Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. We gebruiken jouw (persoons) gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen informeren en adviseren. We hechten veel waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en hoe we deze gebruiken.

De Werkgeverslijn land en tuinbouw is onderdeel van de vereniging LTO Noord. Contactgegevens Werkgeverslijn land- en tuinbouw:

Website: www.werkgeverslijn.nl E-mail: info@werkgeverslijn.nl Telefoon: 088-8886688

Welke persoonsgegevens worden bij ons opgeslagen?

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou te kunnen informeren over wat er speelt in de sector, en om met je in contact te blijven. De meeste gegevens verstrek je aan ons wanneer je lid wordt van een regionale LTO-organisatie of wanneer je een abonnement bij ons afsluit. Soms worden aanvullende gegevens gevraagd voor een specifiek doel, dit wordt dan aan je verteld. Wanneer je lid wordt of een abonnement afsluit, verwerken wij, indien van toepassing, de volgende gegevens:

 • Volledige naam, adresgegevens en contactgegevens (tel., e-mail)
 • Geslacht en geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Ingang/einddatum lidmaatschap of abonnement, type lidmaatschap of abonnement, reden aan- of afmelding lidmaatschap of abonnement
 • Klantnummer RVO (niet voor abonnementhouders, indien je ons machtigt, zie hierna).
 • Bedrijfsgegevens, als je bedrijfslid bent (KvK nummer, BTW nummer)
 • Skalnummer (niet voor abonnementhouders)
 • Lidmaatschap van andere sectorale organisaties (niet voor abonnementhouders)
 • Abonnement specifieke vakbladen (niet voor abonnementhouders)

Daarnaast vragen wij als je bedrijfslid bent een machtiging om jouw bedrijfsgegevens op te vragen bij RVO. Deze bedrijfsgegevens worden gebruikt om jouw contributienota te berekenen. Indien je ons hiervoor niet machtigt, dan vragen wij deze gegevens bij jou op. Jouw bedrijfsgegevens worden bij ons verwerkt voor je contributienota, alsmede geanonimiseerd gebruikt voor het bepalen van kengetallen, zoals bijvoorbeeld de representativiteit van de vereniging LTO Noord.

Derde partijen

 Zoals hierboven al aangegeven vragen wij aan leden, indien je daarvoor toestemming geeft, jouw bedrijfsgegevens op bij RVO. Met collega-organisaties als LTO Noord, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB en POV is contact om te bepalen of je wellicht van meerdere organisaties lid bent. Dit om te voorkomen dat je dubbele contributie betaalt. Bij deze afstemming hebben deze organisaties inzicht in jouw gegevens. Deze worden uitdrukkelijk alleen gebruikt voor genoemde afstemming.

Website, Cookies en soortgelijke technologie

Op de website van LTO Noord kun je aangeven in welke onderwerpen je geïnteresseerd bent. Om optimaal op jou persoonlijk toegesneden informatie te verzorgen, worden deze gegevens bewaard. De website maakt alleen gebruik van tijdelijke (beveiligings-) cookie, die weer vernietigd wordt op het moment dat je uitlogt. Dit is nodig om te bepalen tot welke onderdelen van de website he toegang hebt gedurende jouw bezoek aan onze website.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en indien van toepassing om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van het lidmaatschap of abonnement dat je bij ons bent aangegaan We verwerken jouw gegevens om u, zoveel mogelijk gericht, te informeren (Nieuwe Oogst, nieuwsbrieven, nieuwsflitsen etc.), uit te nodigen voor bijeenkomsten en om jouw jaarlijkse contributie- of abonnementsnota te
 • Werkgeverslijn Wanneer je de Werkgeverslijn land- en tuinbouw belt of mailt, hebben de medewerkers daar toegang tot jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 • Communicatie Wij gebruiken jouw gegevens om met je te communiceren via papier, e-mail, sms-bericht of andere elektronische media. Zo ontvang je bijvoorbeeld Nieuwe Oogst (voor leden), maar ook de contributienota of de abonnementsnota. Ook kunnen jouw gegevens door onze medewerkers gebruikt worden wanneer zij contact met jou hebben, dit om jou optimaal van dienst te zijn.
 • Wettelijke verplichtingen Wij kunnen jouw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van onze administratie.
 • Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportages Om onze organisatie te kunnen besturen, gebruiken we ook jouw geanonimiseerde gegevens voor rapportages zoals ledenontwikkeling, aantallen informatievragen die binnenkomen etc.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We delen geen gegevens van abonnementhouders. We delen de gegevens van leden voor zover nodig voor Verenigingsdoelen. Te noemen zijn:

 • Met de uitgever van Nieuwe Oogst, om deze bij jou in de brievenbus te krijgen en voor het bijbehorende digitale nieuws.
 • Met LTO Ledenvoordeel om je te informeren over inkoopvoordelen behorende bij jouw lidmaatschap
 • Voor eenmalige doeleinden met derden voor het verzenden van v. uitnodigingen van bijeenkomsten waar ook LTO Noord leden worden uitgenodigd. Dit doen we alleen als de betreffende derde jouw gegevens alleen voor dit doel gebruikt en daarna vernietigt.
 • De al vermelde matching van bestanden met collega-organisaties, waarbij jouw gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt.
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend om dit te
 • Om in voorkomend geval de overeenkomst die er is (lidmaatschap of abonnement) in het geval van het niet nakomen van jouw betalingsverplichting, dan delen we je gegevens met een incassobureau.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Zoals vereist in de AVG.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegeven uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel wettelijk vereist zijn. Indien je je lidmaatschap of abonnement hebt opgezegd markeren we jouw gegevens in onze database als “inactief”. In dat geval maken we niet langer gebruik van jouw gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens zoals facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens

Alleen die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben bij hun werkzaamheden hebben toegang tot deze gegevens. Wanneer je precies wil weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn, kun je contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking    is     noodzakelijk    voor    de     uitvoering    van     jouw     lidmaatschaps-    of
 • De (veelal geanonimiseerde) verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van de belangenbehartigende activiteiten.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te
 • Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de ons. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@werkgeverslijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van jouw paspoort de MRZ strook (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, dan kun je contact opnemen met ons opnemen (info@werkgeverslijn.nl, tel. 088-8886688).