Private aanvulling WW

Private aanvulling WW

Binnenkort (waarschijnlijk per 1 januari 2019) bent u als werkgever verplicht om PAWW-premie te heffen op het loon van uw werknemers. PAWW staat voor private aanvulling WW. Op deze themapagina leest u alles over deze nieuwe regeling en welke stappen u als werkgever moet nemen om uw zaken te regelen op dit gebied. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

 

 

Financiering derde jaar WW in het kort

Per 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Door middel van een private uitkering, de PAWW (Private Aanvulling WW), wordt de maximale periode WW weer verhoogd naar 38 maanden. Dit wordt geregeld in zogenaamde verzamel cao’s.

De verzamel cao voor de agrarische en groene sectoren wordt eind 2018 of per 1 januari 2019 van kracht (de exacte ingangsdatum is nog niet bekend). Doordat de verzamel cao’s PAWW algemeen verbindend worden verklaard is deelname aan de PAWW verplicht voor alle werknemers die vallen onder de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij. De werknemer betaalt de PAWW-premie, maar de werkgever houdt deze premie in op het (gemaximeerde) brutoloon van werknemer. De hoogte van de PAWW premie bedraagt 0,20% van het brutoloon van werknemer in 2018.

In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW uitkering aan een maand voor beëindiging van de wettelijke WW uitkering. De hoogte van de PAWW uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-premie. De uitkering wordt verzorgd door de Stichting PAWW. Voor de PAWW uitkering gelden voor werknemer dezelfde regels voor als bij de WW uitkering, zoals een sollicitatieplicht, regels bij het opnemen van vakantie etc.

Stappenplan

Stap 1
Informeren

Nadat de startdatum van de regeling bekend is geworden dient u uw werknemers te informeren dat zij verplicht zijn de PAWW premie te betalen. De Stichting PAWW gaat communicatiemateriaal ontwikkelen die u hiervoor kunt gebruiken. De verantwoordelijkheid van goede voorlichting ligt bij u als werkgever.

Stap 2
Registreren

U dient zich eenmalig te registreren bij de Stichting PAWW. In dit filmpje wordt dit op een duidelijke manier uitgelegd. Het is ook mogelijk om de instructie na te lezen of om uw administratiekantoor te machtigen de registratie namens u te verrichten.

Stap 3
Aangifte doen

Bij uw aangifte geeft u drie gegevens door aan de Stichting PAWW. De loonsom van alle werknemers, de totale geïnde premie en het aantal werknemers. In dit filmpje ziet u een uitgebreide toelichting op de aangifte.

De vijf meest gestelde vragen door agrarische werkgevers

1. Ben ik verplicht deel te nemen aan de PAWW?

Ja, alle werkgevers en werknemers in de sectoren glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij zijn verplicht zich aan te melden en premie af te dragen.

De agrarische sectoren die niet onder een actuele cao vallen (bijvoorbeeld paddenstoelen, geitenhouderij, schapenhouderij enz.) vallen niet onder verzamelcao en zijn dus niet aangesloten bij de stichting PAWW.

2. Wat gebeurt er als ik me niet registreer?

U krijgt dan bericht vanuit de Stichting PAWW met het verzoek om u alsnog aan te melden. Er kunnen premies met terugwerkende kracht worden geïnd.

3. Moeten jeugdige werknemers, oproepkrachten, piekarbeiders en seizoenarbeiders ook premie afdragen?

Voor jeugdige werknemers, oproepkrachten en seizoenarbeiders geldt dat er PAWW premie moet worden afgedragen. Voor piekarbeiders geldt wel een vrijstelling, net als voor de Colland-premies.

4. Is het mogelijk om de premie per kwartaal aan de Stichting PAWW af te dragen?

Momenteel is kwartaalinning nog niet mogelijk. Naar verwachting is kwartaalbetaling mogelijk bij de ingangsdatum van de agrarische regeling. RAET is bezig met het testen van het computersysteem of kwartaalbetaling uitgevoerd kan worden.

5. Mag de premie wel worden ingehouden op het wettelijk minimumloon in het kader van de WAS?

Ja, dit is toegestaan. De PAWW-premie valt namelijk onder een wettelijke uitzondering. De premie wordt van het brutoloon van de werknemer ingehouden.

Meer vragen & antwoorden voor werkgevers leest u op de website van de Stichting PAWW. Er is ook informatie speciaal voor administratiekantoren.

Handige links