom heeft de Belastingdienst de regeling gemaximeerd op 9 maanden per jaar. Wel mag u de regeling meerdere keren per jaar toepassen als de werknemer bijvoorbeeld voor twee perioden per jaar seizoenwerk komt uitvoeren (bijvoorbeeld de snoei en de fruitoogst). U kunt de regeling dan twee keer toepassen.

 • Mag ik de cafetariaregeling toepassen bij tijdelijke contracten langer dan 9 maanden?

  Dit valt niet onder de collectieve afspraak tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. Het advies is om in dergelijke gevallen vooraf een individuele regeling te treffen met uw lokale inspecteur van de Belastingdienst.

 • Ik bied geen huisvesting aan op mijn eigen terrein, mogen de huisvestingskosten dan wel uitgeruild worden?

  Ja, dit is mogelijk. Voor de huisvestingskosten wordt uitgegaan van de werkelijk aan de werknemer in rekening gebrachte huisvestingskosten. Het is van belang dat deze kosten ook daadwerkelijk aangetoond kunnen worden middels een huurcontract of factuur.

 • Een piekarbeider ontvangt over zijn loon een toeslag van 20,7%. Mag dit uitgeruild worden?

  Ja, het is toegestaan om dit uit te ruilen. De toeslag van 20,7% over alle gewerkte uren is voor de compensatie van opgebouwde vakantiedagen en vakantiebijslag (20%) en het gemis aan nabestaandenpensioen (0,7%). Dit is vastgelegd in de agrarische cao’s Open Teelten en Glastuinbouw en dit is een verplichting om de regeling piekarbeid toe te mogen toepassen.

 • Mag de vakantiebijslag over alle gewerkte uren uitgeruild worden?

  Ja, over alle gewerkte uren mag de waarde van de vakantiebijslag uitgeruild worden. Dit geldt dus niet alleen over de overuren.  In de cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij bedraagt het percentage vakantiebijslag 8,25%. In de cao Glastuinbouw is dit 8,33%.

 • Kunnen uitzendbureaus of payrollbedrijven gebruik maken van deze regeling?

  Nee, dat kan niet. Alleen werknemers die zelf in dienst zijn bij een agrarische werkgever die lid is van één van de genoemde organisaties vallen onder deze collectieve cafetariaregeling.

Coronavirus

 • Wanneer kan ik de betaling van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) verwachten?

  Tot op heden hebben wij begrepen dat de LIV in mei betaald zou worden. Echter: Op de website van het UWV staat nu andere informatie:

  1. UWV stuurt voor 15 maart de voorlopige berekening voor de LIV
  2. Werkgevers kunnen tot 1 mei reageren
  3. De Belastingdienst stuurt voor 1 juli de definitieve berekening
  4. Uitbetaling door de Belastingdienst binnen 6 weken na de definitieve berekening

  LTO is verbaasd over deze vertraging en zet zich in om het UWV te bewegen de LIV eerder uit te betalen.

 • Wat betekent het als mensen een vitaal beroep hebben?

  Ouders met een dergelijk beroep kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zelf naar hun werkplek kunnen. Iedereen die actief is in de voedselketen valt onder de vitale beroepen. Het werk op land- en tuinbouwbedrijven waar voedsel geproduceerd wordt en dieren worden gehouden valt onder de vitale beroepen. Ook de verwerkende industrie en de transport van producten voor de voedselketen valt hier onder.

  Sierteeltbedrijven maken niet rechtstreeks deel uit van de voedselketen. Daardoor vallen werknemers in die sector helaas niet onder de vitale beroepen.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van vitale beroepen.

 • Welke noodmaatregelen heeft het kabinet getroffen om ondernemers door deze crisis te helpen?

  U vindt op de website van de Rijksoverzicht meer informatie over de diverse maatregelen.

  Ook verwijzen wij graag naar de sites van LTO Noord, ZLTO en LLTB alsmede naar die van LTO Nederland. Voor telefonische informatie kunnen leden terecht bij de leden contactcentra van LTO Noord, ZLTO en LLTB of bij hun vaktechnische organisatie.

  Daarnaast kunt u deze factsheet van de Rijksoverheid raadplegen (klik op de afbeelding om de factsheet te downloaden):

   

 • Ik heb te weinig werknemers, maar een collega uit de buurt heeft juist werknemers over. Hoe kunnen we gebruik van elkaar maken?

  Er is dan sprake van collegiale uitlening. Hier gelden geen algemene eisen voor. Wel is het belangrijk om dit in een overeenkomst vast te leggen, met de mededeling dat er sprake is van collegiale inlening en tegen welke voorwaarden.

  Juridisch is er sprake van collegiale inlening als het sprake is van ‘het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn’. Er moet dus sprake zijn van een werknemer die normaal in de onderneming van de uitlener werkt en er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk. Ook dient de arbeidskracht door de inlenende partij niet verder te worden doorgeleend aan een andere partij.

 • Hoe informeer ik mijn werknemers over het coronavirus?

  We kunnen ons voorstellen dat u uw werknemer graag een brief wilt sturen met instructies over het coronavirus en informatie over eventueel verlof. Welke maatregelen getroffen kunnen en moeten worden is sterk bedrijfsspecifiek. De AWVN heeft een goede voorbeeldbrief ontwikkeld die u ter inspiratie kunt gebruiken. Deze voorbeeldbrief is (onder meer) gebaseerd op de informatie zoals die op 10 maart 2020 op de site van het RIVM te vinden is. Kijk regelmatig of het RIVM nieuwe maatregelen voorschrijft. Overleg bij twijfel met de bedrijfsarts of arbodienst of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Heeft iemand in het huishouden koorts dan moet het hele gezin thuis blijven, conform de maatregelen van de overheid. Een werknemer met een ziek kind dat koorts heeft, moet dus ook thuis blijven. Maar hoe zit het met loondoorbetaling, ook als het kind niet ziek is?

  Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. De Werkgeverslijn krijgt hier veel vragen over, maar de huidige wetgeving is niet echt berekend op zo’n crisis als we nu hebben. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur, en alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen valt dit inderdaad onder zorgverlof. Wegens besmettingsgevaar is hij (en zijn eventuele partner) in dit geval inderdaad de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof kan in dit geval dus worden ingezet in deze periode. Het gaat dan om kortdurend zorgverlof (2 weken) waarbij de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden. Echter, het is de verwachting dat deze crisissituatie nog wel een poosje gaat duren. De vakantierechten van de werknemer zijn dan wellicht niet toereikend om dit te overbruggen. Het kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om dit te delen: werkgever betaalt een deel door, en werknemer zet wat verlofuren in.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.

  Het blijft zoeken en vraagt ook om maatwerk. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig / geen andere oplossingen dan zelf thuis blijven. Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing.

  Nu de situatie met Corona langer duurt heeft LTO bij het ministerie van SZW de vraag neergelegd of SZW mee wil denken naar een oplossing in deze problematiek. De kosten lopen in een langere periode behoorlijk op en dit valt ons inziens buiten de hierboven geschetste “normale risico’s” die een werkgever en werknemer kunnen dragen.

 • Kan ik uitstel aanvragen voor betaling van BPL- en Colland-premies?

  U moet uw aangifte blijven doen. Het is mogelijk om contact op te nemen met het pensioenfonds als u ten gevolge van de coronacrisis niet aan de gebruikelijke betaaltermijnen kunt voldoen. Lees hier meer in het bericht van BPL Pensioen. Colland arbeidsmarkt volgt dezelfde lijn als BPL, met dien verstande dat de facturatiefrequentie verschilt van BPL omdat BPL per maand int en Colland per kwartaal. Voor vragen over de premie inning bij Colland kunt u mailen met  werkgever@bplpensioen.nl of bellen op (050) 522 40 00.

 • Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden van een werknemer bij collegiaal in- en uitlenen?

  Dit verandert niet. De werknemer blijft in dienst bij zijn oorspronkelijke werkgever en alleen tijdelijk uitgeleend. Hij blijft dus onder dezelfde cao en arbeidsvoorwaarden in dienst. Gaat de werknemer tijdelijk een andere functie uitvoeren? Werkgever en werknemer moeten dan in overleg gaan over de redelijkheid van een tijdelijke loonaanvulling.

 • Moeten werknemers ook anderhalve meter afstand houden van elkaar?

  Ja, ten allen tijde. Dus zowel op de werkvloer, als in eventuele transportmiddelen, als in de eventuele woon- en slaapverblijven. Wij hebben begrepen dat de overheid hier ook streng op handhaaft.

  Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen staat. Dit leidt tot zeer lastige situaties op de werkvloer en soms is het nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk bij te houden. Ook in bijvoorbeeld acht-personenbusjes kunnen op dit moment geen acht mensen mee. ‘Stelletjes’ mogen wel in elkaars onmiddellijke nabijheid werken, zich verplaatsen en wonen.

  De gemeente Horst aan de Maas heeft een mooie infographic gemaakt in meerdere talen waarin de regels uitgelegd zijn. Deze vindt u hier.

  Voor praktische voorbeelden van oplossingen die ondernemers vinden rond de knelpunten alsmede meer informatie over veiligheid op de werkvloer verwijzen wij graag naar de website van Stigas.

  De Taskforce heeft de overheid verzocht om met een praktische richtlijn voor vervoer te komen. Ook is contact geweest met de ABU en NBBU rond hun  advisering naar uitzendbureaus. Dit heeft geleid tot de bevestiging dat ook bij het woon-werkverkeer de richtlijnen van het RIVM van toepassing zijn. Dit betekent dat men óók tijdens vervoer anderhalve meter afstand tot elkaar dient te houden.

  Mogelijk heeft u iets aan de volgende handreiking. Let wel: Deze is juridisch niet getoetst.
  Rijd niet samen, maar ga elk met een eigen auto. Is dat niet mogelijk, rijd dan met zo weinig mogelijk mensen in één auto, zodat je afstand kunt houden. Is dat niet mogelijk, breng afscherming aan in de auto, zodat mensen fysiek van elkaar gescheiden worden. Is dat niet mogelijk, zorg dan voor maximale ventilatie (ramen open bij mooi weer). Houdt daarnaast afstand bij het instappen en reinig en desinfecteer de belangrijkste plekken auto dagelijks. Laat iedereen telkens op dezelfde plek zitten. Op dit moment onderzoekt Stigas wat de eisen zijn rond afscherming / compartimenten binnen een auto.
  In een bus met een capaciteit van 62 personen, kunnen 20 mensen worden vervoerd met 1.5 meter afstand tussen iedere persoon. In een bus met een capaciteit van 50 personen, komt dit neer op 15 personen. Het is wel belangrijk dat ook bij het instappen en uitstappen de afstandsregel strikt wordt gehanteerd. Ook de vervoersbranche wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Verschillende touringcarbedrijven geven aan tegen kostprijstarieven mee te willen denken in het vervoer van internationale werknemers die nu juist zo hard nodig zijn. Ondernemers die hier gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen met een vervoerder in hun regio.

 • Is er ook informatie in andere talen beschikbaar?

  Ja, de Rijksoverheid heeft informatieposters ontwikkeld met informatie in veel verschillende talen. U kunt deze hier downloaden en ophangen op uw bedrijf.

  Daarnaast heeft Stigas de poster ‘Coronavirus, Hoe bescherm je jezelf en anderen?’ in verschillende talen ontwikkeld voor bedrijven. U kunt deze hier downloaden en ophangen op uw bedrijf.

 • Kan ik uitstel van betaling voor PAWW premies krijgen?

  U doet aangifte per tijdvak zoals u gewend was. Daarna ontvangt u een nota over dat tijdvak. Wanneer u uw nota’s niet kunt voldoen, kunt u die negeren. PAWW stuurt wel herinneringen. Als u ook de herinneringen niet voldoet, neemt PAWW contact met u op om te informeren naar uw situatie (bron: spaww.nl).

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?


  U kunt hier een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening downloaden.

   

 • Ik heb een sierteeltbedrijf. Kan ik mijn werknemers vragen om overuren op te nemen omdat het nu rustiger is?

  In het kader van goed werknemerschap kunt u dit inderdaad van uw werknemers vragen. Als u met het jaarurenmodel werkt kunt u dat sowieso doen: werknemers maken op jaarbasis hun uren. Dat model is erop gericht dat er in rustige tijden minder wordt gewerkt en in drukke tijden meer. Als er voldoende overuren zijn geeft dat ook ruimte om nu de rustige periode op te vangen. Andersom geldt ook: Als werknemers nu minder uren werken kunnen ze later dit jaar extra uren maken.

  Voor de Glastuinbouw: Momenteel is er geen geldige cao Glastuinbouw. Dat betekent dat er per loonperiode gekeken kan worden door de Inspectie SZW of de werknemers WML ontvangen over de gewerkte uren. Dus bijvoorbeeld: als een werknemer 50 uur werkt, maar 40 uur betaald krijgt (die tien uur zijn plusuren die ergens anders in het jaar worden gecompenseerd) kom je al snel onder het WML uit. Op de website van de Werkgeverslijn vindt u hierover meer informatie.

  Voor de Open Teelten: Het bovenstaande geldt ook voor bedrijven die onder de Open Teelten vallen en die niet georganiseerd (geen lid) zijn. Voor leden is de cao OT met een jaar verlengd en daar geldt dit dus niet.

 • Wat kan ik verder doen als werkgever?

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting:

  • Communiceer hygiënemaatregelen naar uw medewerkers;
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Zorg ervoor dat uw werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland. Klik hier om de poster te downloaden.
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen of bij ziekte?

  Gezond en veilig werken is van levensbelang. Nu meer dan ooit. In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek. 

  Bij bedrijfsongevallen moet beoordeeld worden wie aansprakelijk is op grond van 7:658 BW. De inlener zal in veel gevallen aansprakelijk zijn voor de werkzaamheden die hij onder zijn leiding en  gezag laat uitoefenen, op grond van het vierde lid: Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
  In de praktijk is hierdoor het inlenende bedrijf in veel gevallen verantwoordelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. In ieder geval heeft de inlenende werkgever zorgplicht om alle nodige en mogelijke veiligheidsmaatregelen dient te nemen, zoals daar zijn:

  • De werkplek moet veilig zijn.
  • Er moeten voldoende veiligheidsmiddelen ter beschikking staan.
  • De werknemer moet – bij herhaling – voldoende veiligheidsinstructies hebben gehad.
  • De werkgever moet er rekening mee houden dat die veiligheidsinstructies door het personeel niet altijd worden nageleefd.
  • De veiligheidsinstructies moeten regelmatig door de werkgever worden gecontroleerd.

  De werkgevers moeten voldoende verzekeringen voor u afsluiten

  De formele werkgever kan door de werknemer ook worden aangesproken. Het is handig hier van tevoren goede afspraken over te maken. Wij adviseren zowel de collegiale inlener als de uitlenen om even contact op te nemen met de verzekeraars. We hebben zelf ook de vraag uitgezet naar de mogelijkheden bij verschillende verzekeraars, zodra we meer informatie over hebben leest u dat hier. De situatie bij ziekte is éénduidiger: Bij ziekte is de uitlenende werkgever verplicht om het loon door te betalen.

 • Mijn werknemer is bang dat het coronavirus zich verspreiden kan via materialen. Klopt dat?

