Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten worden verstaan plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of - plastic, maar met inbegrip van de boomkwekerij en aanverwante handelsactiviteiten die onder glas of plastic plaatsvinden. De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De meest recente cao Open Teelten heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 en was algemeen verbindend verklaard (AVV). De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur KAVB enerzijds en FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen anderzijds.

Hieronder kunt u de meest actuele cao-tekst, looncijfers en functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 - 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

In de kennisbank arbeid kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.
 
Documenten:

 
Nieuwe cao Open Teelten
LTO Nederland, NFO, KAVB en Anthos hebben met FNV en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017 en geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de akkerbouw, bollenteelt, boomteelt en handel in boomkwekerijproducten, fruitteelt, vollegronds tuinbouw en zomerbloementeelt. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over seizoenarbeid en het stimuleren van vaste arbeid. Lees hier het volledige persbericht van LTO Nederland.
In dit bericht leest u meer over wanneer deze wijzigingen in werking treden en onder welke voorwaarden deze kunnen worden toegepast.