Collectieve cafetariaregeling 2022-2023

Laatste update: 30 maart 2023, 10:07

De cafetariaregeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Vanaf 1 januari 2022 gelden hernieuwde afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. Op deze pagina lees je hier meer over. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn via 088-888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Wat is de collectieve cafetariaregeling?

De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders met een arbeidsovereenkomst die valt onder de cao’s Open Teelten, Glastuinbouw of Productiegerichte Dierhouderij. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit.

Hoe regel ik het?

De afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst zijn vastgelegd in een brochure. Hier vindt je alle uitleg die je nodig hebt voordat je de regeling kunt toepassen. Daarnaast is het een vereiste om de toepassing van de regeling overeen te komen in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. De werknemer moet dus toestemming geven voordat je de regeling mag inzetten. Er is een voorbeeldovereenkomst beschikbaar die laat zien hoe je de afspraken op een juiste wijze kunt vastleggen in de arbeidsovereenkomst.

Brochure cafetariaregeling 2022-2023

Voor meer informatie over de regeling en de wijze van toepassen is deze brochure verschenen. Hierin lees je hoe cafetariaregeling werkt en wat je nu precies kunt uitruilen. Deze brochure is geactualiseerd in januari 2023.

Rekenvoorbeelden

Wil je graag weten hoeveel je kunt uitruilen? In onze nieuwe brochure staat een stappenplan om het zelf uit te rekenen. Ter ondersteuning vind je enkele rekenvoorbeelden. Het uitruilen van kosten mag alleen als de kosten in de betreffende verloningsperiode zijn gemaakt. Kun je wat hulp gebruiken? Neem contact op met de adviseurs van de Werkgeverslijn.

Download hier het addendum cafetariaregeling

Voor het mogen toepassen van de cafetariaregeling is het noodzakelijk om de afspraken schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.  Gebruik hier voor het model addendum cafetariaregeling. Dit model is ook beschikbaar in het Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars.

Model addendum cafetariaregeling versie 14 december 2021
Model addendum cafetariaregeling versie 14 december 2021 – Engels
Model addendum cafetariaregeling versie 14 december 2021 – Pools
Model addendum cafetariaregeling versie 14 december 2021 – Roemeens
Model addendum cafetariaregeling versie 14 december 2021 – Bulgaars

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over de cafetariaregeling? Bijvoorbeeld of de regeling jaarrond mag worden toegepast, welk loon mag worden uitgeruild of wat nu precies het voordeel is voor jou als werkgever? We hebben de meest gestelde vragen hieronder voor je op een rij gezet.

Cafetariaregeling

 • Wat is de collectieve cafetariaregeling?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:41

  De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit.

   

 • Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:45

  Bij de toepassing van de cafetariaregeling mag je onder voorwaarden een bepaald deel van het brutoloon netto uitbetalen. Dat is niet alleen gunstig voor de werknemer (hij ontvangt meer nettoloon) maar ook voor jou als werkgever. Over het gedeelte dat netto uitbetaald wordt hoef je namelijk geen werkgeverslasten te betalen.

 • Hoe regel ik het?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:44

  Je komt met jouw internationale werknemer een arbeidsovereenkomst overeen. In deze arbeidsovereenkomst zijn de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de cafetariaregeling opgenomen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft hiervoor een addendum ontwikkeld die je hiervoor kunt gebruiken. Deze voorbeelden kun je hier downloaden. De voorbeelden zijn beschikbaar in het Bulgaars, Engels, Pools en Roemeens.

 • Welk loon mag uitgeruild worden?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:47

  Het ruilen van loon is alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon, zoals opgenomen artikel 8 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Deze wet geldt met ingang van 1 januari 2018 zowel voor de uren van de normale arbeidsduur als voor de overuren. Toeslagen op het hiervoor genoemde loon (zoals een toeslag, bonus of vakantiebijslag) kunnen in de ruil betrokken worden.

 • Welke kosten mogen uitgeruild worden?

  Laatste update: 14 februari 2023, 11:27

  1) Extra kosten voor huisvesting: dit zijn de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten. Let hierbij op de specifieke afspraken die in de voor jouw bedrijf van toepassing zijnde cao zijn vastgelegd.
  2) Extra kosten voor reizen tussen land van herkomst en Nederland: deze kosten mogen uitgeruild worden a € 0,21 per kilometer indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden kun je vinden in de brochure.
  3) Extra kosten voor levensonderhoud: dit is vastgesteld bedrag per week per land. Deze bedragen worden geïndexeerd per 1 januari 2023 en vind je hier. Momenteel wordt er gewerkt aan een geactualiseerde versie van de brochure waar de nieuwe bedragen in worden opgenomen.

 • Mag ik de regeling jaarrond toepassen?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:49

  Nee, dat mag niet. De regeling geldt voor seizoenarbeiders en daarom heeft de Belastingdienst de regeling gemaximeerd op 9 maanden per jaar. Wel mag je de regeling meerdere keren per jaar toepassen als de werknemer bijvoorbeeld voor twee perioden per jaar seizoenwerk komt uitvoeren (bijvoorbeeld de snoei en de fruitoogst). Je kunt de regeling dan twee keer toepassen.

 • Mag ik de cafetariaregeling toepassen bij tijdelijke contracten langer dan 9 maanden?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:42

  Dit valt niet onder de collectieve afspraak tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. Het advies is om in dergelijke gevallen vooraf een individuele regeling te treffen met uw lokale inspecteur van de Belastingdienst.

 • Mag de vakantiebijslag over alle gewerkte uren uitgeruild worden?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:50

  Ja, over alle gewerkte uren mag de waarde van de vakantiebijslag uitgeruild worden. Dit geldt dus niet alleen over de overuren.  In de cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij bedraagt het percentage vakantiebijslag 8,25%. In de cao Glastuinbouw is dit 8,33%.

 • Kunnen uitzendbureaus of payrollbedrijven gebruik maken van deze regeling?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:44

  Nee, dat kan niet. Alleen werknemers die zelf in dienst zijn bij een agrarische werkgever die lid is van één van de genoemde organisaties vallen onder deze collectieve cafetariaregeling.