Verlaging AWF werkgeverspremie in najaar 2021

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf, zo mogelijk per 1 augustus 2021. Op die manier hoopt het kabinet het bedrijfsleven toch te stimuleren om te investeren en zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekerheid.

Werkgevers betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Eind vorig jaar is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dit is niet de bedoeling van het kabinet. Uit informeel overleg blijkt dat de Commissie niet op voorhand voldoende zekerheid kan geven over de beoordeling van de BIK als geoorloofde staatssteun. Het kabinet gaat er vanuit dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en heeft naar verschillende opties gekeken om dit op te lossen, maar dit zou de onzekerheid voor ondernemers niet snel genoeg wegnemen. Met als risico dat ondernemers uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op de BIK of dat zij later het geld met rente moeten terugbetalen. Om zo snel mogelijk uit de crisis te komen is daarom gekozen voor een verlaging van de AWf-premie.

De verlaagde percentages die dit najaar (naar verwachting van augustus tot en met december 2021) gaan gelden zijn nog niet bekend. Daar komt een afzonderlijke ministeriele regeling voor. Of het niet door laten gaan van de BIK ook gevolgen heeft voor 2022 wordt pas aan het einde van dit jaar duidelijk. Zodra er meer nieuws is zullen wij dit bekend maken via onze website en nieuwsbrief. Blijf deze dus in de gaten houden!

[Aanvulling 14 juni 2021]

De ministeriele regeling voor verlaging WW-premie per 1 augustus (en vooralsnog alleen voor 2021) wordt op dit moment uitgewerkt. De lage WW-premie gaat van 2,7% naar 0,34%; de hoge WW-premie gaat van 7,7% naar 5,34%. Het verschil van 5% tussen hoog en laag wordt dus in tact gelaten.