Arbeidsduur

Wanneer het seizoen voor jouw bedrijf op het punt staat van beginnen, weet je dat er een periode aanbreekt waarin vaak in korte tijd veel werk verzet moet worden. Het is daarbij van groot belang dat medewerkers veilig en gezond aan het werk kunnen zijn en blijven. Daarnaast is het onder andere van belang dat er aandacht is voor arbeids- en rusttijden. Hoeveel uren mag een werknemer werken? Wanneer is het tijd om te rusten?

Op deze themapagina geven we daar meer informatie over. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw door te bellen naar 088 – 888 66 88 of te mailen naar info@werkgeverslijn.nl

De Arbeidstijdenwet in beeld

Arbeidstijdenregeling

Klik hier voor het downloaden van de arbeidstijdenregeling cao Open Teelten.

Hoeveel uur mag mijn jongere werknemer werken?

In de Arbeidstijdenwet is geregeld hoeveel jongeren mogen werken. Dit is per leeftijd verschillend. Ook zijn er verschillende regels voor schoolweken en vakantieweken. In de tabel aan de rechterkant staat weergegeven hoeveel uren jongeren mogen werken.

Werktijden voor een vakantiekracht

13 en 14 jaar 15 jaar 16 en 17 jaar
Per dag 7 uur 8 uur 9 uur
Per week 35 uur 40 uur 45 uur (per 4 weken max. 160 uur)
Max. aantal weken per jaar 4 weken 6 weken
Waarvan max. aaneengesloten 3 weken 4 weken
Max. aantal werkdagen per week 5 dagen
Zondag Nee Onder voorwaarden Onder voorwaarden

Wil je meer weten over de inzet van jongeren en wat zij volgens de wet mogen? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid.

Hoe lang en hoe vaak pauze

  • Als de werknemer langer dan 5,5 uur werkt, heeft hij recht op minimaal 30 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in 2 keer een kwartier.
  • Als de werknemer langer dan 10 uur werkt, heeft hij recht op 45 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.
  • De werkdag mag niet worden begonnen of beëindigd met een pauze. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.
  • In de cao is geregeld of de pauze van de werknemer moet worden doorbetaald. Over het algemeen wordt een korte pauze wel doorbetaald, een lange pauze niet. Kijk in het cao-boekje voor meer informatie.

 

Tip!

In de arbocatalogus van jouw sector is vastgelegd hoe je als bedrijf, werkgever en werknemer gezond en veilig kunt werken en daarmee voldoet aan de eisen die de wet stelt. Ook de Inspectie SZW ziet de werkwijzen zoals die in de arbocatalogus staan omschreven als een gezonde en veilige werkwijze. In de arbocatalous lees je ook welke specifieke regels er gelden voor jongeren in jouw sector.

Wat staat er in de agrarische cao’s?

De Arbeidstijdenwet is een wettelijke regeling. Het is de uiterste grens waar alle werkgevers in onze sector zich aan moeten houden. In de agrarische cao’s staan natuurlijk ook bepalingen die te maken hebben met arbeidsduur. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidstijden voor piekarbeiders en seizoenarbeiders, maar ook werknemers die werkzaam zijn volgens het jaarurenmodel. In de cao lees je na hoeveel uren werken een werknemer recht heeft op bijvoorbeeld een overwerktoeslag, zondagtoeslag of onregelmatigheidstoeslag. Wanneer er een toeslag betaald moet worden, en hoe hoog deze toeslag is verschilt per cao, maar is ook afhankelijk van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Wil je hier meer over weten? Dan raden wij je aan contact te leggen met de Werkgeverslijn, onze adviseurs zijn heel goed op de hoogte van de agrarische arbeidstijdenregelingen en helpen je hierbij heel graag verder!

Werkgever aan het woord over arbeidstijden in een werkpiek

Welke verplichtingen heeft de werkgever?

Een werkgever moet een deugdelijke registratie van de gewerkte uren bijhouden. Er zijn geen eisen aan de vormgeving gesteld, maar uit de registratie moet de Arbeidsinspectie wel kunnen zien of de Arbeidstijdenwet is nageleefd. Een werkgever moet het arbeidspatroon van de werknemers schriftelijk vastleggen. Iedere werknemer moet het kunnen inzien. Veranderingen in het arbeidspatroon (bijvoorbeeld het rooster) moet een werkgever zo tijdig mogelijk meedelen. Zie hiervoor ook de afspraken die daarover in de cao zijn overeengekomen. Een werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) en een plan van aanpak op te stellen. Daarin moet hij ook nadrukkelijk aandacht besteden aan de arbeidstijden, de risico’s die deze kunnen inhouden en de manier waarop hij die risico’s wilt beperken.

Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet wel of niet?

In principe geldt de Arbeidstijdenwet voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus voor alle werknemers, inclusief stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Over het algemeen geldt de Arbeidstijdenwet niet voor zelfstandigen. Andere groepen werknemers waarvoor uitzonderingen gelden zijn bijvoorbeeld werknemers die ten minste 3 maal het minimumloon verdienen, vrijwilligerswerk en gezinshuisouders.

 

 

Kool oogsten

Overtreding: wat zijn de gevolgen?

Werknemers moeten in eerste instantie zelf opletten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid niet worden overschreden. Werkgevers kunnen van hun personeel niet eisen om buiten de regels om te werken. Ook de ondernemingsraad heeft tot taak erop te letten dat de wet wordt nageleefd. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) voert regelmatig steekproefsgewijs controles uit. Wanneer een bedrijf de wettelijke regels niet naleeft, kan de Inspectie SZW – eventueel na een waarschuwing – een boete opleggen. De boetes worden berekend per persoon en per dag.

Handige downloads en links

Cao Open Teelten

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende voorbeeldovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Open Teelten.

Tip: Het functiehandboek is ook online te raadplegen.

 

Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 3e TTW

Nederlands

Cao Open Teelten per 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2024 incl 1e TTW

Engels

Looncijfers cao Open Teelten per 1 januari 2024

Nederlands

Looncijfers cao Open Teelten per 1 juli 2023

Nederlands

Functiehandboek Open Teelten (Tip: ook online te bekijken!)

Nederlands

Arbeidstijdenregeling

Arbeidstijdenregeling cao Open Teelten

Nederlands

Open Teelten model arbeidsovereenkomst

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens / Roemeens / Bulgaars