  Het coronavirus verspreidt zich via mensen. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen, maar de belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Kijk voor meer informatie op de website van RIVM.

 • Mag een werknemer een vastgestelde vakantie eenzijdig intrekken?

  Het vaststellen en intrekken van vakantie is uitgebreid in de Wet geregeld. Een werkgever kan de vastgestelde vakantie intrekken als hiervoor gewichtige redenen zijn. Hij moet dan wel de schade vergoeden die de werknemer door het intrekken van de vakantie lijdt.

  De mogelijkheid van het intrekken van vastgestelde vakantie door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom is het niet mogelijk voor de werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is immers een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Maar het staat de werkgever natuurlijk vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken wél te honoreren. Een goed werkgever zal een verzoek alleen afwijzen als hij daar een goede reden voor heeft. Bijvoorbeeld omdat er door de crisis, of omdat hij reeds voor vervanging heeft gezorgd, onvoldoende werk aanwezig is. (Bron: AWVN).

  Ons advies is om samen in overleg te gaan over de situatie. Maar formeel hoeft u niet mee te werken aan het eenzijdig intrekken van een vakantieverzoek als u het verzoek eerder reeds hebt goedgekeurd.

 • In de WAB is geregeld dat werkgevers voor deeltijdwerknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, de hoge WW premie moet worden betaald. Hoe gaan we daar nu mee om?

  Dit is versoepeld, kijk hier voor meer informatie.

 • Op mijn bedrijf werken stagiaires en mensen die een BBL – BOL opleiding doen. Kunnen die blijven werken?

  Ja, zij kunnen blijven werken, uiteraard binnen de regels die ook voor reguliere werknemers gelden. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

 • Ik wil graag jongeren inzetten, zijn daar nog speciale regels voor?

  Gouden regel is dat je jongeren alleen werk moet laten doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van iemand met autoriteit. Lees hier meer over op de website van Stigas.

 • Mogen werknemers nog in een groep werken?

  Op 23 maart zijn er door de overheid aangescherpte maatregelen ingevoerd en zijn er verdere beperkingen opgelegd voor samenkomsten. Hierbij wordt vermeld dat samenkomsten tot 28 april verboden zijn tenzij het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt.

 • Mijn Poolse werknemer is plotseling naar Polen vertrokken. Moet ik hier vakantiedagen voor afboeken?

  Het is begrijpelijk dat arbeidsmigranten wellicht graag naar huis willen, maar tegelijk hebben ze zolang hun dienstverband voortduurt wel de verplichting om te komen werken. In deze bijzondere crisissituatie is het zoeken naar een praktische oplossing. Zoals:

  • Heeft de werknemer genoeg overuren om te compenseren? Zet deze dan eerst in en informeer de werknemer hierover.
  • Heeft de werknemer nog vakantie-uren? Dan is het ook een mogelijkheid deze op te nemen.
  • Onbetaald verlof opnemen is ook een optie. Normaliter maak je hierover van te voren afspraken, maar we kunnen ons voorstellen dat dit niet is gebeurd. Is er nog contact met de werknemer om dit te bespreken? Als er geen verlofuren en overuren zijn (of niet voldoende) dan zou het ons advies zijn om voor onbetaald verlof te kiezen en dit aan de werknemer te communiceren.
  • De laatste optie is inzetten op werkweigering en uiteindelijk ontslag. Omdat het nu onduidelijk is of en wanneer deze mensen weer terug komen, is dit wellicht niet het handigst om nu te doen. Bovendien is het risico op juridisch getouwtrek over overmacht groot. Daarom hebben bovenstaande opties duidelijk de voorkeur.
 • Er zijn scholieren bij mij aan de slag willen en die ook elders een andere baan hebben waar de loonheffingskorting wordt toegepast. Daardoor houden ze bij mijn netto minder uurloon over en ik ben bang dat ze daarom niet willen komen. Hoe zit dit?

  Een werknemer moet enerzijds belasting betalen, en anderzijds krijgt hij daarop korting in de vorm van algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het bedrag aan belastingen en de kortingen kun je tegen elkaar wegstrepen tot aan een bedrag van € 7.849 bruto per jaar. Zolang de scholieren onder dat bedrag blijven wordt dus geen belasting geheven. Ze moeten daarvoor wel aangifte inkomstenbelasting doen.

 • Mijn arbeidsmigranten kunnen niet komen, hierdoor heb ik een enorm personeelstekort. Wat kan ik doen?

  Het beschikbaar houden van voldoende handen in de land- en tuinbouw is topprioriteit van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Na een inventarisatie onder agrarische werkgevers op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zijn nu twee platforms gelanceerd waar vraag en aanbod naar personeel gematcht worden. De resultaten van de gedane inventarisatie zijn inmiddels met de platforms gedeeld zodat lijntjes gelegd kunnen worden.

  www.helponsoogsten.nl
  19 maart werd het platform www.helponsoogsten.nl gelanceerd. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft deze lancering toen gemeld. De backoffice van dat platform biedt ondersteuning bij het matchen van werkgevers, werkzoekenden en bedrijven met meer werknemers dan werk. Tevens zijn er bij helponsoogsten.nl mogelijkheden om de administratieve afhandeling van het werkgeverschap te verzorgen.

  www.werkenindelandentuinbouw.nl
  Het op 24 maart gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl werkt meer als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare arbeidskrachten zichzelf zichtbaar kunnen maken. Werkgevers die werknemers tekort komen en werkgevers die werknemers beschikbaar hebben, kunnen zich beiden melden. Maar ook gecertificeerde uitzendbureaus, werknemers en ZZP’ers die in de sector willen helpen, kunnen zich melden. Deelnemers kunnen elkaar rechtstreeks via het platform benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen.

  Kijk welk platform en welke dienstverlening het beste bij u en bij uw bedrijf past, of maak van beide platforms gebruik. De Taskforce van LTO Nederland is in elk geval blij dat er nu extra mogelijkheden zijn om vraag en aanbod te koppelen.

  UWV Werkgeversservicepunten

  Ook kunt u terecht bij het UWV. Veel goede mensen raken nu (tijdelijk) werkloos. Een van de kerntaken van UWV is om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van personeel. Dat gebeurt in samenwerking met gemeentes via Werkgeversservicepunten in de 35 arbeidsregio’s. Deze dienstverlening is voor alle werkgevers toegankelijk.

 • Mijn buitenlandse werknemers willen niet komen of zijn of willen naar huis. Hiermee wordt het werk niet meer gedaan. Wat kan ik doen?

  Ga met uw werknemers in gesprek. Probeer hen gerust te stellen en extra comfort te geven. Ook zij hebben daar behoefte aan. We zien dat veel arbeidsmigranten nu (willen) terugkeren naar huis, in tijden van crisis is de familieband erg hecht. Mogelijk zal ook in de thuislanden een moreel beroep op de mensen zelf worden gedaan indien er tekort aan arbeid is.

 • Mijn werknemer zit in quarantaine. Moet ik het loon doorbetalen?

  Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Voor zover wij op dit moment weten kan in Nederland alleen de GGD mensen verplicht in quarantaine plaatsen. Als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt, hoeft het loon niet doorbetaald te worden.

 • Kan ik asielzoekers inzetten?

  Ja, dat kan, mits de asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft. Dan heeft hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Als die verblijfsvergunning er niet is, moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen via www.werk.nl.

  Voor de werving van statushouders c.q. asielzoekers kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Ook kan het zijn dat uitzendbureaus in de omgeving statushouders hebben ingeschreven.

 • Moeten arbeidsmigranten bij klachten van een huisgenoot ook thuis blijven van werk?

  Als arbeidsmigranten een zieke huisgenoot hebben, moeten zij in thuisquarantaine tenzij zij in een cruciaal beroep werken.

 • Krijgt de arbeidsmigrant die als gevolg van een zieke huisgenoot thuis moet blijven en niet van huis uit kan werken wel loon doorbetaald?

  Als een arbeidsmigrant niet thuis kan doorwerken omdat dit in het beroep van de arbeidsmigrant onmogelijk is, dan moet de werkgever het loon doorbetalen (Bron: SZW).

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kunt u hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als uw medewerkers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht vindt u meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel bij werknemers die bij u in dienst zijn adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Als u probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij uw uitzendbureau na te vragen of de mensen die naar u uitgezonden worden, wel verzekerd zijn.

  Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

 • Kan ik arbeidsmigranten nog inschrijven in het RNI?

  Ja, lees hierover dit bericht.

 • Moeten arbeidsmigranten bij klachten van een huisgenoot ook thuis blijven van werk?

  Als arbeidsmigranten een zieke huisgenoot hebben, moeten zij in thuisquarantaine tenzij zij in een cruciaal beroep werken.

 • Kan ik de werktijden van werknemers aanpassen?

  Ja, de overheid heeft werkgevers opgeroepen om tot en met 28 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat werktijden voor werknemers worden aangepast.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Zijn dan nog extra regels rond corona van toepassing?

  Nee, dat is specifiek voor huisvesting niet het geval (bovenop de RIVM instructies). We adviseren u dringend om minimaal  alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM (www.rivm.nl) geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting. In geval van gezamenlijke huisvesting waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders bij zeer grote locaties) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine. U kunt met hen ook de mogelijkheid tot een quarantainelocatie bespreken.

 • Ik wil graag mijn huisvesting laten certificeren via het agrarisch keurmerk flexwonen (AKF). Kan dat nog?

  Ja, dat kan, we adviseren u om contact op te nemen met één van de certificerende instellingen (CI) van AKF. U vindt de gegevens via www.werkgeverslijn.nl/flexwonen. De CI’s hebben uiteraard ook te maken met de beperkingen in bewegingsvrijheid rond corona. Daarom worden  op dit moment  in deze bijzondere situatie ook inspecties op afstand (dus via de camera van uw mobiele telefoon) uitgevoerd, aangevuld met documenten die u hen stuurt. Onderdeel daarvan is in elk geval een ‘self audit’. U beoordeelt aan de hand van de norm dan ook zelf uw locatie.

 • Krijgt de arbeidsmigrant die als gevolg van een zieke huisgenoot thuis moet blijven en niet van huis uit kan werken wel loon doorbetaald?

  Als een arbeidsmigrant niet thuis kan doorwerken omdat dit in het beroep van de arbeidsmigrant onmogelijk is, dan moet de werkgever het loon doorbetalen (Bron: SZW).

 • Kan ik de werktijden van werknemers aanpassen?

  Ja, de overheid heeft werkgevers opgeroepen om tot en met 28 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat werktijden voor werknemers worden aangepast.

 • Mijn werknemer wil liever zelf niet komen werken in verband met besmettingsgevaar. Hoe zit het met loondoorbetaling?

  Sommige werknemers zijn bang voor besmettingsgevaar en willen daarom niet komen werken. Is deze angst ongegrond omdat u aan uw zorgplicht heeft voldaan? U bent verplicht om voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de adviezen van het RIVM te zorgen. Probeer het gesprek hierover aan te gaan en de angst weg te nemen.

  Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is, als hij niet op het werk verschijnt.

  Ontslag is altijd het uiterste middel, dat betekent dat van u verwacht kan worden eerst te bekijken of een andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld het opnemen van vakantiedagen of opnemen van onbetaald verlof. Als u toch tot ontslag wil overgaan, dan dient dat preventief getoetst te worden door UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de grond die u aanvoert voor het ontslag.

 • Door de “anderhalve-meter-eis” kan ik minder mensen huisvesten. Wat nu?

  Ons advies is om beslist niet te tornen aan de anderhalve-meter-eis, ook niet in slaapvertrekken. In veel gevallen zal dat betekenen dat u minder mensen kunt huisvesten in uw huidige locaties. Ons advies is om dan op uw eigen bedrijf extra units te laten plaatsen. Dat is beter dan de mensen naar elders te laten reizen voor huisvesting. Gemeenten zien over het algemeen de ernst van de situatie in en gedogen deze extra huisvesting vaak.
  Mocht u toch elders huisvesting regelen, dan adviseren wij om dat te doen in kleinschalige huisvesting, bijvoorbeeld in vakantieparken (die nu toch leeg staan). Die zijn op dit moment niet duur. Uw mensen onderbrengen in grootschalige en/of andermans huisvestingslocaties vergroot de besmettingskans op Corona.

 • Een van mijn medewerkers wil niet op het werk komen omdat hij zegt een zwakke gezondheid te hebben. Is dat terecht?

  Het RIVM geeft een opsomming van wat kwetsbare personen zijn of mensen met een zwakke gezondheid. Dat zijn onder meer mensen met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen en diabetes mellitus (suikerziekte). Dat deze mensen extra bezorgd zijn voor hun gezondheid naar aanleiding van het coronavirus, is niet onbegrijpelijk.

  Het RIVM zegt dat mensen met gezondheidsproblemen, grote gezelschappen en openbaar vervoer moeten vermijden, maar zegt niet dat zij de werkplek moeten mijden. Overleg met de bedrijfsarts wat in het voorkomende geval wijsheid is (Bron: AWVN).

 • Mijn werknemer heeft corona. Wat moet ik hem doorbetalen?

  In dit geval gelden de gewone regels voor doorbetaling bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%.

 • Mijn werknemer is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

  De dagen dat uw werknemer in het buitenland ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw werknemer moet zich wel officieel ziek melden. Is uw werknemer tijdens verlof in het buitenland arbeidsongeschikt geworden en is dit in de EU? Dan moet uw werknemer zich binnen drie dagen melden bij een controle-instantie. Deze organisatie, vergelijkbaar met UWV, zorgt voor een medische verklaring bestemd voor de bedrijfsarts. Is uw werknemer buiten een EU-land op vakantie? Dan moet uw werknemer zich binnen drie dagen melden bij een dokter. De dokter moet dan een medische verklaring afgeven. De medische verklaring heeft de bedrijfsarts nodig.

 • Een werknemer is nog in de proeftijd en vertrokken naar zijn thuisland vanwege corona. Moeten wij hem doorbetalen of kunnen we eventueel eenzijdig opzeggen?

  U kunt in de proeftijd éénzijdig opzeggen. Het dienstverband is daarmee beëindigd.

 • Ik maak mij veel zorgen en ervaar psychische druk. Kan ik ergens mijn hart luchten of zorgen delen?

  Ja, schroom niet om hulp te vragen. LTO Noord, ZLTO, LLTB hebben in afstemming met o.a. POV steun op touw gezet voor leden én niet-leden die op persoonlijk vlak in de knel komen. Lees hier meer over in dit bericht.

 • Hoe ga ik om met een zieke werknemer op de werkvloer?

  Het kan zijn dat iemand griepachtige verschijnselen heeft die mogelijk op het coronavirus kunnen duiden. Deze mensen dienen geweerd te worden om besmettingen te voorkomen.
  Hiervoor heeft het RIVM voorzorgsmaatregelen opgesteld. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus, maar kan wel een adviserende rol spelen over de (preventieve) maatregelen om besmetting te voorkomen.

