Verruiming mogelijkheden toepassen lage premie WW

Verruiming mogelijkheden toepassen lage premie WW
27 december 2017 Diana Eleveld

Met ingang van 1 januari 2018 mag u de lage WW-sectorpremie toepassen bij een jaarurenmodel indien u met uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft afgesproken. Daarmee worden de mogelijkheden voor het toepassen van de lage premie verruimd.

Sectorpremie
Eén van de premies die u als werkgever betaalt is de sectorpremie WW, waarmee de eerste zes maanden van de Werkloosheidswet worden bekostigd. Om duurzamere arbeidsrelaties te stimuleren zijn in het verleden de hoge en lage WW-premie voor onder meer de agrarische en groene sectoren geïntroduceerd.

Lage premie
Tot op heden was het mogelijk om het lage premiepercentage toe te passen onder de volgende voorwaarden:
1. U heeft met uw werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst afgesproken;
2. Voor tenminste een jaar of voor onbepaalde tijd;
3. Waarin u het aantal te werken arbeidsuren eenduidig heeft vastgelegd en sprake is van een stabiel arbeidspatroon;
4. De werknemer mag niet binnen een jaar na indiensttreding recht krijgen op een WW-uitkering omdat de dienstbetrekking bij u eindigt/geëindigd is.

Jaarurenmodel
Indien u op dit moment met uw werknemer een jaarurenmodel afspreekt, met perioden waarin niet wordt gewerkt , valt dit nog niet onder de bovenstaande voorwaarden. Vanaf 1 januari 2018 is dat wel zo, met dien verstande dat de loondoorbetaling wel gelijkmatig gespreid over het jaar plaatsvindt en dat het moet gaan om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In de huidige cao Glastuinbouw wordt veel gewerkt met het jaarurenmodel. In de regeling is voorzien bij cao. Werkgever en werknemer maken vervolgens samen de keuze voor het toepassen van het jaarurenmodel. Vanaf artikel 19 vindt u verschillende bepalingen over de regeling. De huidige cao Open Teelten biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een jaarurenmodel. Daarvoor moet de werkgever dat overeenkomen met zowel zijn medezeggenschapsorgaan als de individuele werknemer (artikel 14). In de huidige cao voor Productiegerichte Dierhouderij is het jaarurenmodel de standaardregeling op het gebied van arbeidstijden. U vindt de regeling in hoofdstuk 3 vanaf bladzijde 13 van de cao.

Jaarcontract met jaarurenmodel
Bij tijdelijke contracten met een jaarurenmodel mag de lage WW-premie nog niet worden toegepast. Vooralsnog profiteren alleen nog ondernemers met vast personeel met een jaarurennorm van de nieuwe regeling per 1 januari 2018 Daarom bekijkt LTO op dit moment of het ook mogelijk is om bij een jaarcontracten met jaarurennorm de lage WW-premie toe te passen. Daarvoor moet de minister goedkeuring geven. Houd onze nieuwsberichten in de gaten om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

0 Reacties

Laat een reactie achter