Werken met AOW’ers

Werkzaamheden in kas

Heb jij AOW’ers aan het werk op jouw bedrijf? Stoppen met werken als je de AOW-leeftijd hebt bereikt is steeds minder de standaard. Het aantal mensen dat doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd neemt al jaren toe.

Juist met de krapte op de arbeidsmarkt kan het interessant zijn om deze groep (doorgaans ervaren) werknemers nog een poosje aan het werk te houden. Maar wist je dat er voor AOW’ers aparte regels gelden op gebied van ziekte en premieafdrachten? Heb jij hier als werkgever mee te maken dan levert dit wellicht vragen op. Op deze pagina geven we antwoord op deze vragen. Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of stuur een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl.

Vanaf welke leeftijd heeft een werknemer recht op AOW?

AOW is het basispensioen van de overheid. In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden, in 2024 gaat deze omhoog naar 67 jaar:

Jaar:         Leeftijd:
2023         66 jaar en 10 maand
2024         67 jaar
2025         67 jaar
2026         67 jaar
2027         67 jaar
2028         67 jaar en 3 maand
2029         67 jaar en 3 maand

De AOW-leeftijd hangt af van de geboortedatum. Vul op de website van de SVB de geboortedatum in en kijk wat de AOW-leeftijd is van jouw werknemer is.

Wanneer kan de werknemer met pensioen?

In de BPL pensioenregeling is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar. Maar de werknemer kan eerder of later met pensioen. Veel mensen gaan met pensioen als ze voor het eerst AOW krijgen.

Wil je meer weten over de pensioenregeling of wat de mogelijkheden zijn voor jouw werknemer(s)? Er is veel maatwerk mogelijk en de pensioenconsulenten van BPL komen graag langs of lichten in een videogesprek de mogelijkheden toe.

Loopt de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege af omdat hij de AOW-leeftijd bereikt?

Ja, dit is in de agrarische cao’s zo geregeld. De bepalingen verschillen echter per cao zoals hieronder is te lezen.

Cao Glastuinbouw (artikel 8 lid 12)
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Cao Open Teelten (artikel 8 lid 7)
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Cao Productiegerichte Dierhouderij (tabel 1.4.4)
De arbeidsovereenkomst eindigt op de dag dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Werknemers waarvan de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, kun je zonder een tussenpoos van minimaal 6 maanden plus 1 dag weer een tijdelijk contract aanbieden. De zogenaamde ragetlieregel is in dit geval niet van toepassing. Willen jouw werknemer en jij dat er na de AOW-leeftijd wordt doorgewerkt? Dan moet je de werknemer dus een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden.

Werkhanden vol appels

Hoeveel tijdelijke contracten mag ik aanbieden?

Je mag een AOW-gerechtigde werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Alleen de arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten na bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tellen mee voor de keten. Het moet tevens gaan om arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen binnen een periode van zes maanden. Als er een langere tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten zit, dan start een nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Is er een voorbeeldcontract voor een AOW’er beschikbaar?

Een AOW’er kan een gewone arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. Deze kun je onderaan deze pagina downloaden.

Is de cao van toepassing?

Ja, de cao is ook van toepassing op de arbeidsovereenkomst van een AOW’er. Maar wat betreft loon gelden er andere voorwaarden (zie verderop deze pagina). Ook op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte en de ketenbepaling gelden afwijkende regels. Hierover lees je ook meer over deze pagina. Maar afgezien van deze uitzonderingen is de cao dus verder wel van toepassing.

Controle in koeienstal

Welke premies moet ik afdragen voor een AOW’er?

De werkgever hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen en de AOW, maar de AOW’er kan bij ziekte nog wel kortdurend recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Vanaf 68 jaar is ook geen pensioenpremie aan BPL meer verschuldigd. Deze premie is nog wel verschuldigd tussen de AOW-gerechtige leeftijd en de 68 jaar. De premie voor Colland Arbeidsmarktmoet wel worden afgedragen.

Wanneer je kijkt naar de loonsomfactor voor een AOW-gerechtigde werknemer dan ligt dit rond de 1,29. Lees voor meer informatie over loonsomfactoren dit bericht.

Welk loon is van toepassing?

