Wijziging Arbowet op 1 juli 2017 – wat zet u in het basiscontract?

Wijziging Arbowet op 1 juli 2017 – wat zet u in het basiscontract?
7 december 2017 Mirthe Post

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Het doel van deze wijziging is om werknemers en werkgevers meer te betrekken bij arbodienstverlening en preventie een nog belangrijkere rol laten spelen. Zo worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt. Eén van de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet is de invoering van het verplicht afsluiten van een basiscontract. Naast de al bestaande wettelijke eisen moeten er in het basiscontract ook nieuwe wettelijke verplichtingen worden opgenomen. Wij zetten voor u nog eens op een rij welke nieuwe wettelijke verplichtingen dit zijn.

Basiscontract

In het basiscontract moet per 1 juli 2017 jl. komen te staan:

  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. open spreekuur) is geregeld;
  • hoe het overleg met de bedrijfsarts, de ondernemingsraad en de preventiemedewerker is geregeld;
  • dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken;
  • dat een werknemer een second opinion bij een andere bedrijfsarts kan aanvragen wanneer hij twijfelt aan het oordeel van zijn bedrijfsarts;
  • dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  • dat de bedrijfsarts beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • welke werkwijze de arbodienst of bedrijfsarts hanteert wanneer een werknemer eventuele klachten over de dienstverlening wil indienen.

De contracten die op of na 1 juli 2017 worden of zijn afgesloten moeten gelijk aan de wettelijke verplichtingen voldoen. De Inspectie SZW gaat hier scherper op toezien en werkgevers kunnen een boete krijgen als zij niet aan de wetgeving voldoen. Voor de contracten die voor 1 juli 2017 zijn afgesloten geldt een overgangstermijn van één jaar. Voor 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Als u bij Colland en bij SAZAS bent aangesloten of afzonderlijk een contract heeft met Stigas of een andere arbodienst, dan zijn alle zaken met betrekking tot het basiscontract voor u geregeld.

Seizoenarbeiders

In de agrarische sector komt het vaak voor dat werkgevers enkel voor kortere periodes seizoenarbeiders in dienst hebben. Vaak zijn deze werkgevers niet verzekerd voor verzuim en hebben ze geen contract met een arbodienst. Deze werkgevers dienen dit nu wel te doen. Dit punt heeft de aandacht van de beleidsadviseurs van LTO. Er zijn partijen die hier rekening mee hebben gehouden. Heeft u geen vaste medewerkers in dienst en heeft u derhalve geen regulier arbocontract dan biedt het ‘Stigas arbopakket zelfstandigen met seizoenskrachten’ een oplossing voor werkgevers met dit soort tijdelijke dienstverbanden.

Verdere informatie

Onderstaand treft u een aantal handige links waarin veel informatie te vinden is over de gewijzigde Arbowetgeving:

  • AWVN heeft in samenwerking met VNO-NCW, MBK Nederland en Oval de wijzigingen in de Arbowet en de belangrijkste consequenties van de wijzigingen op een rijtje gezet in de brochure ‘De nieuwe Arbowet’.
  • Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heefteen digitale toolkit ontwikkeld, die handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet bevat.
  • Sazas heeft een 3 stappen check ontwikkeld waarin u kunt nagaan of u voldaan heeft aan de verplichtingen volgens de nieuwe Arbowet.

0 Reacties

Laat een reactie achter