Stand van zaken onderhandelingen cao Open Teelten

De cao Open Teelten loopt op 30 juni 2024 af. Daarom vinden er deze periode onderhandelingen met vakbonden FNV en CNV plaats voor een nieuwe cao. De eerste formele onderhandelingsronde heeft op 22 mei plaatsgevonden, waar ook de voorstellenbrieven van alle partijen zijn uitgewisseld en toegelicht. Op maandag 17 juni jl. zaten partijen nogmaals met elkaar om tafel.

In de huidige cao is geregeld dat deze uiterlijk één maand voor het verstrijken van de looptijd kan worden opgezegd. Hier heeft geen van de partijen gebruik van gemaakt, wat betekent dat de huidige cao met één jaar is verlengd.

Het streven is nog steeds om op korte termijn afspraken te maken voor een nieuwe cao. De cao-onderhandelingen gaan begin juli verder. Gedurende het proces van onderhandelingen zal de regiegroep ook de komende periode een belangrijke rol spelen. De regiegroep is een afspiegeling van werkgevers uit de verschillende deelsectoren in de open teelten. Zij bepalen het mandaat op basis waarvan de onderhandelingsdelegatie de cao-onderhandelingen kan voeren.