Veelgestelde vragen

Banenafspraak en Quotumwet

 • Banenafspraak en Quotumwet

  In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenaamde Wet Banenafspraak. De Quotumregeling kan ingaan als het aantal banen in de Banenafspraak niet wordt gehaald. Dan kunt u als werkgever verplicht worden om een werknemer met een arbeidsbeperking binnen uw bedrijf te plaatsen. Doet u dat niet? Dan krijgt u te maken met de zogenaamde quotumheffing. Klik hier om een overzicht te downloaden.

  • Wat houdt de Banenafspraak in?

  In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenaamde Wet Banenafspraak. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) die voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de marktsector (waaronder de agrarische sector) en 25.000 bij de overheid. De Banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers (grote en kleine) in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. Meer informatie over de Banenafspraak vindt u in de kennisbank arbeid.

 • Wie behoren er tot de doelgroep voor de Banenafspraak?

  De mensen die tot de doelgroep voor de Banenafspraak vallen:

  1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
  2. Mensen met een Wsw-indicatie;
  3. Wajongers met arbeidsvermogen;
  4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan

  De sociale partners en gemeenten hebben afgesproken dat mensen op de Wsw-wachtlijst en Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen bij het plaatsen op een baan.

 • Waarom werken met werknemers met een arbeidsbeperking?

  Er zijn diverse redenen waarom werkgevers willen werken met een werknemer met een arbeidsbeperking, zoals: werkgevers willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, de (naderende) krapte op de arbeidsmarkt tegengaan, binden & boeien eigen werknemers, vergroten betrokkenheid, zij kennen persoonlijk iemand die ze een baan gunnen, zij zoeken gemotiveerd personeel voor eenvoudige werkzaamheden, onderscheidend vermogen en innovatiekracht, en het voorkomen van de quotumheffing voor werkgevers.

 • Moet een werknemer met een arbeidsbeperking zijn opgenomen in het doelgroepregister?

  Ja, de mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan van het UWV, anders tellen zij niet mee voor de Banenafspraak. Mensen in de Wajong en mensen met een WSW-indicatie of Wiw- en ID-baan zijn in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Mensen uit de Participatiewet neemt het UWV in het register op als het UWV heeft beoordeeld dat zij tot de doelgroep behoren. Het is verstandig om voordat iemand aan de slag gaat te zorgen voor een beoordeling voor de banenafspraak. Dat kan teleurstelling voorkomen. De gemeente kan het UWV vragen om voor deze (potentiële) werknemer een beoordeling arbeidsvermogen uit te voeren. Ook kan iemand met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet zich rechtstreeks bij het UWV aanmelden voor een beoordeling arbeidsvermogen.

  U kunt als werkgever bij het UWV navragen of een (potentiële) werknemer in het doelgroepregister is opgenomen aan de hand van het BSN en loonheffingennummer. Vanaf eind 2015 kunt u het register via een portal zelf raadplegen.

 • Wat houdt de beoordeling arbeidsvermogen in?

  Voor de beoordeling arbeidsvermogen kijkt UWV of iemand behoort tot de doelgroep van banenafspraak en quotumregeling. Voor de mensen uit de Participatiewet bepaalt het UWV of iemand in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Het UWV kijkt of iemand in staat is een drempelfunctie uit te voeren. Een drempelfunctie is een functie die voorkomt op de Nederlandse arbeidsmarkt en die een lichte belasting van iemand vraagt, en die iemand met (forse) beperkingen uit kan voeren. Als iemand niet in staat is een drempelfunctie uit te voeren, dan is hij niet in staat het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

  Als iemand niet tot de doelgroep behoort kijkt het UWV of iemand mogelijk recht heeft op Wajong 2015. Deze gecombineerde beoordeling maakt het mogelijk dat het UWV zoveel mogelijk in één beoordeling en met gebruikmaking van alle relevante informatie beoordeelt of betrokkene arbeidsvermogen heeft. Op basis van die beoordeling kan het UWV vaststellen of betrokkene tot de doelgroep van de banenafspraak of quotumheffing behoort, en opgenomen kan worden in het doelgroepregister.

  Een andere uitkomst kan zijn dat betrokkene geen arbeidsvermogen heeft en recht heeft op de Wajong 2015. Het UWV informeert betrokkene over de uitkomsten van de beoordeling. Verder informeert het UWV, als de betrokkene onder de doelgroep van de gemeente valt, de gemeente over de uitkomsten. De gemeente kan op grond daarvan zo nodig vervolgstappen zetten met het oog op de ondersteuning van betrokkene.

 • Kan ik ervan uitgaan dat als ik een leerling van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) aanneem dat deze persoon tot de doelgroep van de banenafspraak behoort?

  De staatssecretaris van SZW heeft in overleg met de sociale partners, de VNG, gemeenten en het UWV op basis van aanbevelingen van de Werkkamer afspraken gemaakt over een aantal wijzigingen in de werkprocessen van de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Eén van de afspraken is dat leerlingen van vso-/pro scholen en mbo-entree opleidingen zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij het UWV voor de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Om te voorkomen
  dat zij nadat zij hun school hebben afgerond, tussen de wal en het schip vallen.

  Leerlingen afkomstig van vso-/pro scholen en entree opleidingen bij mbo-instellingen horen niet automatisch tot de doelgroep. Voor hen geldt dat ze zich rechtstreeks bij het UWV kunnen aanmelden voor een beoordeling arbeidsvermogen. Leerlingen die in het schooljaar 2014- 2015 vso-/pro-scholen hebben verlaten, zijn tijdelijk opgenomen in het doelgroepregister en worden later door het UWV beoordeeld. Als op basis van de beoordeling van het UWV blijkt dat deze
  persoon tot de doelgroep behoort, wordt de betreffende persoon definitief opgenomen in het doelgroepregister. Als het UWV oordeelt dat de persoon het wettelijk minimumloon kan verdienen, behoort deze persoon niet tot de doelgroep. Dan eindigt de registratie in het doelgroepregister met ingang van 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op het jaar waarop het UWV heeft beoordeeld dat iemand niet tot de doelgroep behoort. In dat geval telt de betreffende persoon vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het UWV vaststelt dat de persoon niet tot de doelgroep behoort nog twee jaar mee.

 • Tellen BBL-ers ook mee?

  Mensen die in een BBL-dienstverband bij een werkgever werken, tellen mee als zij tot de doelgroep horen. Personen kunnen zich tot gemeenten wenden of zich rechtstreeks aanmelden bij het UWV voor een beoordeling arbeidsvermogen. Als het UWV vaststelt dat de betreffende persoon tot de doelgroep behoort, telt de persoon mee voor de duur van de plaatsing.

 • Tellen tijdelijke dienstverbanden van mensen uit de doelgroep ook mee?

  Als er sprake is van een dienstverband tellen de uren mee. Als iemand niet langer in dienst is, telt hij niet meer mee. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat bij de monitoring van de banenafspraak altijd het aantal verloonde uren – en dus banen – van de maand december wordt afgezet tegen het aantal verloonde uren tijdens de nulmeting van 1 januari 2013 (dit zijn de uren van december 2012).

 • Ik heb al een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst, telt deze werknemer mee voor de banenafspraak?

  In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. U kunt bij UWV opvragen of een werknemer in het doelgroepregister staat en dus meetelt voor de banenafspraak.

 • Is het mogelijk om iemand die al geplaatst is op een baan alsnog op te nemen in het doelgroepregister? En als iemand na de peildatum van 1 januari 2013 is gaan werken, kun je dan achteraf een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen?

  Ja, dat is mogelijk, maar het is lang niet altijd nodig om mensen nog te laten beoordelen voor de banenafspraak. Veel mensen uit de doelgroep staan al in het doelgroepregister. Zo zijn de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een ID/Wiw-baan, als groep in het doelgroepregister opgenomen. Voor hen is geen nadere beoordeling nodig. Als iemand uit deze groepen vanaf 1 januari 2013 is gaan werken, telt de baan mee voor de telling van de extra banen.

  Voor mensen die onder de Participatiewet vallen, ligt dat anders. Als zij gaan werken bij een werkgever, telt deze baan pas mee voor de extra banen, als het UWV heeft vastgesteld dat zij tot de doelgroep behoren. Mensen die onder de Participatiewet vallen, horen tot de doelgroep, als het UWV heeft vastgesteld dat zij niet
  het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die onder de Participatiewet valt, en denkt dat deze persoon tot de
  doelgroep van de banenafspraak hoort, kan hij ook via het BSN nagaan of deze persoon al in het doelgroepregister is opgenomen. Ook kan de betreffende persoon rechtstreeks, of via de gemeente, het UWV vragen om een beoordeling arbeidsvermogen.

 • Moet ik extra banen creëren bovenop mijn huidige bezetting?

  Nee, u kunt voor extra banen zorgen door mensen uit de doelgroep te plaatsen op plekken die openvallen door natuurlijk verloop. Ook is het mogelijk om taken en activiteiten op een andere manier te organiseren binnen het bedrijf. Dit kan door functies aan te passen aan de mogelijkheden werknemers uit de doelgroep (jobcarving) of bestaande taken in een bedrijf die misschien meerdere personen nu uitvoeren, in één functie onder te brengen die iemand uit de doelgroep kan uitvoeren (functiecreatie).
  De regionale WerkgeversServicepunten ondersteunen werkgevers die regionaal en lokaal werken. Zij kunnen ondersteuning en advies geven over de mogelijkheden binnen uw bedrijf om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Ook het UWV en Sw-bedrijven kunnen werkgevers adviseren over geschikte functies voor mensen uit de doelgroep.

 • Hoeveel uur moet een werknemer met een arbeidsbeperking werken om mee te tellen voor de Banenafspraak?

  Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat de mensen uit de doelgroep gemiddeld werken. Op basis van de nulmeting is komen vast te staan dat het gaat om een baan van 25,5 uur per week. Kleinere banen dan een baan van 25,5 uur tellen naar evenredigheid van het aantal verloonde uren mee. Het kan dus gaan om meer arbeidscontracten dan (getelde) banen. Banen groter dan 25,5 uur per week tellen mee als meer dan één baan.

 • Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Banenafspraak?

  Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen. Vanaf het moment dat mensen niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, tellen zij (en de uren) nog twee jaar mee voor de Banenafspraak na het jaar dat geconstateerd is dat zij niet meer aan de doelgroepcriteria voldoen, bijvoorbeeld als zij zich in een baan zo hebben ontwikkeld, dat zij onder inzet van loonkostensubsidie zelf het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Een voorbeeld: iemand voldoet op 1 juni 2016 niet meer aan de doelgroepcriteria. Dan behoort hij nog tot en met 31 december 2018 tot de doelgroep, en blijft hij in het register staan. Zijn plaatsing op de baan telt ook mee tot en met deze datum. Meer informatie over de telling voor de Banenafspraak vindt u in de kennisbank arbeid.

  • Zijn er (financiële) tegemoetkomingen beschikbaar voor werkgevers die een werknemer uit de doelgroep aan willen nemen?

  Ja, gemeenten hebben met de Participatiewet veel voorzieningen en instrumenten gekregen om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen naar werk. Gemeenten kunnen ook wanneer nodig instrumenten inzetten om werkgevers te faciliteren. Ook het UWV heeft instrumenten en voorzieningen die ze in kunnen zetten voor mensen uit de Wajong en om werkgevers te ondersteunen. Denk hierbij aan de loonkostensubsidie, de loondispensatie (Wajong), no-risk polis en proefplaatsing. Meer informatie vindt u in de kennisbank arbeid en de regionale WerkgeversServicepunten kunnen u meer informatie geven over de beschikbare regelingen.

  Mijn werknemer valt onder de no-riskpolis en ik ontvang loonkostensubsidie van de gemeente, moet ik bij ziekte dan aan de gemeente doorgeven dat de loonkostensubsidie moet worden stopgezet?
  Nee, sinds 1 januari doet UWV deze melding voor u. De loonkostensubsidie stopt dan automatisch en u hoeft niet meer zelfde gemeente te informeren. Zie ook dit bericht van UWV.

  • Is de cao ook van toepassing voor werknemers met een arbeidsbeperking?