  Als de werknemer inderdaad besmet blijkt te zijn met het coronavirus:

  • Informeer of de werknemer kan rekenen op persoonlijke zorg thuis. Houd ook telefonisch contact;
  • Informeer uw bedrijfsarts en overleg met uw bedrijfsarts en/of arbodienst over de specifieke risico’s en passende maatregelen voor de werkplek (deze zijn voor iedere organisatie anders). Maatregelen die hier bijvoorbeeld uit voort kunnen komen zijn extra reiniging of ventilatie.
  • In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij internationale werknemers, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders indien het een grote situatie betreft) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.
  • Eventueel kan een geanonimiseerde mededeling worden gericht op alle werknemers met een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen.
  • Laat werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief veertien dagen thuiswerken.
  • Heb speciale aandacht voor zorgen bij kwetsbare werknemers, zoals chronisch zieken. De kans op besmetting met het nieuwe coronavirus is in de basis voor iedereen gelijk, maar mensen met een kwetsbare gezondheid hebben echter wel meer kans op complicaties gedurende de ziekte. Het is daarom ook begrijpelijk dat deze werknemers wellicht meer angst ervaren. Het is goed om met deze werknemers laagdrempelig in gesprek te gaan.
  • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van het bedrijf.

  Bron: Ministerie van SZW

Loonheffingskorting

 • Wanneer je ingeschreven staat in de GBA, mag je dan de tabel voor ‘inwoner van Nederland’ toepassen?

  De werkgever moet vaststellen of een buitenlandse werknemer inwoner is van Nederland of niet. Het handboek loonheffingen geeft verschillende criteria waaraan de werkgever dit kan toetsen. Inschrijving in het GBA is één van deze criteria. Maar er zijn meerdere criteria, zoals de intentie om in Nederland te vestigen en in welk land het economische en sociale leven zich afspeelt. Dus sec inschrijving in de GBA is niet voldoende grond om de tabel voor inwoners van Nederland te mogen toepassen.

 • Wanneer de loonbelastingtabel voor inwoners van Nederland wordt toegepast mag je dan de cafetariaregeling nog toepassen?

  Nee, voor een inwoner van Nederland kan de cafetariaregeling niet worden toegepast.

 • Hoe kan een arbeidsmigrant toch het belastingdeel van de heffingskortingen krijgen?

  Een arbeidsmigrant heeft recht op het belastingdeel van de heffingskorting als hij inwoner van Nederland is. Dit betekent dat hij meer dan 90% van zijn inkomen in Nederland heeft verdiend en aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan of gaat doen. Deze arbeidsmigrant kan via een (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting verzoeken om uitbetaling van het belastingdeel van de heffingskorting.

 • Moet ik het thuisadres van een arbeidsmigrant bewaren in mijn loonadministratie?

  Ja, het is per 1 januari 2019 verplicht om het thuisadres van arbeidsmigranten in de loonadministratie op te nemen. Is dit adres niet bekend? Of is het adres niet in de loonadministratie opgenomen, maar alleen het tijdelijke Nederlandse? Dan moet voor deze werknemers het anoniementarief wordt toegepast. Het anoniementarief betekent dat u 52% loonbelasting / premie volksverzekeringen inhoudt. Als u de (juiste) gegevens voor de loonheffingen later wél krijgt, mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet meer corrigeren. U mag het anoniementarief alleen corrigeren als u het door een fout in de administratie ten onrechte hebt toegepast. Zorg er dus voor dat u de juiste gegevens in uw loonadministratie bewaard, en vraag uw buitenlandse werknemer om zijn thuisadres door te geven als hij bij u in dienst treedt.

Noodpakket banen en economie

 • Wanneer kan ik de betaling van het Lage Inkomens Voordeel (LIV) verwachten?

  Tot op heden hebben wij begrepen dat de LIV in mei betaald zou worden. Echter: Op de website van het UWV staat nu andere informatie:

  1. UWV stuurt voor 15 maart de voorlopige berekening voor de LIV
  2. Werkgevers kunnen tot 1 mei reageren
  3. De Belastingdienst stuurt voor 1 juli de definitieve berekening
  4. Uitbetaling door de Belastingdienst binnen 6 weken na de definitieve berekening

  LTO is verbaasd over deze vertraging en zet zich in om het UWV te bewegen de LIV eerder uit te betalen.

 • Welke noodmaatregelen heeft het kabinet getroffen om ondernemers door deze crisis te helpen?

  U vindt op de website van de Rijksoverzicht meer informatie over de diverse maatregelen.

  Ook verwijzen wij graag naar de sites van LTO Noord, ZLTO en LLTB alsmede naar die van LTO Nederland. Voor telefonische informatie kunnen leden terecht bij de leden contactcentra van LTO Noord, ZLTO en LLTB of bij hun vaktechnische organisatie.

  Daarnaast kunt u deze factsheet van de Rijksoverheid raadplegen (klik op de afbeelding om de factsheet te downloaden):

   

 • Kan ik uitstel aanvragen voor betaling van BPL- en Colland-premies?

  U moet uw aangifte blijven doen. Het is mogelijk om contact op te nemen met het pensioenfonds als u ten gevolge van de coronacrisis niet aan de gebruikelijke betaaltermijnen kunt voldoen. Lees hier meer in het bericht van BPL Pensioen. Colland arbeidsmarkt volgt dezelfde lijn als BPL, met dien verstande dat de facturatiefrequentie verschilt van BPL omdat BPL per maand int en Colland per kwartaal. Voor vragen over de premie inning bij Colland kunt u mailen met  werkgever@bplpensioen.nl of bellen op (050) 522 40 00.

 • Kan ik uitstel van betaling voor PAWW premies krijgen?

  U doet aangifte per tijdvak zoals u gewend was. Daarna ontvangt u een nota over dat tijdvak. Wanneer u uw nota’s niet kunt voldoen, kunt u die negeren. PAWW stuurt wel herinneringen. Als u ook de herinneringen niet voldoet, neemt PAWW contact met u op om te informeren naar uw situatie (bron: spaww.nl).

 • In de WAB is geregeld dat werkgevers voor deeltijdwerknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, de hoge WW premie moet worden betaald. Hoe gaan we daar nu mee om?

  Dit is versoepeld, kijk hier voor meer informatie.

PAWW

 • Kan ik telefonisch contact opnemen met de Stichting PAWW?

  Heeft u vragen naar aanleiding van brieven of nota’s van de Stichting PAWW? Dan kunt u schriftelijk contact opnemen via  https://werkgever.spaww.nl/contact/. Wilt u een medewerker van de uitvoeringsorganisatie van SPAWW spreken? Belt u dan rechtstreeks met T 088 – 230 2331.

  Let op! De Stichting PAWW is niet bereikbaar via het telefoonnummer van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. 

  Disclaimer:  de Stichting PAWW werkt op dit moment aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Vanaf januari 2020 kunt u naar verwachting rechtstreeks via haar website, maar ook via andere kanalen contact met de stichting opnemen. De lijnen kunnen nu echter nog langer dan uw wenst, bezet zijn.

 • Wat is de ingangsdatum van de PAWW?

  Per 1 januari 2019 bent u als werkgever verplicht om PAWW-premie te heffen op het loon van uw werknemers. De cao Private Aanvulling WW en WGA-sector
  Agrarisch, groen en visserij, sector 1 no 1 is met ingang van 29 november 2018 algemeen verbindend verklaard. Vervolgens heeft de Stichting PAWW besloten dat de regeling per 1 januari 2019 in werking treedt voor de sector.

 • Ben ik verplicht deel te nemen aan de PAWW?

  Ja, alle werkgevers en werknemers in de sectoren glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij zijn verplicht zich aan te melden en premie af te dragen.

  De agrarische sectoren die niet onder een actuele cao vallen (bijvoorbeeld paddenstoelen, geitenhouderij, schapenhouderij enz.) vallen niet onder verzamelcao en zijn dus niet aangesloten bij de stichting PAWW.

 • Wat gebeurt er als ik me niet registreer?

  U krijgt dan bericht vanuit de Stichting PAWW met het verzoek om u alsnog aan te melden. Er kunnen premies met terugwerkende kracht worden geïnd.

 • Moeten jeugdige werknemers, oproepkrachten, AOW-gerechtigden, piekarbeiders, seizoenarbeiders en uitzendkrachten ook premie afdragen?

  Voor jeugdige werknemers, oproepkrachten en seizoenarbeiders geldt dat er PAWW-premie moet worden ingehouden en afgedragen. Voor piekarbeiders geldt wel een vrijstelling, net als voor de Colland-premies. Ook voor AOW-gerechtigde werknemers hoeft geen PAWW premie te worden ingehouden. De PAWW-premie valt niet onder de inlenersbeloning, dus het uitzendbureau hoeft deze niet in te houden op het loon van de uitzendkrachten.

 • Is het mogelijk om de premie per kwartaal aan de Stichting PAWW af te dragen?

  Ja, vanaf 1 januari 2019 is dit mogelijk. De kwartaalaangifte is mogelijk voor werkgevers die 25 of minder werknemers in dienst hebben. Als peildatum wordt 1 januari gehanteerd. Bij de eerste aanmelding van uw bedrijf kunt u aangeven of dit voor uw organisatie van toepassing is.

 • Mag de premie wel worden ingehouden op het wettelijk minimumloon in het kader van de WAS?

  Ja, dit is toegestaan. De PAWW-premie valt namelijk onder een wettelijke uitzondering. De premie wordt van het brutoloon van de werknemer ingehouden.

Pensioen

 • Waar kan ik terecht met vragen over de pensioenregeling of over het fonds?

  De Werkgeversdesk van BPL Pensioen beantwoord uw vragen graag. Maar soms kan het ook fijn zijn om onderwerpen te bespreken in een persoonlijk gesprek. Bijvoorbeeld over afsplitsen of fuseren van bedrijfsonderdelen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een van de pensioenconsulenten van BPL Pensioen.

 • Ik krijg een nieuwe werknemer in dienst. Wat moet/kan ik hem vertellen over de pensioenregeling.

  Werknemers van 21 jaar of ouder bouwen pensioen op. In het arbeidsvoorwaardegesprek kunt u natuurlijk al iets vertellen over de pensioenregeling. Hiervoor heeft BPL Pensioen een handige checklist, deze vindt u op www.bplpensioen.nl/toolit. Na aanmelding bij BPL Pensioen ontvangt uw nieuwe werknemer een brief met informatie over de pensioenregeling. Uw werknemer kan zijn of haar persoonlijke pensioeninformatie inzien op de website van BPL Pensioen.

 • Er verandert iets in de situatie van mijn werknemer. Moet ik actie ondernemen?

  Er zijn vier veranderingen waarbij u als werkgever actie moet ondernemen:

  • een nieuwe werknemer in dienst: u meldt uw nieuwe werknemer aan, u levert zijn of haar loongegevens aan en u informeert uw werknemer dat hij of zij binnenkort post krijgt van BPL Pensioen.
  • uw werknemer gaat (bijna) met pensioen: bespreek de wensen en mogelijkheden voor uw werknemer. Zo kan het zijn dat hij eerder of gedeeltelijk met pensioen wil gaan.
  • uw werknemer gaat minder/meer werken: de premie die u betaalt verandert hierdoor. Wijs uw werknemer er ook op dat als hij of zij minder gaat werken er ook minder pensioen opgebouwd wordt.
  • uw werknemer wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Uw werknemer krijgt dat mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw.

  Wat dit betekent en meer informatie over wat u moet doen, leest u op bplpensioen.nl/wat-te-doen-bij

 • Mijn bedrijf valt niet (meer) onder de CAO. Kan ik bij BPL Pensioen aangesloten worden/blijven?

  De pensioenregeling van BPL Pensioen vormt voor uw werknemers een zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer informatie over kiezen voor de pensioenregeling van BPL Pensioen leest u in de brochure. Of neem vrijblijvend contact op met de pensioenconsulent in uw regio. Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

 • De pensioenrichtleeftijd wordt steeds hoger. Het werk in ons bedrijf is lichamelijk zwaar, wat zijn de mogelijkheden?

  De pensioenrichtleeftijd bij BPL Pensioen is volgend jaar waarschijnlijk 68 jaar. Dat betekent niet dat uw werknemer door moet werken tot zijn of haar 68ste. Uw werknemer kan met pensioen vanaf zijn 60ste. Ook kan hij ervoor kiezen gedeeltelijk vanaf zijn 60ste met pensioen te gaan en daarnaast voor een aantal uur nog te blijven werken. In Pensioen 1-2-3 staan de keuzes die uw werknemer kan maken.

Regeling piekarbeid

 • Wat is de regeling piekarbeid?

  In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij BPL. Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast. Het voordeel van deze regeling is dat er geen premie hoeft te worden afgedragen voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt). De regeling kan worden toegepast in de sector Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor piekarbeiders?

  In zowel de cao Open Teelten als de cao Glastuinbouw is opgenomen dat piekarbeiders mogen worden beloond tegen het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon. Daarnaast mogen de vakantierechten (vakantiegeld en vakantiedagen) worden afgekocht met een toeslag van 20% over het geldende loon  en ontvangen piekarbeiders een compensatie van 0,7% van het geldende loon (d.w.z. over alle gewerkte uren). Voor piekarbeiders in de cao Open Teelten gelden verder nog de afspraken conform artikel 11 ‘regeling voor de seizoenarbeider’.

 • Klopt het dat de piekarbeider een compensatie ontvangt voor niet opgebouwde pensioenrechten?

  Ja, de piekarbeider ontvangt (ongeacht zijn leeftijd) een compensatie van 0,7% voor het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Dit betekent dat dit ook van toepassing is voor jongeren onder de 21 jaar, maar ook voor AOW-gerechtigde werknemers. De compensatie moet worden berekend over het geldende loon (exclusief de 20% vakantierechten). BPL controleert door middel van jaarlijkse controles of de compensatie van 0,7% daadwerkelijk is gegeven. Indien hier niet aan is voldaan is er geen sprake van piekarbeid en moet met terugwerkende kracht premies worden afgedragen aan BPL en aan Colland arbeidsmarkt.

 • Hoe werkt het aan- en afmelden van een piekarbeider?

  U bent verplicht om een piekarbeider binnen vijf werkdagen aan te melden in het werkgeversportaal van BPL. Hiervoor is een burgerservicenummer (BSN) noodzakelijk. Zonder BSN kunt u een piekarbeider niet aanmelden. Indien u de piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen.

  Bij de aanmelding vult u tevens een einddatum van het dienstverband in. Daardoor hoeft er geen afmelding plaats te vinden. Het is mogelijk deze datum later aan te passen, middels een handmatige actie in het werkgeversportaal. Dit kan via het tabblad werknemers. U selecteert de desbetreffende piekarbeider en vult bij ‘individuele wijzigingen werknemer’ de aangepaste uitdienstdatum in. Let op: na het opslaan van de mutatie moet u deze nog wel verzenden via het tabblad onafgeronde mutaties.

  Het is ook mogelijk piekarbeiders voor de start van het dienstverband aan te melden indien u werkt met ‘bulk-bestanden’ (MDV / PLO / MDVPLO bestanden). Bij de start van het dienstverband kunt u deze uploaden. Dat geldt dus alleen voor het aanmelden van een grote groep piekarbeiders in één keer. Dergelijke bestanden kunnen worden gegenereerd door salarissoftware, daarom is het dus van afhankelijk of u (of uw salarisadministratiekantoor) of u op deze wijze kunt werken. Individuele aanmelding van piekarbeiders is alleen mogelijk vanaf de startdatum van het dienstverband.

