Wat moet je als werkgever regelen tijdens of na een calamiteit?

calamiteit werkgever

Agrarisch werkgevers die te maken krijgen met schade door een calamiteit kunnen het draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw raadplegen. Het draaiboek is ontwikkeld  in samenwerking met Stigas. Het draaiboek helpt agrarisch werkgevers op weg in geval van stormschade of bij andere calamiteiten. Voor getroffen glastuinbouwbedrijven heeft Glastuinbouw Nederland een crisisdraaiboek gemaakt.

Wat kunt u doen kort na de calamiteit (binnen één dag)

• Betreed nooit een locatie als er nog gevaar dreigt. Denk hierbij aan instorting / vallend glas en giftige stoffen. In veel gevallen moet de brandweer een pand eerst vrijgeven (niet alleen bij brand).

• Maak een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) specifiek voor de te nemen acties na de calamiteit, zoals het opruimen van de schade. Het advies is om hier een externe partij voor te vragen; risico’s inschatten in dergelijke situaties is een vak apart. Naast een RI&E is het aan te raden om elke keer voordat dit soort werkzaamheden gestart worden een zogenaamde LMRA (Last Minute Risc Analyse) te doen. Hierbij wordt gekeken of er nog specifieke plaats- en tijdgebonden factoren zijn die van invloed zijn (bijv. zachte grond of harde wind als je met een hoogwerker moet werken). Meer informatie is te verkrijgen bij Stigas.

• Houd een crisis logboek bij waarin u noteert wat wanneer gebeurde en welke acties u heeft genomen. Zorg ervoor dat u foto’s en/of filmpjes maakt van de schade.

• Overleg met uw sectororganisatie, zeker als er een calamiteit is die meer ‘raakt’ dan uw bedrijf. Zij hebben vaak specifieke draaiboeken voor hun eigen acties waar communicatie met de leden onderdeel van is.

• Waarschuw uw verzekering en overleg met hen over de te nemen acties. Het is bijna altijd verstandig / noodzakelijk te wachten met opruimen tot de verzekeraar daar expliciet toestemming voor gegeven heeft.

• Als u werkt met externe partijen rond arbeid (bijvoorbeeld een uitzendbureau) informeer hen dan over het gebeurde en stem af wat e.e.a. voor gevolgen heeft voor de arbeid op uw bedrijf (wellicht tijdelijk minder werk of juist meer, eventuele andere kwaliteiten van de geleverde arbeidskrachten etc).

• Heeft het gebeurde ook gevolgen voor uw afnemer(s)? Informeer hen dan en geef aan dat u graag met hen in overleg gaat over de te nemen acties.

Lees meer in het draaiboek Eerste Hulp Bij Calamiteiten.