ZZP

Laatste update: 22 mei 2023, 11:18

Werken met zzp’ers

Wil je voor een specifieke opdracht op je bedrijf een zzp’er inschakelen?  Op deze themapagina vind je alle relevante informatie over werken met zzp’ers. Bekijk de modelovereenkomst voor werken met zzp’ers, het stappenplan en de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen via info@werkgeverslijn.nl of 088 – 888 66 88.

Melkveehouderij

Wat is een zzp’er?

Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is een begrip dat gebruikt wordt in de volksmond, door de Nederlandse Belastingdienst en de sociale zekerheidsinstellingen. Het is geen echte ondernemingsvorm. Het gaat hier om een ondernemer die geen personeel in dienst heeft en voor eigen rekening en risico arbeid aanbiedt. Een andere term is freelancer.

De zzp’er is zelfstandig in die zin dat de zzp’er geen arbeidsovereenkomst heeft. In de agrarische sector wordt relatief veel met deze vorm gewerkt, enerzijds doordat agrarische ondernemers zzp’ers inhuren, anderzijds doordat zij zichzelf in rustige perioden verhuren als zzp’er.

Wet DBA

Als je een zzp’er in wilt huren voor een klus, dan is het van belang dat je er zeker van bent dat het op een zelfstandige ondernemer gaat, en dat er geen verkapt dienstverband ontstaat. Voorheen gaf een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hier zekerheid over, maar per 1 mei 2016 is deze afgeschaft. Sindsdien is de wet DBA in werking getreden (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Met de komst van deze wet is er niet meer één document waarmee de opdrachtnemer kan verklaren dat hij door de Belastingdienst als zzp’er wordt gezien.

Daarvoor in de plaats moeten jij en de opdrachtnemer bij iedere arbeidsrelatie die jullie aangaan beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Om hierover maximale zekerheid te geven zijn er modelovereenkomsten ontwikkeld die zijn beoordeeld door de Belastingdienst. Hiermee kun je schriftelijk overeenkomen dat er wat jullie betreft sprake is van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie en dat een dienstverband is uitgesloten. In de praktijk moet vervolgens ook volgens deze overeenkomst worden gewerkt.

Pilot webmodule

Omdat de wet DBA niet altijd de duidelijkheid geeft die wel gewenst wordt, wordt er door de overheid gewerkt aan een instrument wat nog meer zekerheidheid kan bieden, namelijk de zogenaamde webmodule. Dit is een online vragenlijst. Na het invullen van de lijst komt er een resultaat uit, namelijk of er sprake is van een diensbetrekking of niet. Sinds 11 januari 2021 staat de webmodule online, bij wijze van pilot. In september 2021 is een evaluatie van de webmodule naar de Tweede Kamer gestuurd. Voorlopig blijft de webmodule als voorlichtingsinstrument bestaan. Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen er worden genomen met betrekking tot wet- en regelgeving rondom zelfstandigen. Zie voor het uitgebreide bericht over evaluatie van de webmodule de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat is een redelijk tarief?

Als je een opdracht geeft aan een zzp’er wil je deze een redelijk tarief betalen. Het tarief wordt uiteraard mede bepaald door de markt; de zzp’er is ondernemer en wil graag wat verdienen. Jij zoekt aan de andere kant naar een zo goed mogelijke invulling van het werk dat gedaan moet worden en wilt dit wellicht afzetten tegen andere mogelijkheden om het werk uitgevoerd te kunnen krijgen. Om in te kunnen schatten wat een redelijk tarief is, kun je de hoogte van het tarief koppelen aan de kosten die de zzp’er moet maken om voor u te werken. Lees meer over redelijke tarieven voor zzp’ers op deze pagina.

Modelovereenkomst zzp

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor het inschakelen van zzp’ers op land- en tuinbouwbedrijven. Door gebruik te maken van deze modelovereenkomst én te werken volgens de afspraken uit de modelovereenkomst heb je vooraf zekerheid dat je geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De modelovereenkomst download je hier.

 

Stappenplan werken met zzp’ers

Heb je besloten dat je voor een specifieke opdracht of klus een zzp’er wilt inschakelen en heb je een geschikte zzp’er gevonden? Bekijk in het stappenplan hoe je de modelovereenkomst voor werken met zzp’ers kunt gebruiken.

Veelgestelde vragen

In onze rubriek veelgestelde vragen vind je een aantal vragen die we vaker van ondernemers krijgen over het werken met zzp’ers. Wanneer is er sprake van zzp? Welke risico’s loop ik als ondernemer? En welke modelovereenkomst kan ik gebruiken?  Lees de antwoorden hier op deze (en meer) veelgestelde vragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Voor specifieke vragen over jouw situatie kun je ook contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via het telefoonnummer 088 – 888 66 88 of per mail via info@werkgeverslijn.nl.