Corona noodzaakt tot actualiseren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Corona noodzaakt tot actualiseren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)
8 juni 2020 Diana Eleveld

De overheid legt regels op om coronabesmettingen te voorkomen. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen de infectie meenemen naar het bedrijf waar zij werkzaam zijn en daar anderen besmetten. Daarom wordt óók een werkgever verplicht actie te ondernemen, voor zowel de mensen op de loonlijst als voor uitzendkrachten die op het bedrijf werken. De ondernemer moet maatregelen treffen om mogelijke besmettingen op de werkplek te voorkomen.

De risico-inventarisatie & evaluatie, kortweg RIE, wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht; wat is er al gedaan en hoe is dit verwerkt in de RIE? Stigas is hiervoor op dit moment een aanvulling op de sectorale RIE’s aan het maken.

Nu al verantwoordelijkheid
Stigas ontwikkelt een checklist die ondernemers op hun bedrijf kunnen gebruiken om de risico’s te inventariseren. Half juni moet de checklist klaar zijn, zo is de planning. Via de digitale omgeving van Stigas worden werkgevers hierop geattendeerd. Het coronaprotocol land- en tuinbouw is hiervoor maatgevend. Niet het hele protocol, maar alleen dat deel dat betrekking heeft op ‘werken’.
Vervoer en wonen zijn namelijk geen aspecten die onderdeel zijn van de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW onderzoekt wel of dit zou kunnen zodat de agrarische sector alles in één heeft, hetgeen zorgt voor het nodige gemak. Ondernemers moeten zich er dus van bewust zijn dat er iets van hen wordt verwacht. Het protocol is daarvoor een basis is en er wordt gewerkt aan een checklist voor ondersteuning bij het aanpassen van de RIE. De verantwoordelijkheid van de ondernemer ligt er echter nu al, dus is het zaak nu al het nodige te checken en zeker niet af te wachten.

Relatie RIE, arbocatalogus en eventuele boete?
1. Er is een wettelijke (arbo)verplichting om een actuele RIE te hebben. In dit geval (corona) is de RIE niet actueel, als er geen inventarisatie is opgenomen op corona en er geen maatregelen in staan hoe de risico’s te voorkomen. De ondernemer kan daarvoor uiteindelijk een boete krijgen.
2. De arbocatalogus is een beschrijving van een aantal praktische handvatten hoe de risico’s op bepaalde aspecten weg te nemen. Het is feitelijk een voorbeeldenboek dat is getoetst door de Inspectie SZW. De voorbeelden worden met de erkenning van de inspectie, maatgevend voor de hele sector. Bedrijven mogen andere maatregelen treffen dan in de arbocatalogus zijn opgenomen, maar deze moeten tenminste van hetzelfde niveau zijn.

Of het coronaprotocol ook in de sectorale arbocatalogi wordt opgenomen, wordt momenteel nog besproken door de Taskforce Arbeid.

0 Reacties

Laat een reactie achter