Vakbonden stemmen in met eindbod werkgevers voor nieuwe cao glastuinbouw

De werkgeversorganisaties LTO Nederland, Plantum en Glastuinbouw Nederland hebben de vakbonden die betrokken zijn bij de cao Glastuinbouw (CNV Vakmensen en FNV) op 10 januari jl. een eindbod gedaan. De vakbonden hebben dit eindbod aan hun leden voorgelegd en vandaag, maandag 31 januari, laten weten dat daarmee wordt ingestemd.

Dit betekent dat er voor de leden van de betrokken werkgeversorganisaties een cao-akkoord is en de punten in het eindbod van toepassing zijn. De nieuwe cao is afgesloten voor drie jaar, waarmee de overeenkomst een duur kent van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Lees hier meer over het eindbod van begin januari.

Indienen bij Ministerie SZW
Op zo kort mogelijke termijn komen vertegenwoordigers van de betrokken organisaties aan werkgevers- en werknemerskant bij elkaar om zo snel mogelijk een nieuwe cao-tekst op te stellen. Daarin worden de afspraken verwerkt zoals verwoord in het eindbod, om de overeenkomst vervolgens in te dienen bij het Ministerie van SZW om te komen tot een Algemeen Verbindend Verklaarde (AVV) cao. Die geldt dan ook voor de niet-leden van de genoemde werkgeversorganisaties. Het ministerie heeft normaal gesproken acht weken nodig om te komen tot een AVV.
In de nieuwe cao-tekst wordt ook de uitwerking weergegeven van de protocollaire afspraken die zijn gemaakt. Dit zijn afspraken over onderwerpen die verder in overleg worden uitgewerkt. Dit is bijvoorbeeld een hele nieuwe vereenvoudigde tekst van de cao waarvoor nog dingen moeten worden uitgewerkt.

Werkgeverslijn
Als het gaat om voorlichting over de nieuwe cao richting de werkgevers is afgesproken dat de Werkgeverslijn land- en tuinbouw optreedt als de eerstelijns helpdesk, zoals dat ook bij voorgaande cao’s het geval was. Zij ontvangen, op voorstel van de betrokken werkgeversorganisaties in de sectorcommissie Glastuinbouw binnen Colland Arbeidsmarkt, daartoe ook een deel van de premie die vanuit de glastuinbouw aan Colland Arbeidsmarkt wordt betaald. De cao-specialisten van Plantum en Glastuinbouw Nederland fungeren als tweedelijns helpdesk. Door de Werkgeverslijn wordt een overzicht opgesteld van de meest gestelde vragen en de antwoorden die daarbij horen. De cao-specialisten van genoemde organisaties zijn betrokken bij het formuleren van de antwoorden. Op die manier blijft er een-op-een aansluiting tussen de mensen van de Werkgeverslijn en de specialisten die bij de cao-onderhandelingen aan tafel hebben gezeten.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Daarnaast worden samen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw voorlichtingsbijeenkomsten in het land georganiseerd. Dit wordt opgepakt met betrokkenheid van de regionale LTO-organisaties. Daarbij zullen de cao-specialisten aanwezig zijn en dat geldt ook voor Ilse Lensink, eerste onderhandelaar aan werkgeverszijde. De ondernemers die lid zijn van de ondernemersgroep Cao en Pensioen worden eveneens uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de voorlichtingsbijeenkomst in de regio waar zij zijn gevestigd.

De nieuwe loontabellen per 1 januari 2022 zijn hier te downloaden.

Bron: Glastuinbouw Nederland