Wetsvoorstel uitzenden arbeidskrachten naar Tweede Kamer

Vorige week is de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten door de minister van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet geeft invulling aan één van de aanbevelingen van de Commissie Roemer om misstanden met arbeidsmigranten in uitzendrelaties tegen te gaan.

De wet regelt de invoering van een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus en -bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen per 2026. Dat betekent dat een uitzendbureau vanaf dat jaar alleen nog maar mag uitzenden als zij over een toelating beschikt. Inleners mogen alleen nog maar uitzendkrachten inhuren van uitleners die toegelaten zijn. Om een toelating te krijgen, moet een uitlener voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het storten van een waarborgsom van € 100.000 en het overleggen van een VOG. Ook moet de uitlener aantonen dat hij voldoet aan normen die onafhankelijk getoetst zijn.

Inzet LTO Nederland

Het stelsel is niet alleen maar bedoeld voor uitzendbureaus. Ook bedrijven die uitlenen als secundaire activiteit kunnen onder het stelsel komen te vallen en dienen eveneens een toelating aan te vragen. LTO Nederland heeft, met VNO-NCW en MKB-Nederland, specifiek aandacht gevraagd voor de reikwijdte van het stelsel: wie komen hier wel en niet onder te vallen. Onder druk van LTO is de zogeheten collegiale uitleen zonder winstoogmerk uitgesloten. Ook kan de minister bepaalde sectoren uitsluiten van de plicht tot het hebben van een toelating. Bijvoorbeeld omdat die sector zelf al het nodige heeft geregeld. Tot slot kan ontheffing worden gevraagd als voor maximaal 10% van de loonsom aan uitzenden wordt gedaan met een maximum van € 2,5 mln. Voor de land- en tuinbouw zijn deze uitzonderingen belangrijk omdat daarmee wordt voorkomen dat sporadisch, of op kleine schaal, collegiaal uitlenen onder het stelsel komt te vallen. Daarnaast is afgesproken om zowel de wet als de invoering ervan te monitoren en te evalueren. Daarmee kan het ministerie van SZW bijsturen wanneer zich eventuele onvoorziene effecten voordoen.

Vervolg en informeren van ondernemers in de land- en tuinbouw

De Tweede Kamer is nu aan zet om het wetsvoorstel in 2024 te behandelen, waarbij het wetsvoorstel mogelijk op onderdelen wordt aangepast. Zodra de precieze invoering van het toelatingsstelsel duidelijk is, starten we via de Werkgeverslijn de communicatie op. Daarbij zal de focus liggen op de voorbereidingen die met name inleners kunnen en moeten treffen.

Bron: LTO Nederland