Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:
- plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
- alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.
De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De meest recente cao Open Teelten heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds. De cao wordt nog aangemeld voor algemeen verbindend verklaring (AVV).

Hieronder kunt u de recente cao-tekst, looncijfers en functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 - 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

In de kennisbank arbeid kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.
 
Documenten: