Huisvesting van internationale werknemers in de land- en tuinbouw

Om maar met de deur in huis te vallen..

Internationale werknemers zijn van groot belang voor de land- en tuinbouw. Een belangrijke randvoorwaarde voor internationale werknemers is goede huisvesting. Daarbij komt nog best wat kijken.  Wat speelt er ook alweer met Roemer? Wat vindt LTO belangrijk? En hoe kun je zelf met huisvesting aan de slag?

In deze kennisbank vind je alles. Van de LTO-visie op huisvesting, het inspiratieboek van tijdelijke huisvesting van internationale werknemers, tot video’s met praktijkvoorbeelden en praktische tips. Toch nog een vraag? Neem gerust contact op via info@werkgeverslijn.nlof via 088 8886688. 

Het rapport van Roemer over huisvesting

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten heeft in oktober 2020 een rapport opgesteld. Het rapport heeft tot doel om de positie van internationale werknemers en de kwaliteit van huisvesting te verbeteren. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

 • Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Lees hier meer over wat dit voor jou betekent.
 • Gemeenten en provincies moeten zich inzetten voor het realiseren van meer huisvesting van internationale werknemers.  
 • De kwaliteit van de huisvesting moet omhoog. Daarom moeten de keurmerken SNF en AKF geïntegreerd worden en de eisen daarvan aangescherpt. Zo moet er sprake zijn van één persoon per kamer met een minimale oppervlakte van 5,5 m3 en een woonvoorziening van 15 m2 leef oppervlakte (inclusief genoemde 5,5 m2).  Lees meer over de fusie van SNF en AKF

  De aanbevelingen zijn gericht aan de rijksoverheid, provincies en gemeenten, maar ook aan andere betrokkenen zoals werkgevers. Het is aan hen om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.   

  Meld je aan voor de nieuwsbrief

  Ben jij als agrarisch ondernemer, agrarisch bestuurder, gemeente of in een andere rol betrokken bij de huisvesting voor internationale werknemers? Meld je contactgegevens aan en we houden je op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar. De nieuwsbrief is een initiatief van LTO Nederland en Greenports Nederland in samenwerking met LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos. 

  Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

  Eric Douma

  Column Eric Douma – Visie huisvesting

  LTO Nederland is trots op de internationale werknemers die in onze sector werken. Een eerlijke beloning, goede werkomstandigheden en waardering vinden wij net zo normaal als goede huisvesting. Maar bij huisvesting wringt de schoen. Volgens het Expertisecentrum Flexwonen is er een tekort van ruim 100.000 bedden voor het huisvesten van internationale werknemers. Omdat huisvesting een belangrijk onderdeel is van het hele arbeidsvoorwaardepakket, wordt Nederland op deze manier minder aantrekkelijk voor de internationale werknemers. Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol om meer huisvesting gerealiseerd te krijgen. De gemeenten moeten in beweging komen en ondernemers een vergunning geven om goede huisvesting te bouwen. 

  De Commissie Ondernemerschap en Onderwijs heeft namens LTO Nederland een visie huisvesting van internationale werknemers vastgesteld. De visie is landelijk en roept gemeenten op om werk te maken van meer huisvesting voor de internationale medewerker. De visie moet inspireren om regionaal aan de slag te gaan met meer maatwerk zodat bedrijven de ruimte krijgen om goede huisvesting te bouwen en de medewerkers goed te huisvesten. Uiteraard is de landelijke visie algemeen, regionaal zal er maatwerk moeten komen.  

  Mocht je ook exemplaren van de visie op papier willen ontvangen, laat het de Werkgeverslijn land- en tuinbouw weten via info@werkgeverslijn.nl 

  Eric Douma, Portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs LTO Nederland 

  De rol van de ondernemer

  Goede huisvesting vormt een belangrijke voorwaarde om internationale werknemers aan te trekken en te behouden. Bij de ondernemer ligt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede huisvesting. Dit kan door zelf huisvesting te realiseren, huisvesting te huren of samen te werken met een uitzendbureau dat de huisvesting voor internationale werknemers goed heeft geregeld.  