  Ja, een cao is ook van toepassing voor werknemers met een arbeidsbeperking en u dient ook een arbeidsovereenkomst overeen te komen. In de cao Open Teelten (bijlage V), Glastuinbouw (artikel 9B) en Dierhouderij (bijlage V-E) zijn er zelfs bepalingen opgenomen rondom de beloning van werknemers met een arbeidsbeperking (doelgroep). Een eventuele loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet (of loondispensatie voor Wajongers) komt u in de loonkosten tegemoet wanneer de loonwaarde van de werknemer lager ligt dan het WML.

 • Wat is de verdiencapaciteit van de werknemer?

  De verdiencapaciteit van een werknemer wordt ook wel de loonwaarde in het kader van de Participatiewet genoemd. Er wordt dan gekeken naar het arbeidsvermogen van de werknemer. De loonwaarde is de waarde van de arbeidspresetatie van een (potentiële) werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment. Die arbeidsprestatie wordt vergeleken met de arbeidsprestatie in de normfunctie. De loonwaarde wordt bepaald door gecertificeerde arbeidsdeskundigen van het UWV. De loonkostensubsidie is een financiële compensatie voor werkgevers en kan worden ingezet wanneer de werknemer niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen het (bruto) wettelijk minimumloon en de vastgestelde loonwaarde (bruto).

  Voor Wajongers geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan door de werkgever worden aangevraagd met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt dan of uw werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap. Met dit oordeel stelt de arbeidsdeskunidge vast hoeveel loon u moet betalen.

 • Geldt de ketenbepaling en de transitievergoeding ook voor werknemers met een arbeidsbeperking?

  Ja, er gelden geen specifieke uitzonderingen in de Wet Werk en Zekerheid (o.a. ketenbepaling en transitievergoeding) voor werknemers met een arbeidsbeperking.

 • Hoe kom ik aan een werknemer die behoort tot de doelgroep?

  Bent u op zoek naar mensen die tot de doelgroep van de Banenafspraak behoren? U kunt terecht bij de WerkgeversServicepunten. Zij vormen het loket van waaruit gemeenten en UWV, en vaak ook andere bemiddelaars zoals Sw-bedrijven en private bemiddelaars samenwerken. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met partijen als UWV, gemeenten, een Sw-bedrijf, uitzendbureaus, re-integratiebureaus bij u in de regio.

  Uiteraard is het ook mogelijk dat u, of iemand uit uw omgeving iemand kent die tot de doelgroep behoort. U kunt ook een vacature te plaatsen, bijvoorbeeld via algemene en gespecialiseerde vacaturesites en social media (bijvoorbeeld via Twitter met #Participatiewet #Wajong #arbeidsbeperkt). Het is helaas niet mogelijk om in het doelgroepregister te zoeken naar kandidaten voor een vacature. In de vacature kunt u bijvoorbeeld aan aangeven dat uw bedrijf het belangrijk vindt dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken en dat u in het kader van de Participatiewet kandidaten met bijvoorbeeld een Wajong uitkering van harte uitnodigt om op de functie te solliciteren. Let op: u mag niet gericht werven naar werknemers met een arbeidsbeperking en andere werknemers uit te sluiten.

  Verder is er uit onderzoek is gebleken dat volgende redenen belangrijk zijn voor een werknemer uit de doelgroep om een baan te kiezen: flexibele werktijden, parttime werken, acceptabele werkdruk, opleidingsmogelijkheden, acceptabele reistijd, uitdaging en inhoud, persoonlijke idealen. De randvoorwaarden om voor een baan te kiezen zijn: werksfeer, draagvlak voor mensen met een arbeidsbeperking en een goed salaris. Met deze redenen en randvoorwaarden kunt u rekening houden in uw vacaturetekst.

 • Wat gebeurt er als de Banenafspraak niet wordt gehaald?

  Wanneer het aantal banen in de Banenafspraak niet wordt gehaald, dan kan het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord ingaan, namelijk de Quotumregeling. Deze regeling kan voor het eerst ingaan vanaf 2017 omdat in 2016 wordt beoordeeld of de aantallen banen voor 2015 per sector (markt of overheid) zijn gehaald. Waar bij de Banenafspraak wordt gekeken of werkgevers op landelijk niveau de extra banen hebben gerealiseerd, wordt er bij de Quotumregeling gekeken naar de gerealiseerde banen per individuele werkgever. Per werkgever wordt dan gekeken of hij voldoende mensen in dienst heeft conform het quotumpercentage dat in dat jaar voor zijn sector geldt. Voldoet u dan niet aan het quotumpercentage, dan geldt er een jaarlijkse heffing á €5.000 per niet vervulde (volledige) arbeidsplaats (van 25,5 uur per week) voor iemand uit de doelgroep. Meer informatie over de Quotumregeling, de telling voor de Quotumregeling en de heffing vindt u in de kennisbank arbeid.

   

 • Krijgen alle werkgevers te maken met de Quotumregeling als deze gaat gelden?

  Nee, alleen werkgevers met 25 of meer werknemers kunnen met de quotumheffing te maken krijgen. Of een bedrijf daaronder valt, kijkt het UWV naar de verloonde uren. Per jaar wordt hiervoor de grens van 40.575 uur aangehouden. Aan de hand van de polisadministratie stelt het UWV vast of een bedrijf dit aantal verloonde uren heeft verantwoord in de loonaangifte. Dit betekent overigens ook dat de uren van ingeleend personeel (bijv. uitzendkrachten) niet meetellen om te bepalen of u boven de 40.575 uren per jaar uitkomt.

 • Hoelang blijven mensen uit de doelgroep meetellen voor de Quotumregeling?

  Mensen uit de doelgroep blijven meetellen (en blijven opgenomen in het doelgroepregister) zolang zij aan de doelgroepcriteria voldoen, zoals bij de Banenafspraak. Stel dat u als werkgever iemand uit de doelgroep heeft geplaatst en daarna ontslaat, dan tellen de uren die deze mensen in periode tot hun ontslag op de extra banen gewerkt hebben mee om vast te stellen of u aan het quotumpercentage voldoet. Als u de werknemer uit de doelgroep weer aanneemt, dan tellen de uren die iemand werkt vanaf dat moment weer mee.

 • Tellen inleenverbanden mee voor het quotumpercentage?

  Ja, inleenverbanden (zoals uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep of gedetacheerde Wsw-ers) tellen mee voor het quotumpercentage van de inlener. Bij de Quotumregeling wordt er geteld op het niveau van de individuele werkgever en niet, zoals bij de Banenafspraak op landelijk niveau. SZW werkt op dit moment nog uit op welke manier dit het beste kan gebeuren. Wel staat al vast dat er een database moet komen voor de gegevens over uitgeleende mensen uit de doelgroep aan de inlenende werkgever.

 • Hoe wordt er geteld bij grote werkgevers met verschillende BV’s of verschillende werkmaatschappijen?

  De quotumheffing wordt per werkgever berekend op het niveau van het fiscaal nummer. Voor werkgevers is dat een bekende en herleidbare afbakening. Het gaat om het niveau waarop werkgevers werknemerspremies af dragen en het niveau waarop de hoogte van de WIA-premie per werkgever wordt vastgesteld.

 • In hoeverre wordt tijdens de quotumheffing rekening gehouden met een daling van het personeelsbestand?

  Als het personeelsbestand van een bedrijf afneemt, werkt dit door in het aantal mensen uit de doelgroep dat in dienst moet zijn bij de werkgever. Het quotumpercentage wordt namelijk toegepast op het totaal aantal verloonde uren bij een werkgever. Dit totaal aantal verloonde uren bevat ook het aantal verloonde uren van de mensen uit de doelgroep.
  De systematiek van de quotumregeling voorziet in een hardheidsclausule voor werkgevers die in een jaar geconfronteerd worden met een sterke krimp van de organisatie. Als bij de berekening van de quotumheffing over een kalenderjaar blijkt dat de werkgever over het desbetreffende kalenderjaar geen grote werkgever meer is (25 of meer werknemers, uitgedrukt in verloonde uren), dan is de betreffende werkgever over dat betreffende kalenderjaar geen quotumheffing verschuldigd.

  In het geval dat een werkgever bij een eventuele krimp een grote werkgever blijft geldt dat de werkgever moet blijven voldoen aan het quotumpercentage. Vanaf 1 juli 2015 is op grond van de Wet werk en zekerheid een ontslagregeling gepubliceerd (Staatscourant, nr 12685 van 11 mei 2015) die voorziet in een regeling op grond waarvan arbeidsbeperkten buiten beschouwing kunnen worden gelaten bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel. Hierdoor zal een bedrijf dat al aan zijn quotumpercentage voldoet, daaraan kunnen blijven voldoen

Cafetariaregeling

 • Mag ik de regeling jaarrond toepassen?

  Nee, dat mag niet. De regeling geldt voor seizoenarbeiders en daarom heeft de Belastingdienst de regeling gemaximeerd op 9 maanden per jaar. Wel mag u de regeling meerdere keren per jaar toepassen als de werknemer bijvoorbeeld voor twee perioden per jaar seizoenwerk komt uitvoeren (bijvoorbeeld de snoei en de fruitoogst). U kunt de regeling dan twee keer toepassen.

 • Ik bied geen huisvesting aan op mijn eigen terrein, mogen de huisvestingskosten dan wel uitgeruild worden?

  Ja, dit is mogelijk. Voor de huisvestingskosten wordt uitgegaan van de werkelijk aan de werknemer in rekening gebrachte huisvestingskosten. Het is van belang dat deze kosten ook daadwerkelijk aangetoond kunnen worden middels een huurcontract of factuur.

 • Kunnen uitzendbureaus of payrollbedrijven gebruik maken van deze regeling?

  Nee, dat kan niet. Alleen werknemers die zelf in dienst zijn bij een agrarische werkgever die lid is van één van de genoemde organisaties vallen onder deze collectieve cafetariaregeling.

 • Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?

  Bij de toepassing van de cafetariaregeling mag u onder voorwaarden een bepaald deel van het bruto loon netto uitbetalen. Dat is niet alleen gunstig voor de werknemer (meer nettoloon) maar ook voor u als werkgever. Over het gedeelte dat netto uitbetaald wordt hoeft u namelijk geen werkgeverslasten te betalen.

 • Een piekarbeider ontvangt over zijn loon een toeslag van 20,7%. Mag dit uitgeruild worden?

  Ja, het is toegestaan om dit uit te ruilen. De toeslag van 20,7% over alle gewerkte uren is voor de compensatie van opgebouwde vakantiedagen en vakantiebijslag (20%) en het gemis aan nabestaandenpensioen (0,7%). Dit is vastgelegd in de agrarische cao’s Open Teelten en Glastuinbouw en dit is een verplichting om de regeling piekarbeid toe te mogen toepassen.

 • Mag de vakantiebijslag over alle gewerkte uren uitgeruild worden?

  Ja, over alle gewerkte uren mag de waarde van de vakantiebijslag uitgeruild worden. Dit geldt dus niet alleen over de overuren.  In de cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij bedraagt het percentage vakantiebijslag 8,25%. In de cao Glastuinbouw is dit 8,33%.

 • Welk loon mag uitgeruild worden?

  Het ruilen van loon is alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon, zoals opgenomen artikel 8 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Deze wet geldt met ingang van 1 januari 2018 zowel voor de uren van de normale arbeidsduur als voor de overuren. Toeslagen op het hiervoor genoemde loon (zoals een toeslag, bonus of vakantiebijslag) kunnen in de ruil betrokken worden.

 • Welke kosten mogen uitgeruild worden?

  1) Extra kosten voor huisvesting: dit zijn de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten. Let hierbij op de specifieke afspraken die in de voor uw bedrijf van toepassing zijnde cao zijn vastgelegd.
  2) Extra kosten voor reizen tussen land van herkomst en Nederland: deze kosten mogen uitgeruild worden a € 0,19 per kilometer indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden kunt u vinden in de brochure.
  3) Extra kosten voor levensonderhoud: dit is vastgesteld bedrag per week per land (en geactualiseerd per 1 januari 2018). De bedragen vindt u in de brochure.

 • Hoe regel ik het?

