Verlaging bijdragepercentage SPAWW: van 0,15% in 2023 naar 0,08% in 2024

De stichting SPAWW heeft besloten om het bijdragepercentage PAWW te verlagen van 0,15% in 2023 naar 0,08% per 1 januari 2024. De gezonde financiële positie van het PAWW-fonds en de aanhoudende lage werkloosheid spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van die bijdrage. Voor de komende jaren gaat het Centraal Planbureau uit van een licht stijgende werkloosheid, maar die blijft voorlopig nog laag.

Wat is de PAWW?

De PAWW bijdrage is een werknemerspremie die in mindering wordt gebracht op het brutoloon van de werknemer. De werkgever draagt de bijdrage af aan de Stichting SPAWW. Voor piekarbeiders geldt een uitzondering, zij vallen niet onder de PAWW regeling.

De PAWW regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd konden worden in de Private Aanvulling WW en WIA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: SPAWW

Gerelateerde berichten

boer plukt tulpen

Toepassing PAWW regeling 2023 en verder

In 2022 is door de cao-partijen in de agrarische sector (Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij) aangekondigd dat door middel van een enquête zou worden getoetst of werknemers de PAWW regeling willen voortzetten.