  Werknemers zelf in dienst nemen en eigen huisvesting realiseren heeft voordelen voor ondernemers. Je hebt meer binding met je personeel, er is meer sociale controle en omwonenden ervaren minder overlast. Maar als ondernemers zelf huisvesting willen realiseren kan daar veel bij komen kijken. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van goede contacten met de gemeente, het maken van duidelijke afspraken en zorgen dat er steun is voor de huisvesting bij omwonenden. Door de huisvesting AKF of SNF te laten certificeren weet de ondernemer dat de huisvesting van goede kwaliteit is en aan alle voorwaarden voldoet.

  De rol van de gemeente

  Het is de rol van de gemeente om te zorgen voor voldoende huisvesting voor de verschillende doelgroepen. Daarvoor heeft een gemeente verschillende instrumenten.   

  Ondersteuningsprogramma VNG

  Het ondersteuningsprogramma van de VGN kan gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van goed beleid. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met arbeidsmigranten@vng.nl.

  Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan wordt beslist waarvoor een bepaald stuk grond mag worden gebruikt, bijvoorbeeld de bestemming wonen of bedrijventerrein. Het verschilt per gemeente welke functies zij gebruikt en ook hoe er wordt gehandhaafd. Voor de realisatie van al dan niet tijdelijke huisvesting is het dus van belang om de bestemming te kennen.  

  Bouweisen

  Daarnaast spelen er eisen aan de bouw zelf. Mogelijk is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt in de meeste gevallen ook voor het neerzetten van units als portakabins (verplaatsbare units). Verder kunnen er aanvullende eisen worden gesteld op het gebied van brandveiligheid. Een aantal gemeenten hanteert verder het keurmerk AKF of SNF als leidraad bij het beoordelen van de kwaliteit en het comfort. Wettelijk opleggen van de keurmerkeisen kan overigens niet.

  Beleid

  Het begint met het formuleren van beleid. Bij voorkeur wordt er apart nagedacht over het huisvesten van internationale werknemers. In een beleidskader presenteert de gemeente hoe zij aankijkt tegen deze groep inwoners en hoe hun huisvesting wordt georganiseerd. Daarvoor heeft een gemeente een aantal instrumenten, zoals het bestemmingplan.   

  De rol van de bestuurder

  Agrarische bestuurders hebben een belangrijke rol in het leggen van contacten met gemeenten en het bemiddelen tussen agrarische ondernemers en gemeenten. Zij weten wat er in de gemeente speelt en kunnen goed inschatten waar huisvesting het beste kan worden gerealiseerd, welke vormen van huisvesting passen en hoe de procedure met de gemeente het slimste kan worden aangepakt. Daarnaast hebben zij zicht op het draagvlak voor huisvesting bij de politiek en omwonenden. 

  Inspiratieboek

  Nederland komt 120.000 plekken tekort voor de huisvesting van internationale medewerkers. Om deze tekorten op te lossen moet meer passende huisvesting worden gerealiseerd voor deze mensen. Om de realisatie hiervan aan te jagen lanceerde LTO Nederland en Greenports Nederland ‘Een plek onder de zon’, een inspiratieboek voor meer en betere huisvesting van internationale medewerkers. Het boek inventariseert de succesfactoren uit de praktijk vanuit verschillende goede voorbeelden door heel Nederland. Het boek biedt bestuurders, gemeenten en ondernemers handvatten om de realisatie van passende huisvesting te versnellen. Bekijk hier het inspiratieboek.

  Wat moet je weten?

  Gemeentelijke belastingen

  Werknemers inschrijven bij een gemeente of RNI? Waterschapsbelasting? Toeristenbelasting? Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Op zoek naar een overzicht? Wij schreven een artikel over gemeentelijke belastingen bij huisvesting voor internationale werknemers. Succes!   

  Goed verhuurderschap

  Het wetsvoorstel Goed verhuurderschap is in maart 2023 door de Eerste Kamer aangenomen. Met de wet wordt een landelijke norm voor goed verhuurderschap geïntroduceerd. Die zal ook gelden voor werkgevers die huisvesting voor internationale werknemers verzorgen. De landelijke normen zijn bedoeld om discriminatie en intimidatie tegen te gaan; het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten; de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen; en de plicht om de huurder over enkele zaken te informeren. De wet is per 1 juli 2023 ingegaan. 