 • Mag een werknemer meerdere malen per jaar als piekarbeider aan de slag?

  Nee, een werknemer mag maar één keer per kalenderjaar onder de regeling piekarbeid vallen. Het is voor een werknemer ook niet toegestaan om bij verschillende werkgevers meerdere malen per jaar als piekarbeider te werken. Als een werknemer eerder in het kalenderjaar als piekarbeider heeft gewerkt bij u of bij een andere werkgever, dan is er sprake van een regulier dienstverband. Om te bepalen in welk jaar een piekarbeid-dienstverband valt wordt gekeken naar de ingang van het dienstverband. Een piekarbeid-dienstverband mag dus eenmaal per kalenderjaar starten.

 • Hoe weet ik of mijn piekarbeider niet eerder in het jaar bij een andere werkgever als piekarbeider heeft gewerkt?

  Als u een piekarbeider aanmeldt bij BPL die al eerder in het jaar als piekarbeider heeft gewerkt, ontvangt u een foutmelding. U kunt de werknemer dan niet verder als piekarbeider aanmelden, maar zult de aanmelding moeten annuleren of de werknemer als reguliere werknemer aan moeten melden. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het dienstverband te controleren of een werknemer al eerder als piekarbeider heeft gewerkt. Dit zult u moeten navragen bij de werknemer zelf.

 • Kan ik mijn piekarbeider na afloop een regulier dienstverband aanbieden?

  Ja, dit is mogelijk maar let wel op! Wanneer er een periode van 31 dagen of langer tussen beide dienstverbanden zit, dan blijft het eerste dienstverband gelden als piekarbeid dienstverband. Wanneer het reguliere dienstverband direct aansluit op het piekarbeid dienstverband, is er met terugwerkende kracht geen sprake meer van piekarbeid. De vrijstelling voor de sectorfondsen komt dan te vervallen en de premies dienen met terugwerkende kracht te worden betaald.

 • Mag ik een piekarbeider in dienst nemen die eerder met een regulier dienstverband bij mij werkzaam is geweest?

  Als er een periode van korter dan zes maanden tussen beide dienstverbanden zit dan is dat niet toegestaan. Indien u de werknemer dan alsnog in dienst neemt is er sprake van een regulier dienstverband en gelden er geen vrijstellingen voor de sectorfondsen.

 • Mogen uitzendkrachten en payrollwerknemers ook als piekarbeider aan de slag?

  Nee, de regeling piekarbeid kan niet worden toegepast bij ingeleend personeel. De regeling valt niet onder de inlenersbeloning. Uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen dus geen gebruik maken van de regeling piekarbeid. Voor uitzendkrachten en payrollwerknemers worden namelijk geen premies afgedragen voor het sectorfonds.

 • Mijn piekarbeider heeft geen BSN waardoor aanmelden binnen 5 werkdagen niet lukt. Wat nu?

  Indien er een wachttijd is in uw regio voor het aanvragen van een BSN dan adviseren wij het volgende:

  1)    Benader een ander kantoor of u daar sneller terecht kunt;
  2)    Vraag het RNI-kantoor om een schriftelijke (e-mail) bevestiging van de afspraak;
  3)    Indien het niet lukt om binnen een periode van 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden een BSN-nummer te krijgen, dan meldt u dit met een schriftelijke bevestiging van de afspraak van het RNI-kantoor bij de Werkgeversdesk van BPL.
  4)    Informeer ook de Werkgeverslijn (info@werkgeverslijn.nl) over eventuele wachttijden en bij welk kantoor.

 • Mag de regeling piekarbeid worden toegepast als de cao Open Teelten of Glastuinbouw is verlopen?

  Ja, sociale partners hebben afgesproken dat piekarbeid ook na het verlopen van de cao mag worden toegepast.

Seniorenregeling

 • Welke werknemers kunnen deelnemen aan de seniorenregeling?
  • Glastuinbouw: werknemers van 62 jaar en ouder.
  • Open Teelten: werknemers van 60 jaar en ouder.
  • Productiegerichte Dierhouderij: vanaf 1 juli 2018 kunnen werknemers van 62 jaar en ouder deelnemen.

  Voor alle sectoren geldt dat de werknemer in de afgelopen vijf jaren minstens 26 weken per jaar in de sector werkzaam moet zijn geweest (bij één of meerdere bedrijven). De perioden waarover de werkgever het loon heeft doorbetaald tijdens ziekte wordt meegerekend.

  In de sector Open Teelten kan een werknemer maximaal 5 jaar deelnemen. Voor de sectoren Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt dat werknemer tot de AOW-gerechtigde leeftijd mogen deelnemen.

 • Wat is de hoogte van de vergoeding die ik als werkgever ontvang van Colland?
  • Glastuinbouw: € 80,10  per gedeclareerde seniorendag;
  • Open Teelten: € 80,- per gedeclareerde seniorendag;
  • Dierhouderij: € 73,47 per gedeclareerde seniorendag.

  De genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Voor iedere werknemer geldt hetzelfde vaste bedrag, ongeacht de werkelijke kosten. De verstrekking vindt tweemaal per jaar achteraf plaats en wordt automatisch verstrekt via CAS na controle door de fondsadministratie.

 • Hoe kan ik mijn werknemer aanmelden voor de seniorenregeling?

  U kunt uw werknemer tot drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum digitaal aanmelden via het Colland Administratie Systeem (CAS). Bij de aanmelding moet worden aangeleverd een door de werkgever en werknemer ondertekende nieuwe arbeidsovereenkomst, of een aanvulling op de oude arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt wat de arbeidstijd was voordat de werknemer gebruik maakt van de regeling en wat de nieuwe arbeidstijd wordt. Wanneer de aanmelding onvolledig is ontvangt de werkgever binnen twee weken bericht van Colland om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen. Uiterlijk tien werkdagen (bij Glastuinbouw twee weken) nadat de volledige aanmelding is ontvangen, ontvangt de werkgever een besluit over deelname aan de regeling. De werknemer neemt deel aan de seniorenregeling wanneer de aanvraag is goedgekeurd.

 • Kunnen werknemers in de Open Teelten met terugwerkende kracht deelnemen?

  Ja, de seniorenregeling in deze sector is van start gegaan per 1 april 2018. Echter het administratieve systeem (CAS) om de aanvragen in te dienen was op die datum nog niet ingericht. Daarom wordt er afgeweken van het verstrekkingenreglement. Per 1 mei 2018 is het CAS opengesteld voor de seniorenregeling Open Teelten. Tot 3 maanden na deze openstelling kunt u aanvragen indienen met een gewenste ingangsdatum vanaf 1 april. Let op: de regeling kan pas ingaan op de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

 • Hoeveel pensioen bouwt een deelnemer op?

  De werknemer werkt 80% maar blijft 90% van zijn bruto jaarsalaris ontvangen. Over deze 90% bouwt de werknemer pensioen op. Indien de werknemer graag wil weten wat deelname betekent voor zijn pensioen, dan kan hij dit zelf opvragen via deelnemer@bplpensioen.nl of door te bellen naar 050-5223000 (BPL werknemersdesk). In verband met privacy worden deze gegevens niet aan de werkgever verstrekt.

 • Moet ik de afspraken schriftelijk vastleggen met mijn werknemer?

  Ja, voor deelname aan de regeling dient een schriftelijke overeenkomst te worden gesloten met uw werknemer. In deze overeenkomst dient de dag of dagen waarop de werknemer niet of korter werkt te worden vastgelegd. U kunt hier een voorbeeldovereenkomst seniorenregeling downloaden.

 • Kunnen werknemers die deeltijd werken ook deelnemen aan de seniorenregeling?

  Ja, ook werknemers die in deeltijd werken of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn in de zin van WAO of WIA, mogen deelnemen aan de regeling. Zij kunnen net als fulltimers hun arbeidstijd tot 80% verminderen. De verstrekking van Stichting Colland Arbeidsmarkt aan de werkgever wordt naar rato vastgesteld.

 • Mijn werknemer wil bijvoorbeeld 10% minder gaan werken, kan hij dan ook deelnemen aan de regeling?

  Nee, het kan alleen gaan om een vermindering van de arbeidstijd met 20%.

 • Kan ik een verzoek van een werknemer om deel te nemen aan de seniorenregeling weigeren?

  Ja, maar alleen wanneer zwaarwegende bedrijfsomstandigheden deelname niet toelaten. Bij een geschil kunnen werkgever en/of werknemer zich wenden tot de paritaire commissie.

 • Klopt het dat werknemers die deelnemen aan de seniorenregeling hun leeftijds- en dienstverbanddagen moeten inleveren?
  • Glastuinbouw: werknemers die aan de seniorenregeling gaan deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande leeftijds- en dienstverbanddagen in.
  • Open Teelten: werknemers die deelnemen aan de regeling hoeven hiervoor geen leeftijds- en dienstverbanddagen in te leveren.
  • Productiegerichte Dierhouderij: werknemers die aan de seniorenregeling deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande seniorendagen in. De tot 1 januari 2018 opgebouwde seniorendagen blijven in stand. Dienstverbanddagen blijven behouden.
 • Hoeveel vakantiegeld ontvangt de werknemer wanneer hij deelneemt aan de regeling? En hoe zit het met vakantiedagen?

  De werknemer ontvangt vakantiegeld over het nieuwe feitelijk verdiende bruto jaarsalaris (90%). De vakantieuren worden berekend over het aantal gewerkte uren (80%).

 • Is het mogelijk dat de werknemer dag vanuit de seniorenregeling opspaart tijdens drukkere periodes en deze in rustigere periodes opneemt?

  Nee, dat is niet de insteek van de seniorenregeling. De regeling maakt het mogelijk voor werknemers om hun arbeidstijd te verminderen. Dit omdat zij naast hun baan bijvoorbeeld meer tijd willen besteden aan hobby’s en familie. Of omdat het werk fysiek meer van de werknemer vergt nu de werknemer wat ouder is. U dient in de overeenkomst vast te leggen op welke dag of dagen de werknemer niet of minder werkt.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de seniorenregeling?

  Download hier het verstrekkingenreglement Glastuinbouw of verstrekkingenreglement Open Teelten. Het reglement van de sector Productiegerichte Dierhouderij is nog niet gepubliceerd. Meer informatie vindt u ook op de website van Colland Arbeidsmarkt. Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u bellen naar de Werkgeverslijn 088 – 888 66 88.

 • Wanneer eindigt de deelname aan de regeling?

  De deelname aan de seniorenregeling wordt beëindigd in de volgende situaties:

  • Wanneer de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • Wanneer de werkgever te kennen geeft dat hij de deelname wenst te beëindigen (wegens zwaarwegende bedrijfsomstandigheden);
  • Wanneer de werkgever handelt in strijd met het verstrekkingenreglement of met door het bestuur van Stichting Colland Arbeidsmarkt gegeven nadere aanwijzingen.

Uitzonderingen ketenbepaling

 • Welke uitzondering op de wettelijke ketenbepaling is er gemaakt?

  Er zijn twee uitzonderingen overeengekomen voor functies met een seizoenmatig karakter waarvoor niet het hele jaar rond werk is. Er is een uitzondering voor contracten tot en met 9 maanden en een uitzondering voor contracten van 9 maanden en meer. Download de factsheet uitzondering ketenbepaling voor een samenvatting.

  Let op! Deze uitzonderingen gelden alleen voor de sectoren Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Uitzondering A: contracten tot en met 9 maanden

  Voor functies waarvoor geldt dat het gezien de klimatologische of natuurlijke omstandigheden niet mogelijk is om een contract langer dan 9 maanden aan te bieden, geldt ontheffing van de ketenbepaling van artikel 7:668a lid 1 uit het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent concreet dat werknemers in een aantal aangeduide functies maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 9 maanden mogen krijgen, inclusief de eventuele onderbrekingen tussen die contracten. Daarna dient de keten onderbroken te worden met een tussenpoos van tenminste 3 maanden. De werknemer kan na deze onderbreking van minimaal 3 maanden weer opnieuw maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 9 maanden krijgen zonder dat er recht op een vast contract ontstaat. De wettelijke tussenpoos van de ketenbepaling wordt hiermee dus verkort van meer dan 6 maanden naar tenminste 3 maanden.

  Deze uitzondering mag alleen worden toegepast voor de volgende functies in de sector open teelten:
  Assistent medewerker I en II, medewerker I en II en medewerker huishoudelijke dienst.

  Deze uitzondering mag alleen worden toegepast voor de volgende functies in de sector Glastuinbouw:
  Medewerker glastuinbouw I en II, Teeltmedewerker I en II, Operator/machinebeheerder I en II, Orderverzamelaar, Vorkheftruckchauffeur, Logistiekmedewerker, Medewerker huishoudelijke dienst en Medewerker kantine.

 • Uitzondering B: contracten van 9 maanden en meer

  Voor contracten met een duur van 9 maanden en meer geldt dat er maximaal 3 contracten in een periode van 36 maanden mogen worden aangegaan. De wettelijke periode van maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 24 maanden wordt hiermee dus uitgebreid. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De werknemer kan gedurende het 3e contract verzoeken om een vast contract. Het initiatief ligt bij de werknemer, maar de werkgever bevestigd uiterlijk een maand voor het verstrijken van het 3e contract of het dienstverband al dan niet wordt voortgezet.
  • Dit vaste contract is van tenminste gelijke omvang als de voorgaande tijdelijke contracten en de loondoorbetaling wordt gespreid over een periode van 12 maanden.
  • Werkgever zal aan dit verzoek tegemoet komen, tenzij zwaarwegende bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.

  Deze verplichting tot het aangaan van een vast contract na het 3e tijdelijke contract zal alleen in werking treden wanneer de Belastingdienst toestemming geeft voor het mogen toepassen van de lage ww-premie bij deze vaste contracten.
  Deze uitzondering mag voor alle functies worden toegepast, mits de functie een seizoensmatig karakter heeft als gevolg van klimatologische en natuurlijke omstandigheden waardoor de werknemer niet het jaarrond bij de werkgever kan werken.

 • Gelden deze uitzonderingen automatisch voor alle medewerkers in de genoemde functies?

  De uitzondering op de ketenbepaling moet specifiek zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Het model arbeidsovereenkomst voor de cao Open Teelten en Glastuinbouw is hierop aangepast. Let op: zonder het opnemen van deze bepalingen in de arbeidsovereenkomst kunt u dus geen gebruik maken van de uitzonderingen!

 • Door wie mogen de uitzonderingen op de ketenbepaling worden toegepast?

  De cao Open Teelten is met ingang van 11 juli 2016 in werking getreden voor leden van de aangesloten organisaties (LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB en Anthos). Zij mogen met ingang van 11 juli 2016 de uitzonderingen in de praktijk gaan toepassen. Dit onderdeel van de cao Open Teelten is met ingang van 24 januari 2017 algemeen verbindend verklaard dus vanaf die datum mogen ook niet leden de uitzonderingen toepassen.

  De cao Glastuinbouw is met ingang van 3 augustus 2016 in werking getreden voor leden van de aangesloten organisaties (LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum). Zij mogen met ingang van 3 augustus 2016 de uitzondering in de praktijk gaan toepassen. De cao Glastuinbouw is algemeen verbindend verklaard met ingang van 14 oktober 2016 dus vanaf die datum mogen ook niet leden de uitzonderingen toepassen.

