Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten worden verstaan plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of - plastic, maar met inbegrip van de boomkwekerij en aanverwante handelsactiviteiten die onder glas of plastic plaatsvinden. De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De meest recente cao Open Teelten heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 en was algemeen verbindend verklaard (AVV). De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur KAVB enerzijds en FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen anderzijds.

Hieronder kunt u de meest actuele cao-tekst, looncijfers en functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 - 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

In de kennisbank arbeid kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.
 
Documenten:

 
Cao-onderhandelingen
Het cao-overleg Open Teelten is in het voorjaar van 2015 opgeschort vanwege de onderhandelingen over de aanpassing op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid. Inmiddels hebben LTO en de vakbonden een akkoord bereikt over aanpassing van de ketenbepaling voor agrarisch seizoenswerk. De afspraken uit het akkoord kunnen echter pas worden toegepast door ondernemers na instemming door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en na opname ervan in de cao Open Teelten. Parallel aan de goedkeuringsprocedure van het Ministerie van Sociale Zaken is het overleg over de cao Open Teelten hervat. De focus hierbij ligt op modernisering en vereenvoudiging van de cao en het het realiseren van een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket voor vaste en tijdelijke medewerkers.
 
Werkgevers, uitzendbureaus en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de cao-onderhandelingen. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe u zich kunt aanmelden.