  De afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst zijn vastgelegd in een brochure. Hier vindt u alle uitleg die u nodig voordat u de regeling kunt toepassen. Daarnaast is het een vereiste om de toepassing van de regeling overeen te komen in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. De werknemer moet dus toestemming geven voordat u de regeling mag inzetten. Er is een voorbeeldovereenkomst beschikbaar die laat zien hoe u de afspraken op een juiste wijze kunt vastleggen in de arbeidsovereenkomst.

 • Wat is de collectieve cafetariaregeling?

  De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties LTO Noord Glaskracht, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit.

   

Ketenbepaling

 • Wat is er veranderd in de ketenbepaling?

  Per 1 juli 2015 kan een werknemer nog steeds drie contracten voor bepaalde tijd krijgen, maar de totale periode van tijdelijke contracten mag maximaal twee jaar zijn. Pas als deze periode wordt doorbroken doordat de werknemer langer dan zes maanden uit dienst gaat kan de telling weer opnieuw beginnen. Zie ook de informatie in de kennisbank arbeid.

 • Klopt het dat de ketenbepaling niet geldt voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar? En hoe zit het met BBL-leerlingen?

  Ja, de ketenbepaling geldt niet voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en maximaal gemiddeld 12 uur per week werken. Het gaat hierbij om een gemiddelde over de looptijd van het dienstverband. De ketenbepaling start exact op de dag dat de werknemer 18 jaar wordt. De ketenbepaling is ook niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Stel dat op of na 1 juli 2015 een vierde ‘BBL-contract’ wordt aangegaan dan geldt deze niet als aangegaan voor onbepaalde tijd. Er is overigens geen uitzondering gemaakt in de wet voor BBL-leerlingen als het gaat om de transitievergoeding.
  Tip: op de kennisbank arbeid kunt u een voorbeeld BBL-overeenkomst downloaden.

 • Het derde jaarcontract eindigt pas na 1 juli 2015, betekent dit dat er dan al sprake is van een contract voor onbepaalde tijd?

  Nee, als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al gold voor 1 juli 2015 dan loopt deze nog van rechtswege af zoals dat onder het oude recht ook was gebeurd. U dient wel tijdig aan te zeggen of u het contract al dan niet verlengd.

 • Ik heb een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en waarvan het contract dan automatisch eindigt. Kan ik de werknemer daarna weer tijdelijk in dienst nemen?

  Voor werknemers waarvan de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op grond van een daartoe strekkend beding (in de cao of arbeidsovereenkomst) geldt de ragetlieregel vanaf 1 juli 2015 niet meer. Werkgevers kunnen in dat geval vanaf 1 juli 2015 wel zonder tussenpoos een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaan met deze AOW-gerechtigde werknemers.
  Conclusie, u kunt na 1 juli 2015 AOW-gerechtigde werknemers weer tijdelijk in dienst nemen zonder tussenpoos, ondanks dat zij een vast contract hadden. Let op: bij het aangaan van een nieuw tijdelijk contract in deze situatie, start ook weer een nieuwe keten (maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar).

  Let op: dit gaat dus alleen om vaste contracten. Wanneer een werknemer een derde contract heeft die eindigt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan dient de werknemer minimaal 6 maanden plus 1 dag uit dienst te gaan om de keten te doorbreken.

  Let op: laat de werknemer met een vast contract niet ‘gewoon’ doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan is er namelijk sprake van een stilzwijgende verlenging aangezien het contract van rechtswege eindigde bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, en geldt mogelijk het ‘gewone’ ontslagrecht. Wij adviseren werkgevers om de bijna AOW-gerechtigde werknemer te bevestigen dat het contract van rechtswege eindigt op de dag of de laatste dag van de maand (conform cao), waarop de werknemer AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, en een nieuw tijdelijk contract aan te gaan.

Pensioen

 • Waar kan ik terecht met vragen over de pensioenregeling of over het fonds?

  De Werkgeversdesk van BPL Pensioen beantwoord uw vragen graag. Maar soms kan het ook fijn zijn om onderwerpen te bespreken in een persoonlijk gesprek. Bijvoorbeeld over afsplitsen of fuseren van bedrijfsonderdelen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een van de pensioenconsulenten van BPL Pensioen.

 • Ik krijg een nieuwe werknemer in dienst. Wat moet/kan ik hem vertellen over de pensioenregeling.

  Werknemers van 21 jaar of ouder bouwen pensioen op. In het arbeidsvoorwaardegesprek kunt u natuurlijk al iets vertellen over de pensioenregeling. Hiervoor heeft BPL Pensioen een handige checklist, deze vindt u op www.bplpensioen.nl/toolit. Na aanmelding bij BPL Pensioen ontvangt uw nieuwe werknemer een brief met informatie over de pensioenregeling. Uw werknemer kan zijn of haar persoonlijke pensioeninformatie inzien op de website van BPL Pensioen.

 • Er verandert iets in de situatie van mijn werknemer. Moet ik actie ondernemen?

  Er zijn vier veranderingen waarbij u als werkgever actie moet ondernemen:

  • een nieuwe werknemer in dienst: u meldt uw nieuwe werknemer aan, u levert zijn of haar loongegevens aan en u informeert uw werknemer dat hij of zij binnenkort post krijgt van BPL Pensioen.
  • uw werknemer gaat (bijna) met pensioen: bespreek de wensen en mogelijkheden voor uw werknemer. Zo kan het zijn dat hij eerder of gedeeltelijk met pensioen wil gaan.
  • uw werknemer gaat minder/meer werken: de premie die u betaalt verandert hierdoor. Wijs uw werknemer er ook op dat als hij of zij minder gaat werken er ook minder pensioen opgebouwd wordt.
  • uw werknemer wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Uw werknemer krijgt dat mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw.

  Wat dit betekent en meer informatie over wat u moet doen, leest u op bplpensioen.nl/wat-te-doen-bij

 • Mijn bedrijf valt niet (meer) onder de CAO. Kan ik bij BPL Pensioen aangesloten worden/blijven?

  De pensioenregeling van BPL Pensioen vormt voor uw werknemers een zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer informatie over kiezen voor de pensioenregeling van BPL Pensioen leest u in de brochure. Of neem vrijblijvend contact op met de pensioenconsulent in uw regio. Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

 • De pensioenrichtleeftijd wordt steeds hoger. Het werk in ons bedrijf is lichamelijk zwaar, wat zijn de mogelijkheden?

  De pensioenrichtleeftijd bij BPL Pensioen is volgend jaar waarschijnlijk 68 jaar. Dat betekent niet dat uw werknemer door moet werken tot zijn of haar 68ste. Uw werknemer kan met pensioen vanaf zijn 60ste. Ook kan hij ervoor kiezen gedeeltelijk vanaf zijn 60ste met pensioen te gaan en daarnaast voor een aantal uur nog te blijven werken. In Pensioen 1-2-3 staan de keuzes die uw werknemer kan maken.

Regeling piekarbeid

 • Wat is de regeling piekarbeid?

  In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij BPL. Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast. Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt).
  U kunt hier de handleiding piekarbeid vinden zoals is opgesteld door sociale partners en BPL. De regeling piekarbeid is ingegaan op 1 januari 2015. De regeling gelegenheidsarbeid is sindsdien komen te vervallen.

 • Voor welke sectoren geldt de regeling piekarbeid?

  In de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw is de regeling piekarbeid overeen gekomen, dus alle werkgevers die direct onder deze cao’s vallen mogen vanaf 1 januari 2015 de regeling piekarbeid toepassen. Ook de cao-sector Bloembollengroothandel mag de regeling piekarbeid toepassen.

 • Wat is het voordeel aan de regeling piekarbeid?

  Voor een piekarbeider geldt een premievrijstelling voor de sectorfondsen, Colland arbeidsmarkt en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Als werkgever hoeft u voor piekarbeiders dus geen premies af te dragen voor deze beide fondsen.

 • Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor piekarbeiders?

  In zowel de cao Open Teelten als de cao Glastuinbouw is opgenomen dat piekarbeiders mogen worden beloond tegen het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon. Daarnaast mogen de vakantierechten (vakantiegeld en vakantiedagen) worden afgekocht met een toeslag van 20% over het geldende loon  en ontvangen piekarbeiders een compensatie van 0,7% van het geldende loon (d.w.z. over alle gewerkte uren).

  Voor piekarbeiders in de cao Open Teelten gelden verder nog de afspraken conform artikel 11 lid 1 seizoenarbeider. Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-888 66 88.

 • Ontvangt de piekarbeider een compensatie wegens het niet opbouwen van pensioenrechten?

  Ja, naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden ontvangt de piekarbeider (ongeacht de leeftijd) een compensatie van 0,7% voor het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Werknemers kunnen dit particulier verzekeren. De compensatie moet worden berekend over het geldende loon (dit is excl. de 20% vakantierechten).

 • Geldt de compensatie van 0,7% ook voor piekarbeiders die jonger zijn dan 21 jaar?

  Ja, want ook jongeren zijn verzekerd voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Dus ook zij hebben recht op deze compensatie.

 • En geldt de compensatie van 0,7% ook voor piekarbeiders die 67 jaar of ouder zijn aangezien zij normaliter geen pensioen meer opbouwen?

  Ja, de compensatie van 0,7% geldt voor alle piekarbeiders, ook voor piekarbeiders die 67 jaar en ouder zijn. BPL zal door middel van jaarlijkse looncontroles bij werkgevers en administratiekantoren controleren of de compensatie van 0,7% daadwerkelijk is gegeven. Geen compensatie betekent dat de werknemer niet onder de regeling piekarbeid valt.

 • Wordt er gecontroleerd op het uitbetalen van de compensatie?

  Ja, BPL zal door middel van jaarlijkse controles nagaan of de compensatie van 0,7% daadwerkelijk is gegeven. Indien hier niet aan is voldaan is er geen sprake van piekarbeid en moet met terugwerkende kracht premies worden afgedragen aan BPL en aan Colland arbeidsmarkt.

 • Hoe meld ik een piekarbeider aan?

  U bent verplicht om een piekarbeider binnen vijf werkdagen aan te melden bij BPL. Dit gebeurt aan de hand van het BSN nummer. U kunt hier lezen hoe arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven een BSN nummer kunnen aanvragen.
  Indien u de piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen.
  Bij de aanmelding vult u tevens een einddatum van het dienstverband in. Daardoor hoeft er geen afmelding plaats te vinden.

 • Mag een werknemer meerdere malen per jaar als piekarbeider aan de slag?

  Nee. Een werknemer mag maar één keer per kalenderjaar onder de regeling piekarbeid vallen. Het is voor een werknemer ook niet toegestaan om bij verschillende werkgevers meerdere malen per jaar als piekarbeider te werken. Als een werknemer eerder in het kalenderjaar als piekarbeider heeft gewerkt bij u of bij een andere werkgever, dan is er sprake van een regulier dienstverband.
  Om te bepalen in welk jaar een piekarbeid-dienstverband valt wordt gekeken naar de ingang van het dienstverband. Een piekarbeid-dienstverband mag dus eenmaal per kalenderjaar starten.

 • Hoe weet ik of mijn piekarbeider niet eerder in het jaar bij een andere werkgever als piekarbeider heeft gewerkt?

  Als u een piekarbeider aanmeldt bij BPL die al eerder in het jaar als piekarbeider heeft gewerkt, ontvangt u een foutmelding. U kunt de werknemer dan niet verder als piekarbeider aanmelden, maar zult de aanmelding moeten annuleren of de werknemer als reguliere werknemer aan moeten melden.
  Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het dienstverband te controleren of een werknemer al eerder als piekarbeider heeft gewerkt. Dit zult u moeten navragen bij de werknemer zelf.

 • Kan ik een piekarbeider van te voren aanmelden?

  Indien u werkt met ‘bulk-bestanden’ (MDV / PLO / MDVPLO bestanden) kunt u deze alvast klaar zetten en op de start van het dienstverband uploaden. Dat geldt dus alleen voor het aanmelden van een grote groep piekarbeiders in één keer. Dergelijke bestanden kunnen worden gegenereerd door salarissoftware, daar is het dus van afhankelijk of u (of uw salarisadministratiekantoor) op deze wijze kunt werken.
  Individuele aanmelding van piekarbeiders is alleen mogelijk vanaf de startdatum van het dienstverband.

 • Kan ik de uitdienstdatum van een piekarbeider nog aanpassen?