In de agrarische cao’s is vastgelegd dat het loongebouw van toepassing is tot de AOW-leeftijd. Je bent dus niet verplicht om de AOW’er het cao-loon te betalen. In ieder geval is het wettelijk minimumloon altijd de ondergrens. Ook al ben je niet verplicht het cao-loon te betalen, dan is het wel de vraag of het wenselijk is deze (vaak) ervaren werknemer lager te belonen dan hij voorheen wellicht gewend is geweest. Maak hierover samen afspraken. In de praktijk spreken werkgever en werknemer vaak af dat de werknemer hetzelfde nettoloon blijft verdienen als hij kreeg voor zijn AOW-leeftijd. Doordat er minder premies hoeven te worden afgedragen (zie hierboven) kan de werkgever dan vaak toch een iets lager brutoloon betalen.

Werken met AOW’ers in de praktijk

Prins Orchidee zet al jaren gepensioneerden in tijdens piekperioden en ziet grote voordelen. Ze zijn echt betrokken en werken vooral voor hun plezier. Benieuwd hoe zij dit aanpakken. Luister deze podcast.

Hoe zit het met de transitievergoeding?

Als de werknemer uit dienst treedt wanneer hij de AOW-leeftijd bereikt, hoef je geen transitievergoeding te betalen. Datzelfde geldt wanneer de tijdelijke arbeidsovereenkomst van de werknemer na zijn AOW-leeftijd eindigt, er is dan geen transitievergoeding verschuldigd.

Wat moet ik doen als mijn werknemer ziek wordt?

Bij ziekte moet het loon van een AOW-gerechtigde werknemer maximaal 6 weken worden doorbetaald. Ook moeten jullie samen proberen om de werknemer te laten re-integreren in het bedrijf. En je moet maatregelen nemen waardoor de werknemer zoveel mogelijk het eigen of ander passend werk kan doen. Er hoeft geen passend werk te worden gezocht bij een andere werkgever of een plan van aanpak te worden gemaakt voor re-integratie. Vanaf 1 juli 2023 is de re-integratietermijn gewijzigd van 13 weken naar 6 weken. Ook mag je vanaf 1 juli 2023 een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt ontslaan als zij 6 weken ziek zijn en het herstel niet binnen een periode van 6 weken wordt verwacht. 

Model arbeidsovereenkomsten

Hieronder vind je een heel aantal model arbeidsovereenkomsten, toegespitst op de verschillende cao’s en/of soorten dienstverband. Ook kun je een addendum downloaden voor bijvoorbeeld toepassing van de collectieve cafetariaregeling en de seniorenregeling. Tevens zijn er documenten beschikbaar voor het inzetten van zzp’ers.

Ben je abonnee en wil je graag een tool in een andere taal ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Glastuinbouw Model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Oekraïens

Open Teelten model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Model oproepovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens

Piekarbeid model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars

Model BBL arbeidsovereenkomst

Nederlands

Model addendum arbeidsovereenkomst inzake toepassing cafetariaregeling

Nederlands / Engels / Roemeens / Bulgaars / Pools

Model addendum inzake deelname seniorenregeling

Nederlands

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag - LTO Nederland

Nederlands

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag - LTO Nederland

Pools

Stappenplan gebruik LTO modelovereenkomst (PDF)

Nederlands

Model aanbod vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten

Nederlands/ Engels/ Pools/ Bulgaars/ Roemeens

Gerelateerde berichten

Werken met AOW’ers

Heb jij al wel eens geprobeerd om te werken met ouderen? Prins Orchidee zet al jaren gepensioneerden in tijdens piekperioden en ziet grote voordelen. Ze zijn echt betrokken en werken vooral voor hun plezier.

Appels oogsten
AOW-leeftijd 2024 omhoog, 2029 blijft gelijk

Elk jaar maakt het kabinet bekend vanaf welke leeftijd iemand over 5 jaar AOW krijgt. Of deze leeftijd wel of niet stijgt volgt uit de levensverwachting die het CBS vaststelt.

Nog maar zes weken loondoorbetaling bij zieke AOW-gerechtigde werknemer

Met ingang van 1 juli 2023 hoef je als werkgever nog maar zes weken loon door te betalen als je AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt.

werknemer Glastuinbouw seniorenregeling
Instroomleeftijd seniorenregeling glastuinbouw verhoogd naar 63 jaar

De seniorenregeling biedt oudere werknemers de mogelijkheid om 80% te werken tegen 90% van het loon en met pensioenopbouw. Deelname aan de regeling is in de afgelopen jaren hard gegroeid en naar verwachting zet deze groei zich de komende tijd door.