Inspecties: ben jij goed voorbereid?

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt veel vragen en opmerkingen over de controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zowel over de wet- en regelgeving waar op gecontroleerd wordt als ook over de impact die deze inspecties hebben. Reden voor de Werkgeverslijn om in samenwerking met LTO Nederland te zorgen voor meer voorlichting op dit vlak.

Dit heeft geresulteerd in twee informatieve podcasts die voor alle werkgevers in de land- en tuinbouw sector een must zijn om te beluisteren. De podcasts zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Arbeidsinspectie. Je vindt ze hieronder op deze themapagina. Ook geven we op deze pagina verdere achtergrondinformatie over de wet- en regelgeving waar de Arbeidsinspectie op controleert én geven we tips hoe jij je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op een controle. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Podcast arbeidsomstandigheden inspecties

Inspecties arbeidsomstandigheden worden ook wel arbocontroles genoemd. Het doel is om veilig en gezond werken te bevorderen. Het zijn onaangekondigde controles van ongeveer anderhalf uur met één of twee inspecteurs. De Arbeidsinspectie controleert de naleving van de Arbowet. Meer weten over deze controles? Luister dan hierboven de podcast met Jorn Kerkhof van de Nederlandse Arbeidsinspectie en Peter Bredius van Stigas.

Podcast arbeidsmarktfraude inspectie

Inspecties arbeidsmarktfraude zijn er om eerlijke voorwaarden en concurrentie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Tijdens deze onaangekondigde inspecties wordt door de Arbeidsinspectie onder andere gecontroleerd op naleving van de Arbeidstijdenwet (ATW), het wettelijk minimumloon (WML) en de wet arbeid vreemdelingen (WAV). De inspecties hebben vaak veel impact doordat ook medewerkers ondervraagd worden door de inspecteurs. Hoe de controles in zijn werk gaan en hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan wordt uitvoerig besproken in de podcast. Als sprekers zijn te gast Peter Reniers van de Nederlandse Arbeidsinspectie en Maartje Jager van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Beluister hem hierboven!

Zo bereid je je voor

Check je eigen situatie met zelfinspectietools

Wil je weten of je als werkgever voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken? Gebruik dan de gratis zelfinspectietools op zelfinspectie.nl. Stappenplannen met vragen die vrij te gebruiken zijn. Er zijn vier verschillende stappenplannen:

  • Gezond en veilig werken
  • Werken met gevaarlijke stoffen
  • Werkdruk en ongewenst gedrag
  • Eerlijk werken

Het invullen van de tool is volledig anoniem, de gegevens blijven geheim en zijn niet inzichtelijk voor de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Waarom werkgevers in de land- en tuinbouw zonder de Arbowet kunnen

Column Steve Fok (LTO Nederland)

“De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”. Dit is artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet. In dit belangrijke  artikel staat het doel van de wetgeving, namelijk dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken. Daarbij maakt het niet uit of gewerkt wordt in een kantoor, een kas of stal. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht en mag optreden als geconstateerd wordt dat een werkgever zich niet aan de voorschriften houdt.
Lees verder

Achtergrondinformatie over arbeidsmarktfraude

Deze vijf wetten worden gecontroleerd

Tijdens de inspecties wordt jouw bedrijf gecontroleerd op vijf wetten. Lees hieronder welke wetten dit zijn, wat ze inhouden en waarnaar wordt gekeken tijdens een controle. Klik op de wet voor meer informatie.

De Arbeidstijdenwet (ATW) legt regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers.

Waar wordt op gecontroleerd?
Inspecteurs controleren de arbeids- en rusttijden van werknemers. Bijvoorbeeld aan de hand van een kloksysteem of arbeidsregistratie. Zorg ervoor dat een dergelijke administratie aanwezig is van de werk- en rusttijden van je personeel.

Hoe lang mag een werknemer achtereenvolgend werken?
In onze factsheet kun je precies zien hoeveel tijd werknemers mogen werken volgens de Arbeidstijdenwet. Meer informatie hierover vind je op onze themapagina arbeidsduur.