  Huurbescherming voor internationale werknemers

  Internationale werknemers hebben in de meeste gevallen recht op huurbescherming en huurprijsbescherming. Dat eerste betekent dat een huurovereenkomst niet zomaar kan worden beëindigd. Huurprijsbescherming houdt in dat als het gaat om een sociale huurwoning, er een maximale prijs is. Daarbij is de aanvangshuur relevant: ligt die bij het aangaan van de overeenkomst onder de liberalisatiegrens, dan is het – ongeacht de soort verhuurder – een sociale huurwoning. Overigens wordt het grootste deel al door de sector zelf gereguleerd: in de cao’s open teelten en glastuinbouw staan immers al maximale percentages voor de huurprijs. 

  Met ingang van 1 juli 2024 geldt de Wet vaste huurcontracten. Deze wet bepaalt dat huurcontracten van onbepaalde tijd weer de norm worden. Zo wil de overheid huurders meer zekerheid bieden wat betreft de woonsituatie. Voor agrarische werkgevers, die huisvesting aan internationale werknemers bieden, geldt in principe ook dat een huurcontract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Ook als deze werknemers tijdelijk verblijven voor bijvoorbeeld seizoenswerk. Wat LTO betreft is dit geen werkbare oplossing. Lees hier meer over in dit bericht.

  Keurmerk: waarborging kwaliteit van huisvesting

  De huisvesting moet goed en veilig zijn. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de strenge AKF-normen. Het keurmerk kan alleen worden toegepast voor de huisvesting van werknemers die direct in dienst zijn van agrarische bedrijven in de Glastuinbouw en Open Teelten.  De AKF-normen zijn opgesteld door werknemers en werkgeversvertegenwoordigers. Daarnaast is er het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dit keurmerk kan bijvoorbeeld worden toegepast bij de huisvesting van uitzend- en payrollkrachten. 

  Wil je meer weten over certificering? Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar het verschil en de overeenkomsten tussen AKF en SNF? Of wil je weten welke land- en tuinbouwbedrijven jouw voorgingen en gecertificeerd zijn? Dit alles vind je op onze pagina Flexwonen. 

  Checklist Kwaliteit huisvesting

  Wil je als werkgever kijken of je in aanmerking kunt komen voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen? Wij hebben een model checklist kwaliteit huisvesting ontwikkeld, deze vind je hier. Deze checklist kwaliteit huisvesting helpt je om de elementen die een rol spelen rond veiligheid, hygiëne en comfort te beoordelen. Het is gebaseerd op de normen van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF). 

  Gebruik altijd een huurovereenkomst

  De afspraken over huisvesting zet je, als ondernemer, in een aparte huurovereenkomst. Daarin staan afspraken over het soort onderkomen, de huurprijs en over het beëindigen van de huurovereenkomst. Ook huisregels kun je in een huurovereenkomst zetten. Hangen daar boetebedragen aan, dan moet je het bedrag vermelden en daarbij ook een maximum noemen. Het soort huurcontract hangt af van de situatie. Daarbij kijk je naar de duur van de verhuring en het soort huisvesting. Voor het tijdelijk verhuren kun je in de meeste gevallen een tijdelijke huurovereenkomst gebruiken voor zelfstandige (een huis) of onzelfstandige (kamer) woonruimte gebruiken. In sommige gevallen is ook een contract naar zijn aard van korte duur mogelijk. Dat heet ook wel een logiescontract. Een betrouwbaar model huurovereenkomst is te vinden op de site van Raad voor Onroerende Zaken. Bij vragen adviseren we je een verhuurmakelaar of huurrechtjurist in te schakelen. Let op: verhuur je aan arbeidsmigranten, dan ben je verplicht de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst op te stellen.

  Aan de slag – Wat kan jij doen?

