Toepassing PAWW regeling 2023 en verder

In 2022 is door de cao-partijen in de agrarische sector (Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij) aangekondigd dat door middel van een enquête zou worden getoetst of werknemers de PAWW regeling willen voortzetten. In alle sectoren bleek er onder werknemers voldoende draagvlak te zijn om de regeling voort te zetten. Per 1 oktober 2022 is de PAWW regeling dan ook voor vijf jaar verlengd. Inmiddels is de bijbehorende cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij ook algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

boer plukt tulpen

Voor 2023 is de PAWW bijdrage vastgesteld op 0,15%. De gezonde financiële positie van het fonds en de aanhoudende lage werkloosheid spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van die bijdrage. De PAWW bijdrage is een werknemerspremie die in mindering wordt gebracht op het brutoloon van de werknemer. De werkgever draagt de bijdrage af aan de Stichting PAWW. Voor piekarbeiders geldt een uitzondering, zij vallen niet onder de PAWW regeling.

Wat is de PAWW?

De PAWW regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

Gerelateerde berichten

Verlaging bijdragepercentage SPAWW: van 0,15% in 2023 naar 0,08% in 2024

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in. Krijg als abonnee onbeperkt toegang tot…

Verlaging bijdragepercentage SPAWW: van 0,15% in 2023 naar 0,08% in 2024

De stichting PAWW heeft besloten om de premiebijdrage PAWW te verlagen van 0,15% in 2023 naar 0,08% per 1 januari 2024.

PAWW open teelten en dierhouderij wordt voortgezet

De sectoren open teelten en productiegerichte dierhouderij blijven de komende vijf jaar meedoen met de cao PAWW. Werknemers hebben zich…