  Ja, dit kan als handmatige actie in het werkgeversportaal. Dit kan via het tabblad werknemers. U selecteert de desbetreffende piekarbeider en vult bij ‘individuele wijzigingen werknemer’ de aangepaste uitdienstdatum in. Let op: na het opslaan van de mutatie moet u deze nog wel verzenden via het tabblad onafgeronde mutaties.

 • Ik heb een piekarbeider in dienst waar ik goed mee kan werken en die ik graag een regulier dienstverband aan wil bieden. Is dat toegestaan?

  Als dit reguliere dienstverband aansluit op het piekarbeid dienstverband, is er met terugwerkende kracht geen sprake meer van piekarbeid. De vrijstelling voor de sectorfondsen komt te vervallen en de premies dienen met terugwerkende kracht te worden betaald. Als er een periode van 31 dagen of langer tussen beide dienstverbanden zit, dan blijft het eerste dienstverband gelden als piekarbeid dienstverband.

 • Mag ik een piekarbeider in dienst nemen die eerder met een regulier dienstverband bij mij werkzaam is geweest?

  Als er een periode van korter dan zes maanden tussen beide dienstverbanden zit dan is dat niet toegestaan. Indien u de werknemer dan alsnog in dienst neemt is er sprake van een regulier dienstverband en gelden er geen vrijstellingen voor de sectorfondsen.

 • Mogen uitzendkrachten en payrollwerknemers ook als piekarbeider aan de slag?

  Nee, de regeling piekarbeid kan niet worden toegepast bij ingeleend personeel. De regeling valt niet onder de inlenersbeloning. Uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen dus geen gebruik maken van de regeling piekarbeid. Voor uitzendkrachten en payrollwerknemers worden namelijk geen premies afgedragen voor het sectorfonds.

 • Moet ik met een piekarbeider een arbeidsovereenkomst overeenkomen?

  Ja, volgens de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw moet u met uw werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst overeen komen. Dit geldt dus ook voor piekarbeiders. U kunt hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden voor piekarbeiders.
  Let op: per 1 januari 2015 mag u geen proeftijd meer overeenkomen voor arbeidsovereenkomsten die korter duren dan zes maanden. Dus met een piekarbeider mag u geen proeftijd afspreken.

 • Ik kan de buitenlandse piekarbeider niet binnen 5 werkdagen aanmelden bij TKP omdat de piekarbeider nog geen BSN heeft, wat nu?

  Zoals in de handleiding staat beschreven moet u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag aanmelden bij de pensioenfondsadministrateur TKP. Wanneer u te laat bent, dan wordt de werknemer niet als piekarbeider gezien. Voor de aanmelding van een piekarbeider moeten dezelfde gegevens aangeleverd worden als bij aanmelding van een reguliere werknemer. Dit is onder andere het burgerservicenummer (BSN). Wanneer een buitenlandse werknemer nog geen BSN heeft, dient hij zich in te schrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) of wanneer hij langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente.

  Let op: niet-ingezetenen kunnen zich inschrijven in de RNI bij inschrijfvoorzieningen bij 18 gemeenten in Nederland. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. Niet-ingezetenen moeten zich voor inschrijving in persoon melden met een geldig legitimatiebewijs. Zij moeten ook hun woonadres in het land van herkomst aanleveren. Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende BSN en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens. De inschrijving is gratis. Zie ook de informatie in de kennisbank arbeid over inschrijving in Nederland.
  Wij adviseren om vooraf een afspraak te maken bij de desbetreffende inschrijfvoorziening zodat de werknemer tijdig zijn BSN ontvangt. Mocht de voorkeurslocatie een wachttijd hebben dan dient de werknemer uit te wijken naar een andere locatie. Wanneer er bij alle inschrijvingspunten geen afspraak kan worden gemaakt binnen 5 dagen, dan kunt u tot 1 april 2016 nog gebruik maken van de coulanceregeling van BPL.

  LET OP: de coulanceregeling vervalt per 1 april 2016! Zie ook dit bericht. Mocht u toch niet tijdig terecht kunnen bij de RNI inschrijfvoorziening in uw regio, neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088-888 66 88.

 • Mag de regeling piekarbeid nog worden toegepast als de cao’s Open Teelten of Glastuinbouw zijn verlopen en als er nog geen nieuw akkoord is gesloten?

  Ja, sociale partners hebben afgesproken dat piekarbeid ook na het verlopen van de cao mag worden toegepast.

 • Kan ik de lage sectorpremie (WW-premie) gebruiken voor piekarbeiders?

  Nee, de lage sectorpremie mag u alleen gebruiken wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit voor ten minste een jaar of onbepaalde tijd wanneer de arbeidsuren eenduidig vastliggen. Wel kunt u voor scholieren en studenten onder de regeling piekarbeid (maximaal  8 aaneengesloten weken) de lage sectorpremie gebruiken. Zie ook dit bericht voor de administratieve voorwaarden of paragraaf 5.3 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

 • Wat moet ik doen als ik de piekarbeider toch langer dan 8 weken nodig heb?

  Wilt u direct na de afmelddatum gebruik blijven maken van de diensten van de werknemer? Dan moet u de werknemer aanmelden als reguliere werknemer bij de pensioenfondsadministrateur. De werknemer wordt dan vanaf de startdag deelnemer van BPL. De werknemer is hierdoor ook deelnemer tijdens de opgegeven periode van piekarbeid. De bijbehorende premie wordt met terugwerkende kracht volledig bij de werkgever in rekening gebracht. Daarnaast wordt ook de Colland premie in rekening gebracht. Lees hier het uitgebreide antwoord op deze vraag.

Seniorenregeling

 • Welke werknemers kunnen deelnemen aan de seniorenregeling?
  • Glastuinbouw: werknemers van 62 jaar en ouder.
  • Open Teelten: werknemers van 60 jaar en ouder.
  • Productiegerichte Dierhouderij: vanaf 1 juli 2018 kunnen werknemers van 62 jaar en ouder deelnemen.

  Voor alle sectoren geldt dat de werknemer in de afgelopen vijf jaren minstens 26 weken per jaar in de sector werkzaam moet zijn geweest (bij één of meerdere bedrijven). De perioden waarover de werkgever het loon heeft doorbetaald tijdens ziekte wordt meegerekend.

  In de sector Open Teelten kan een werknemer maximaal 5 jaar deelnemen. Voor de sectoren Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt dat werknemer tot de AOW-gerechtigde leeftijd mogen deelnemen.

 • Wat is de hoogte van de vergoeding die ik als werkgever ontvang van Colland?
  • Glastuinbouw: € 80,10  per gedeclareerde seniorendag;
  • Open Teelten: € 80,- per gedeclareerde seniorendag;
  • Dierhouderij: € 73,47 per gedeclareerde seniorendag.

  De genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Voor iedere werknemer geldt hetzelfde vaste bedrag, ongeacht de werkelijke kosten. De verstrekking vindt tweemaal per jaar achteraf plaats en wordt automatisch verstrekt via CAS na controle door de fondsadministratie.

 • Hoe kan ik mijn werknemer aanmelden voor de seniorenregeling?

  U kunt uw werknemer tot drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum digitaal aanmelden via het Colland Administratie Systeem (CAS). Bij de aanmelding moet worden aangeleverd een door de werkgever en werknemer ondertekende nieuwe arbeidsovereenkomst, of een aanvulling op de oude arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt wat de arbeidstijd was voordat de werknemer gebruik maakt van de regeling en wat de nieuwe arbeidstijd wordt. Wanneer de aanmelding onvolledig is ontvangt de werkgever binnen twee weken bericht van Colland om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen. Uiterlijk tien werkdagen (bij Glastuinbouw twee weken) nadat de volledige aanmelding is ontvangen, ontvangt de werkgever een besluit over deelname aan de regeling. De werknemer neemt deel aan de seniorenregeling wanneer de aanvraag is goedgekeurd.

 • Kunnen werknemers in de Open Teelten met terugwerkende kracht deelnemen?

  Ja, de seniorenregeling in deze sector is van start gegaan per 1 april 2018. Echter het administratieve systeem (CAS) om de aanvragen in te dienen was op die datum nog niet ingericht. Daarom wordt er afgeweken van het verstrekkingenreglement. Per 1 mei 2018 is het CAS opengesteld voor de seniorenregeling Open Teelten. Tot 3 maanden na deze openstelling kunt u aanvragen indienen met een gewenste ingangsdatum vanaf 1 april. Let op: de regeling kan pas ingaan op de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

 • Hoeveel pensioen bouwt een deelnemer op?

  De werknemer werkt 80% maar blijft 90% van zijn bruto jaarsalaris ontvangen. Over deze 90% bouwt de werknemer pensioen op. Indien de werknemer graag wil weten wat deelname betekent voor zijn pensioen, dan kan hij dit zelf opvragen via deelnemer@bplpensioen.nl of door te bellen naar 050-5223000 (BPL werknemersdesk). In verband met privacy worden deze gegevens niet aan de werkgever verstrekt.

 • Moet ik de afspraken schriftelijk vastleggen met mijn werknemer?

  Ja, voor deelname aan de regeling dient een schriftelijke overeenkomst te worden gesloten met uw werknemer. In deze overeenkomst dient de dag of dagen waarop de werknemer niet of korter werkt te worden vastgelegd. U kunt hier een voorbeeldovereenkomst seniorenregeling downloaden.

 • Kunnen werknemers die deeltijd werken ook deelnemen aan de seniorenregeling?

  Ja, ook werknemers die in deeltijd werken of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn in de zin van WAO of WIA, mogen deelnemen aan de regeling. Zij kunnen net als fulltimers hun arbeidstijd tot 80% verminderen. De verstrekking van Stichting Colland Arbeidsmarkt aan de werkgever wordt naar rato vastgesteld.

 • Mijn werknemer wil bijvoorbeeld 10% minder gaan werken, kan hij dan ook deelnemen aan de regeling?

  Nee, het kan alleen gaan om een vermindering van de arbeidstijd met 20%.

 • Kan ik een verzoek van een werknemer om deel te nemen aan de seniorenregeling weigeren?

  Ja, maar alleen wanneer zwaarwegende bedrijfsomstandigheden deelname niet toelaten. Bij een geschil kunnen werkgever en/of werknemer zich wenden tot de paritaire commissie.

 • Klopt het dat werknemers die deelnemen aan de seniorenregeling hun leeftijds- en dienstverbanddagen moeten inleveren?
  • Glastuinbouw: werknemers die aan de seniorenregeling gaan deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande leeftijds- en dienstverbanddagen in.
  • Open Teelten: werknemers die deelnemen aan de regeling hoeven hiervoor geen leeftijds- en dienstverbanddagen in te leveren.
  • Productiegerichte Dierhouderij: werknemers die aan de seniorenregeling deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande seniorendagen in. De tot 1 januari 2018 opgebouwde seniorendagen blijven in stand. Dienstverbanddagen blijven behouden.
 • Hoeveel vakantiegeld ontvangt de werknemer wanneer hij deelneemt aan de regeling? En hoe zit het met vakantiedagen?

  De werknemer ontvangt vakantiegeld over het nieuwe feitelijk verdiende bruto jaarsalaris (90%). De vakantieuren worden berekend over het aantal gewerkte uren (80%).

 • Is het mogelijk dat de werknemer dag vanuit de seniorenregeling opspaart tijdens drukkere periodes en deze in rustigere periodes opneemt?

  Nee, dat is niet de insteek van de seniorenregeling. De regeling maakt het mogelijk voor werknemers om hun arbeidstijd te verminderen. Dit omdat zij naast hun baan bijvoorbeeld meer tijd willen besteden aan hobby’s en familie. Of omdat het werk fysiek meer van de werknemer vergt nu de werknemer wat ouder is. U dient in de overeenkomst vast te leggen op welke dag of dagen de werknemer niet of minder werkt.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de seniorenregeling?

  Download hier het verstrekkingenreglement Glastuinbouw of verstrekkingenreglement Open Teelten. Het reglement van de sector Productiegerichte Dierhouderij is nog niet gepubliceerd. Meer informatie vindt u ook op de website van Colland Arbeidsmarkt. Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u bellen naar de Werkgeverslijn 088 – 888 66 88.

 • Wanneer eindigt de deelname aan de regeling?

