Klaar voor het nieuwe jaar 2024!

De decemberweken staan altijd in het teken van terugkijken en vooruitkijken. Met de voortdurende oorlog in Oekraïne, de val van het kabinet, de daarbij opvolgende nieuwe verkiezingen en de plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt kunnen we stellen dat voor werkgevers in onze sector  deze ontwikkelingen in meer of mindere mate impact hebben gehad op de bedrijfsvoering. Wat 2024 ons gaat brengen is grotendeels nog onbekend. Wat we wel weten is dat er op het gebied van arbeidsrecht wijzigingen doorgevoerd worden. Deze zetten we graag voor je op een rij!

Is er een onderwerp bij waar je graag wat langer over wilt doorpraten? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Processen cao’s

De cao’s in onze sector kennen verschillende looptijden en voor 2024 kan dit tot wijzigingen leiden.  Per cao is dit verschillend.

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw kent een looptijd tot en met 31 december 2023. De vakbonden en werkgevers in de Glastuinbouw zijn in november officieel in onderhandeling met elkaar gegaan. Het is niet gelukt om voor het nieuwe jaar een akkoord te bereiken.  Het laatste bericht hierover vind je hier.

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten heeft een looptijd tot en met 30 juni 2024. Er is nog geen sprake van onderhandelingen, deze zullen naar verwachting in het voorjaar starten. Via de Werkgeverslijn zullen we hier uiteraard over communiceren. Wat belangrijk is te weten, is dat er in deze cao een loonsverhoging is afgesproken per 31 december 2023. Hoe je deze toepast, kun je teruglezen in dit bericht. De loontabellen per 1 januari 2024 volgen zo spoedig mogelijk, zodra deze bekend zijn.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Voor de cao Productiegerichte Dierhouderij geldt een looptijd tot en met 31 december 2023. Na een periode van onderhandelingen hebben de werkgevers in de productiegerichte dierhouderij bij vakbonden CNV en FNV een eindbod neergelegd om te komen tot een tweejarige verlenging van de cao. In het eindbod stellen werkgevers een gedifferentieerde loonsverhoging per 1 januari 2024 voor. Werknemers in de functiegroepen F en G ontvangen 5% loonsverhoging en dit percentage loopt trapsgewijs op tot 8% voor werknemers in de functiegroepen B en C. Voor 2025 is het voorstel om de lonen per 1 januari te verhogen met 2% en afhankelijk van de inflatie kan het totale percentage oplopen tot maximaal 4%. Daarnaast is het voorstel de reiskostenvergoeding verruimen tot € 0,23 per kilometer en de maximumvergoeding per werkdag te laten vervallen. Werkgevers willen de komende periode benutten om de mogelijkheden van verruiming van de seniorenregeling te onderzoeken.

Het eindbod is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de regiegroep, een afspiegeling van werkgevers uit de verschillende deelsectoren. Zij geven hun specifieke wensen en eisen mee als input voor de cao-onderhandelingen. Op basis van het mandaat heeft de onderhandelingsdelegatie de afgelopen maand meerdere malen met de vakbonden om tafel gezeten. Anton Butijn, onderhandelaar namens de werkgevers: “In gezamenlijkheid zijn we gekomen tot dit eindbod waar iedereen achterstaat. Als werkgevers hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om tot een onderhandelingsresultaat te komen”. Na elke onderhandelingsronde is teruggekoppeld aan de regiegroep om de vervolgstappen te bespreken. Eric Douma vervolgt: “In het kader van goed werkgeverschap nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij”.

Hoe nu verder?
FNV en CNV zullen het eindbod aan hun achterban voorleggen. Wanneer deze instemt, wordt een akkoord bereikt en is er een nieuwe cao voor de productiegerichte dierhouderij.

De integrale tekst van het eindbod is hier te vinden.

Hoofdlijnen arbeidsmarktpakket

Begin 2023 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kamer geïnformeerd over een pakket aan arbeidsmarkthervormingen. Hieronder volgt een kort overzicht van de plannen op hoofdlijnen.

Meer zekerheid voor werkenden

Wetsvoorstel verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten: Oproepcontract wordt basiscontract met bandbreedte; minimum uren afspreken met een bandbreedte van 30% met uitzondering voor scholieren & studenten. (Rijksoverheid)

Wetsvoorstel verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP: De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt.(Rijksoverheid)

Meer wendbaarheid voor ondernemers

Crisisregeling Personeelsbehoud: Bedoeld voor uitzonderlijke situaties (overstroming, oorlog of pandemie), die buiten het ondernemersrisico vallen. Het is belangrijk dat ondernemingen snel kunnen schakelen en zekerheid hebben over behoud van personeel.(Rijksoverheid)

Wetsvoorstel wijziging re-integratieverplichtingen tweede ziektejaar: Kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers krijgen na het eerste ziektejaar duidelijkheid over de vervanging van een werknemer. Re-integratie in het tweede ziektejaar richt zich daarbij zoveel mogelijk op het zogenaamde tweede spoor.(Rijksoverheid)

