WWZ in de praktijk – welke knelpunten ervaart u?

WWZ in de praktijk – welke knelpunten ervaart u?
4 april 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:48

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland signaleren dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) elementen bevat waardoor werkgevers vooral afzien van het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De uitgangspunten van het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn voor de werkgeversorganisaties leidend bij de beoordeling van de werking van de WWZ. Stapeling van risico’s en lasten worden in de praktijk ervaren. Vaste arbeidsovereenkomsten worden door werkgevers ervaren als nog vaster dan voor de inwerkingtreding van de WWZ. De bedoeling was juist het tegenovergestelde te bereiken.

Knelpunten blijken:

1. De nieuwe ontslagvergunningverlening, zowel via de route UWV als de kantonrechter, is complexer geworden door andere procedures en criteria. Dat leidt tot grotere onzekerheid over de uitkomst én de kosten waarmee niet op de praktijk binnen de ondernemingen wordt aangesloten.

2. Hetzelfde geldt voor de ketenbepaling en de effecten die o.a. de 6 maanden periode heeft op arbeidsovereenkomsten. Voor de land- en tuinbouw is er inmiddels een akkoord tussen LTO, FNV en CNV Vakmensen om die periode in te korten. Minister Asscher van SZW heeft dit inmiddels goedgekeurd (zie dit bericht).

3. Ook zijn er knelpunten rond de transitievergoeding, bij de volgende situaties:
– bij bedrijfsbeëindiging,
– na de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte,
– en op het vlak van de toepassingsmogelijkheid van de overgangsregeling voor kleine bedrijven (<25 werknemers).

Inmiddels is in de Stichting van de Arbeid afgesproken om op korte termijn tot een inventarisatie van de ervaringen te komen, ook van de zijde van werknemersorganisaties.
Op basis van de gezamenlijke inventarisatie van knelpunten in de praktijk zal overleg met het kabinet plaatsvinden. Minister Asscher van SZW heeft deze procedure ook in de Tweede Kamer meegedeeld en hij wil voor de zomer tot conclusies komen.

Hieruit vloeit de volgende vraag die LTO wil stellen aan werkgevers in de land- en tuinbouw:
Ervaart u in uw bedrijfsvoering een of meer van deze knelpunten uit de WWZ?

Laat het ons s.v.p. voor dinsdag 12 april 2016 weten, dan nemen wij deze mee in de discussie in de Stichting van de Arbeid. Doorgeven van uw praktijksituatie kan via E info@werkgeverslijn.nl of T 088 – 888 66 88. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

0 Reacties

Laat een reactie achter