  De deelname aan de seniorenregeling wordt beëindigd in de volgende situaties:

  • Wanneer de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • Wanneer de werkgever te kennen geeft dat hij de deelname wenst te beëindigen (wegens zwaarwegende bedrijfsomstandigheden);
  • Wanneer de werkgever handelt in strijd met het verstrekkingenreglement of met door het bestuur van Stichting Colland Arbeidsmarkt gegeven nadere aanwijzingen.

Transitievergoeding

 • Wat is de transitievergoeding?

  Ontslagen werknemers kregen in het verleden regelmatig een ontslagvergoeding mee. Per 1 juli 2015 wordt dit een transitievergoeding waar iedere werknemer die minimaal twee jaar (vast of tijdelijk) in dienst is geweest recht op heeft als hij wordt ontslagen, onafhankelijk van de gevolgde ontslagroute (UWV of kantonrechter). Voor de berekening van de duur van het dienstverband worden een of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd samengeteld. Download ook de factsheet ‘De transitievergoeding’.

 • Kan ik voorkomen dat ik een transitievergoeding moet betalen door de werknemer na een jaarcontract een contract voor bijvoorbeeld 11 maanden aan te bieden?

  In principe is het mogelijk om het tweede of derde contract minimaal één dag korter te laten zijn zodat de werknemer minder dan twee jaar bij u in dienst is en u dus geen transitievergoeding hoeft te betalen. Het is echter de vraag hoe rechters dit beoordelen mocht het voorkomen. Een mogelijke manier om onder het betalen van de transitievergoeding uit te komen en de nieuwe ketenbepaling te omzeilen is door bijvoorbeeld uw werknemer in eerste instantie een contract voor 7 maanden aan te bieden met een proeftijd van een maand. Voldoet de werknemer dan kunt u nog een tweede en derde contract voor 8 maanden aanbieden. Een vaste aanstelling is daarna optioneel. U betaalt echter wel een hoge sectorpremie van 6,06% (2016) bij arbeidsovereenkomsten die korter duren dan een jaar (paragraaf 5.3 Handboek Loonheffingen 2016). De vraag is dus of u ‘voordeliger’ uit bent.

 • Wanneer hoef ik de transitievergoeding niet te betalen?

  De transitievergoeding hoeft u niet te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, als het een werknemer betreft die jonger is dan 18 jaar en maximaal gemiddeld 12 uur per week werkt (maanden waarin gemiddeld meer dan 12 uur per week is gewerkt, tellen wel mee), als de arbeidsovereenkomst eindigt met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (of de leeftijd waarbij het recht op pensioen ontstaat, bijv. VUT) en als er sprake is van faillissement of schuldsanering van de werkgever.

 • Klopt het dat kleine bedrijven geen transitievergoeding hoeven te betalen?

  Nee, voor kleine bedrijven geldt er een overgangstermijn. Dit zijn werkgevers die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de ontslagprocedure is gestart, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hadden (incl. payrollwerknemers). Zij mogen tot 1 januari 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een aantoonbare slechte financiële situatie. De werkgever mag in dat geval voor de berekening van de transitievergoeding uit gaan van de diensttijd vanaf 1 mei 2013. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen dient de werkgever een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV die hij moet onderbouwen. Uit de jaarrekeningen over drie voorafgaande jaren en een prognose voor de eerstvolgende zes maanden zal blijken of de werkgever inderdaad financieel in zwaar weer zit. Lees meer in artikel 24 van de Ontslagregeling incl. de wijzigingen per 1 januari 2016.

  Verder kan er nog een uitzondering tot 1 januari 2020 gelden voor werkgevers die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hadden. Zij hoeven bij werknemers die 50 jaar of ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst zijn geweest, niet een maandsalaris per gewerkt jaar na de 50e verjaardag te betalen aan transitievergoeding. Wel ontvangt deze werknemer van 50 jaar en ouder met een langdurig dienstverband voor de eerste 10 jaar een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar, en voor de jaren daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar.

  Meer informatie over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (inclusief aanvraagformulieren) vindt u op de website van het UWV. Een belangrijk formulier voor werkgevers met een klein bedrijf is het formulier ‘Aanvraag verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding’.

 • Op welk moment dien ik de transitievergoeding te betalen?

  De werknemer ontvangt aan het einde van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding, dus bij de eindafrekening zoals dat bijvoorbeeld nu ook al geschiedt met de niet opgenomen vakantiedagen. Wanneer de werkgever de transitievergoeding later betaalt, dan is over het bedrag van de transitievergoeding de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf een maand na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Als de werkgever de vergoeding niet uitbetaalt kan de werknemer naar de rechter stappen. Dit kan hij doen tot drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Er vindt verder geen controle plaats op de uitbetaling van de transitievergoeding.

 • Hoe bereken ik de duur van het dienstverband om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen?

  Voor de berekening van de duur van het dienstverband worden een of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld. Dit is eveneens van toepassing indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaar opvolger te zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de werknemer eerst bij de werkgever als uitzendkracht heeft gewerkt.

 • Hoe hoog is de transitievergoeding?

  Samengevat is de transitievergoeding over de eerste 10 jaar een derde maandsalaris per gewerkt jaar, en na deze 10 jaar geldt er een half maandsalaris per gewerkt jaar. Voor 50-plussers geldt na de eerste 10 jaar een maandsalaris per gewerkt jaar na het bereiken van de 50-jarige leeftijd. Meer informatie over de hoogte van de transitievergoeding leest u in onze kennisbank arbeid. De regels over de inhoud van het begrip loon in het kader van de berekening van de hoogte van de transitievergoeding vindt u hier.

 • Kan ik de transitievergoeding uitstellen door de werknemer te garanderen dat hij binnen 6 maanden terug kan komen?

  Ja dat is mogelijk. Een werkgever is (nog) geen transitievergoeding verschuldigd wanneer hij de werknemer de garantie heeft geboden dat hij binnen 6 maanden weer bij hem aan de slag kan. Die garantie moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat binnen 6 maanden, vanaf het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. Het arbeidsverleden en de arbeidsovereenkomst(en) na 1 juli 2015 blijven meetellen voor het recht op en de berekening van de hoogte van transitievergoeding. Krijgt de werknemer een contract met een minder aantal uren dan hij eerst had, dan is de werkgever onmiddellijk naar rato een transitievergoeding verschuldigd over het deel van de arbeidsuren dat de werknemer gedwongen uit dienst moet (mits er aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een transitievergoeding is voldaan). Let op: deze regeling staat los van de ketenbepaling en een garantie op arbeid kan er dus voor zorgen dat er onbedoeld een contract voor onbepaalde tijd gaat ontstaan.

 • Ik bied mijn werknemer na 2 jaar een vast contract aan, maar voor minder uren dan zijn vorige contract. Moet ik de werknemer dan een transitievergoeding betalen?

  Ja, u bent dan onmiddellijk naar rato een transitievergoeding verschuldigd over het deel van de arbeidsuren dat de werknemer gedwongen uit dienst moet (mits er aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een transitievergoeding is voldaan).

 • Tellen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd ook mee voor het recht op en de berekening van de hoogte van de transitievergoeding?

  Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd (of een kortere tussenpoos zoals in de cao gold) worden niet meegeteld. Dit is geregeld in de overgangsregeling voor de transitievergoeding die op 2 juni 2015 is aangenomen door de Eerste Kamer (zie ook dit bericht). Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd, maar elkaar zonder onderbreking hebben opgevolgd blijven meetellen.

 • Wanneer ik mijn werknemer een contract voor onbepaalde tijd aanbied, tellen de tijdelijke contracten dan niet meer mee voor het recht op en de berekening van de hoogte van de transitievergoeding?

  Voorafgaande arbeidsovereenkomsten tellen niet meer mee voor een eventuele transitievergoeding wanneer er een vast contract op of na 1 juli 2015 wordt afgesloten. De voorafgaande arbeidsovereenkomst die voor 1 juli 2015 zijn geëindigd (en onderbroken zijn geweest met een periode langer dan 3 maanden of de termijn die op grond van de cao gold) worden niet meegeteld. De opbouw van de transitievergoeding over die periode wordt dan in feite uitgeruild tegen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de daarbij behorende ontslagbescherming en opzegtermijn. Voor zover er na 1 juli 2015 sprake is van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voorafgaan aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tellen wel mee als zij elkaar met een onderbreking van ten hoogste 6 maanden opvolgen.

 • Kan ik een eerder betaalde transitievergoeding in mindering brengen op de verschuldigde transitievergoeding?

  Ja, wanneer bij de beëindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst een transitievergoeding is betaald, dan kan deze vergoeding in mindering worden gebracht op de verschuldigde transitievergoeding.

 • Welke werkgeverslasten komen nog bovenop de transitievergoeding?

  Het gaat hier om ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Hiervoor geldt dat de werkgever volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden op het loon. De arbeidskorting is niet van toepassing omdat het loon uit vroegere dienstbetrekking betreft. De werkgever is geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd over dit loon. Wel betaalt de werkgever de normale inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over de transitievergoeding (de ‘hoge’ inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 6,75%, 2016). Een uitzondering zou zich voor kunnen doen in het geval dat de werknemer wel recht heeft op een transitievergoeding, maar het fiscale genietingsmoment toch ligt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan moet de werkgever het lage tarief toepassen en inhouden op het loon.

  Tot pensioengevend loon behoren alle bruto bestanddelen, die gerelateerd zijn aan de arbeidstijd.Het gaat om loon uit de huidige dienstbetrekking (zie ook het pensioenreglement van BPL). Over de transitievergoeding hoeven dus geen pensioenpremies te worden afgedragen

 • Welke kosten kan ik in mindering brengen op de transitievergoeding?

  Op de transitievergoeding mogen zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht. In een tweede Besluit is vastgelegd welke voorwaarden daarvoor gelden. De belangrijkste voorwaarde is dat de werknemer vooraf moet instemmen met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding.Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Bijvoorbeeld kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag. Inzetbaarheidkosten zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt. Voorwaarde is dat de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. De werkgever is immers op grond van de wet al verplicht om deze kosten te maken. Verder geldt nog dat ze zijn gemaakt in een periode maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij partijen een andere periode hebben afgesproken. Lees hier meer over transitie- en inzetbaarheidskosten en onder welke voorwaarden deze kosten in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding.

  Let op: kosten die de werkgever maakt op grond van wettelijke verplichtingen, zoals de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer in het 2e spoor, kunnen echter niet in mindering worden gebracht.

 • Heeft een BBL-er ook recht op een transitievergoeding? Kan ik inzetbaarheidskosten in het kader van de BBL opleiding in mindering brengen op de transitievergoeding?

  Ja, een BBL-er heeft ook recht op een transitievergoeding wanneer hij wordt ontslagen of niet wordt verlengd en minimaal 24 maanden in dienst is geweest.Wel mogen de kosten die de werkgever maakt tijdens de periode van de BBL-opleiding, met uitzondering van de loonkosten van de BBL-er, in mindering worden gebracht op de aan de periode van opleiding toe te rekenen transitievergoeding. Onder inzetbaarheidskosten vallen namelijk ook kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding of voortijdige beëindiging van de opleiding niet direct of binnen zes maanden wordt voortgezet. Bekijk ook de kamervragen en antwoorden over de WWZ en de gevolgen voor BBL-ers.

 • Ben ik de werknemer een transitievergoeding verschuldigd wanneer ik hem met toestemming van UWV ontsla na 2 jaar ziekte?

  Ja ook voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers geldt dat wanneer zij minstens 2 jaar in dienst zijn recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag via UWV.
  Het kabinet is overigens wel voornemens om te komen tot een regeling op grond waarvan werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. Die compensatie kan plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Het kabinet acht dit gerechtvaardigd gelet op de kosten die werkgevers al moeten maken als het gaat om langdurig zieke werknemers. Let op: de verwachting is dat een wetsvoorstel begin 2017 bij de Kamer kan worden ingediend en deze zal naar verwachting op 1 januari 2018 in werking kunnen treden. Zie ook deze Kamerbrief.

 • Ben ik de werknemer een transitievergoeding verschuldigd wanneer hij in het kader van re-integratie tweede spoor bij een andere werkgever aan slag gaat?

  Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd waar iedere werknemer die minimaal 24 maanden (vast of tijdelijk) in dienst is geweest recht op heeft als hij wordt ontslagen, onafhankelijk van de gevolgde ontslagroute (UWV of kantonrechter). Re-integratie tweede spoor komt voor wanneer het niet lukt om de zieke werknemer binnen uw eigen bedrijf terug te laten keren. U gaat dan samen op zoek naar een ander bedrijf waar uw werknemer blijvend in dienst kan treden.
  Bij re-integratie tweede spoor start u eigenlijk de ontslagprocedure (via UWV) omdat de werknemer niet binnen uw eigen bedrijf kan terugkeren. Wanneer het lukt om uw werknemer bij een andere werkgever aan een passende baan te helpen, dan bent u de werknemer een transitievergoeding verschuldigd.

Uitzonderingen ketenbepaling

 • Welke uitzondering op de wettelijke ketenbepaling is er gemaakt?

  Er zijn twee uitzonderingen overeengekomen voor functies met een seizoenmatig karakter waarvoor niet het hele jaar rond werk is. Er is een uitzondering voor contracten tot en met 9 maanden en een uitzondering voor contracten van 9 maanden en meer. Download de factsheet uitzondering ketenbepaling voor een samenvatting.

  Let op! Deze uitzonderingen gelden alleen voor de sectoren Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Uitzondering A: contracten tot en met 9 maanden

  Voor functies waarvoor geldt dat het gezien de klimatologische of natuurlijke omstandigheden niet mogelijk is om een contract langer dan 9 maanden aan te bieden, geldt ontheffing van de ketenbepaling van artikel 7:668a lid 1 uit het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent concreet dat werknemers in een aantal aangeduide functies maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 9 maanden mogen krijgen, inclusief de eventuele onderbrekingen tussen die contracten. Daarna dient de keten onderbroken te worden met een tussenpoos van tenminste 3 maanden. De werknemer kan na deze onderbreking van minimaal 3 maanden weer opnieuw maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 9 maanden krijgen zonder dat er recht op een vast contract ontstaat. De wettelijke tussenpoos van de ketenbepaling wordt hiermee dus verkort van meer dan 6 maanden naar tenminste 3 maanden.

  Deze uitzondering mag alleen worden toegepast voor de volgende functies in de sector open teelten:
  Assistent medewerker I en II, medewerker I en II en medewerker huishoudelijke dienst.

  Deze uitzondering mag alleen worden toegepast voor de volgende functies in de sector Glastuinbouw:
  Medewerker glastuinbouw I en II, Teeltmedewerker I en II, Operator/machinebeheerder I en II, Orderverzamelaar, Vorkheftruckchauffeur, Logistiekmedewerker, Medewerker huishoudelijke dienst en Medewerker kantine.

 • Uitzondering B: contracten van 9 maanden en meer

  Voor contracten met een duur van 9 maanden en meer geldt dat er maximaal 3 contracten in een periode van 36 maanden mogen worden aangegaan. De wettelijke periode van maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 24 maanden wordt hiermee dus uitgebreid. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De werknemer kan gedurende het 3e contract verzoeken om een vast contract. Het initiatief ligt bij de werknemer, maar de werkgever bevestigd uiterlijk een maand voor het verstrijken van het 3e contract of het dienstverband al dan niet wordt voortgezet.
  • Dit vaste contract is van tenminste gelijke omvang als de voorgaande tijdelijke contracten en de loondoorbetaling wordt gespreid over een periode van 12 maanden.
  • Werkgever zal aan dit verzoek tegemoet komen, tenzij zwaarwegende bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.

  Deze verplichting tot het aangaan van een vast contract na het 3e tijdelijke contract zal alleen in werking treden wanneer de Belastingdienst toestemming geeft voor het mogen toepassen van de lage ww-premie bij deze vaste contracten.
  Deze uitzondering mag voor alle functies worden toegepast, mits de functie een seizoensmatig karakter heeft als gevolg van klimatologische en natuurlijke omstandigheden waardoor de werknemer niet het jaarrond bij de werkgever kan werken.

 • Gelden deze uitzonderingen automatisch voor alle medewerkers in de genoemde functies?

  De uitzondering op de ketenbepaling moet specifiek zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Het model arbeidsovereenkomst voor de cao Open Teelten en Glastuinbouw is hierop aangepast. Let op: zonder het opnemen van deze bepalingen in de arbeidsovereenkomst kunt u dus geen gebruik maken van de uitzonderingen!

 • Door wie mogen de uitzonderingen op de ketenbepaling worden toegepast?

  De cao Open Teelten is met ingang van 11 juli 2016 in werking getreden voor leden van de aangesloten organisaties (LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB en Anthos). Zij mogen met ingang van 11 juli 2016 de uitzonderingen in de praktijk gaan toepassen. Dit onderdeel van de cao Open Teelten is met ingang van 24 januari 2017 algemeen verbindend verklaard dus vanaf die datum mogen ook niet leden de uitzonderingen toepassen.

  De cao Glastuinbouw is met ingang van 3 augustus 2016 in werking getreden voor leden van de aangesloten organisaties (LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum). Zij mogen met ingang van 3 augustus 2016 de uitzondering in de praktijk gaan toepassen. De cao Glastuinbouw is algemeen verbindend verklaard met ingang van 14 oktober 2016 dus vanaf die datum mogen ook niet leden de uitzonderingen toepassen.

 • Wat betekenen deze afspraken voor de opbouw van de transitievergoeding?

  Werknemers die minstens 2 jaar in dienst waren, hebben bij ontslag of wanneer het contract niet wordt verlengd recht op een transitievergoeding. De hoofdregel voor de berekening van het aantal dienstjaren voor de transitievergoeding, is dat contracten worden opgeteld als zij elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De uitzondering van een verkorte tussenpoos (3 maanden) voor seizoenfuncties, heeft alleen betrekking op de ketenbepaling, niet op de berekening voor de transitievergoeding.
  Het uitbetalen van de transitievergoeding kan echter wel worden uitgesteld door de werknemer de garantie te bieden dat hij binnen 6 maanden weer aan de slag kan.

 • Specifieke vragen uitzondering A

  1. Mag ik ook één contract van 9 maanden aanbieden?
  Ja, het is ook mogelijk om één contract van maximaal 9 maanden aan te bieden.

  2. Moeten de contracten aansluitend aan elkaar worden gegeven?
  Nee, het mag ook een contract voor drie kortere periodes zijn. De tussenpozen tellen mee voor de bepaling van het maximum van 9 maanden. Bijvoorbeeld: het eerste contract gaat in op 1 januari, dan mag het laatste contract in de keten nooit de datum van 30 september overschrijden.

  3. Mag ik de uitzondering ook toepassen als ik gebruik maak van 2 tijdelijke contracten van 9 maanden achter elkaar? Ik blijf dan binnen de wettelijke termijn van de flexwet (maximaal 2 contracten in een periode van maximaal 24 maanden). Of moet er na elk tijdelijk contract van 9 maanden een tussenpoos van 3 maanden worden toegepast?
  De uitzondering is specifiek bedoeld voor functies waarbij het niet mogelijk is om een contract van 9 maanden of meer aan te gaan, dus voor seizoenfuncties. Dus op deze manier mag de regeling niet worden toegepast. Na elke periode van maximaal 9 maanden dient er een tussenpoos van tenminste 3 maanden te zijn.

  4. Er is een aantal specifieke functies beschreven waarvoor de uitzondering geldt. Op mijn bedrijf gebruik ik andere functienamen, maar de functies hebben wel dezelfde inhoud. Mag ik de regeling dan toch toepassen?
  Dit is toegestaan, want in de regeling is vastgelegd dat de uitzondering ook van toepassing is op bedrijfsfuncties die gebaseerd zijn op referentiefuncties uit het functiehandboek. Leidend is of de inhoud van de functies overeenkomt, en als dit het geval is mag de uitzondering worden toegepast.

 • Specifieke vragen uitzondering B

  1. Mag ik nu 3 jaarcontracten aangaan in een periode van 3 jaar?
  Nee, de uitzondering is specifiek bedoeld voor seizoenfuncties waarbij het niet mogelijk is om een jaar rond contract aan te bieden. Dus een jaarcontract valt niet onder deze regeling.

  2. Waarom moet de Belastingdienst goedkeuring geven voor het toepassen van de lage ww-premie?
  Voor het toepassen van de lage ww-premie stelt de Belastingdienst als voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst is gesloten voor een jaar of langer, waarbij het aantal uren eenduidig is vastgelegd en dat dit ook overeenkomt met de praktijksituatie. Als u een werknemer vast in dienst neemt waarvoor u bijvoorbeeld 10 maanden per jaar werk heeft, kunt de arbeidsuren spreiden over het hele jaar en dus ook een gespreide loondoorbetaling overeenkomen. De praktijk komt dan echter niet overeen met het aantal arbeidsuren in de arbeidsovereenkomst, waardoor de hoge ww-premie moet worden toegepast.
  LTO is in gesprek met de Belastingdienst om voor dit soort situaties toch goedkeuring te krijgen om de lage ww-premie toe te mogen passen voor dergelijke vaste arbeidsovereenkomsten.

  3. Wat als de Belastingdienst geen goedkeuring geeft voor het toepassen van de lage ww-premie?
  In dat geval vervalt de verplichting om de werknemer een vast contract te geven als hij daarom vraagt. Het is dan nog wel steeds toegestaan om drie contracten in een periode van maximaal 36 maanden aan te bieden. Het is nog niet duidelijk wanneer er uitsluitsel van de Belastingdienst verwacht kan worden.

  4. Mag ik de werknemer eerst een contract van 1 jaar aanbieden en daarna een contract van 9 maanden en daarna de keten doorbreken met een periode van tenminste 3 maanden zodat er geen vast contract ontstaat?
  Dit is niet toegestaan, want het betreft geen seizoenfunctie. In eerste instantie was het namelijk wel mogelijk om een contract van een jaar aan te bieden en daarmee val je niet onder de voorwaarden voor het gebruiken van deze uitzonderingen.

Veiligheid

 • Ben ik verplicht om een RIE te hebben?

  Als in uw bedrijf mensen onder uw gezag werken, bent u wettelijk verplicht een RIE te hebben.

 • Wanneer moet ik de RIE laten toetsen door een externe deskundige?

  De RIE moet wettelijk getoetst worden als het bedrijf meer dan 25 medewerkers (koppen) heeft. Als u minder medewerkers heeft is het ook zinvol om een adviseur van Stigas in te schakelen. Samen ziet u meer dan alleen en zo wordt bedrijfsblindheid voorkomen.

 • Ben ik aansprakelijk bij een ongeval met een ZZP-er?

  Als de ZZP-er dezelfde werkzaamheden verricht als uw medewerkers dan bent u aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Als de ZZP-er wordt ingehuurd om werkzaamheden te verrichten die niet binnen uw bedrijf worden verricht en daarbij gebruik gemaakt wordt van eigen voorzieningen dan valt deze ZZP-er niet binnen uw aansprakelijkheid.

 • Wanneer moet ik de RIE actualiseren?

  Uw RIE moet actueel zijn. Als er belangrijke wijzigingen zijn in uw bedrijf (verbouw of nieuwbouw, andere productiemethoden), bent u verplicht hem te actualiseren. In de praktijk geldt als vuistregel om de RIE minimaal eenmaal per 4 jaar te actualiseren.

 • Uitzendkrachten die een heftruckcertificaat in Polen behalen, zijn deze ook rechtsgeldig in Nederland?

  Aan een heftruckcertificaat worden geen eisen gesteld. De werkgever blijft dus altijd verantwoordelijk om te checken of een medewerker die claimt voldoende deskundig te zijn ook daadwerkelijk voldoende deskundig is. Dat geldt voor Nederlandse certificaten en ook voor Poolse certificaten. Voordeel van Nederlandse cursussen is natuurlijk dat hiermee aantoonbaarheid geborgd is.

 • Moet het volgen van instructie ondertekend worden?

  Het volgen van voorlichting en instructie moet aantoonbaar gemaakt kunnen worden. De werkgever moet doeltreffende informatie verstrekken aan werknemers over werkzaamheden, risico’s en maatregelen en toezicht houden op naleving van instructies en voorschriften.