 • Wat betekenen deze afspraken voor de opbouw van de transitievergoeding?

  Werknemers die minstens 2 jaar in dienst waren, hebben bij ontslag of wanneer het contract niet wordt verlengd recht op een transitievergoeding. De hoofdregel voor de berekening van het aantal dienstjaren voor de transitievergoeding, is dat contracten worden opgeteld als zij elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De uitzondering van een verkorte tussenpoos (3 maanden) voor seizoenfuncties, heeft alleen betrekking op de ketenbepaling, niet op de berekening voor de transitievergoeding.
  Het uitbetalen van de transitievergoeding kan echter wel worden uitgesteld door de werknemer de garantie te bieden dat hij binnen 6 maanden weer aan de slag kan.

 • Specifieke vragen uitzondering A

  1. Mag ik ook één contract van 9 maanden aanbieden?
  Ja, het is ook mogelijk om één contract van maximaal 9 maanden aan te bieden.

  2. Moeten de contracten aansluitend aan elkaar worden gegeven?
  Nee, het mag ook een contract voor drie kortere periodes zijn. De tussenpozen tellen mee voor de bepaling van het maximum van 9 maanden. Bijvoorbeeld: het eerste contract gaat in op 1 januari, dan mag het laatste contract in de keten nooit de datum van 30 september overschrijden.

  3. Mag ik de uitzondering ook toepassen als ik gebruik maak van 2 tijdelijke contracten van 9 maanden achter elkaar? Ik blijf dan binnen de wettelijke termijn van de flexwet (maximaal 2 contracten in een periode van maximaal 24 maanden). Of moet er na elk tijdelijk contract van 9 maanden een tussenpoos van 3 maanden worden toegepast?
  De uitzondering is specifiek bedoeld voor functies waarbij het niet mogelijk is om een contract van 9 maanden of meer aan te gaan, dus voor seizoenfuncties. Dus op deze manier mag de regeling niet worden toegepast. Na elke periode van maximaal 9 maanden dient er een tussenpoos van tenminste 3 maanden te zijn.

  4. Er is een aantal specifieke functies beschreven waarvoor de uitzondering geldt. Op mijn bedrijf gebruik ik andere functienamen, maar de functies hebben wel dezelfde inhoud. Mag ik de regeling dan toch toepassen?
  Dit is toegestaan, want in de regeling is vastgelegd dat de uitzondering ook van toepassing is op bedrijfsfuncties die gebaseerd zijn op referentiefuncties uit het functiehandboek. Leidend is of de inhoud van de functies overeenkomt, en als dit het geval is mag de uitzondering worden toegepast.

 • Specifieke vragen uitzondering B

  1. Mag ik nu 3 jaarcontracten aangaan in een periode van 3 jaar?
  Nee, de uitzondering is specifiek bedoeld voor seizoenfuncties waarbij het niet mogelijk is om een jaar rond contract aan te bieden. Dus een jaarcontract valt niet onder deze regeling.

  2. Waarom moet de Belastingdienst goedkeuring geven voor het toepassen van de lage ww-premie?
  Voor het toepassen van de lage ww-premie stelt de Belastingdienst als voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst is gesloten voor een jaar of langer, waarbij het aantal uren eenduidig is vastgelegd en dat dit ook overeenkomt met de praktijksituatie. Als u een werknemer vast in dienst neemt waarvoor u bijvoorbeeld 10 maanden per jaar werk heeft, kunt de arbeidsuren spreiden over het hele jaar en dus ook een gespreide loondoorbetaling overeenkomen. De praktijk komt dan echter niet overeen met het aantal arbeidsuren in de arbeidsovereenkomst, waardoor de hoge ww-premie moet worden toegepast.
  LTO is in gesprek met de Belastingdienst om voor dit soort situaties toch goedkeuring te krijgen om de lage ww-premie toe te mogen passen voor dergelijke vaste arbeidsovereenkomsten.

  3. Wat als de Belastingdienst geen goedkeuring geeft voor het toepassen van de lage ww-premie?
  In dat geval vervalt de verplichting om de werknemer een vast contract te geven als hij daarom vraagt. Het is dan nog wel steeds toegestaan om drie contracten in een periode van maximaal 36 maanden aan te bieden. Het is nog niet duidelijk wanneer er uitsluitsel van de Belastingdienst verwacht kan worden.

  4. Mag ik de werknemer eerst een contract van 1 jaar aanbieden en daarna een contract van 9 maanden en daarna de keten doorbreken met een periode van tenminste 3 maanden zodat er geen vast contract ontstaat?
  Dit is niet toegestaan, want het betreft geen seizoenfunctie. In eerste instantie was het namelijk wel mogelijk om een contract van een jaar aan te bieden en daarmee val je niet onder de voorwaarden voor het gebruiken van deze uitzonderingen.

Veiligheid

 • Ben ik verplicht om een RIE te hebben?

  Als in uw bedrijf mensen onder uw gezag werken, bent u wettelijk verplicht een RIE te hebben.

 • Wanneer moet ik de RIE laten toetsen door een externe deskundige?

  De RIE moet wettelijk getoetst worden als het bedrijf meer dan 25 medewerkers (koppen) heeft. Als u minder medewerkers heeft is het ook zinvol om een adviseur van Stigas in te schakelen. Samen ziet u meer dan alleen en zo wordt bedrijfsblindheid voorkomen.

 • Ben ik aansprakelijk bij een ongeval met een ZZP-er?

  Als de ZZP-er dezelfde werkzaamheden verricht als uw medewerkers dan bent u aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Als de ZZP-er wordt ingehuurd om werkzaamheden te verrichten die niet binnen uw bedrijf worden verricht en daarbij gebruik gemaakt wordt van eigen voorzieningen dan valt deze ZZP-er niet binnen uw aansprakelijkheid.

 • Wanneer moet ik de RIE actualiseren?

  Uw RIE moet actueel zijn. Als er belangrijke wijzigingen zijn in uw bedrijf (verbouw of nieuwbouw, andere productiemethoden), bent u verplicht hem te actualiseren. In de praktijk geldt als vuistregel om de RIE minimaal eenmaal per 4 jaar te actualiseren.

 • Uitzendkrachten die een heftruckcertificaat in Polen behalen, zijn deze ook rechtsgeldig in Nederland?

  Aan een heftruckcertificaat worden geen eisen gesteld. De werkgever blijft dus altijd verantwoordelijk om te checken of een medewerker die claimt voldoende deskundig te zijn ook daadwerkelijk voldoende deskundig is. Dat geldt voor Nederlandse certificaten en ook voor Poolse certificaten. Voordeel van Nederlandse cursussen is natuurlijk dat hiermee aantoonbaarheid geborgd is.

 • Moet het volgen van instructie ondertekend worden?

  Het volgen van voorlichting en instructie moet aantoonbaar gemaakt kunnen worden. De werkgever moet doeltreffende informatie verstrekken aan werknemers over werkzaamheden, risico’s en maatregelen en toezicht houden op naleving van instructies en voorschriften.

 • Wie is verantwoordelijk voor het verstrekken voor de Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) aan de uitzendbureaus?

  Het uitzendbureau is, als werkgever van de uitzendkracht, verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

 • Ik heb werknemers die weigeren om veiligheidsschoenen te dragen. Mag ik hen een document laten tekenen waarin ze aangeven dat ze zelf verantwoordelijk zijn op het moment dat er een ongeval met letsel plaats vindt?

  De juridische aansprakelijkheid van de werkgever kan niet worden verlegd naar de werknemer. De werkgever moet veiligheidsschoenen verstrekken die door de werknemers worden gedragen. Als de werknemer speciale schoenen nodig heeft in verband met voetproblemen kan dit door de werknemer via UWV worden aangevraagd. In de CAO is opgenomen dat verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen. De werkgever moet er op toezien dat deze ook worden gedragen. Als de werknemer blijft weigeren veiligheidsschoenen te dragen kan worden overgegaan tot het geven van een schriftelijke waarschuwing als onderdeel van een procedure richting ontslag.

Verlof en ziekte

 • Wat betekent het als mensen een vitaal beroep hebben?

  Ouders met een dergelijk beroep kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zelf naar hun werkplek kunnen. Iedereen die actief is in de voedselketen valt onder de vitale beroepen. Het werk op land- en tuinbouwbedrijven waar voedsel geproduceerd wordt en dieren worden gehouden valt onder de vitale beroepen. Ook de verwerkende industrie en de transport van producten voor de voedselketen valt hier onder.

  Sierteeltbedrijven maken niet rechtstreeks deel uit van de voedselketen. Daardoor vallen werknemers in die sector helaas niet onder de vitale beroepen.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van vitale beroepen.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Heeft iemand in het huishouden koorts dan moet het hele gezin thuis blijven, conform de maatregelen van de overheid. Een werknemer met een ziek kind dat koorts heeft, moet dus ook thuis blijven. Maar hoe zit het met loondoorbetaling, ook als het kind niet ziek is?

  Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. De Werkgeverslijn krijgt hier veel vragen over, maar de huidige wetgeving is niet echt berekend op zo’n crisis als we nu hebben. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur, en alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen valt dit inderdaad onder zorgverlof. Wegens besmettingsgevaar is hij (en zijn eventuele partner) in dit geval inderdaad de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof kan in dit geval dus worden ingezet in deze periode. Het gaat dan om kortdurend zorgverlof (2 weken) waarbij de werknemer 70% van zijn loon doorbetaald krijgt.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden. Echter, het is de verwachting dat deze crisissituatie nog wel een poosje gaat duren. De vakantierechten van de werknemer zijn dan wellicht niet toereikend om dit te overbruggen. Het kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om dit te delen: werkgever betaalt een deel door, en werknemer zet wat verlofuren in.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.

  Het blijft zoeken en vraagt ook om maatwerk. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig / geen andere oplossingen dan zelf thuis blijven. Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing.

  Nu de situatie met Corona langer duurt heeft LTO bij het ministerie van SZW de vraag neergelegd of SZW mee wil denken naar een oplossing in deze problematiek. De kosten lopen in een langere periode behoorlijk op en dit valt ons inziens buiten de hierboven geschetste “normale risico’s” die een werkgever en werknemer kunnen dragen.

 • Ik heb een sierteeltbedrijf. Kan ik mijn werknemers vragen om overuren op te nemen omdat het nu rustiger is?

  In het kader van goed werknemerschap kunt u dit inderdaad van uw werknemers vragen. Als u met het jaarurenmodel werkt kunt u dat sowieso doen: werknemers maken op jaarbasis hun uren. Dat model is erop gericht dat er in rustige tijden minder wordt gewerkt en in drukke tijden meer. Als er voldoende overuren zijn geeft dat ook ruimte om nu de rustige periode op te vangen. Andersom geldt ook: Als werknemers nu minder uren werken kunnen ze later dit jaar extra uren maken.

  Voor de Glastuinbouw: Momenteel is er geen geldige cao Glastuinbouw. Dat betekent dat er per loonperiode gekeken kan worden door de Inspectie SZW of de werknemers WML ontvangen over de gewerkte uren. Dus bijvoorbeeld: als een werknemer 50 uur werkt, maar 40 uur betaald krijgt (die tien uur zijn plusuren die ergens anders in het jaar worden gecompenseerd) kom je al snel onder het WML uit. Op de website van de Werkgeverslijn vindt u hierover meer informatie.

  Voor de Open Teelten: Het bovenstaande geldt ook voor bedrijven die onder de Open Teelten vallen en die niet georganiseerd (geen lid) zijn. Voor leden is de cao OT met een jaar verlengd en daar geldt dit dus niet.

 • Mag een werknemer een vastgestelde vakantie eenzijdig intrekken?

  Het vaststellen en intrekken van vakantie is uitgebreid in de Wet geregeld. Een werkgever kan de vastgestelde vakantie intrekken als hiervoor gewichtige redenen zijn. Hij moet dan wel de schade vergoeden die de werknemer door het intrekken van de vakantie lijdt.

  De mogelijkheid van het intrekken van vastgestelde vakantie door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom is het niet mogelijk voor de werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is immers een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Maar het staat de werkgever natuurlijk vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken wél te honoreren. Een goed werkgever zal een verzoek alleen afwijzen als hij daar een goede reden voor heeft. Bijvoorbeeld omdat er door de crisis, of omdat hij reeds voor vervanging heeft gezorgd, onvoldoende werk aanwezig is. (Bron: AWVN).

  Ons advies is om samen in overleg te gaan over de situatie. Maar formeel hoeft u niet mee te werken aan het eenzijdig intrekken van een vakantieverzoek als u het verzoek eerder reeds hebt goedgekeurd.

 • Op mijn bedrijf werken stagiaires en mensen die een BBL – BOL opleiding doen. Kunnen die blijven werken?

  Ja, zij kunnen blijven werken, uiteraard binnen de regels die ook voor reguliere werknemers gelden. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

 • Mijn Poolse werknemer is plotseling naar Polen vertrokken. Moet ik hier vakantiedagen voor afboeken?

  Het is begrijpelijk dat arbeidsmigranten wellicht graag naar huis willen, maar tegelijk hebben ze zolang hun dienstverband voortduurt wel de verplichting om te komen werken. In deze bijzondere crisissituatie is het zoeken naar een praktische oplossing. Zoals:

  • Heeft de werknemer genoeg overuren om te compenseren? Zet deze dan eerst in en informeer de werknemer hierover.
  • Heeft de werknemer nog vakantie-uren? Dan is het ook een mogelijkheid deze op te nemen.
  • Onbetaald verlof opnemen is ook een optie. Normaliter maak je hierover van te voren afspraken, maar we kunnen ons voorstellen dat dit niet is gebeurd. Is er nog contact met de werknemer om dit te bespreken? Als er geen verlofuren en overuren zijn (of niet voldoende) dan zou het ons advies zijn om voor onbetaald verlof te kiezen en dit aan de werknemer te communiceren.
  • De laatste optie is inzetten op werkweigering en uiteindelijk ontslag. Omdat het nu onduidelijk is of en wanneer deze mensen weer terug komen, is dit wellicht niet het handigst om nu te doen. Bovendien is het risico op juridisch getouwtrek over overmacht groot. Daarom hebben bovenstaande opties duidelijk de voorkeur.
 • Mijn werknemer zit in quarantaine. Moet ik het loon doorbetalen?

  Als de werknemer de arbeid niet verricht, is de hoofdregel dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Voor zover wij op dit moment weten kan in Nederland alleen de GGD mensen verplicht in quarantaine plaatsen. Als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt, hoeft het loon niet doorbetaald te worden.

 • Moeten arbeidsmigranten bij klachten van een huisgenoot ook thuis blijven van werk?

  Als arbeidsmigranten een zieke huisgenoot hebben, moeten zij in thuisquarantaine tenzij zij in een cruciaal beroep werken.

 • Moeten arbeidsmigranten bij klachten van een huisgenoot ook thuis blijven van werk?

  Als arbeidsmigranten een zieke huisgenoot hebben, moeten zij in thuisquarantaine tenzij zij in een cruciaal beroep werken.

