Flexwonen

Flexwonen

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor u te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Daarom heeft LTO Nederland samen met de aangesloten regionale LTO-organisaties, de gelieerde vaktechnische organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties CNV en FNV het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet. Met vragen kunt u altijd contact opnemen  via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV en CNV, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ondersteunt LTO Nederland zijn leden daarbij. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt.

Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De normen bieden bovendien houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Inhouden van kosten huisvesting weer mogelijk

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het Wettelijk Minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen. Hiernaast wordt geëist dat de werknemer akkoord gaat met het inhouden op het loon en dat de kosten begrenst zijn. In de agrarische sector is dit begrensd op 20 % van het WML.

Als antwoord op deze wet heeft de agrarische sector het eigen keurmerk ontwikkeld. Ondernemers mogen na certificering en toekenning van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen de huisvestingskosten inhouden op het Wettelijk Minimumloon van de werknemer. Lees in een blok hieronder meer over de WAS en de mogelijkheden tot inhouden op het loon.

Speciaal voor de agrarische sector

Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de sector en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden, bijvoorbeeld tijdens de oogst van asperges en hardfruit. Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Deze zijn door werkgevers en werknemers samen opgenomen in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De in de cao afgesproken normen zijn gebaseerd op de kwaliteits­eisen zoals die zijn vastgelegd in de nationale intentieverklaring huisvesting uit 2012. Deze verklaring is door een groot aantal partijen (waaronder LTO Nederland) getekend.

Kwaliteitsborging kortdurende huisvesting nu mogelijk

Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen komt naast het bestaande SNF-keurmerk voor huisvesting te staan. Dit keurmerk is ook gebaseerd op de nationale intentieverklaring uit 2012. Binnen SNF is de “categorie overige huisvesting” niet opgenomen. Deze categorie is belangrijk voor de agrarische sector, onder meer omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden, bijvoorbeeld tijdens de oogst, ergens in de periode tussen 1 april en 1 november.

Voor certificering van deze huisvesting kunnen agrarisch ondernemers dus niet bij SNF terecht. Zowel werknemers- als werkgeversorganisaties hadden de behoefte om ook het niveau van kortdurende huisvesting te borgen in een keurmerk. Ook seizoenarbeiders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en het onderhoud van hun huisvesting. Daarom is in paritair overleg, dus vanuit werkgevers en werknemers, besloten een eigen keurmerk te ontwikkelen dat onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie valt.

De audits en certificering voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen worden verzorgd door dezelfde certificerende instellingen als die van GLOBALG.A.P. Zij kennen de sector en de bedrijven. Tevens kan door het combineren van audits op administratieve lasten bespaard worden.

Wet Aanpak Schijnconstructies en inhouden kosten

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) eist dat het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd moet zijn voordat de kosten van de huisvesting op het WML van de werknemer ingehouden kan worden. Het accreditatieproces kost echter tijd. Meestal duurt het ongeveer een jaar vanaf het moment van indiening voor een keurmerk is geaccrediteerd. Het accreditatieproces voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen loopt op dit moment.

Het Ministerie van SZW heeft onlangs toestemming gegeven aan werkgevers die zich voor het keurmerk bij de Certificerende Instelling aangemeld hebben én de eigenverklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het WML. Dit is met name aantrekkelijk voor werkgevers die voor Global GAP gecertificeerd zijn en die de audits voor GlobalG.A.P. en huisvesting gecombineerd willen laten verzorgen. Hierdoor kunnen zij kosten en administratieve lasten besparen.

 

Uw huisvesting aanmelden voor het keurmerk

De audits en certificering van de bedrijven kan verzorgd worden door drie onafhankelijke Certificerende Instellingen; Control Union Certifications B.V., SGS Nederland en Vinçotte ISACert Nederland B.V. Zij bepalen of de huisvesting aan de eisen voldoet en of de werkgever een certificaat krijgt of niet. Er is gekozen voor de certificerende instellingen die ook certificering voor GLOBALG.A.P. verzorgen; zij hebben veel kennis van audits, techniek en de sector. Zij komen al op de bedrijven zodat één en ander met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaat. Ondernemingen die gecertificeerd willen worden kunnen zich bij één van genoemde certificerende instellingen aanmelden; zij krijgen dan nadere informatie en een aanmeldformulier. Ook zal de certificerende instelling een offerte doen voor de kosten. Leden van LTO en de aan LTO gelieerde organisaties krijgen een korting van 100 euro op de certificeringskosten.

Voor meer informatie over het certificeringsproces en de kosten kunt u terecht bij één van de drie Certificerende Instellingen

‘Maatwerk nodig bij huisvesting medewerkers’

Lees hier het interview met René Simons, zachtfruitteler in Haaren, over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

Voorbeeld veiligheidskaart

In de agrarische en groene sector ondersteunt de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) de werkgever bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Zij hebben BHV instructies beschikbaar in Nederlands en Pools.

Voorbeeld klachtenprocedure

Hier kunt u een voorbeeld klachtenprocedure downloaden in meerdere talen.

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

U kunt hier model arbeidsovereenkomsten downloaden voor o.a. de cao Open Teelten, cao Glastuinbouw en de regeling piekarbeid. In dit model is een artikel opgenomen over huisvesting.

Gebruiksvoorschriften logo keurmerk

Is uw huisvesting goedgekeurd en mag u het logo Agrarisch Keurmerk Flexwonen voeren? Bekijk dan hier de gebruiksvoorschriften voor het logo.