Gemeentelijke belastingen bij huisvesting internationale werknemers op een rijtje!

Bij de huisvesting van internationale werknemers kun je als werkgever te maken krijgen met verschillende gemeentelijke belastingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen belastingen voor internationale werknemers die in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) worden ingeschreven en belastingen voor werknemers die in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente worden opgenomen. Benieuwd welke belastingen? Wij maakten een overzicht. Lees je mee?

Inschrijving bij de RNI of gemeente
Internationale werknemer die korter dan 4 maanden hier verblijven dienen zich in te schrijven in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zij kunnen hiervoor terecht bij één van de 19 RNI-loketten die verspreid zijn over alle regio’s in ons land. Werknemers die 4 maanden of langer in Nederland verblijven dienen zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Registratie Niet-ingezetenen (RNI) | Basisregistratie Personen (BRP) | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl)

Toeristenbelasting
Gemeenten kunnen toeristenbelasting (wordt soms ook verblijfsbelasting genoemd) heffen voor iedereen die in de gemeente verblijft, maar daar niet staat ingeschreven. Bijvoorbeeld bij het verblijf in een pension, caravan of tijdelijke huisvesting op een agrarische bedrijf. Dit geldt dus ook voor internationale werknemers die bij de RNI staan ingeschreven. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting of verblijfsbelasting heffen en welk tarief zij daarvoor rekenen. Het tarief dient te zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Deze verordening kun je opvragen of ingezien bij de gemeente. Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om alleen toeristenbelasting of verblijfsbelasting te heffen voor toeristen en niet voor internationale werknemers. De eigenaar van de huisvesting krijgt de aanslag voor de belasting, maar mag de ze doorberekenen aan de gebruiker. Wat is toeristenbelasting en wanneer moet ik dit betalen? | Rijksoverheid.nl

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
Internationale werknemers die langer dan 4 maanden in Nederland (gaan) verblijven dienen zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeenten. Op basis van de inschrijving bij de gemeente kunnen internationale werknemers worden aangeslagen voor gemeentelijke belastingen en de daaraan gekoppelde waterschapsbelastingen. Welke belastingen heft de gemeente? | Rijksoverheid.nl. De volgende gemeentelijke belastingen zijn van toepassing bij de huisvesting van internationale werknemers:

 • Afvalstoffenheffing
  Particuliere huishoudens betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het huisvuil. Bij de verhuur van huisvesting betaalt je als eigenaar van het pand de afvalstoffenheffing aan de gemeente. Deze kosten mag je doorberekend aan de huurders.
 • Rioolheffing
  Gemeenten betalen door middel van de rioolheffing het onderhoud aan de riolering. Als de huisvesting is aangesloten op het riool, dan dient riool-heffing te worden betaald. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de rioolheffing. Als je op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van de huisvesting bent, dan moet de rioolheffing voor een heel kalenderjaar worden betaald. De rioolheffing mag worden doorberekend aan de huurders.
 • Onroerende zaakbelasting
  De Onroerende zaakbelasting (OZB) wordt alleen bij de eigenaren van het huisvesting geheven en mag je niet doorberekend worden aan de huurders. Onroerendezaakbelastingen (OZB) | VNG

Waterschapsbelasting
Naast de gemeentelijke belastingen is er ook sprake van waterschapsbelasting. Deze belasting bestaat uit:

 • Watersysteemheffing
  De watersysteemheffing wordt gebruikt voor een goed beheer van de waterkringloop en om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. De huurders betalen watersysteemheffing per huishouden en de eigenaar van de huisvesting op basis van een percentage van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).
 • Zuiveringsheffing
  Als  huisvesting is aangesloten op het riool, dient er zuiveringsheffing te worden betaald. Hiermee wordt meebetaald aan het schoonmaken van het afvalwater. Ieder huishouden in Nederland betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden, behalve als iemand alleen woont.
 • Verontreinigingsheffing
  Als de huisvesting niet is aangesloten op het riool dient verontreinigings-heffing te worden betaald door de huurder. De kosten hiervoor worden op dezelfde wijze berekend als bij de zuiveringsheffing en mag je doorberekenen aan de huurder.

Belastingen doorberekenen aan de werknemer
In de cao Glastuinbouw (artikel 57 lid 2) en de cao Open Teelten (artikel 42 lid 2) is opgenomen dat de werkgever de huisvesting aanbiedt tegen de werkelijke kosten, met een maximum van 20% van het voor de werknemer geldende wettelijk minimum (jeugd)loon op basis van een 38-urige werkweek. Bij de in rekening gebrachte kosten zijn huur, water, en energiekosten inbegrepen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting bij internationale werknemers in rekening te brengen beperkt. Inhouden van gemeentelijke belastingen bij internationale werknemers zorgt er bovendien voor dat zij minder netto overhouden, waardoor het werken in Nederland minder aantrekkelijk wordt.

Voorkom te hoge belastingen
Kijk altijd kritisch naar de belastingaanslagen van gemeenten en waterschappen. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ waarde. Sommige gemeenten kiezen ervoor om elke woonunit op een huisvestingslocaties voor internationale werknemers een aparte huisnummers te geven, waardoor meer gemeente- en waterschapsbelasting kan worden geheven. Ga met jouw gemeente in overleg om dit te voorkomen. Je kunt bij de gemeente en het waterschap altijd vragen om (gedeeltelijke) kwijtschelding of uitstel van betaling van de belastingen.