Verrekenen en inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering door agrarische werkgevers

Verrekenen en inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering door agrarische werkgevers
8 februari 2017 Yara Peters

Veel werkgevers verzorgen voor hun seizoenarbeiders de huisvesting en zorgverzekering. Hiermee kunnen uw werknemers zorgeloos in Nederland werken en verblijven. Zaken zijn in onze sector goed geregeld; in de cao Glastuinbouw en Open Teelten zijn afspraken gemaakt over de maximale vergoeding die werkgevers mogen verrekenen met het loon. Onder andere via LTO Arbeidskracht kunnen aantrekkelijke zorgverzekeringen voor scherpe premies afgesloten worden.

In 2017 mogen ondernemers de kosten voor zorgverzekering en huisvesting niet meer “zomaar” inhouden / verrekenen met het WML. Dat is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). In deze wet is bepaald dat werknemers altijd het wettelijk minimumloon (WML) moeten ontvangen en dus geen inhoudingen en verrekeningen mogen plaatsvinden met het wettelijk minimumloon loon (WML).

Mede door de lobby van LTO Nederland en de gelieerde vaktechnische organisaties (LTO Glaskracht Nederland, NFO, KAVB en Anthos) is er een uitzondering op het verbod op inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering gekomen. Door deze Algemene Maatregel van Bestuur is het per 1 januari 2017 wel mogelijk geworden om deze kosten onder voorwaarden in te houden op met het WML. Die voorwaarden zijn echter erg “stevig” en ook ingewikkeld.

In de genoemde AMvB wordt alleen gesproken over inhouden. Inhouden doet een werkgever voor iets wat hij elders inkoopt, bijvoorbeeld een zorgverzekering. Als een werkgever zelf huisvesting heeft en aanbiedt aan zijn werknemer en dat op het loon in wil houden, is dat formeel niet inhouden maar verrekenen. Inmiddels heeft LTO Nederland van SZW te horen gekregen dat tot nader order verrekenen en inhouden gelijk gesteld wordt. Hiermee is in genoemde AMvB dus ook ruimte gekomen om te verrekenen voor eigen huisvesting. In deze notitie gebruiken we zoveel mogelijk het woord “inhouden” voor zowel inhouden als verrekenen. Dit om verwarring zo veel mogelijk te voorkomen. Voor de volledigheid: Inhoudingen dienen gedaan te worden op het netto loon van de werknemer. Dat netto loon kan per werknemer verschillen bij een gelijk bruto loon.

Inhouden op het loon boven het Wettelijk minimumloon
Op het loon dat u boven het WML betaald mag u, uiteraard binnen de regels zoals die al langer gelden, inhouden op het loon van de werknemer. U moet dus de netto-equivalent van het WML aan de werknemer giraal betalen. Daar zijn sinds 1 januari 2017 geen nieuwe eisen aan toegevoegd. Vakantietoeslag en de bovenwettelijke vrije dagen worden volgens de wet niet tot het WML gerekend dus die kunt u “inzetten” om op in te houden.

Tot 1 juli 2017 mag u ook inhouden op de meeruren/overuren die de werknemer maakt boven de 38 uur per week. Vanaf 1 juli 2017 worden de touwtjes nóg strakker aangetrokken en moet u ook de meeruren/overuren tot het WML rekenen. De netto-equivalent van het WML van die uren moeten dan ook giraal uitbetaald worden en de inhoudingen op de meeruren/overuren mogen vanaf dan dus alleen nog maar binnen de regels van genoemde AMvB.  Deze regels worden verderop in dit artikel uitgelegd.

Volmacht en administratie
Om in te mogen houden dient u:

 • Een getekende volmacht te hebben waarin de werknemer u machtigt om betalingen in zijn naam te verrichten voor huisvesting en de zorgverzekering en genoemde bedragen in te houden op zijn loon. Dit moet een apart document zijn en mag dus niet opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw ontwikkelt op dit moment een voorbeeld volmacht in meerdere talen.
 • Afschriften van de getekende huurovereenkomst en afschriften van de zorgpolis en eventueel de polis van de herverzekering van het verplichte eigen risico in uw administratie op te nemen. Op verzoek van de Inspectie SZW dient u met deze afschriften aan te tonen dat de betaling is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten.
 • Inhoudingen te specificeren op de loonstrook.