In de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld hoeveel salaris werknemers minimaal betaald moeten krijgen. Twee keer per jaar stelt de Rijksoverheid het wettelijk minimumloon vast. De actuele bedragen vind je hier.

Waar wordt op gecontroleerd?
Inspecteurs vergelijken urenregistratie en loonadministratie met elkaar om te kijken of werknemers conform de wet worden beloond. Ook kijken ze naar inhoudingen die worden toegepast. Want er mogen op het WML niet zomaar bedragen worden ingehouden. De Arbeidsinspectie controleert daarnaast of het loon giraal wordt uitbetaald.

Let op!
Voor bepaalde werknemers is het cao-loon van toepassing. Dit ligt hoger dan het wettelijk minimumloon.

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) beschermd de rechten van werknemers tegen uitbuiting door uitzendbureaus. In het geval van arbeidsbemiddeling (bijvoorbeeld via een uitzendbureau) wordt er gecontroleerd op de WAADI. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten moet gebeuren door middel van een onderneming of rechtspersoon die is ingeschreven in het Handelsregister met als activiteit: het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Meer informatie hierover vind je op kvk.nl.

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever. De WagwEU beschermt deze werknemers beter en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.

Waar wordt op gecontroleerd?
Bij de controle hoort er een registratieplicht en contactpersoon te zijn voor de werknemer (WagwEU meldingen). Daarnaast is het verplicht om aan de Nederlandse arbeidsvoorwaarden te voldoen.

De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) regelt de voorwaarden en rechten voor werknemers van buiten de EU die in Nederland werkzaam zijn.

Waar wordt op gecontroleerd?
De Arbeidsinspectie controleert of internationale werknemers daadwerkelijk werkzaamheden mogen verrichten in Nederland. Ze beoordelen daarvoor het identiteitsbewijs en de tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning werkzaamheden.

Handig stappenplan
De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een stappenplan opgesteld om je hierbij te helpen.

De Arbeidstijdenwet in één oogopslag

Factsheet arbeidstijdenwet

Achtergrondinformatie over arbeidsomstandigheden

Op deze elementen wordt gecontroleerd

Tijdens de inspectie wordt er gecontroleerd op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) met plan van aanpak en het basiscontract arbo dienstverlening. Daarnaast kijkt de inspectie naar sectorgerelateerde aandachtspunten, zoals gewasbeschermingsmiddelen, valgevaar, etc.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is een vragenlijst om risico’s op een bedrijf met personeel in kaart te brengen. Bedrijven met meer dan vijfentwintig werknemers (incl. uitzendkrachten en zzp’ers) zijn verplicht om de RIE door een deskundige te laten toetsen.
Als er onder gezag wordt gewerkt is de RIE ook verplicht. Bij onder gezag werken moet je denken aan meewerkende gezinsleden, stagiaires, zaterdaghulp en ingehuurde seizoenskrachten.
Stigas kan je verder helpen met de RIE. Op hun website vind je meer infomatie.

Een basiscontract arbodienstverlener is voor jou als werkgever verplicht volgens de Arbowet. Dit contract bevat afspraken over jouw werkgeverstaken, een kerndeskundige moet je hierbij helpen. Afspraken over bezoek aan een bedrijfsarts in geval van verzuim bijvoorbeeld. Als je via Stigas verzuimbegeleiding hebt geregeld dan is daarmee je basiscontract op orde. Meer informatie vind je op de website van Stigas.

Voor elke sector is een online arbocatalogus beschikbaar. Hierin staan de regels rondom veilig en gezond werken per sector. Bijvoorbeeld over klauwbekappen, of werken met gewasbeschermingsmiddelen.

Wat is Stigas?

Stigas ondersteunt ondernemers om veilig, gezond en vitaal te werken. Stigas is er voor alle werkenden in de agrarische en groene sector. Ben je werkgever en draagt je bedrijf premie af bij Colland Arbeidsmarkt? Dan zijn er al bepaalde zaken voor jou geregeld. Kijk voor meer informatie op stigas.nl.