WW-premie

WW-premie
21 september 2020 Diana Eleveld

De Werkloosheidswet (WW) wordt voor een deel gefinancierd via een landelijke premie (3,6% in 2019) die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en voor een ander deel via sectorpremies die ten gunste komen van de sectorfondsen. Werkgevers betalen tot en met 2019 een sectorale ww-premie, die jaarlijks door het UWV wordt vastgesteld. Sectorale verschillen op het gebied van de werkloosheid, zijn de belangrijkste reden voor de hoogte van de premies. De agrarische sector kent een hoge ww-premie voor tijdelijke contracten en een lage ww-premie voor vaste contracten. De hoge ww premie in 2019 is 2,58% en de lage ww-premie 0,58%. De landelijke premie (3,6%) en de sectorpremie (2,58 of 0,58%) tezamen vormt de totale ww-premie. Respectievelijk is de totale ww-premie in de agrarische sector dus 6,18 en 4,18% in 2019.

Situatie per 1 januari 2020

Met ingang van 2020 vervallen de premies per sector en komt er 1 lage premie voor vaste contracten en 1 hoge premie voor alle tijdelijke contracten. Vaste contracten zijn de contracten voor onbepaalde tijd, hierbij moet worden opgemerkt dat een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd niet gezien wordt als een vast contract. Reden hiervoor is dat bij een oproepovereenkomst de arbeidsomvang niet vast staat en de werknemer dus een wisselend, onzeker inkomen heeft. Flexibele contracten zijn alle contracten voor bepaalde tijd (ook piekarbeid en seizoenarbeid), oproepovereenkomsten en uitzendovereenkomsten.

  • Het verschil tussen de hoge en lage premie zal een vast verschil van 5% zijn. In 2020 bedraagt de lage ww-premie 2,94% en is de hoge ww-premie 7,94% .
  • Uitzondering: voor BBL-leerlingen en jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld 12 uur per week werken (48 uur per 4 weken of 52 uur per maand) is de lage WW-premie van toepassing.
  • Op de loonstrook moet duidelijk vermeld worden of het om een contract voor onbepaalde tijd gaat of een oproepovereenkomst/bepaalde tijd contract.

WW-premie herzien

Als een contract voor onbepaalde tijd binnen 1 jaar wordt beëindigd zal met terugwerkende kracht het hoge tarief van toepassing zijn. Hiervoor zijn vier herzieningssituaties vastgelegd, waarvan per  1 januari 2020 de volgende twee van kracht zullen zijn:

  1. De dienstbetrekking eindigt binnen twee maanden na aanvang, en
  2. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond dan contractueel voor dat jaar overeengekomen. Dit geldt alleen voor deeltijd werknemers. Let op! Vanwege de coronacrisis geldt deze regeling nog niet in kalenderjaar 2020. Download hieronder het actuele kennisdocument premiedifferentiatie voor meer informatie. 

Bovenstaande bepalingen inzake het herzien van de premie zijn in de agrarische sector echter al van kracht, omdat onze sector al een hoge en lage ww-premie kent. Hierin verandert dus niets.

Tip! De Rijksoverheid heeft een factsheet uitgegeven waarin wordt toegelicht wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie en wat dit voor u betekent. Ook is er een kennisdocument van de Rijksoverheid waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

0 Reacties

Laat een reactie achter