 • Krijgt de arbeidsmigrant die als gevolg van een zieke huisgenoot thuis moet blijven en niet van huis uit kan werken wel loon doorbetaald?

  Als een arbeidsmigrant niet thuis kan doorwerken omdat dit in het beroep van de arbeidsmigrant onmogelijk is, dan moet de werkgever het loon doorbetalen (Bron: SZW).

 • Krijgt de arbeidsmigrant die als gevolg van een zieke huisgenoot thuis moet blijven en niet van huis uit kan werken wel loon doorbetaald?

  Als een arbeidsmigrant niet thuis kan doorwerken omdat dit in het beroep van de arbeidsmigrant onmogelijk is, dan moet de werkgever het loon doorbetalen (Bron: SZW).

 • Kan ik de werktijden van werknemers aanpassen?

  Ja, de overheid heeft werkgevers opgeroepen om tot en met 28 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat werktijden voor werknemers worden aangepast.

 • Kan ik de werktijden van werknemers aanpassen?

  Ja, de overheid heeft werkgevers opgeroepen om tot en met 28 april 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat werktijden voor werknemers worden aangepast.

 • Mijn werknemer wil liever zelf niet komen werken in verband met besmettingsgevaar. Hoe zit het met loondoorbetaling?

  Sommige werknemers zijn bang voor besmettingsgevaar en willen daarom niet komen werken. Is deze angst ongegrond omdat u aan uw zorgplicht heeft voldaan? U bent verplicht om voor een veilige werkomgeving in overeenstemming met de adviezen van het RIVM te zorgen. Probeer het gesprek hierover aan te gaan en de angst weg te nemen.

  Als werknemers desondanks niet op hun werk willen komen zonder dat u daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. U kunt dan de loonbetaling stopzetten. Waarschuw de werknemer wel dat dit de consequentie is, als hij niet op het werk verschijnt.

  Ontslag is altijd het uiterste middel, dat betekent dat van u verwacht kan worden eerst te bekijken of een andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld het opnemen van vakantiedagen of opnemen van onbetaald verlof. Als u toch tot ontslag wil overgaan, dan dient dat preventief getoetst te worden door UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de grond die u aanvoert voor het ontslag.

 • Een van mijn medewerkers wil niet op het werk komen omdat hij zegt een zwakke gezondheid te hebben. Is dat terecht?

  Het RIVM geeft een opsomming van wat kwetsbare personen zijn of mensen met een zwakke gezondheid. Dat zijn onder meer mensen met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen en diabetes mellitus (suikerziekte). Dat deze mensen extra bezorgd zijn voor hun gezondheid naar aanleiding van het coronavirus, is niet onbegrijpelijk.

  Het RIVM zegt dat mensen met gezondheidsproblemen, grote gezelschappen en openbaar vervoer moeten vermijden, maar zegt niet dat zij de werkplek moeten mijden. Overleg met de bedrijfsarts wat in het voorkomende geval wijsheid is (Bron: AWVN).

 • Mijn werknemer heeft corona. Wat moet ik hem doorbetalen?

  In dit geval gelden de gewone regels voor doorbetaling bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%.

 • Een werknemer is nog in de proeftijd en vertrokken naar zijn thuisland vanwege corona. Moeten wij hem doorbetalen of kunnen we eventueel eenzijdig opzeggen?

  U kunt in de proeftijd éénzijdig opzeggen. Het dienstverband is daarmee beëindigd.

 • Mijn werknemer is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

  De dagen dat uw werknemer in het buitenland ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw werknemer moet zich wel officieel ziek melden. Is uw werknemer tijdens verlof in het buitenland arbeidsongeschikt geworden en is dit in de EU? Dan moet uw werknemer zich binnen drie dagen melden bij een controle-instantie. Deze organisatie, vergelijkbaar met UWV, zorgt voor een medische verklaring bestemd voor de bedrijfsarts. Is uw werknemer buiten een EU-land op vakantie? Dan moet uw werknemer zich binnen drie dagen melden bij een dokter. De dokter moet dan een medische verklaring afgeven. De medische verklaring heeft de bedrijfsarts nodig.

 • Ik maak mij veel zorgen en ervaar psychische druk. Kan ik ergens mijn hart luchten of zorgen delen?

  Ja, schroom niet om hulp te vragen. LTO Noord, ZLTO, LLTB hebben in afstemming met o.a. POV steun op touw gezet voor leden én niet-leden die op persoonlijk vlak in de knel komen. Lees hier meer over in dit bericht.

 • Hoe ga ik om met een zieke werknemer op de werkvloer?

  Het kan zijn dat iemand griepachtige verschijnselen heeft die mogelijk op het coronavirus kunnen duiden. Deze mensen dienen geweerd te worden om besmettingen te voorkomen.
  Hiervoor heeft het RIVM voorzorgsmaatregelen opgesteld. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus, maar kan wel een adviserende rol spelen over de (preventieve) maatregelen om besmetting te voorkomen.

  Als de werknemer inderdaad besmet blijkt te zijn met het coronavirus:

  • Informeer of de werknemer kan rekenen op persoonlijke zorg thuis. Houd ook telefonisch contact;
  • Informeer uw bedrijfsarts en overleg met uw bedrijfsarts en/of arbodienst over de specifieke risico’s en passende maatregelen voor de werkplek (deze zijn voor iedere organisatie anders). Maatregelen die hier bijvoorbeeld uit voort kunnen komen zijn extra reiniging of ventilatie.
  • In geval van gezamenlijke huisvesting zoals bijvoorbeeld bij internationale werknemers, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders indien het een grote situatie betreft) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine.
  • Eventueel kan een geanonimiseerde mededeling worden gericht op alle werknemers met een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten en informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen.
  • Laat werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief veertien dagen thuiswerken.
  • Heb speciale aandacht voor zorgen bij kwetsbare werknemers, zoals chronisch zieken. De kans op besmetting met het nieuwe coronavirus is in de basis voor iedereen gelijk, maar mensen met een kwetsbare gezondheid hebben echter wel meer kans op complicaties gedurende de ziekte. Het is daarom ook begrijpelijk dat deze werknemers wellicht meer angst ervaren. Het is goed om met deze werknemers laagdrempelig in gesprek te gaan.
  • Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van het bedrijf.

  Bron: Ministerie van SZW

Vraag & aanbod van personeel

 • Ik heb te weinig werknemers, maar een collega uit de buurt heeft juist werknemers over. Hoe kunnen we gebruik van elkaar maken?

  Er is dan sprake van collegiale uitlening. Hier gelden geen algemene eisen voor. Wel is het belangrijk om dit in een overeenkomst vast te leggen, met de mededeling dat er sprake is van collegiale inlening en tegen welke voorwaarden.

  Juridisch is er sprake van collegiale inlening als het sprake is van ‘het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene, die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn’. Er moet dus sprake zijn van een werknemer die normaal in de onderneming van de uitlener werkt en er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk. Ook dient de arbeidskracht door de inlenende partij niet verder te worden doorgeleend aan een andere partij.

 • Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden van een werknemer bij collegiaal in- en uitlenen?

  Dit verandert niet. De werknemer blijft in dienst bij zijn oorspronkelijke werkgever en alleen tijdelijk uitgeleend. Hij blijft dus onder dezelfde cao en arbeidsvoorwaarden in dienst. Gaat de werknemer tijdelijk een andere functie uitvoeren? Werkgever en werknemer moeten dan in overleg gaan over de redelijkheid van een tijdelijke loonaanvulling.

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?


  U kunt hier een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening downloaden.

   

 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen of bij ziekte?

  Gezond en veilig werken is van levensbelang. Nu meer dan ooit. In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek. 

  Bij bedrijfsongevallen moet beoordeeld worden wie aansprakelijk is op grond van 7:658 BW. De inlener zal in veel gevallen aansprakelijk zijn voor de werkzaamheden die hij onder zijn leiding en  gezag laat uitoefenen, op grond van het vierde lid: Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
  In de praktijk is hierdoor het inlenende bedrijf in veel gevallen verantwoordelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval. In ieder geval heeft de inlenende werkgever zorgplicht om alle nodige en mogelijke veiligheidsmaatregelen dient te nemen, zoals daar zijn:

  • De werkplek moet veilig zijn.
  • Er moeten voldoende veiligheidsmiddelen ter beschikking staan.
  • De werknemer moet – bij herhaling – voldoende veiligheidsinstructies hebben gehad.
  • De werkgever moet er rekening mee houden dat die veiligheidsinstructies door het personeel niet altijd worden nageleefd.
  • De veiligheidsinstructies moeten regelmatig door de werkgever worden gecontroleerd.

  De werkgevers moeten voldoende verzekeringen voor u afsluiten

  De formele werkgever kan door de werknemer ook worden aangesproken. Het is handig hier van tevoren goede afspraken over te maken. Wij adviseren zowel de collegiale inlener als de uitlenen om even contact op te nemen met de verzekeraars. We hebben zelf ook de vraag uitgezet naar de mogelijkheden bij verschillende verzekeraars, zodra we meer informatie over hebben leest u dat hier. De situatie bij ziekte is éénduidiger: Bij ziekte is de uitlenende werkgever verplicht om het loon door te betalen.

 • Ik wil graag jongeren inzetten, zijn daar nog speciale regels voor?

  Gouden regel is dat je jongeren alleen werk moet laten doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van iemand met autoriteit. Lees hier meer over op de website van Stigas.

 • Mijn arbeidsmigranten kunnen niet komen, hierdoor heb ik een enorm personeelstekort. Wat kan ik doen?

  Het beschikbaar houden van voldoende handen in de land- en tuinbouw is topprioriteit van de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Na een inventarisatie onder agrarische werkgevers op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zijn nu twee platforms gelanceerd waar vraag en aanbod naar personeel gematcht worden. De resultaten van de gedane inventarisatie zijn inmiddels met de platforms gedeeld zodat lijntjes gelegd kunnen worden.

  www.helponsoogsten.nl
  19 maart werd het platform www.helponsoogsten.nl gelanceerd. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft deze lancering toen gemeld. De backoffice van dat platform biedt ondersteuning bij het matchen van werkgevers, werkzoekenden en bedrijven met meer werknemers dan werk. Tevens zijn er bij helponsoogsten.nl mogelijkheden om de administratieve afhandeling van het werkgeverschap te verzorgen.

  www.werkenindelandentuinbouw.nl
  Het op 24 maart gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl werkt meer als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare arbeidskrachten zichzelf zichtbaar kunnen maken. Werkgevers die werknemers tekort komen en werkgevers die werknemers beschikbaar hebben, kunnen zich beiden melden. Maar ook gecertificeerde uitzendbureaus, werknemers en ZZP’ers die in de sector willen helpen, kunnen zich melden. Deelnemers kunnen elkaar rechtstreeks via het platform benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen.

  Kijk welk platform en welke dienstverlening het beste bij u en bij uw bedrijf past, of maak van beide platforms gebruik. De Taskforce van LTO Nederland is in elk geval blij dat er nu extra mogelijkheden zijn om vraag en aanbod te koppelen.

  UWV Werkgeversservicepunten

  Ook kunt u terecht bij het UWV. Veel goede mensen raken nu (tijdelijk) werkloos. Een van de kerntaken van UWV is om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van personeel. Dat gebeurt in samenwerking met gemeentes via Werkgeversservicepunten in de 35 arbeidsregio’s. Deze dienstverlening is voor alle werkgevers toegankelijk.

 • Er zijn scholieren bij mij aan de slag willen en die ook elders een andere baan hebben waar de loonheffingskorting wordt toegepast. Daardoor houden ze bij mijn netto minder uurloon over en ik ben bang dat ze daarom niet willen komen. Hoe zit dit?

  Een werknemer moet enerzijds belasting betalen, en anderzijds krijgt hij daarop korting in de vorm van algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het bedrag aan belastingen en de kortingen kun je tegen elkaar wegstrepen tot aan een bedrag van € 7.849 bruto per jaar. Zolang de scholieren onder dat bedrag blijven wordt dus geen belasting geheven. Ze moeten daarvoor wel aangifte inkomstenbelasting doen.

 • Kan ik asielzoekers inzetten?

  Ja, dat kan, mits de asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft. Dan heeft hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Als die verblijfsvergunning er niet is, moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen via www.werk.nl.

  Voor de werving van statushouders c.q. asielzoekers kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Ook kan het zijn dat uitzendbureaus in de omgeving statushouders hebben ingeschreven.

Werknemers en corona

 • Hoe informeer ik mijn werknemers over het coronavirus?

  We kunnen ons voorstellen dat u uw werknemer graag een brief wilt sturen met instructies over het coronavirus en informatie over eventueel verlof. Welke maatregelen getroffen kunnen en moeten worden is sterk bedrijfsspecifiek. De AWVN heeft een goede voorbeeldbrief ontwikkeld die u ter inspiratie kunt gebruiken. Deze voorbeeldbrief is (onder meer) gebaseerd op de informatie zoals die op 10 maart 2020 op de site van het RIVM te vinden is. Kijk regelmatig of het RIVM nieuwe maatregelen voorschrijft. Overleg bij twijfel met de bedrijfsarts of arbodienst of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

 • Is er ook informatie in andere talen beschikbaar?

  Ja, de Rijksoverheid heeft informatieposters ontwikkeld met informatie in veel verschillende talen. U kunt deze hier downloaden en ophangen op uw bedrijf.

  Daarnaast heeft Stigas de poster ‘Coronavirus, Hoe bescherm je jezelf en anderen?’ in verschillende talen ontwikkeld voor bedrijven. U kunt deze hier downloaden en ophangen op uw bedrijf.

 • Moeten werknemers ook anderhalve meter afstand houden van elkaar?

  Ja, ten allen tijde. Dus zowel op de werkvloer, als in eventuele transportmiddelen, als in de eventuele woon- en slaapverblijven. Wij hebben begrepen dat de overheid hier ook streng op handhaaft.

  Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen staat. Dit leidt tot zeer lastige situaties op de werkvloer en soms is het nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk bij te houden. Ook in bijvoorbeeld acht-personenbusjes kunnen op dit moment geen acht mensen mee. ‘Stelletjes’ mogen wel in elkaars onmiddellijke nabijheid werken, zich verplaatsen en wonen.

  De gemeente Horst aan de Maas heeft een mooie infographic gemaakt in meerdere talen waarin de regels uitgelegd zijn. Deze vindt u hier.

  Voor praktische voorbeelden van oplossingen die ondernemers vinden rond de knelpunten alsmede meer informatie over veiligheid op de werkvloer verwijzen wij graag naar de website van Stigas.

  De Taskforce heeft de overheid verzocht om met een praktische richtlijn voor vervoer te komen. Ook is contact geweest met de ABU en NBBU rond hun  advisering naar uitzendbureaus. Dit heeft geleid tot de bevestiging dat ook bij het woon-werkverkeer de richtlijnen van het RIVM van toepassing zijn. Dit betekent dat men óók tijdens vervoer anderhalve meter afstand tot elkaar dient te houden.

