Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Regeling gelegenheidsarbeid / piekarbeid

Wat is de regeling piekarbeid?
In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij BPL. Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast. Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt).
U kunt hier de handleiding piekarbeid vinden zoals is opgesteld door sociale partners en BPL. De regeling piekarbeid is ingegaan op 1 januari 2015. De regeling gelegenheidsarbeid is sindsdien komen te vervallen.
 
Voor welke sectoren geldt de regeling piekarbeid?
In de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw is de regeling piekarbeid overeen gekomen, dus alle werkgevers die direct onder deze cao’s vallen mogen vanaf 1 januari 2015 de regeling piekarbeid toepassen. Ook de cao-sector Bloembollengroothandel mag de regeling piekarbeid toepassen.
 
Wat is het voordeel aan de regeling piekarbeid?
Voor een piekarbeider geldt een premievrijstelling voor de sectorfondsen, Colland arbeidsmarkt en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Als werkgever hoeft u voor piekarbeiders dus geen premies af te dragen voor deze beide fondsen.
 
Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor piekarbeiders?
In zowel de cao Open Teelten als de cao Glastuinbouw is opgenomen dat piekarbeiders mogen worden beloond tegen het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon. Daarnaast mogen de vakantierechten (vakantiegeld en vakantiedagen) worden afgekocht met een toeslag van 20% over het loon.
 
Ontvangt de piekarbeider een compensatie wegens het niet opbouwen van pensioenrechten?
Ja, naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden ontvangt de piekarbeider (ongeacht de leeftijd) een compensatie van 0,7% voor het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Werknemers kunnen dit particulier verzekeren. De compensatie moet worden berekend over het geldende loon (dit is excl. de 20% vakantierechten).
 
Geldt de compensatie van 0,7% ook voor piekarbeiders die jonger zijn dan 21 jaar?
Ja, want ook jongeren zijn verzekerd voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Dus ook zij hebben recht op deze compensatie.
 
En geldt de compensatie van 0,7% ook voor piekarbeiders die 67 jaar of ouder zijn aangezien zij normaliter geen pensioen meer opbouwen?
Ja, de compensatie van 0,7% geldt voor alle piekarbeiders, ook voor piekarbeiders die 67 jaar en ouder zijn. BPL zal door middel van jaarlijkse looncontroles bij werkgevers en administratiekantoren controleren of de compensatie van 0,7% daadwerkelijk is gegeven. Geen compensatie betekent dat de werknemer niet onder de regeling piekarbeid valt.
 
Wordt er gecontroleerd op het uitbetalen van de compensatie?
Ja, BPL zal door middel van jaarlijkse controles nagaan of de compensatie van 0,7% daadwerkelijk is gegeven. Indien hier niet aan is voldaan is er geen sprake van piekarbeid en moet met terugwerkende kracht premies worden afgedragen aan BPL en aan Colland arbeidsmarkt.
 
Hoe meld ik een piekarbeider aan?
U bent verplicht om een piekarbeider binnen vijf werkdagen aan te melden bij BPL. Dit gebeurt aan de hand van het BSN nummer. U kunt hier lezen hoe arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven een BSN nummer kunnen aanvragen. 
Indien u de piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen.
Bij de aanmelding vult u tevens een einddatum van het dienstverband in. Daardoor hoeft er geen afmelding plaats te vinden.
 
Mag een werknemer meerdere malen per jaar als piekarbeider aan de slag?
Nee. Een werknemer mag maar één keer per kalenderjaar onder de regeling piekarbeid vallen. Het is voor een werknemer ook niet toegestaan om bij verschillende werkgevers meerdere malen per jaar als piekarbeider te werken. Als een werknemer eerder in het kalenderjaar als piekarbeider heeft gewerkt bij u of bij een andere werkgever, dan is er sprake van een regulier dienstverband.
Om te bepalen in welk jaar een piekarbeid-dienstverband valt wordt gekeken naar de ingang van het dienstverband. Een piekarbeid-dienstverband mag dus eenmaal per kalenderjaar starten.
 
Hoe weet ik of mijn piekarbeider niet eerder in het jaar bij een andere werkgever als piekarbeider heeft gewerkt?
Als u een piekarbeider aanmeldt bij BPL die al eerder in het jaar als piekarbeider heeft gewerkt, ontvangt u een foutmelding. U kunt de werknemer dan niet verder als piekarbeider aanmelden, maar zult de aanmelding moeten annuleren of de werknemer als reguliere werknemer aan moeten melden.
Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het dienstverband te controleren of een werknemer al eerder als piekarbeider heeft gewerkt. Dit zult u moeten navragen bij de werknemer zelf.
 
Kan ik een piekarbeider van te voren aanmelden?
Indien u werkt met 'bulk-bestanden' (MDV / PLO / MDVPLO bestanden) kunt u deze alvast klaar zetten en op de start van het dienstverband uploaden. Dat geldt dus alleen voor het aanmelden van een grote groep piekarbeiders in één keer. Dergelijke bestanden kunnen worden gegenereerd door salarissoftware, daar is het dus van afhankelijk of u (of uw salarisadministratiekantoor) op deze wijze kunt werken.
Individuele aanmelding van piekarbeiders is alleen mogelijk vanaf de startdatum van het dienstverband.
 
Kan ik de uitdienstdatum van een piekarbeider nog aanpassen?
Ja, dit kan als handmatige actie in het werkgeversportaal. Dit kan via het tabblad werknemers. U selecteert de desbetreffende piekarbeider en vult bij 'individuele wijzigingen werknemer' de aangepaste uitdienstdatum in. Let op: na het opslaan van de mutatie moet u deze nog wel verzenden via het tabblad onafgeronde mutaties.
 
