Reactie LTO op Kamerbrief arbeidsmarkt

Vandaag presenteerde het kabinet een pakket aan voorstellen die moeten bijdragen aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt. Voor werkgevers zorgt een aantal voorstellen voor meer wendbaarheid en beperking van de lagere kosten. Op de gewenste en noodzakelijke uitzondering van de verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid (AOV ZZP) blijft werk aan de winkel.

Het kabinet vindt dat het vaste contract de norm moet worden, maar erkent expliciet ook het belang van tijdelijke contracten zoals bij seizoenarbeid. “Door de inzet van LTO blijft de onderbrekingstermijn voor ketens van tijdelijke seizoenscontracten bestaan.”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

De voorgenomen beweging naar meer vaste contracten betekent in de ogen van LTO ook dat de hoge WW-premie verlaagd kan worden. Werkgevers hebben daarom voorgesteld om de hoge WWw-premie te halveren en het premieverschil te verkleinen. “Voor het kabinet is dat op dit moment een brug te ver.”, aldus Van der Tak. Wel wil het kabinet het nieuwe basiscontract dat de oproepcontracten vervangt onder de lage WWw-premie brengen. “Daarmee wordt wel een eerste stap gezet om de werkgeverslasten te verlagen, maar nieuwe stappen zullen moeten volgen.” vervolgt Van der Tak.

Verzekeringsplicht arbeidsongeschiktheid
In de brief schetst het kabinet ook de contouren van de verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen  (AOV ZZP). LTO verzet zich al langere tijd tegen deze verplichting, die ook gaat gelden voor agrarische ondernemers. Het kabinet kent nadrukkelijk de positie van LTO, maar kiest er nu niet voor om een uitzondering te maken voor de agrarische sector. LTO zet zich onverminderd in om de uitzondering bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer te regelen. Overigens is de daadwerkelijke invoering van een verplichte AOV ZZP pas mogelijk aan het einde van dit decennium (vanaf 2028 of later).

Lastenverlichting
Positief is de aankondiging dat nog nadere afspraken worden gemaakt met het bedrijfsleven over structurele lastenverlichting. LTO blijft de uitwerking van de voorstellen uit dit arbeidsmarktpakket, zoals de afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie en de nieuwe Crisisregeling Personeelsbehoud, kritisch volgen en van praktische voorbeelden voorzien.

De gezamenlijke reactie van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO op de voorstellen vindt u hier.