Werken met AOW-gerechtigde werknemers

Werken met AOW-gerechtigde werknemers
16 november 2015 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:28

Op 29 september jl. informeerden wij u dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd. Het werken met AOW-ers wordt aantrekkelijker, maar er zijn ook een aantal zaken waar u op dient te letten.

AOW-gerechtigde leeftijd
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Bereken hier de AOW-leeftijd.

Loonbelasting en premies na de AOW-leeftijd
U hoeft voor een AOW-er geen premies meer te betalen voor de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werken en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Algemene Ouderdomswet (AOW). Wel betaalt de AOW-er loonbelasting. Conform het pensioenreglement van BPL stopt de deelname aan de pensioenregeling op de eerste dag van de maand dat de werknemer 67 jaar wordt.

Toepassen cao
Een AOW-gerechtigde werknemer valt net als andere werknemers onder de cao die voor u van toepassing is.

Wijzigingen per 1 juli 2015

  • Wettelijk minimumloon geldt ook voor AOW-ers.
  • Werknemers waarvan de voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd op grond van een daartoe strekkend beding (in de cao of arbeidsovereenkomst), kunt u zonder een tussenpoos van minimaal 6 maanden plus 1 dag weer een tijdelijk contract aanbieden. De zogenaamde ragetlieregel is in dit geval niet van toepassing. In de agrarische cao’s is opgenomen dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zorg er daarom voor dat u de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdig opzegt zodat u daarna de AOW-gerechtigde werknemer opnieuw tijdelijk in dienst kunt nemen.
  • Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dient u eerst afscheid te nemen van de AOW-gerechtigde werknemers.
  • De transitievergoeding is niet verplicht wanneer de arbeidsovereenkomst bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt.

Per 1 januari 2016

  • De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn wordt beperkt tot 1 maand in plaats van 3 maanden of 4 maanden.
  • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wordt teruggebracht naar 13 weken in plaats van 2 jaar. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte tot 6 weken wordt teruggebracht.
  • De re-integratieverplichtingen worden verkort tot 13 weken en u heeft minder re-integratieverplichtingen. U hoeft geen plan van aanpak op te stellen en u hoeft de AOW-er niet buiten uw bedrijf te re-integreren (2e spoor).
  • De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een AOW-gerechtigde werknemer wordt verlengd naar maximaal 6 contracten binnen een periode van maximaal 4 jaar. Het gaat hierbij om arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Let op: tot 1 januari 2016 geldt de huidige wettelijke ketenbepaling waarvoor geldt maximaal 3 contracten binnen een maximale periode van 2 jaar.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter