Cao Open Teelten loopt af: wat betekent dit voor werkgevers?

Oogst bespuiten

In het afgelopen jaar hebben werkgeversorganisaties en vakbonden geprobeerd om tot een nieuwe cao Open Teelten te komen. Helaas is dat tot op heden nog niet gelukt.

De cao voor de Open Teelten loopt af op 28 februari 2021 en wordt automatisch met een jaar verlengd tot 1 maart 2022 zoals afgesproken in artikel 55 van de cao.
Er is nog steeds geen sprake van een algemeen verbindend verklaring.
Wat betekent dat op dit moment voor werkgevers? Zijn er verschillen tussen werkgevers die lid zijn van een werkgeversvereniging en zij die dat niet zijn?

Verschillen tussen georganiseerde en niet-georganiseerde werkgevers
Een cao is alleen voor álle werkgevers en werknemers geldig als deze algemeen verbindend is verklaard. De algemeen verbindend verklaring is er niet en daarom geldt de verlengde cao alleen voor werkgevers die lid zijn van één van de werkgeversverenigingen. Dat zijn LTO Nederland en de hieraan gelieerde organisaties NFO, Anthos en de KAVB. Voor deze groep georganiseerde werkgevers wijzigt er in feite niets. Leden van de genoemde organisaties, kunnen gebruik blijven maken van de zogeheten driekwart dwingend recht-bepalingen: verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek, waarvan alleen in een cao vanaf geweken kan worden:

  • Ketenbepaling
    Toepassing van Artikel 9a uit de cao is alleen voor leden mogelijk. In afwijking van de wet staat in de cao dat de keten niet met zes maar met minimaal drie maanden wordt onderbroken. Op die manier kunnen vaker tijdelijke arbeidsovereenkomsten afgesloten worden.
  • Cafetariaregeling
    Met de zogenaamde cafetariaregeling kunnen, onder voorwaarden, een aantal kosten van de werknemer, zoals reiskosten en kosten levensonderhoud, met het brutoloon worden verrekend.
  • Agrarisch Keurmerk Flexwonen
    Alleen leden kunnen gebruik maken van deze regeling waarmee verrekening van de kosten van huisvesting op het (minimum) loon van de werknemer mogelijk is.

Werkgevers die niet georganiseerd zijn, kunnen net als vorig jaar geen gebruik maken de driekwart dwingend recht-bepalingen: de ketenregeling en de cafetaria- en huisvestingsregeling – twee belangrijke (fiscale) regelingen.

Afspraken in arbeidsovereenkomsten
Voor werknemers van niet-georganiseerde werkgevers geldt dat de arbeidsvoorwaardenbepalingen uit de cao van toepassing blijven als dit in de individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken. Voor werknemers van georganiseerde werkgevers geldt dat zij sowieso onder de werking van de cao blijven vallen.