Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Laatste update: 23 december 2022, 12:43

Met het percentage van 10,15% worden de wettelijk minimum (jeugd)lonen verhoogd op 1 januari 2023. Dat is een forse sprong. Het bruto uurloon bij een werkweek van 38 uur stijgt van €10,67 naar €11,75. Deze flinke verhoging heeft de overheid bepaald om de koopkracht te ondersteunen. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen van deze verhoging groot. Omdat er in onze sector met name in het seizoenswerk veel op WML-niveau wordt gewerkt merken werkgevers deze stijging van het loon en ook de daarmee samenhangende werkgeverslasten behoorlijk. Bovendien heeft de verhoging ook effecten op de verschillende loongebouwen van de cao’s. Op deze pagina zetten we alle belangrijke informatie op een rij.

oogstwerkzaamheden agrarische sector

Verhoging WML, dit vindt LTO Nederland ervan

lto nederland logo

Het bericht over het in één keer verhogen van het minimumloon met ruim 10%, is destijds ingeslagen als een bom. En nog steeds maken werkgevers zich grote zorgen. Vooral omdat de land- en tuinbouw zich al in zeer zwaar weer bevindt. De verhoging van het minimumloon heeft daarnaast grote gevolgen voor de loongebouwen. Dat is een maatregel die je er zo gratis en voor niets bij krijgt, maar waar we wel iets mee moeten aan de cao-tafel.

LTO Nederland is op zichzelf niet tegen het verhogen van de lonen van werknemers. Het is wel belangrijk dat je oog blijft houden voor de omstandigheden binnen een sector.

Wat zijn de nieuwe bedragen van het WML?

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Hieronder tref je de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2023:

Leeftijd 38 uur per week
21 jaar en ouder € 11,75
20 jaar € 9,40
19 jaar € 7,05
18 jaar € 5,88
17 jaar € 4,65
16 jaar € 4,06
15 jaar € 3,53

(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. Klik hieronder op ‘Minimum loon per maand, week en dag’ voor de officiële bedragen.

Minimumloon per maand, week en dag

Kijk hier wat het wettelijk minimum(jeugd)loon is bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023:

LEEFTIJD JEUGDLOON-
PERCENTAGE
PER MAAND PER WEEK PER DAG
21 jaar en ouder 100% € 1.934,40 € 446,40 € 89,28
20 jaar 80% € 1.547,50 € 357,10 € 71,42
19 jaar 60% € 1.160,65 € 267,85 € 53,57
18 jaar 50% € 967,20 € 223,20 € 44,64
17 jaar 39,5% € 764,10 € 176,35 € 35,27
16 jaar 34,5% € 667,35 € 154,00 € 30,80
15 jaar 30% € 580,30 € 133,90 € 26,78

(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)

Impact op het loongebouw van de cao

De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft tot gevolg dat bij elke cao een aantal treden van het loongebouw onder de WML-grens uitkomen. Het is niet toegestaan om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen, dus dat betekent dat deze treden verhoogd moeten worden naar €11,75. Dat betekent dus ook dat verschillende treden een gelijk uurloon kennen. Bovendien ontstaat de situatie dat voor een aantal werknemers een loonsverhoging per 1-1-2023 geldt, maar voor anderen niet. Onderstaand zetten we op een rij om welke treden het gaat en wat desbetreffende sociale partners hierover zeggen.

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Partijen hebben inmiddels verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe cao. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft tot gevolg dat de eerste 5 treden van schaal B onder het wettelijk minimum uurloon uitkomen. Voor werknemers in deze treden wordt per 1 januari 2023 het uurloon verhoogd naar €11,75. Daarmee ontstaat de situatie dat de werknemers ingeschaald in B1 t/m B5 allemaal een gelijk uurloon hebben. Voor werknemers in schaal C trede 1 betekent het ook een kleine verhoging, van €11,72 naar €11,75.

De jeugdlonen in schaal B en C moeten ook worden aangepast, de jeugdlonen worden namelijk berekend met een percentage van trede 1.

Download hier het PDF-bestand: Looncijfers-cao-Glastuinbouw WML 1-1-23

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten heeft een looptijd t/m 28 februari 2023. Door de verhoging van het wettelijk minimumloon komen de treden B0 (eerste en tweede half jaar), B1, B2 en C0 (eerste en tweede half jaar) onder het wettelijk minimumloon uit. De lonen in deze treden moeten per 1 januari 2023 worden verhoogd naar €11,75. Voor beide schalen moeten ook de jeugdlonen worden aangepast, aangezien deze worden berekend over trede 0.

Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen sociale partners over een nieuwe cao. Hierover is een update bericht gemaakt. Die lees je hier. Zodra wij meer informatie hebben, melden wij dit direct.

Download hier het PDF-bestand: Looncijfers-cao-Open-Teelten WML 1-1-23

Cao Productiegerichte Dierhouderij

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd t/m 31 december 2023. De verhoging van het WML heeft tot gevolg dat de uur- en maandlonen van trede B1 onder het wettelijk minimumloon komen te liggen. De lonen van werknemers in deze schaal moeten dus worden verhoogd naar ten minste €11,75. Daarmee moeten ook de jeugdlonen van schaal B worden aangepast, deze worden berekend op basis van trede 1.

Let op! De onderstaande loontabel is gebaseerd op de cao-verhoging per 1 januari 2023 van 2,75% zoals afgesproken in de cao Productiegerichte Dierhouderij. Er is echter ook een werkafspraak opgenomen in de cao Productiegerichte Dierhouderij over een compenserende loonsverhoging vanwege inflatie. Het kan dus zijn dat de loontabel per 1 januari 2023 nog verandert. Wij houden je daarvan uiteraard op de hoogte.

boer wiedt uienbed

Vraag en antwoord

Lees hieronder in de FAQ de meestgestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de WML.

 

Wet minimumloon 2023

 • Nu de wettelijk minimumlonen verhogen wil ik ook de lonen voor mijn andere werknemers verhogen. Kan dat?

  Het kan zijn dat hier (nog) geen afspraken voor zijn gemaakt in jouw cao. Je bent altijd vrij om positief voor de werknemer af te wijken van een cao. Als je nu een loonsverhoging wilt geven dan mag dat uiteraard. Maar wees je er wel van bewust dat toekomstige cao-verhogingen altijd moeten worden berekend over de feitelijke lonen. Verhoog je nu de lonen, dan geldt die cao-verhoging dus over het nieuwe, hogere loon.

 • Is er een andere manier om mijn werknemers te belonen?

  Het is ook mogelijk een eenmalige uitkering uit te betalen. Hiervoor kun je gebruik maken van de vrije ruimte, dit bedrag mag je als werkgever onbelast besteden. In 2023 is de vrije ruimte in de WKR tijdelijk verruimd tot 3%.

 • Als ik al mijn werknemers een eenmalige uitkering geef, moet ik dit dan ook voor uitzendkrachten toepassen?

  Ja. Sinds 3 januari 2022 maken eenmalige uitkeringen deel uit van de inlenersbeloning. Dit staat ook opgenomen in de cao’s voor uitzendkrachten (cao ABU en cao NBBU). Als alle werknemers van een bedrijf recht hebben op een eenmalige uitkering, dan moet deze ook worden verstrekt aan de uitzendkrachten. Ook als het om een deel van het personeel gaat, bijvoorbeeld alle werknemers in een specifieke functie, dan hebben uitzendkrachten in diezelfde functie ook recht op de uitkering.

 • Waarom moeten ook de jeugdlonen worden verhoogd terwijl de wettelijk minimum jeugdlonen lager zijn?

  In de cao’s zijn rekenregels vastgelegd. Alle drie de cao’s kennen de rekenregel dat de jeugdlonen gebaseerd worden op de eerste vakvolwassen trede van de schaal. Door daar de jeugdloonpercentages overheen te leggen bereken je de jeugdlonen. Omdat nu voor een aantal schalen de eerste trede moet worden verhoogd om niet onder het WML uit te komen worden ook de bijbehorende jeugdlonen verhoogd.

 • Het wettelijk minimumloon werd altijd verhoogd op 1 januari en 1 juli. Blijft dat zo?

  Ja, dat is niet veranderd in de Wet Minimumloon.

Verwachte wijziging in 2024

Het kabinet is voornemens om in 2024 opnieuw een wijziging aan de Wet Minimumloon door te voeren. Het wettelijk minimumuurloon wordt dan voor iedereen gebaseerd op een werkweek van 36 uur. In onze sectoren kennen we nu nog een werkweek van 38 uur, het minimum weekloon wordt dus gedeeld door 38 uur. Per 1 januari 2024 wordt dit gedeeld door 36 uur. Voor alle werknemers in Nederland in alle sectoren wordt het wettelijk minimum uurloon dan gelijk.

De wetgevingsprocedure rondom dit voornemen loopt nog, er is nog geen sprake van definitieve wetgeving. Gedurende 2023 zal hier meer over bekend worden.