Ik heb een piekarbeider in dienst waar ik goed mee kan werken en die ik graag een regulier dienstverband aan wil bieden. Is dat toegestaan?
Als dit reguliere dienstverband aansluit op het piekarbeid dienstverband, is er met terugwerkende kracht geen sprake meer van piekarbeid. De vrijstelling voor de sectorfondsen komt te vervallen en de premies dienen met terugwerkende kracht te worden betaald. Als er een periode van 31 dagen of langer tussen beide dienstverbanden zit, dan blijft het eerste dienstverband gelden als piekarbeid dienstverband.
 
Mag ik een piekarbeider in dienst nemen die eerder met een regulier dienstverband bij mij werkzaam is geweest?
Als er een periode van korter dan zes maanden tussen beide dienstverbanden zit dan is dat niet toegestaan. Indien u de werknemer dan alsnog in dienst neemt is er sprake van een regulier dienstverband en gelden er geen vrijstellingen voor de sectorfondsen.

Mogen uitzendkrachten en payrollwerknemers ook als piekarbeider aan de slag?
Nee, de regeling piekarbeid kan niet worden toegepast bij ingeleend personeel. De regeling valt niet onder de inlenersbeloning. Uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen dus geen gebruik maken van de regeling piekarbeid. Voor uitzendkrachten en payrollwerknemers worden namelijk geen premies afgedragen voor het sectorfonds. 
 
Moet ik met een piekarbeider een arbeidsovereenkomst overeenkomen?
Ja, volgens de cao's Open Teelten en Glastuinbouw moet u met uw werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst overeen komen. Dit geldt dus ook voor piekarbeiders. U kunt hier een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden voor piekarbeiders.
Let op: per 1 januari 2015 mag u geen proeftijd meer overeenkomen voor arbeidsovereenkomsten die korter duren dan zes maanden. Dus met een piekarbeider mag u geen proeftijd afspreken.
 
Ik kan de buitenlandse piekarbeider niet binnen 5 werkdagen aanmelden bij TKP omdat de piekarbeider nog geen BSN heeft, wat nu?
Zoals in de handleiding staat beschreven moet u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag aanmelden bij de pensioenfondsadministrateur TKP. Wanneer u te laat bent, dan wordt de werknemer niet als piekarbeider gezien. Voor de aanmelding van een piekarbeider moeten dezelfde gegevens aangeleverd worden als bij aanmelding van een reguliere werknemer. Dit is onder andere het burgerservicenummer (BSN). Wanneer een buitenlandse werknemer nog geen BSN heeft, dient hij zich in te schrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) of wanneer hij langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente.
 
Let op: niet-ingezetenen kunnen zich inschrijven in de RNI bij inschrijfvoorzieningen bij 18 gemeenten in Nederland. Dit zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. Niet-ingezetenen moeten zich voor inschrijving in persoon melden met een geldig legitimatiebewijs. Zij moeten ook hun woonadres in het land van herkomst aanleveren. Bij inschrijving aan het loket ontvangen niet-ingezetenen direct hun toegekende BSN en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens. De inschrijving is gratis. Zie ook de informatie in de kennisbank arbeid over inschrijving in Nederland.
Wij adviseren om vooraf een afspraak te maken bij de desbetreffende inschrijfvoorziening zodat de werknemer tijdig zijn BSN ontvangt. Mocht de voorkeurslocatie een wachttijd hebben dan dient de werknemer uit te wijken naar een andere locatie. Wanneer er bij alle inschrijvingspunten geen afspraak kan worden gemaakt binnen 5 dagen, dan kunt u tot 1 april 2016 nog gebruik maken van de coulanceregeling van BPL.
 
LET OP: de coulanceregeling vervalt per 1 april 2016! Zie ook dit bericht. Mocht u toch niet tijdig terecht kunnen bij de RNI inschrijfvoorziening in uw regio, neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088-888 66 88.
 
Mag de regeling piekarbeid nog worden toegepast als de cao's Open Teelten of Glastuinbouw zijn verlopen en als er nog geen nieuw akkoord is gesloten?
Ja, sociale partners hebben afgesproken dat piekarbeid ook na het verlopen van de cao mag worden toegepast.  
 
Kan ik de lage sectorpremie (WW-premie) gebruiken voor piekarbeiders?
Nee, de lage sectorpremie mag u alleen gebruiken wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit voor ten minste een jaar of onbepaalde tijd wanneer de arbeidsuren eenduidig vastliggen. Wel kunt u voor scholieren en studenten onder de regeling piekarbeid (maximaal  8 aaneengesloten weken) de lage sectorpremie gebruiken. Zie ook dit bericht voor de administratieve voorwaarden of paragraaf 5.3 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.
 
Wat moet ik doen als ik de piekarbeider toch langer dan 8 weken nodig heb?
Wilt u direct na de afmelddatum gebruik blijven maken van de diensten van de werknemer? Dan moet u de werknemer aanmelden als reguliere werknemer bij de pensioenfondsadministrateur. De werknemer wordt dan vanaf de startdag deelnemer van BPL. De werknemer is hierdoor ook deelnemer tijdens de opgegeven periode van piekarbeid. De bijbehorende premie wordt met terugwerkende kracht volledig bij de werkgever in rekening gebracht. Daarnaast wordt ook de Colland premie in rekening gebracht. Lees hier het uitgebreide antwoord op deze vraag.