 • Wie is verantwoordelijk voor het verstrekken voor de Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) aan de uitzendbureaus?

  Het uitzendbureau is, als werkgever van de uitzendkracht, verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

 • Ik heb werknemers die weigeren om veiligheidsschoenen te dragen. Mag ik hen een document laten tekenen waarin ze aangeven dat ze zelf verantwoordelijk zijn op het moment dat er een ongeval met letsel plaats vindt?

  De juridische aansprakelijkheid van de werkgever kan niet worden verlegd naar de werknemer. De werkgever moet veiligheidsschoenen verstrekken die door de werknemers worden gedragen. Als de werknemer speciale schoenen nodig heeft in verband met voetproblemen kan dit door de werknemer via UWV worden aangevraagd. In de CAO is opgenomen dat verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen. De werkgever moet er op toezien dat deze ook worden gedragen. Als de werknemer blijft weigeren veiligheidsschoenen te dragen kan worden overgegaan tot het geven van een schriftelijke waarschuwing als onderdeel van een procedure richting ontslag.

Wet Aanpak Schijnconstructies

 • Wat is er in de WAS afgesproken?

  De WAS kent een aantal eisen en doelstellingen:

  • Werknemers krijgen het volledige wettelijk minimumloon (WML) waarop zij recht hebben giraal uitbetaald. Dit betekent dat er geen inhoudingen en verrekeningen op het WML mogen plaats vinden. In een Algemene Maatregel van Bestuur is een uitzondering gemaakt voor premies zorgverzekering en huisvestingskosten onder stringente voorwaarden.
  • Loonstroken moeten transparanter worden.
  • De Inspectie SZW gaat namen bekend maken van gecontroleerde ondernemingen. Als er overtredingen zijn geconstateerd zullen deze ook bekend gemaakt worden.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet na komt.
  • Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn.
 • Waarom is deze wet er gekomen?

  De WAS is bedoeld om schijnconstructies en misstanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het gaat dan om constructies die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Door dergelijke constructies ontstaat oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en ontvangen medewerkers minder dan waar zij recht op hebben.

 • Wanneer treedt de WAS in werking?

  De meeste onderdelen van de wet zijn ingegaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Het laatste onderdeel van de WAS, het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, is per 1 januari 2017 in werking getreden.

 • Wat wordt er in de WML verstaan onder loon?

  Volgens art 6 WML is loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking. Hiermee worden bruto bedragen bedoeld. Niet tot het loon volgens de WML behoren:

  • verdiensten uit overwerk;
  • vakantiebijslagen;
  • winstuitkeringen;
  • uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
  • uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;
  • vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken;
  • bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
  • uitkeringen ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.
  • eindejaarsuitkeringen;
  • een werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet.

   

 • Moet ik werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt minimaal het WML betalen?

  Ja, per 1 juli 2015 hebben werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn ook recht op minimaal het wettelijk minimumloon (WML). Het is daarom belangrijk dat u controleert of deze AOW-gerechtigde werknemers minimaal het WML verdienen.

  • Documenten van de Rijksoverheid

  De Rijksoverheid heeft een uitleg ontwikkeld over de verplichtingen die de WAS met zich meebrengt in relatie tot het wettelijk minimumloon. Dit document kunt u hier openen.
  – Ook heeft de Rijksoverheid een factsheet ontwikkeld met uitleg over de ketenaansprakelijkheid. Deze factsheet kunt u hier openen.

  Hoewel deze vraag en antwoord zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Voor de officiële teksten en documenten verwijzen wij naar informatie van de Rijksoverheid.

 • Wat wordt bedoeld met het netto equivalent van het wettelijk minimumloon?

  Het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is geen wettelijk begrip en kan per individuele werknemer verschillen. Een werkgever is op grond van de WML wel verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. In het algemeen kan worden gesteld dat onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon wordt verstaan het bruto minimumloon bepaald volgens artikel 6 WML minus de verplichte en toegestane inhoudingen zoals:

  • loonheffing
  • pensioenpremies
  • ingevolge een pensioenregeling verschuldigde bedragen voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

   

 • Wat moet ik giraal uitbetalen?

  U moet uw werknemer minimaal het nettoloon dat behoort bij het geldende Wettelijk Minimumloon betalen (de zogenaamde netto equivalent van het loon). Als u aan de eisen van de AMvB voldoet mag u de kosten voor huisvesting en zorgverzekering wel inhouden op het minimumloon. Zie hiervoor het artikel over inhouden. Voor de uitbetaling van het eventuele loon boven het WML en de vakantietoeslag kunt u afwijkende afspraken maken met de werknemer.

 • Waarom mag ik niet meer het volledige loon contant uitbetalen?

  Bij (gedeeltelijke) contante betaling is het voor de Inspectie SZW lastig om vast te stellen of er inderdaad sprake is van het betalen van het WML. Kwitanties of handtekeningen kunnen vervalst zijn. Door werkgevers te verplichten het WML giraal te betalen, kan de inspectie SZW makkelijker controleren of er geen sprake is van onderbetaling.

 • Mijn werknemer heeft geen Nederlandse bankrekening, wat nu?

  U kunt het loon overmaken naar een buitenlandse betaalrekening. Werknemers zullen dit mogelijk liever niet willen, omdat ze dan bijvoorbeeld transactiekosten moeten betalen als ze in Nederland geld opnemen. Arbeidsmigranten kunnen ook een Nederlandse bankrekening openen.

 • Mogen er nog wel contante voorschotten op het loon worden gegeven?

  Er mogen nog wel voorschotten op het loon worden gegeven die later worden ingehouden. Wel moet per saldo van het voorschot en de slotbetaling minimaal het netto equivalent van het WML giraal worden betaald. Ook moeten werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen dat er sprake is van een voorschot op het loon.

 • Mag ik overuren contant uitbetalen?

  Tot 1 januari 2018 wel. De verplichting van het giraal betalen gaat over het WML. In de sectoren vallend onder de cao’s Open Teelten, Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt het WML voor 38 uur omdat dit de standaard arbeidsduur in de agrarische cao’s is. Tot 1 januari 2018 geldt voor de uren boven de 38 dat werkgever en werknemer kunnen afspreken op welke manier dit wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 dient ook het netto equivalent van het WML deel van de meeruren giraal betaald te worden (zie ook het bericht van LTO Nederland hierover).

 • Mag ik 13- en 14-jarige werknemers wel contant uitbetalen?

  Ja. Er is geldt namelijk geen wettelijk minimum jeugdloon voor 13- en 14 jarigen werknemers en deze jeugdige werknemers vallen dus ook niet onder deze wet.

 • Wat betekent het verbod op inhoudingen en verrekeningen?

  Uitgangspunt van de WAS is dat werknemers zelf de beschikking hebben over het netto equivalent van het WML. Dus dat betekent dat op het WML geen inhoudingen meer mogen worden gedaan. Inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering zijn onder voorwaarden nog wel mogelijk. Zie ook het artikel over inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering voor agrarische werkgevers.

 • Wat zijn inhoudingen en verrekeningen?

  Inhoudingen zijn bestedingen van de werknemer die op het loon worden ingehouden (bijvoorbeeld voor de zorgverzekering) , verrekeningen zijn vorderingen die de werkgever heeft op de werknemer (bijvoorbeeld als hij zelf huisvesting aanbiedt) en die hij verrekend met het loon van de werknemer. Hoewel er dus juridisch een verschil is tussen inhouden en verrekenen wordt in het kader van de WAS en de AMvB inhouden en verrekenen als gelijk gezien. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij in beide gevallen de term “inhouden”. Voor een exacte uitleg over inhouden en verrekenen verwijzen wij naar de publicatie van de Rijksoverheid.

 • Mogen er helemaal geen bedragen meer worden ingehouden?

  Verplichte inhoudingen met een wettelijke basis mogen nog wel. Denk bijvoorbeeld aan de loonheffingen en aan pensioenpremies.

 • Waar moet een schriftelijke volmacht aan voldoen?

  In de volmacht moet in ieder geval worden vermeld:

  • De naam (en indien mogelijk adresgegevens) van werknemer die de volmacht verleend.
  • De naam (en indien mogelijk adresgegevens) van degene aan wie de volmacht wordt verleend.
  • Het in te houden bedrag waarvoor de volmacht wordt verleend.
  • Het doel van de inhouding (de betalingsverplichting die de werknemer is aangegaan).
  • Degene aan wie het ingehouden bedrag wordt betaald, en met wie de werknemer de betalingsverplichting is aangegaan.

  Via onze website kunt u een voorbeeld van een volmacht downloaden die is goedgekeurd door het ministerie van SZW.

 • Moet ik mijn eigen huisvesting certificeren als ik de kosten van huisvesting wil inhouden?

  Ja, als u de huisvestingskosten wilt inhouden op het voor de werknemer geldende WML, dan dient uw huisvesting gecertificeerd te zijn. Op dit moment oriënteert LTO Nederland zich op een manier om aan deze verplichting te voldoen met zo min mogelijk kosten en administratieve lasten,  bijvoorbeeld via een bestaand keurmerk. Zodra er nieuws is wordt dit op de website van de Werkgeverslijn gepubliceerd.

 • Vindt de betaling van de kosten voor huisvesting ook plaats uit het bruto loon?

  Nee, de werknemer dient de betaling te doen uit zijn netto-loon.

 • Is mijn werknemer wel verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten?

  Ja. Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Als werkgever bent u er wel bij gebaat als uw werknemers goed verzekerd zijn, in het kader van goed werkgeverschap maar ook om te voorkomen dat u mogelijk geconfronteerd wordt met rekeningen van onverzekerde werknemers.

 • Waar kan ik met vragen terecht over de zorgverzekering voor mijn buitenlandse werknemers?

  U kunt met vragen terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of bij LTO Arbeidskracht via 088-472 42 00.

 • Hoe snel ontvangt de werknemer zijn verzekeringspolis van de verzekeraar i.v.m. het afgeven de schriftelijke volmacht door de werknemer?

  Indien alles correct is aangeleverd doorgaans binnen twee á drie dagen. Dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen.

 • Mag ik de premie van een zorgverzekering nog inhouden op het nettoloon?

  Ja, onder voorwaarden kunt u de verzekeringspremie inhouden op het nettoloon van de werknemer en de verzekeringspremie voor de werknemer betalen. Wel geldt er een maximum van de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering van dat jaar. Voor 2018 is een bedrag van € 128,83 per maand vastgesteld (€ 1546,00 per jaar). U mag alleen de daadwerkelijke kosten van de zorgverzekering inhouden, dit dus tot een voor dat jaar vastgesteld  maximum van € 128,83 per maand. Daarnaast geldt dat er een volmacht moet zijn waarin de werknemer een volmacht geeft aan de werkgever om de kosten in te houden op het loon. U moet een kopie van de polis in uw dossier bewaren.

 • Is mijn werknemer wel verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten?

  Ja. Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Als werkgever bent u er wel bij gebaat als uw werknemers goed verzekerd zijn, in het kader van goed werkgeverschap maar ook om te voorkomen dat u mogelijk geconfronteerd wordt met rekeningen van onverzekerde werknemers.

 • Kan ik de premie van de aanvullende zorgverzekering van de werknemer ook verrekenen met het minimumloon?

  Nee, u mag de premie van de aanvullende verzekering  niet verrekenen met het wettelijk minimumloon.

 • Hoe zit het met de PLUS-premie van SAZAS?

  Door de WAS is geen ruimte meer voor inhouding van de PLUS-premie als de werknemer hierdoor minder uitbetaald krijgt dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon.  Als hij meer betaald krijgt kan het dus wel. Meer informatie hierover vindt u op de website van SAZAS. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de Klantenservice van SAZAS via 071 – 568 9199.

 • Wat gebeurt er als ik me niet aan deze regels houd?

  Als het WML niet volledig giraal wordt uitbetaald zal de Inspectie SZW een boete opleggen en wordt wellicht de naam van uw bedrijf openbaar gemaakt.

 • Moeten alle kostenvergoedingen op de loonstrook worden gespecificeerd?