  Hoe begin je als agrarisch ondernemer wanneer je wilt investeren in huisvesting voor je internationale werknemers? Een lijstje met tips om aan de slag te gaan:

  Ga tijdig in gesprek met alle partijen van jouw gemeente. Benader hierbij de partijen actief. Alleen een schriftelijk verzoek is niet voldoende.  

  Breng de urgentie en de omvang van het probleem in kaart. Verstuur bijvoorbeeld samen met jouw gemeente een enquête om cijfers op te halen. Dit helpt ook met draagvlak creëren, omdat je dit samen met je omgeving in gang zet. Zorg er ook voor dat je op de hoogte blijft van wat er landelijk speelt rondom huisvesting. Dat kan bijvoorbeeld door het nieuws op de website van het Expertisecentrum Flexwonen bij te houden.

  Om je gesprek te ondersteunen, kan je ook verwijzen naar cijfers en statistieken. In opdracht van Greenports Nederland heeft onderzoeksbureau Decisio de aantallen en samenstelling van internationale werknemers in Nederland in kaart gebracht. De belangrijkste onderzoeksresultaten tref je aan in dit document. Voor de provincies waarin de Greenports gebieden gevestigd zijn, zijn individuele onderzoeksresultaten beschikbaar die je kunt gebruiken: Zuid-HollandNoord-HollandUtrechtGelderlandNoord-Brabant en Limburg.

  Zoek bondgenoten voor je situatie. Kaart het probleem en oplossingen samen met collega-ondernemers aan, of betrek agrarische bestuurders.  

  De weerstand van gemeenten zit vaak in de reactie van omwonenden. Ga in gesprek met belanghebbenden en organiseer samen met je gemeente bijeenkomsten om het gesprek aan te gaan. Zorg eventueel dat er een werkgroep komt om samen met omwonenden problemen te bespreken en op te lossen. Kijk welke soort huisvesting het beste past en waar het meeste draagvlak voor is. Is er vooral behoefte aan kleinschalige seizoenhuisvesting op agrarische bedrijven of aan grootschalige huisvestingslocaties? 

  Vaak hebben gemeenten en omwonenden een verkeerd beeld bij (huisvesting voor) internationale werknemers. Laat met inspirerende voorbeelden zien dat er goede oplossingen zijn: 

  • Gebruik het inspiratieboek 
  • Organiseer een Open Huisvestingsdag bij een collega-ondernemer en nodig gemeenteambtenaren en omwonenden uit om het gesprek aan te gaan  
  • Gebruik de video’s uit deze kennisbank 

  Laat het belang van jouw onderneming zien voor de gemeente. En kom met een onderbouwde oplossing voor het realiseren van kwalitatief en voldoende huisvesting. Argumenten voor huisvesting op het eigen terrein zijn: 

  • Weinig weerstand van omwonenden 
  • Geen overlast in dorpskernen 
  • Geen woon-werk-verkeer 
  • Vermindert de druk op de reguliere woningmarkt  
  • Je neemt eigen verantwoordelijkheid en hebt controle en beheer

  Belangrijkste tip is om het gesprek aan te blijven gaan en geduld te hebben. Probeer wanneer de nood hoog is om tot een tijdelijk compromis te komen met een gedoogbeleid.  

  Open Huisvesting

  Tijdens de Week van de Huisvesting (12 t/m 25 mei 2022) was er een Open Huisvesting georganiseerd bij Haneman Biofruit. Een inkijkje voor gemeenten, agrarische bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen. In onderstaand filmpje zie je een impressie van de dag en de reactie van de deelnemers.

  Ondersteuningsteam huisvesting voor ondernemers en agrarische bestuurders

  Heb je in jouw regio te maken met een tekort aan voldoende en kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers? Kom jij samen met jouw gemeente niet tot een goed en werkbaar beleid? Heb je een vraag of kan je ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam voor ondernemers en agrarische bestuurders: 

  Diana Eleveld

  Themaspecialist sociaal economisch beleid LTO


  deleveld@lto.nl, 0642111522  

  Marleen van Mier

  Communicatie LTO Noord

   

  mvmier@ltonoord.nl, 0648017008

  Robert Veenstra

  Projectleider LTO Noord

   

  rveenstra@ltonoord.nl, 0651759751

  Internationale werknemers

  Werk je met internationale werknemers of ga je met internationale werknemers werken op je bedrijf? Maak dan gebruik van onze handige onderstaande documenten.

