Intensievere controles aspergetelers

Asperges

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd extra controles te zullen gaan houden bij aspergetelers. Deze controles zien toe op de naleving van de Arbowet en verplichtingen rondom bijvoorbeeld het betalen van het wettelijk minimumloon en naleving van de Arbeidstijdenwet. Aspergetelers hebben hier inmiddels een brief over ontvangen of krijgen die binnenkort.

Wat houdt de inspectie in?
Een bezoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie betekent dat inspecteurs controleren of je je aan wet- en regelgeving houdt op het gebied van veilig en gezond werken, en eerlijk werken. Dat eerste toon je bijvoorbeeld aan door het hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en plan van aanpak. Ook moet je een basiscontract voor arbodienstverlening hebben. Voor het niet hebben van een RIE kan direct een boete tot € 4.500 worden opgelegd. Hetzelfde geldt voor het ontbreken van een plan van aanpak: dat kan je direct € 3.000 kosten.

Voor eerlijk werken wordt gecontroleerd op een aantal belangrijke wetten. Denk aan de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Daarnaast controleert de Arbeidsinspectie op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen of internationale werknemers daadwerkelijk werkzaamheden mogen verrichten in Nederland. Voor dit alles kan een inspecteur ter plekke werknemers ondervragen en een (uren-)administratie inzien. Ook kan hij vorderen dat (delen van) de administratie wordt afgegeven om later te kunnen controleren.

Een inspectie duurt meestal een dagdeel. Na afloop ontvang je per post een terugkoppeling in de vorm van verbetervoorstellen. Als er overtredingen worden gevonden, kun je een waarschuwing, eis, boete of anderszins krijgen.

Hoe bereid je je voor?
De Arbeidsinspectie zal de komende tijd meerdere aspergetelers bezoeken. Je kunt je voorbereiden op een controle met de informatie van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw en Stigas. Dat zijn voor werkgevers dé instituten waar je – vaak gratis – terecht kunt voor zaken rondom goed werkgeverschap en veilig werken.

Wil je informatie over de RIE of het basiscontract arbodienstverlening? Dan kun je terecht op deze pagina van Stigas.