Bel: 088 888 66 88

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed. Onder Open Teelten wordt verstaan:

  • plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij;
  • alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij.

De cao geldt dus voor de sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.

De meest recente cao Open Teelten heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017. In het cao-overleg Open Teelten van maandag 13 februari jl. hebben sociale partners afgesproken om de cao nog met 4 maanden ongewijzigd te verlengen. Daarmee loopt de cao van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2017. De cao is afgesloten tussen Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Anthos), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) enerzijds en FNV en CNV Vakmensen.nl anderzijds. De cao is algemeen verbindend verklaard (AVV), inclusief de verlenging tot en met 31 juli 2017.

Hieronder kunt u de recente cao-tekst, looncijfers en functiehandboek downloaden. U kunt bij de Werkgeverslijn ook cao-boekjes bestellen via T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Op onze website kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Open Teelten voor bepaalde en onbepaalde tijd downloaden.

Documenten:

Werkgevers, uitzendbureaus, payrollbedrijven en accountants met een cao-abonnement worden direct op de hoogte gebracht bij nieuws over de cao Open Teelten. Lees hier meer over het cao-abonnement en hoe u zich kunt aanmelden.