  U moet het loon op de loonstrook specificeren als het brutoloon is opgebouwd uit een aantal componenten waarvan kan worden aangenomen dat deze worden betaald ter bestrijding van de kosten die voor werk zijn gemaakt. Deze kostenvergoedingen mogen niet worden meegerekend om te bepalen of de werknemer het bruto wettelijk minimumloon verdient. Zulke vergoedingen moeten dus naast het bruto WML worden uitbetaald.
  Vanaf 1 januari 2016 moet u dus een kostenvergoeding speciferen op de loonstrook als deze vergoeding niet naast het loon is opgenomen, maar een onderdeel uitmaakt van het loon.

  Wat moet worden gespecificeerd?
  Uit de omschrijving moet duidelijk worden waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld.

 • Wat gaat er veranderen in de ketenaansprakelijkheid?

  Met de komst van de WAS kan de werknemer bij onderbetaling  zijn loon vorderen bij zijn werkgever en / of diens opdrachtgever. Hij kan de opdrachtgever van de werkgever (dus de inlener van het uitzendbureau) hoofdelijk aansprakelijk stellen. Als deze niet betaalt  kan de werknemer eventuele hogere schakels in de keten aanspreken. Bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere BV’s kunnen dat  meerdere schakels in de keten zijn. Insteek van de wet is dus dat er bij een uitgebreide keten ook sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid.

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) bekijkt momenteel welke elementen uit de WAS worden opgenomen in de norm. Wellicht kan een SNA-keurmerk in de toekomst een rol spelen bij een beroep op niet-verwijtbaarheid als er sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid. Hier is nu nog geen uitsluitsel over te geven.

  Meer informatie over de ketenaansprakelijkheid vindt u ook op het Ondernemersplein (digitaal informatiepunt voor ondernemers van de overheid).

 • Wat gaat de Inspectie SZW bekend maken?

  De WAS schrijft voor dat de Inspectie SZW de inspectiegegevens openbaar gaat maken. Daarbij wordt bekend gemaakt welk bedrijf is gecontroleerd en waarop is gecontroleerd. Als er sprake is van een overtreding zal dit ook bekend worden gemaakt.

 • Wat verandert de WAS aan de naleving van de cao’s ?

  Er zal vanuit de overheid meer ondersteuning komen voor sociale partners om naleving van de algemeen verbindend verklaarde cao’s te controleren. Daarnaast zal de wet worden verruimd om AVV-loze periodes meer te kunnen voorkomen. Dit heeft met name te maken met het onderhandelingsproces van de cao’s. Zo kan een algemeen verbindend verklaring nu bijvoorbeeld niet worden verlengd als een cao is afgelopen en de totstandkoming van een nieuwe cao nog gaande is. Met de WAS zal het mogelijk worden om de algemeen verbindend verklaring van een cao te verlengen.

 • Wat als de werknemer een grotere, duurdere woning wil huren?

  Het bedrag boven de grens van 25% dient de werknemer zelf te betalen. U mag namelijk vanuit de WAS maximaal 25% van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon inhouden voor het betalen van de huisvestingskosten.

 • Mijn werknemer heeft een deeltijd overeenkomst, geldt het maximum van 25% voor huisvesting dan naar rato?

  Ja, het maximum is 25% van het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon kan bepaald worden door de leeftijd (wettelijk minimumjeugdloon) en/of door de overeengekomen arbeidsduur.

  Voorbeeld:
  Per 1 januari 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon per week €358,05 bruto voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week). Dit betekent dat u op basis van de wet maximaal € 89,51 (25%) per week mag inhouden en betalen voor huisvesting. Werkt de werknemer echter maar 24 uur, dan geldt een maximum van €56,53.

  Let op: ondanks de wettelijke bovengrens is in de cao Glastuinbouw (artikel 58) bepaald dat de werkgever maximaal €70 per week voor huisvesting inclusief gas, water en licht mag rekenen. In de cao Open Teelten (artikel 43) is bepaald dat er een maximum van 20% per week geldt van het voor de werknemer geldende WML. Voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week) geldt vanuit de cao Open Teelten per 1 januari 2017 dus een maximum van €71,61.

Zzp en modelovereenkomsten

 • Waar kan ik de modelovereenkomst van LTO vinden?

  De LTO modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag (nummer 9041634635) kunt u zowel in PDF als in Word downloaden. Hier vindt u tevens een stappenplan voor het gebruik van de LTO modelovereenkomst.

 • Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

  Nee, het werken met een modelovereenkomsten is niet verplicht. Het geeft in twijfelgevallen duidelijkheid over de vraag of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gevolgen heeft voor de loonheffingen. Mocht u niet willen werken met een modelovereenkomst, dan is het wel raadzaam om afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk vast te leggen.

 • Wanneer is er sprake van zzp en wanneer niet?

  Zzp is geen officiële term en het is dan ook voor opdrachtgevers lastig om te beoordelen of iemand een zzp’er is. Een zzp’er is feitelijk een zelfstandige zonder personeel die voor eigen rekening en risico opdrachten uitvoert. Bij controles bij de opdrachtgever zal door de Belastingdienst worden gekeken of een arbeidsrelatie voldoet aan de voorwaarden van een dienstbetrekking. Van een dienstbetrekking is wettelijk sprake als alle drie de kenmerken aan de orde zijn:

  1) Persoonlijke arbeid
  2) Gezagsverhouding (tussen werkgever en werknemer)
  3) Loon

  Als een zzp’er bij u werkt, maar alle drie de kenmerken zijn aan de orde, dan zal de Belastingdienst dit bij een controle aanmerken als een dienstbetrekking. Er is dan geen sprake van een opdrachtnemer maar van een werknemer, voor wie u inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen. Wordt dit door de Belastingdienst vastgesteld, dan krijgt u te maken met correctieverplichtingen of naheffingen.

  Let op! Behalve de bovengenoemde ‘echte’ dienstbetrekking zijn er ook fictieve dienstbetrekkingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de arbeidsrelatie van een thuiswerker, commissaris of stagiaire. Ook al is er geen echte dienstbetrekking, de opdrachtgever moet bij deze arbeidsrelaties toch loonheffingen inhouden en betalen.

 • Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding?

  Bij het inschakelen van een zzp’er mag er geen gezagsverhouding zijn. Dit is een lastig begrip, hier bestaat geen eenduidige definitie van. De Belastingdienst geeft als concreet handvat dat u met een zzp’er bijvoorbeeld wel het resultaat van de opdracht mag afspreken, maar niet hoe hij dit moet uitvoeren. Hoe hij het resultaat bereikt, dat is de verantwoordelijkheid van de zzp’er. Hij doet dit naar eigen inzicht en zonder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Als u een zzp’er toch instructies geeft over hoe hij het werk moet doen, dan zal de verhouding tussen u en de zzp’er al gauw worden beoordeeld als gezagsverhouding en moet u loonheffingen afdragen.

 • Kan er toch sprake zijn van een zzp’er als er een gezagsverhouding aanwezig is?

  Ja. Dit kan het geval zijn als de opdrachtnemer de opdracht niet persoonlijk hoeft uit te voeren en zichzelf vrij kan en mag laten vervangen. Er is dan geen sprake van persoonlijke arbeid. Dat is bijvoorbeeld het geval als de zzp’er een andere klus aanneemt, en een collega-zzp’er stuurt om de klus bij u af te maken. U kunt dan van tevoren wel afspreken aan welke objectieve voorwaarden een vervanger moet voldoen. Het gaat dan om criteria die voor het soort werk noodzakelijk zijn, zoals veiligheidscertificaten, rijbewijs etc. Maar verder is de zzp’er zelf verantwoordelijk voor en vrij in het regelen van vervanging en mag de opdrachtgever de vervanger niet weigeren.

 • Welk risico loop ik als ik een zzp’er inzet terwijl dit mogelijk een dienstbetrekking is?

  Als u met een zzp’er werkt, maar in de praktijk zijn alle kenmerken van een dienstbetrekking aanwezig, dan zal de Belastingdienst deze arbeidsrelatie bij controle beoordelen als een dienstbetrekking. U bent dan werkgever voor de Belastingdienst, en dus verantwoordelijk om de loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u hiervoor een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen.

  Om dit risico te voorkomen moet u eerst kritisch kijken naar de arbeidsrelatie tussen u en uw zzp’er. Is er geen sprake van een dienstbetrekking, leg dan de afspraken vast in een (model-)overeenkomst. Is er feitelijk wel sprake van een dienstbetrekking, dan kunt u er beter voor kiezen om de zzp’er zelf in dienst te nemen of via een uitzendbureau of payrollbedrijf voor u te laten werken.

 • Moet een zzp’er nog drie opdrachtgevers hebben?

  Hierin is niets veranderd. Het heeft nooit in de wet gestaan dat een zzp’er drie opdrachtgevers moet hebben, maar de Belastingdienst gaf dit als één van de richtlijnen om te bepalen of er sprake was van een zelfstandig ondernemer. Voor u als opdrachtgever is dit niet van belang, want de Belastingdienst zal iedere arbeidsrelatie op zichzelf beoordelen. Het is voor u dus van belang dat u kijkt naar de werkzaamheden die de zzp’er bij u uitvoert en of tussen u en die zzp’er sprake is van een dienstbetrekking. De opdrachtgever moet er wel mee instemmen dat de opdrachtnemer ook opdrachten voor andere opdrachtgevers verricht.

  Voor de zzp’er zal het wel van belang zijn dat de Belastingdienst hem ziet als zelfstandig ondernemer. Dat wordt pas beoordeeld wanneer de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Dan is het van belang of sprake is van een ondernemerschap om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen voor zelfstandigen. Bij die beoordeling is het aantal opdrachtgevers wel relevant. Dit is echter slechts één criterium wat bij die beoordeling relevant is.

 • Mijn zzp’er komt weer terug voor een nieuwe opdracht. Moeten we opnieuw een modelovereenkomst overeenkomen?

  Er hoeft niet voor iedere opdracht een nieuwe modelovereenkomst te worden opgesteld, mits de inhoud van de afspraken niet is veranderd. Wel is het verstandig om de nieuwe data (looptijd) en werkzaamheden vast te leggen en te verwijzen naar het nummer van de eerdere gebruikte overeenkomst. Dat kan ook in een e-mail.

 • Weet ik 100% zeker dat ik als opdrachtgever geen risico loop als ik een modelovereenkomst met de zzp’er aan ga?

  Nee, de modelovereenkomst op zichzelf biedt geen vrijwaring, zoals de VAR-WUO of de VAR-DGA dat voorheen wel deden. Het gaat er uiteindelijk om dat de praktijk overeenkomt met wat u schriftelijk met de opdrachtnemer bent overeengekomen. Als er bijvoorbeeld een ‘modelovereenkomst zonder werkgeversgezag’ is gebruikt en ondertekend, en in de praktijk blijkt ook dat er echt geen gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zal de Belastingdienst deze situatie beoordelen als een situatie waarin werkzaamheden buiten dienstbetrekking worden verricht en krijgt u geen naheffingen. De praktijk is dus leidend bij het bepalen of u risico loopt.

 • Moet de zzp’er zijn eigen materiaal meenemen of mag de opdrachtgever ook materiaal ter beschikking stellen?

  Een zzp’er zal over het algemeen over eigen materialen beschikken. Als het mogelijk is, zal hij hier ook gebruik van maken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Komt u overeen dat de zzp’er materialen van u gebruikt, dan kunt u dat overeenkomen. Bij werken buiten dienstbetrekking ligt het voor de hand dat u daarvoor een vergoeding in rekening brengt.

 • Kan ik de LTO modelovereenkomst gebruiken voor aanneming van werk?

  Wij adviseren om bij aanneming van werk in de agrarische sector zelf een nieuwe overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De vraag doet zich namelijk snel voor of hierbij toch sprake kan zijn van werkgeversgezag, de arbeidsrelatie met aannemers van werk en hun hulpen zijn mogelijk fictieve dienstbetrekkingen.

 • Mag ik een modelovereenkomst gebruiken voor de periode van bijvoorbeeld 1 jaar?

  In de veelgestelde vragen van de Belastingdienst wordt aangegeven dat als u volgens de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst werkt, én er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, dan maakt de periode niet uit. U moet wel vastleggen, bijvoorbeeld in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (kenmerknummer) de zzp’er in die periode werkt. Daarnaast is het zo dat u alleen een modelovereenkomst hoeft te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is namelijk niet verplicht.