   

  Piekarbeid model arbeidsovereenkomst

  Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

  Model volmacht - voor de vastlegging van het inhouden van kosten voor zorgverzekering en/of huisvesting op het loon

  Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens / Russisch

  Model Informatieblad rechten en plichten bij de huur van huisvesting (WORD)

  Nederlands/ Engels/ Pools/ Russisch/ Roemeens/ Oekraïens/ Bulgaars

  Checklist Wet goed verhuurderschap

  BSN aanvragen

  Factsheet aanvraag BSN voor internationale werknemers

  Nederlands

  Inspiratieboek tijdelijke huisvesting van internationale werknemers

  Nederlands

  Veelgestelde vragen

  De precieze omvang van internationale werknemers in Nederland en ontwikkelingen in aantal en soort is niet precies vast te stellen. In publicaties en statistieken van bijvoorbeeld de Sociaal Economische Raad (SER), het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en branchevereniging ABU/NBBU worden namelijk uiteenlopende definities van internationale werknemers gebruikt, waardoor de cijfers niet eenduidig zijn. Het CBS schatte het aantal in 2019 op ongeveer 767.000.

  Dalende trend in gemiddelde verblijfsduur

  Uit recent onderzoek van Decisio (april 2022) blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur van internationale medewerkers daalt. Van alle internationale medewerkers die korter dan een jaar in Nederland verblijven, bleef in 2014 43% tussen de acht en twaalf maanden in Nederland. In 2019 lag dat percentage op 34%. Daarentegen steeg het percentage dat korter dan vier maanden in Nederland verbleef van 25% in 2014 naar 33% in 2019.   

  Seizoenspatronen verklaren daling verblijfsduur

  Voor de agrarische sector is deze dalende trend van de verblijfsduur van internationale werknemers verklaarbaar: de agrarische sector kenmerkt zich door seizoenspatronen: in het plant- en oogstseizoen zijn meer arbeidskrachten nodig om het werk te klaren dan daarbuiten. In een enquête die in januari 2022 door LTO is uitgezet onder werkgevers in de land- en tuinbouw geeft 83,5% van de respondenten aan een tekort te verwachten voor werknemers voor teelt-, productie- en oogstwerkzaamheden. In de meeste gevallen (44,5%) gaat het om een tekort tijdens een periode van één tot drie maanden, en 24,2% verwacht een tekort voor drie tot zes maanden. Daarbij geeft 29,9% als reden voor het tekort aan dat zij hun werknemers niet goed kunnen huisvesten. En maar liefst 47,5% geeft het bieden van goede huisvesting aan als oplossing voor het tekort.  Volgens het Expertisecentrum Flexwonen is er een tekort van ruim 100.000 bedden voor het huisvesten van internationale werknemers.

  De internationale werknemer heeft huisvesting nodig die past bij het type werk en de lengte van de periode waarin de werkzaamheden plaats zullen vinden.

  Minder weerstand tegen huisvesting op bedrijf

  In veel gemeenten is bij burgers (en daardoor bij politici) weerstand tegen grootschalige locaties en huisvesting in het reguliere woningbestand. Huisvesting op de bedrijven levert echter meestal weinig weerstand op. Daarnaast is het voor een gemeente prettig als de sector eigen mensen opvangt tijdens pieken, zodat deze mensen geen gebruik hoeven te maken van de toch al overbezette beschikbare huisvesting in dorpskernen.

  Werknemers waarderen fijne huisvesting voor een zacht prijsje

  Internationale werknemers vinden het fijn dat hun werkgever zaken voor hen regelt en geborgde kwaliteit realiseerbaar is. Werknemers tijdens oogstseizoenen (met een maximale verblijfsduur van vier maanden) willen graag in korte tijd zo veel mogelijk verdienen en zo min mogelijk kosten maken, zodat ze met een mooi bedrag naar huis gaan. Tijdelijke huisvestingsvormen zijn hier uitermate geschikt voor. Daarbij moet de huisvesting uiteraard wel van goede kwaliteit zijn en aan de normen voldoen.