  Mogelijk heeft u iets aan de volgende handreiking. Let wel: Deze is juridisch niet getoetst.
  Rijd niet samen, maar ga elk met een eigen auto. Is dat niet mogelijk, rijd dan met zo weinig mogelijk mensen in één auto, zodat je afstand kunt houden. Is dat niet mogelijk, breng afscherming aan in de auto, zodat mensen fysiek van elkaar gescheiden worden. Is dat niet mogelijk, zorg dan voor maximale ventilatie (ramen open bij mooi weer). Houdt daarnaast afstand bij het instappen en reinig en desinfecteer de belangrijkste plekken auto dagelijks. Laat iedereen telkens op dezelfde plek zitten. Op dit moment onderzoekt Stigas wat de eisen zijn rond afscherming / compartimenten binnen een auto.
  In een bus met een capaciteit van 62 personen, kunnen 20 mensen worden vervoerd met 1.5 meter afstand tussen iedere persoon. In een bus met een capaciteit van 50 personen, komt dit neer op 15 personen. Het is wel belangrijk dat ook bij het instappen en uitstappen de afstandsregel strikt wordt gehanteerd. Ook de vervoersbranche wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Verschillende touringcarbedrijven geven aan tegen kostprijstarieven mee te willen denken in het vervoer van internationale werknemers die nu juist zo hard nodig zijn. Ondernemers die hier gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen met een vervoerder in hun regio.

 • Wat kan ik verder doen als werkgever?

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting:

  • Communiceer hygiënemaatregelen naar uw medewerkers;
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Zorg ervoor dat uw werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland. Klik hier om de poster te downloaden.
 • Mijn werknemer is bang dat het coronavirus zich verspreiden kan via materialen. Klopt dat?

  Het coronavirus verspreidt zich via mensen. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen, maar de belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Kijk voor meer informatie op de website van RIVM.

 • Mogen werknemers nog in een groep werken?

  Op 23 maart zijn er door de overheid aangescherpte maatregelen ingevoerd en zijn er verdere beperkingen opgelegd voor samenkomsten. Hierbij wordt vermeld dat samenkomsten tot 28 april verboden zijn tenzij het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Wet Aanpak Schijnconstructies

 • Wat is er in de WAS afgesproken?

  De WAS kent een aantal eisen en doelstellingen:

  • Werknemers krijgen het volledige wettelijk minimumloon (WML) waarop zij recht hebben giraal uitbetaald. Dit betekent dat er geen inhoudingen en verrekeningen op het WML mogen plaats vinden. In een Algemene Maatregel van Bestuur is een uitzondering gemaakt voor premies zorgverzekering en huisvestingskosten onder stringente voorwaarden.
  • Loonstroken moeten transparanter worden.
  • De Inspectie SZW gaat namen bekend maken van gecontroleerde ondernemingen. Als er overtredingen zijn geconstateerd zullen deze ook bekend gemaakt worden.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet na komt.
  • Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn.
 • Waarom is deze wet er gekomen?

  De WAS is bedoeld om schijnconstructies en misstanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het gaat dan om constructies die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Door dergelijke constructies ontstaat oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en ontvangen medewerkers minder dan waar zij recht op hebben.

 • Wanneer treedt de WAS in werking?

  De meeste onderdelen van de wet zijn ingegaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Het laatste onderdeel van de WAS, het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, is per 1 januari 2017 in werking getreden.

 • Wat wordt er in de WML verstaan onder loon?

  Volgens art 6 WML is loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking. Hiermee worden bruto bedragen bedoeld. Niet tot het loon volgens de WML behoren:

  • verdiensten uit overwerk;
  • vakantiebijslagen;
  • winstuitkeringen;
  • uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
  • uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;
  • vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken;
  • bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
  • uitkeringen ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.
  • eindejaarsuitkeringen;
  • een werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet.

   

 • Moet ik werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt minimaal het WML betalen?

  Ja, per 1 juli 2015 hebben werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn ook recht op minimaal het wettelijk minimumloon (WML). Het is daarom belangrijk dat u controleert of deze AOW-gerechtigde werknemers minimaal het WML verdienen.

  • Documenten van de Rijksoverheid

  De Rijksoverheid heeft een uitleg ontwikkeld over de verplichtingen die de WAS met zich meebrengt in relatie tot het wettelijk minimumloon. Dit document kunt u hier openen.
  – Ook heeft de Rijksoverheid een factsheet ontwikkeld met uitleg over de ketenaansprakelijkheid. Deze factsheet kunt u hier openen.

  Hoewel deze vraag en antwoord zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Voor de officiële teksten en documenten verwijzen wij naar informatie van de Rijksoverheid.

 • Wat wordt bedoeld met het netto equivalent van het wettelijk minimumloon?

  Het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is geen wettelijk begrip en kan per individuele werknemer verschillen. Een werkgever is op grond van de WML wel verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. In het algemeen kan worden gesteld dat onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon wordt verstaan het bruto minimumloon bepaald volgens artikel 6 WML minus de verplichte en toegestane inhoudingen zoals:

  • loonheffing
  • pensioenpremies
  • ingevolge een pensioenregeling verschuldigde bedragen voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

   

 • Wat moet ik giraal uitbetalen?

  U moet uw werknemer minimaal het nettoloon dat behoort bij het geldende Wettelijk Minimumloon betalen (de zogenaamde netto equivalent van het loon). Als u aan de eisen van de AMvB voldoet mag u de kosten voor huisvesting en zorgverzekering wel inhouden op het minimumloon. Zie hiervoor het artikel over inhouden. Voor de uitbetaling van het eventuele loon boven het WML en de vakantietoeslag kunt u afwijkende afspraken maken met de werknemer.

 • Waarom mag ik niet meer het volledige loon contant uitbetalen?

  Bij (gedeeltelijke) contante betaling is het voor de Inspectie SZW lastig om vast te stellen of er inderdaad sprake is van het betalen van het WML. Kwitanties of handtekeningen kunnen vervalst zijn. Door werkgevers te verplichten het WML giraal te betalen, kan de inspectie SZW makkelijker controleren of er geen sprake is van onderbetaling.

 • Mijn werknemer heeft geen Nederlandse bankrekening, wat nu?

  U kunt het loon overmaken naar een buitenlandse betaalrekening. Werknemers zullen dit mogelijk liever niet willen, omdat ze dan bijvoorbeeld transactiekosten moeten betalen als ze in Nederland geld opnemen. Arbeidsmigranten kunnen ook een Nederlandse bankrekening openen.

 • Mogen er nog wel contante voorschotten op het loon worden gegeven?

  Er mogen nog wel voorschotten op het loon worden gegeven die later worden ingehouden. Wel moet per saldo van het voorschot en de slotbetaling minimaal het netto equivalent van het WML giraal worden betaald. Ook moeten werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen dat er sprake is van een voorschot op het loon.

 • Mag ik overuren contant uitbetalen?

  Tot 1 januari 2018 wel. De verplichting van het giraal betalen gaat over het WML. In de sectoren vallend onder de cao’s Open Teelten, Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt het WML voor 38 uur omdat dit de standaard arbeidsduur in de agrarische cao’s is. Tot 1 januari 2018 geldt voor de uren boven de 38 dat werkgever en werknemer kunnen afspreken op welke manier dit wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 dient ook het netto equivalent van het WML deel van de meeruren giraal betaald te worden (zie ook het bericht van LTO Nederland hierover).

 • Mag ik 13- en 14-jarige werknemers wel contant uitbetalen?

  Ja. Er is geldt namelijk geen wettelijk minimum jeugdloon voor 13- en 14 jarigen werknemers en deze jeugdige werknemers vallen dus ook niet onder deze wet.

 • Wat betekent het verbod op inhoudingen en verrekeningen?

  Uitgangspunt van de WAS is dat werknemers zelf de beschikking hebben over het netto equivalent van het WML. Dus dat betekent dat op het WML geen inhoudingen meer mogen worden gedaan. Inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering zijn onder voorwaarden nog wel mogelijk. Zie ook het artikel over inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering voor agrarische werkgevers.

 • Wat zijn inhoudingen en verrekeningen?

  Inhoudingen zijn bestedingen van de werknemer die op het loon worden ingehouden (bijvoorbeeld voor de zorgverzekering) , verrekeningen zijn vorderingen die de werkgever heeft op de werknemer (bijvoorbeeld als hij zelf huisvesting aanbiedt) en die hij verrekend met het loon van de werknemer. Hoewel er dus juridisch een verschil is tussen inhouden en verrekenen wordt in het kader van de WAS en de AMvB inhouden en verrekenen als gelijk gezien. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij in beide gevallen de term “inhouden”. Voor een exacte uitleg over inhouden en verrekenen verwijzen wij naar de publicatie van de Rijksoverheid.

 • Mogen er helemaal geen bedragen meer worden ingehouden?

  Verplichte inhoudingen met een wettelijke basis mogen nog wel. Denk bijvoorbeeld aan de loonheffingen en aan pensioenpremies.

 • Waar moet een schriftelijke volmacht aan voldoen?

  In de volmacht moet in ieder geval worden vermeld:

  • De naam (en indien mogelijk adresgegevens) van werknemer die de volmacht verleend.
  • De naam (en indien mogelijk adresgegevens) van degene aan wie de volmacht wordt verleend.
  • Het in te houden bedrag waarvoor de volmacht wordt verleend.
  • Het doel van de inhouding (de betalingsverplichting die de werknemer is aangegaan).
  • Degene aan wie het ingehouden bedrag wordt betaald, en met wie de werknemer de betalingsverplichting is aangegaan.

  Via onze website kunt u een voorbeeld van een volmacht downloaden die is goedgekeurd door het ministerie van SZW.

 • Vindt de betaling van de kosten voor huisvesting ook plaats uit het bruto loon?

  Nee, de werknemer dient de betaling te doen uit zijn netto-loon.

 • Is mijn werknemer wel verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten?

  Ja. Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Als werkgever bent u er wel bij gebaat als uw werknemers goed verzekerd zijn, in het kader van goed werkgeverschap maar ook om te voorkomen dat u mogelijk geconfronteerd wordt met rekeningen van onverzekerde werknemers.

 • Waar kan ik met vragen terecht over de zorgverzekering voor mijn buitenlandse werknemers?

  U kunt met vragen terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of bij LTO Arbeidskracht via 088-472 42 00.

 • Hoe snel ontvangt de werknemer zijn verzekeringspolis van de verzekeraar i.v.m. het afgeven de schriftelijke volmacht door de werknemer?

  Indien alles correct is aangeleverd doorgaans binnen twee á drie dagen. Dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen.

 • Mag ik de premie van een zorgverzekering nog inhouden op het nettoloon?

  Ja, onder voorwaarden kunt u de verzekeringspremie inhouden op het nettoloon van de werknemer en de verzekeringspremie voor de werknemer betalen. Wel geldt er een maximum van de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering van dat jaar. Voor 2018 is een bedrag van € 128,83 per maand vastgesteld (€ 1546,00 per jaar). U mag alleen de daadwerkelijke kosten van de zorgverzekering inhouden, dit dus tot een voor dat jaar vastgesteld  maximum van € 128,83 per maand. Daarnaast geldt dat er een volmacht moet zijn waarin de werknemer een volmacht geeft aan de werkgever om de kosten in te houden op het loon. U moet een kopie van de polis in uw dossier bewaren.

 • Is mijn werknemer wel verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten?

  Ja. Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Als werkgever bent u er wel bij gebaat als uw werknemers goed verzekerd zijn, in het kader van goed werkgeverschap maar ook om te voorkomen dat u mogelijk geconfronteerd wordt met rekeningen van onverzekerde werknemers.

 • Kan ik de premie van de aanvullende zorgverzekering van de werknemer ook verrekenen met het minimumloon?

  Nee, u mag de premie van de aanvullende verzekering  niet verrekenen met het wettelijk minimumloon.

 • Hoe zit het met de PLUS-premie van SAZAS?

  Door de WAS is geen ruimte meer voor inhouding van de PLUS-premie als de werknemer hierdoor minder uitbetaald krijgt dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon.  Als hij meer betaald krijgt kan het dus wel. Meer informatie hierover vindt u op de website van SAZAS. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de Klantenservice van SAZAS via 088-5679100.

 • Wat gebeurt er als ik me niet aan deze regels houd?

  Als het WML niet volledig giraal wordt uitbetaald zal de Inspectie SZW een boete opleggen en wordt wellicht de naam van uw bedrijf openbaar gemaakt.

 • Moeten alle kostenvergoedingen op de loonstrook worden gespecificeerd?

  U moet het loon op de loonstrook specificeren als het brutoloon is opgebouwd uit een aantal componenten waarvan kan worden aangenomen dat deze worden betaald ter bestrijding van de kosten die voor werk zijn gemaakt. Deze kostenvergoedingen mogen niet worden meegerekend om te bepalen of de werknemer het bruto wettelijk minimumloon verdient. Zulke vergoedingen moeten dus naast het bruto WML worden uitbetaald.
  Vanaf 1 januari 2016 moet u dus een kostenvergoeding speciferen op de loonstrook als deze vergoeding niet naast het loon is opgenomen, maar een onderdeel uitmaakt van het loon.

  Wat moet worden gespecificeerd?
  Uit de omschrijving moet duidelijk worden waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld.

 • Wat gaat er veranderen in de ketenaansprakelijkheid?

  Met de komst van de WAS kan de werknemer bij onderbetaling  zijn loon vorderen bij zijn werkgever en / of diens opdrachtgever. Hij kan de opdrachtgever van de werkgever (dus de inlener van het uitzendbureau) hoofdelijk aansprakelijk stellen. Als deze niet betaalt  kan de werknemer eventuele hogere schakels in de keten aanspreken. Bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere BV’s kunnen dat  meerdere schakels in de keten zijn. Insteek van de wet is dus dat er bij een uitgebreide keten ook sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid.

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) bekijkt momenteel welke elementen uit de WAS worden opgenomen in de norm. Wellicht kan een SNA-keurmerk in de toekomst een rol spelen bij een beroep op niet-verwijtbaarheid als er sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid. Hier is nu nog geen uitsluitsel over te geven.

  Meer informatie over de ketenaansprakelijkheid vindt u ook op het Ondernemersplein (digitaal informatiepunt voor ondernemers van de overheid).

 • Wat gaat de Inspectie SZW bekend maken?

  De WAS schrijft voor dat de Inspectie SZW de inspectiegegevens openbaar gaat maken. Daarbij wordt bekend gemaakt welk bedrijf is gecontroleerd en waarop is gecontroleerd. Als er sprake is van een overtreding zal dit ook bekend worden gemaakt.

 • Wat verandert de WAS aan de naleving van de cao’s ?

  Er zal vanuit de overheid meer ondersteuning komen voor sociale partners om naleving van de algemeen verbindend verklaarde cao’s te controleren. Daarnaast zal de wet worden verruimd om AVV-loze periodes meer te kunnen voorkomen. Dit heeft met name te maken met het onderhandelingsproces van de cao’s. Zo kan een algemeen verbindend verklaring nu bijvoorbeeld niet worden verlengd als een cao is afgelopen en de totstandkoming van een nieuwe cao nog gaande is. Met de WAS zal het mogelijk worden om de algemeen verbindend verklaring van een cao te verlengen.

 • Mijn werknemer heeft een deeltijd overeenkomst, geldt het maximum van 25% voor huisvesting dan naar rato?

  Ja, het maximum is 25% van het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon kan bepaald worden door de leeftijd (wettelijk minimumjeugdloon) en/of door de overeengekomen arbeidsduur.

