De 38-urige werkweek

De arbeidsduur van een werknemer geeft aan hoelang hij werkt in een bepaalde periode. Dit wordt vaak uitdrukt in uren per week. Dit is het aantal uren dat de werknemer betaalde arbeid verricht. Dit wordt ook wel de ‘vaste uren’ genoemd. De arbeidsduur per week kom je met iedere werknemer individueel overeen. Dit betekent dat je in de overeenkomst een vast aantal uren per week afspreekt. De werknemer heeft de plicht om deze uren te werken. De werkgever heeft de plicht om deze uren het afgesproken salaris te betalen. Het is belangrijk om te weten of werknemer voltijd of deeltijd werkt, en op welk salaris hij recht heeft.

Administratieve werkzaamheden

Een werknemer kan in deeltijd werken en in voltijd. Bij voltijd werkt de werknemer het aantal uren dat in zijn sector of organisatie als een volledige werkweek wordt beschouwd. Hoeveel dat precies is verschilt dus per sector of organisatie. Vaak zijn hier collectieve afspraken over gemaakt. Veel voorkomende voltijdse arbeidsduren zijn: 36 uur per week, 38 uur per week en 40 uur per week. Deze geven aan bij hoeveel uur de werknemer in voltijd werkt. Werkt werknemer minder dan  voltijd? Dan werkt werknemer in deeltijd. Bijvoorbeeld; de werknemer heeft een contract van 32 uur per week (vaste uren) in een organisatie waar de voltijdse arbeidsduur 40 uur per week is.

Voltijdse arbeidsduur

In de agrarische cao’s (Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij) is de standaard voltijdse arbeidsduur: 38 uur per week. Dit is vast gelegd in de volgende artikelen;
Glastuinbouw cao artikel 3 lid 2. Open Teelten cao artikel 3 lid 20. Productiegerichte Dierhouderij cao artikel 2.3.1.
In deze artikelen is ook vastgelegd dat je met je werknemer meer uren per week mag overeenkomen dan de standaard 38 uur. Dit is bij alle cao’s: maximaal 42 uur per week. De beloning wordt dan naar rato verhoogd. Dit houdt in de er altijd gerekend wordt met het uurloon van de 38-urige werkweek.
Voorbeeld: bij een bepaalde functie hoort een uurloon van 12,00 euro. Normaalgesproken wordt dit dan een weekloon van 456,00 euro. (38 x 12) Als de werknemer in deze functie een 40-urige arbeidsduur krijgt wordt het weekloon naar rato verhoogd. Dit zal worden: 480,00 euro. (40 x 12).

Uitzendkrachten

Deze methode geldt ook voor uitzendkrachten. In de cao’s voor uitzendkrachten (NBBU en ABU) is opgenomen dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als een vaste medewerker. Krijgt een uitzendkracht een overeenkomst  voor 40 uur per week? Dan krijgt hij of zij het uurloon dat hoort bij de 38-urige werkweek. Vanaf 1 januari 2023 stijgt het Wettelijk minimumloon. In onze sector, waar de werkweek voltijd 38 uur is wordt het uurloon voor een werknemer  van 21 jaar of ouder: 11,75 euro. Een uitzendkracht van 21 jaar of ouder kan dus niet een uurloon krijgen lager dan 11,75 euro. Voor de bedragen zie de website van de Rijksoverheid. Zie ook onze themapagina over de stijging van het Wettelijk minimumloon.

 

Gerelateerde berichten

Cao Productiegerichte Dierhouderij

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij.

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.