  Kortom: door met de sector mee te denken over huisvesting van eigen werknemers op de bedrijven, kunnen snel goede, extra bedden worden gerealiseerd. Dit biedt een uitstekende oplossing voor de huisvesting tijdens de arbeidspieken in de sector.

  Voor het realiseren van voldoende kwalitatieve huisvesting zien we een publiek-privaat samenwerkingsmodel voor ons:

  • Publiek: de gemeente zorgt voor vergunning om huisvesting te plaatsen, uiteraard binnen kaders van het bouwbesluit.
  • Privaat: de ondernemer toont elk jaar met een keurmerk aan dat de huisvesting veilig, hygiënisch en comfortabel is. Het door werkgevers en werknemers in de sector opgezette Agrarisch Keurmerk Flexwonen leent zich daar uitstekend voor.  

  Veel ondernemers en gemeenten vragen zich af waarom er twee keurmerken zijn en hoe zij daar het best mee om kunnen gaan. AKF is gericht op bedrijven in de agrarische sector die hun werknemers zelf in dienst hebben. AKF maakt ook certificering van tijdelijke huisvestingsvormen mogelijk voor seizoenarbeid voor een periode van maximaal vier maanden. Omdat AKF óók goede en betaalbare huisvesting voor seizoenarbeid kan certificeren, kan AKF als complementair op het SNF-keurmerk worden beschouwd. Het Expertisecentrum Flexwonen heeft een nieuw overzicht gemaakt van overeenkomsten en verschillen. 

  De WAS bepaalt dat de huisvestingskosten alleen op het WML ingehouden mogen worden indien de huisvesting AKF of SNF gecertificeerd is, er een huurcontract is en de werknemer een machtiging heeft getekend om de kosten van huisvesting in te houden. Als werknemer alleen WML verdient en de huisvesting is niet AKF of SNF gecertificeerd, dan mogen de huisvestingskosten alleen op de bovenwettelijke vakantiedagen en het vakantiegeld worden ingehouden.

  In de cao Glastuinbouw en cao Open Teelten is afgesproken dat de werkelijke kosten voor huisvesting mogen worden ingehouden. Dit met een maximum van 20% van het voor werknemer geldende wettelijk minimum(jeugd)loon op basis van een 38-urige werkweek.

  Gerelateerde berichten

  Terugblik op het congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’

  Op donderdag 23 mei 2024 organiseerde het IPA samen met de VNG het congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’. Drie jaar na de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten kon er geconcludeerd worden dat er al heel wat stappen gemaakt zijn.

  Succesvol werkbezoek bij HG Eerenburg

  Greenports Nederland en LTO Nederland hielden afgelopen week een succesvol werkbezoek in Nispen. Gemeenten, provincies, agrarische ondernemers en bestuurders discussieerden met elkaar over de verschillende problemen en uitdagingen die spelen rondom het huisvesten van internationale werknemers.

  Aan de slag met goed verhuurderschap

  Vanaf 1 juli 2023 gelden landelijke regels voor goed verhuurderschap. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw die huisvesting verhuren worden geacht zich aan deze regels te houden.

  Onvoldoende (goede) huisvesting? Geen internationale werknemers!

  Goede huisvesting regelen voor internationale werknemers is een complex dossier voor veel gemeenten en ondernemers. Daarom nodigden Greenports Nederland en LTO Nederland wethouders, gedeputeerden, beleidsmakers en ondernemers uit voor een werkbezoek in Zeewolde op 31 maart.

  Aan de slag met huisvesting voor internationale werknemers

  In dit webinar geven Steve Fok van LTO Nederland en Jules Sanders van LTO Noord praktische tips aan gemeenten, bestuurders en ondernemers om aan de slag te gaan met huisvesting voor internationale werknemers.

  huisvesting internationale werknemers
  Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF)

  Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting op land- en tuinbouwbedrijven en certificeert de werkgever wiens huisvesting voldoet aan de AKF-normen.