  Voorbeeld:
  Per 1 januari 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon per week €358,05 bruto voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week). Dit betekent dat u op basis van de wet maximaal € 89,51 (25%) per week mag inhouden en betalen voor huisvesting. Werkt de werknemer echter maar 24 uur, dan geldt een maximum van €56,53.

  Let op: ondanks de wettelijke bovengrens is in de cao Glastuinbouw (artikel 58) bepaald dat de werkgever maximaal €70 per week voor huisvesting inclusief gas, water en licht mag rekenen. In de cao Open Teelten (artikel 43) is bepaald dat er een maximum van 20% per week geldt van het voor de werknemer geldende WML. Voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week) geldt vanuit de cao Open Teelten per 1 januari 2017 dus een maximum van €71,61.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

 • Wat is het standpunt van LTO over de WAB?

  LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties hebben een intensieve lobby gevoerd om een aantal onderdelen uit de WAB van tafel of aangepast te krijgen. De WAB heeft een forse kostenstijging voor onder meer seizoenswerk tot gevolg vanwege een hogere hoge ww-premie dan de huidige hoge ww-premie in de agrarische sector en vanwege de introductie van het recht op transitievergoeding vanaf dag 1. Seizoenswerk is kenmerkend voor onze agrarische sector. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “Tijdelijk werk, zoals seizoenarbeid, het opvangen van pieken of vervanging bij ziekte, laat zich niet vastspijkeren in een vast dienstverband zoals het kabinet dat wil. Seizoenswerk is nu eenmaal tijdelijk, daar past geen vast dienstverband bij”.  Mede dankzij de inzet van LTO Nederland is er gerealiseerd dat jongeren tot 21 jaar met een arbeidsovereenkomst van gemiddeld maximaal 12 uur per week onder de lage ww-premie vallen. LTO Nederland blijft zich daarnaast hard maken voor de toepassing van de lage ww-premie voor seizoenarbeid. Hierover vinden nog steeds gesprekken plaats met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Blijft de tussenpoos van 3 maanden voor seizoenskrachten bestaan?

  Ja, ook na 1 januari 2020 blijft het mogelijk om de keten van contracten van seizoenskrachten te doorbreken met een tussenpoos van minimaal 3 maanden. Om dit te mogen toepassen gelden er (net als voorheen) specifieke voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in artikel 9 van de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw. Deze verkorte tussenpoos van 3 maanden is dus ook alleen in deze sectoren toe te passen.

  Let op! Er dient sprake te zijn van een actuele cao voor het mogen toepassen van de uitzonderingen op de ketenbepaling. De huidige cao Glastuinbouw loopt tot 1 januari 2020 en de cao Open Teelten loopt tot 1 maart 2020. Is er op die datum geen nieuwe cao afgesloten? Dan kunnen de uitzonderingen niet toegepast worden. Dit is niet nieuw, dit gold ook voor de invoering van de WAB. Hierbij is het goed om te vermelden dat agrarische cao’s werden in het verleden ook regelmatig met terugwerkende kracht zijn afgesloten, wat betekent dat je vaak achteraf met volledige zekerheid kan zeggen of de uitzonderingen op de ketenbepaling wel of niet mochten worden toegepast.  Bij de Werkgeverslijn is op dit gebied geen jurisprudentie bekend.

 • Hoe bepaal ik of een jongere tot 21 jaar onder de lage ww-premie valt? Wat als hij in de vakantie extra uren werkt?

  Er is geregeld dat dit per loon aangiftetijdvak bekeken dient te worden. Doet een werkgever per 4 weken aangifte dan mag het aantal uren in die periode niet boven de 48 uur komen en bij een maandaangifte mag er niet meer dan 52 uur worden verloond om voor de lage ww-premie in aanmerking te komen. De situatie kan zich voordoen dat u als werkgever het ene aangiftetijdvak de lage ww-premie mag toepassen en het andere aangiftetijdvak de hoge ww-premie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een zaterdaghulp in de vakantieperiode extra uren werkt en daardoor dat loon aangiftetijdvak onder de hoge ww-premie valt. Voor de toets aan de leeftijd van 21 jaar is de leeftijd van belang die de werknemer had op de eerste dag van het betreffende aangiftetijdvak.

 • Ik moet een oproepkracht na 12 maanden een aanbod doen voor een vast aantal uren. Wat als hij weigert?

  De oproepkracht mag er uiteraard voor kiezen om het aanbod af te slaan als hij flexibel wil blijven werken. Het is verstandig de oproepkracht schriftelijk te laten reageren op uw aanbod, zodat u later niet geconfronteerd wordt met ontbreken van bewijslast. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een tool ontwikkeld die u kunt gebruiken om uw oproepkrachten een aanbod te doen voor vaste uren. Dit document kunt u hier downloaden. In dit document kan de oproepkracht aangeven of hij het aanbod aanneemt of weigert.

 • Mijn oproepkracht heeft het aanbod op een vast aantal uren geweigerd. Moet ik dan na 12 maanden weer een nieuw aanbod doen?

  Ja, de wet zegt dat er steeds na 12 maanden een aanbod moet worden gedaan.

 • Moet ik een AOW-er die als oproepkracht werkt ook een aanbod voor een vast aantal uren doen?

  Ja. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is op dit onderdeel geen uitzondering gemaakt voor AOW-gerechtigde werknemers.

 • Wanneer is de transitievergoeding niet verschuldigd?

  De transitievergoeding is niet verschuldigd in de volgende situaties:

  • Bij werknemers die zelf ontslag nemen;
  • Bij werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken;
  • Bij werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken;
  • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Als de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.
 • Mijn werknemer weigert een nieuw contract: moet ik transitievergoeding betalen?

  Wanneer u een werknemer na afloop van een contract een nieuw contract aanbiedt, en de werknemer weigert deze arbeidsovereenkomst, dan ben u niet verplicht hem of haar een transitievergoeding te betalen.

  In de Memorie van toelichting (pagina 39) wordt hierover gezegd dat:

  “Het recht op deze vergoeding geldt als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd door opzegging na toestemming van UWV of door ontbinding door de rechter of, in geval van een tijdelijk contract, op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt verlengd nadat dit van rechtswege is geëindigd. Als een werkgever bij het eindigen van een contract voor bepaalde tijd de werknemer wel een (gelijkwaardig of beter) nieuw contract aanbiedt maar de werknemer geen gebruik maakt van dat aanbod, is er dus geen recht op een transitiebudget.”

 • Mijn werknemer neemt zelf ontslag en heeft dus geen recht op transitievergoeding. Moet ik dit schriftelijk vastleggen?

  Het advies is om een werknemer die zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt dit altijd schriftelijk te laten bevestigen. Deze opzegbrief bewaart u in het personeelsdossier. Doet u de werknemer een aanbod voor een nieuwe arbeidsovereenkomst en weigert hij dit aanbod? Laat de werknemer dit ook altijd schriftelijk bevestigen in verband met de bewijslast.

Zzp en modelovereenkomsten

 • Waar kan ik de modelovereenkomst van LTO vinden?

  De LTO modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag (nummer 9041634635) kunt u zowel in PDF als in Word downloaden. Hier vindt u tevens een stappenplan voor het gebruik van de LTO modelovereenkomst.

 • Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

  Nee, het werken met een modelovereenkomsten is niet verplicht. Het geeft in twijfelgevallen duidelijkheid over de vraag of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gevolgen heeft voor de loonheffingen. Mocht u niet willen werken met een modelovereenkomst, dan is het wel raadzaam om afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk vast te leggen.

 • Wanneer is er sprake van zzp en wanneer niet?

  Zzp is geen officiële term en het is dan ook voor opdrachtgevers lastig om te beoordelen of iemand een zzp’er is. Een zzp’er is feitelijk een zelfstandige zonder personeel die voor eigen rekening en risico opdrachten uitvoert. Bij controles bij de opdrachtgever zal door de Belastingdienst worden gekeken of een arbeidsrelatie voldoet aan de voorwaarden van een dienstbetrekking. Van een dienstbetrekking is wettelijk sprake als alle drie de kenmerken aan de orde zijn:

  1) Persoonlijke arbeid
  2) Gezagsverhouding (tussen werkgever en werknemer)
  3) Loon

  Als een zzp’er bij u werkt, maar alle drie de kenmerken zijn aan de orde, dan zal de Belastingdienst dit bij een controle aanmerken als een dienstbetrekking. Er is dan geen sprake van een opdrachtnemer maar van een werknemer, voor wie u inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen. Wordt dit door de Belastingdienst vastgesteld, dan krijgt u te maken met correctieverplichtingen of naheffingen.

  Let op! Behalve de bovengenoemde ‘echte’ dienstbetrekking zijn er ook fictieve dienstbetrekkingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de arbeidsrelatie van een thuiswerker, commissaris of stagiaire. Ook al is er geen echte dienstbetrekking, de opdrachtgever moet bij deze arbeidsrelaties toch loonheffingen inhouden en betalen.

 • Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding?

  Bij het inschakelen van een zzp’er mag er geen gezagsverhouding zijn. Dit is een lastig begrip, hier bestaat geen eenduidige definitie van. De Belastingdienst geeft als concreet handvat dat u met een zzp’er bijvoorbeeld wel het resultaat van de opdracht mag afspreken, maar niet hoe hij dit moet uitvoeren. Hoe hij het resultaat bereikt, dat is de verantwoordelijkheid van de zzp’er. Hij doet dit naar eigen inzicht en zonder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Als u een zzp’er toch instructies geeft over hoe hij het werk moet doen, dan zal de verhouding tussen u en de zzp’er al gauw worden beoordeeld als gezagsverhouding en moet u loonheffingen afdragen.

 • Kan er toch sprake zijn van een zzp’er als er een gezagsverhouding aanwezig is?

  Ja. Dit kan het geval zijn als de opdrachtnemer de opdracht niet persoonlijk hoeft uit te voeren en zichzelf vrij kan en mag laten vervangen. Er is dan geen sprake van persoonlijke arbeid. Dat is bijvoorbeeld het geval als de zzp’er een andere klus aanneemt, en een collega-zzp’er stuurt om de klus bij u af te maken. U kunt dan van tevoren wel afspreken aan welke objectieve voorwaarden een vervanger moet voldoen. Het gaat dan om criteria die voor het soort werk noodzakelijk zijn, zoals veiligheidscertificaten, rijbewijs etc. Maar verder is de zzp’er zelf verantwoordelijk voor en vrij in het regelen van vervanging en mag de opdrachtgever de vervanger niet weigeren.

 • Welk risico loop ik als ik een zzp’er inzet terwijl dit mogelijk een dienstbetrekking is?

  Als u met een zzp’er werkt, maar in de praktijk zijn alle kenmerken van een dienstbetrekking aanwezig, dan zal de Belastingdienst deze arbeidsrelatie bij controle beoordelen als een dienstbetrekking. U bent dan werkgever voor de Belastingdienst, en dus verantwoordelijk om de loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u hiervoor een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen.

  Om dit risico te voorkomen moet u eerst kritisch kijken naar de arbeidsrelatie tussen u en uw zzp’er. Is er geen sprake van een dienstbetrekking, leg dan de afspraken vast in een (model-)overeenkomst. Is er feitelijk wel sprake van een dienstbetrekking, dan kunt u er beter voor kiezen om de zzp’er zelf in dienst te nemen of via een uitzendbureau of payrollbedrijf voor u te laten werken.

 • Moet een zzp’er nog drie opdrachtgevers hebben?

  Hierin is niets veranderd. Het heeft nooit in de wet gestaan dat een zzp’er drie opdrachtgevers moet hebben, maar de Belastingdienst gaf dit als één van de richtlijnen om te bepalen of er sprake was van een zelfstandig ondernemer. Voor u als opdrachtgever is dit niet van belang, want de Belastingdienst zal iedere arbeidsrelatie op zichzelf beoordelen. Het is voor u dus van belang dat u kijkt naar de werkzaamheden die de zzp’er bij u uitvoert en of tussen u en die zzp’er sprake is van een dienstbetrekking. De opdrachtgever moet er wel mee instemmen dat de opdrachtnemer ook opdrachten voor andere opdrachtgevers verricht.

  Voor de zzp’er zal het wel van belang zijn dat de Belastingdienst hem ziet als zelfstandig ondernemer. Dat wordt pas beoordeeld wanneer de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Dan is het van belang of sprake is van een ondernemerschap om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen voor zelfstandigen. Bij die beoordeling is het aantal opdrachtgevers wel relevant. Dit is echter slechts één criterium wat bij die beoordeling relevant is.

 • Mijn zzp’er komt weer terug voor een nieuwe opdracht. Moeten we opnieuw een modelovereenkomst overeenkomen?

  Er hoeft niet voor iedere opdracht een nieuwe modelovereenkomst te worden opgesteld, mits de inhoud van de afspraken niet is veranderd. Wel is het verstandig om de nieuwe data (looptijd) en werkzaamheden vast te leggen en te verwijzen naar het nummer van de eerdere gebruikte overeenkomst. Dat kan ook in een e-mail.

 • Weet ik 100% zeker dat ik als opdrachtgever geen risico loop als ik een modelovereenkomst met de zzp’er aan ga?

  Nee, de modelovereenkomst op zichzelf biedt geen vrijwaring, zoals de VAR-WUO of de VAR-DGA dat voorheen wel deden. Het gaat er uiteindelijk om dat de praktijk overeenkomt met wat u schriftelijk met de opdrachtnemer bent overeengekomen. Als er bijvoorbeeld een ‘modelovereenkomst zonder werkgeversgezag’ is gebruikt en ondertekend, en in de praktijk blijkt ook dat er echt geen gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zal de Belastingdienst deze situatie beoordelen als een situatie waarin werkzaamheden buiten dienstbetrekking worden verricht en krijgt u geen naheffingen. De praktijk is dus leidend bij het bepalen of u risico loopt.

 • Moet de zzp’er zijn eigen materiaal meenemen of mag de opdrachtgever ook materiaal ter beschikking stellen?

  Een zzp’er zal over het algemeen over eigen materialen beschikken. Als het mogelijk is, zal hij hier ook gebruik van maken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Komt u overeen dat de zzp’er materialen van u gebruikt, dan kunt u dat overeenkomen. Bij werken buiten dienstbetrekking ligt het voor de hand dat u daarvoor een vergoeding in rekening brengt.

 • Kan ik de LTO modelovereenkomst gebruiken voor aanneming van werk?

  Wij adviseren om bij aanneming van werk in de agrarische sector zelf een nieuwe overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De vraag doet zich namelijk snel voor of hierbij toch sprake kan zijn van werkgeversgezag, de arbeidsrelatie met aannemers van werk en hun hulpen zijn mogelijk fictieve dienstbetrekkingen.

 • Mag ik een modelovereenkomst gebruiken voor de periode van bijvoorbeeld 1 jaar?

  In de veelgestelde vragen van de Belastingdienst wordt aangegeven dat als u volgens de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst werkt, én er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, dan maakt de periode niet uit. U moet wel vastleggen, bijvoorbeeld in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (kenmerknummer) de zzp’er in die periode werkt. Daarnaast is het zo dat u alleen een modelovereenkomst hoeft te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is namelijk niet verplicht.