Nieuwe cao Open Teelten een feit

Fruitteler op trekker

De vakbonden FNV en CNV hebben gisteren ingestemd met het eindbod van de werkgevers Open Teelten. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van twee jaar een feit. In deze cao is onder andere afgesproken dat werknemers een loonsverhoging krijgen van in totaal 4%. Hierbij is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 april 2021 en 1 juli 2022. Op beide data stijgen de lonen met 2%. Verder onderzoeken werkgevers en vakbonden samen hoe huisvesting toekomstbestendiger gemaakt kan worden, en welk prijskaartje daaraan hangt. Ook is er weer een regeling voor onwerkbaar weer.

“Wij zijn tevreden met dit pakket aan afspraken. Het werd onderhand ook wel tijd dat we weer iets voor onze mensen konden doen”, zegt Wim van den Boomen, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie. Met een looptijd van twee jaar weten werkgevers en werknemers waar ze de komende tijd aan toe zijn. “De gevolgen van corona lijken op het eerste oog mee te vallen, maar we weten natuurlijk niet hoe de toekomst eruitziet. Daarom vonden wij het belangrijk om rust te creëren.”

Het werk zit er overigens nog niet helemaal op. In de cao staan een aantal protocollaire afspraken die verder uitgewerkt moeten worden. Bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid of het leesbaarder maken van de cao-tekst. Wim van den Boomen: “Hiermee moeten werkgevers en vakbonden aan de slag. Hetzelfde geldt overigens ook voor een afspraak over het afschaffen van de hoge WW-premie voor seizoensarbeid. Zodra dat technisch mogelijk is, gaan we om tafel om dat nader uit werken.”

De nieuwe cao wordt nu bij het ministerie van SZW aangemeld. Ook wordt een algemeen verbindendverklaring aangevraagd. Zodra die is afgegeven geldt de cao voor de gehele open teelten sector. Aan werkgeverszijde zijn naast LTO Nederland, ook Anthos, KAVB en NFO ondertekenende partijen.

Meer weten over de inhoud van de nieuwe cao Open Teelten?
Meld je aan voor het webinar van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Maandag 19 april om 19.30 uur vertelt Steve Fok, onderhandelaar bij de cao Open Teelten namens LTO Nederland, meer over de inhoud van de cao. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om tijdens dit live webinar jouw vragen over de nieuwe cao te stellen.

[Update 13-4-2021] 

Vandaag hebben cao-partijen definitief vastgesteld dat de cao loonsverhoging plaats vindt per 1 april 2021. Mochten de salarissen in april niet meer kunnen worden aangepast, dan is het advies bij de volgende salarisronde een nabetaling te doen.