Invoering wettelijk minimumuurloon

Er is al veel over gecommuniceerd de laatste tijd, maar toch noemen we het ook hier weer even. Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimum uurloon ingevoerd. Het wettelijk minimumuurloon wordt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Tot en met 2023 gaf de overheid een minimum maandloon en weekloon door. Het minimum uurloon bereken je dan door het weekloon te delen door het aantal uren wat in jouw cao of voor jouw sector geldt als fulltime. Vanaf 2024 werkt het andersom: de overheid geeft nu een minimum uurloon door. Dit uurloon vermenigvuldig je vervolgens met het aantal uren dat in jouw sector als fulltime gezien wordt. Voor alle werknemers in Nederland in alle sectoren wordt het wettelijk minimum uurloon dan gelijk; € 13,27.

In de agrarische cao’s wordt een werkweek van 38 uur gehanteerd. Dat betekent dat naast de standaard verhoging van 3,75%, het wettelijk minimum uurloon door deze nieuwe berekening, voor de agrarische cao’s nog eens met 5,5% stijgt. De gevolgen van deze verhoging zijn daarom groot. Omdat er in onze sector met name in het seizoenswerk veel op WML-niveau wordt gewerkt merken werkgevers deze stijging van het loon en ook de daarmee samenhangende werkgeverslasten behoorlijk. Bovendien heeft de verhoging ook effecten op de verschillende loongebouwen van de cao’s.

Op onze themapagina WML hebben we deze effecten op een rij gezet.

Hernieuwde afspraken cafetariaregeling 2024-2025

De cafetariaregeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Vanaf 1 januari 2024 gelden hernieuwde afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders die tijdelijk in Nederland verblijven maken, op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit. Meer informatie over de regeling en de bijbehorende brochure vind je op de themapagina over de cafetariaregeling.

Diverse fiscale wijzigingen voor de loonadministratie

Per 2024 vinden er ook een aantal wijzigingen plaats die met name van belang zijn voor de loonadministratie. Hieronder zetten we ze voor je op een rij:

Onbelaste thuiswerkvergoeding

De vergoeding die je als werkgever onbelast kunt verstrekken aan je werknemer die thuis werkt wordt verhoogd. In 2023 is de vergoeding nog € 2,15 per dag. De wet schrijft voor dat de vergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd. Per 1 januari 2024 zal deze worden verhoogd naar €2,35 zoals te lezen is in de nieuwbrief loonheffingen 2024 van de belastingdienst. 

Reiskostenvergoeding

In 2023 werd de onbelaste reiskostenvergoeding al verhoogd van € 0,19 naar € 0,21. Vanaf 2024 wordt deze verder verhoogd naar €0,23 per km. In je cao kun je vinden welke reiskostenvergoeding je als werkgever verplicht bent om te betalen aan je werknemers.

Ook wordt de vrijstelling waarmee werkgevers onbelast een ov-abonnement kunnen verstrekken, verruimd. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Premie PAWW

De PAWW (Private Aanvulling WW en WIA) premie gaat  voor 2024 omlaag. Deze is vastgesteld voor het nieuwe jaar op 0,08%. In 2023 was het bijdragepercentage nog 0,15%. 

Bijdrage ZVW

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die de werkgever betaalt, daalt in 2024  naar 6,57%. In 2023 was dit 6,68%

Hogere arbeidskorting

In 2024 krijgen werknemers wederom een hogere arbeidskorting. Als werkgever merk je hier niets van in de loonadministratie, maar werknemers zullen netto meer overhouden van hun salaris.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

In 2023 was de vrije ruimte van de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3%. In 2024 is deze vrije ruimte, zoals verwacht, 1,92%. Genoemd percentage geldt bij een loonsom tot 400.000,-. Daarboven blijft de vrije ruimte 1,18%.

 

AOW-gerechtigde leeftijd omhoog

In 2024 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd omhoog van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar. Benieuwd naar de AOW-gerechtigde leeftijden voor de komende vijf jaar? Bekijk dit bericht voor een overzicht.

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Werknemers starten vanaf 1 januari 2024 eerder met pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Nu is dat nog vanaf 21 jaar. De overheid wil graag dat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen. Lees hier wat voor gevolgen deze verandering heeft voor werkgevers en werknemers.

Ook in 2024 staan we weer voor je klaar!

Als adviseurs bij de Werkgeverslijn kijken we uit naar een nieuw jaar om voor werkgevers in de land- en tuinbouw aan de slag te gaan. Met weer nieuwe artikelen, themapagina’s en elke dag weer heel wat vragen die we mogen beantwoorden. Heb jij een vraag of kun je wel een sparringpartner gebruiken voor arbeid gerelateerde vragen? Trek dan gerust bij ons aan de bel en neem contact op via info@werkgeverslijn.nl of 088-888 66 88. Ook in 2024 staan we graag weer voor je klaar!

Marten van Lenthe

Marco van Bellekom

Miranda Schenk