Zorgverzekering
In de praktijk zal voor de zorgverzekering in 2017 voor de meeste werkgevers en werknemers niet veel veranderen, mits de premie van de zorgverzekering binnen het maximum van de vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering blijft (€ 103,42 per maand) en u voldoet aan de bovengenoemde administratieve vereisten. Voor meer informatie kunt u terecht bij LTO Arbeidskracht. Zij bieden deze verzekeringen ook aan.

Huisvesting
Inhouden voor huisvesting op het WML mag alleen nog maar als de huisvesting is gecertificeerd door een instelling die daartoe geaccrediteerd is of wordt. Die huisvesting dient te voldoen aan eisen die werkgevers en werknemers in de sector met elkaar hebben afgesproken. In de cao Glastuinbouw en Open Teelten staat dat de huisvesting moet voldoen aan wettelijke en gemeentelijke eisen. LTO oriënteert zich op dit moment op manieren waarmee u kunt aantonen dat u aan deze eis voldoet. Om voor agrarische werkgevers de kosten en administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken oriënteren wij ons onder andere op reeds bestaande geaccrediteerde agrarische keurmerken waarvan de sector veel gebruik maakt, zoals bijvoorbeeld Global GAP en MPS-GAP. We nemen in onze overwegingen ook certificering via de Stichting Normering Flexwonen (SNF) mee. Wij adviseren u op dit moment dan ook (nog) geen kosten te maken voor een specifieke certificering rond huisvesting. Wij plaatsen elke vrijdagmiddag een update van dit artikel op onze website.

Inhouden voor huisvesting zonder gecertificeerde huisvesting
Er zijn 2 praktische opties zonder dat u de huisvesting moet laten certificeren:

 • U factureert de werknemers en laat hen betalen voor huisvesting, bijvoorbeeld middels een eigen pinapparaat.
 • U verrekent de kosten van huisvesting met het loon boven het WML. Daarvoor zijn de volgende opties en voorwaarden op dit moment bij ons bekend.
  • Tot 1 juli 2017 kan de netto-equivalent van de beloning boven WML (38 uur) vrij ingezet worden om te verrekenen met huisvesting. Certificering van die huisvesting is dan niet nodig. Dat betekent dat het netto loon van de werknemer dat boven WML betaald wordt, de vakantietoeslag, de bovenwettelijke vakantiedagen en de overuren ingezet kunnen worden om in te houden. Indien een werknemer een redelijk aantal overuren maakt of als hij (ruim) boven het WML betaald wordt is er in de praktijk “ruimte” om legaal voor huisvesting in te houden, zolang de werknemer maar niet onder het uit te betalen WML op basis van 38 uur uitkomt.
  • Na 1 juli kan alleen het verschil tussen WML en verdiend loon, de vakantietoeslag en bovenwettelijke vakantiedagen nog ingezet worden om “vrij” te verrekenen. Meeruren/overuren kunnen dan niet meer ingezet worden.

Inhouden voor huisvesting met gecertificeerde huisvesting
Het is in de land- en tuinbouw nog niet mogelijk om in te houden op het WML door aan de certificerings- en accreditatie eisen te voldoen. Er zijn immers nog geen keurmerken die de eisen uit de agrarische cao’s bevatten. Op dit moment oriënteert LTO Nederland zich op de mogelijkheden. Daarbij wordt vooral gekeken naar bestaande keurmerken om de administratieve en financiële lasten voor werkgevers zo veel mogelijk te beperken. Op heel korte termijn komen wij hier via www.werkgeverslijn.nl op terug.

Ons praktische advies als u dit voorjaar en deze zomer piek- en seizoenarbeiders in gaat zetten

 • Oriënteer u vast op administratieve verplichtingen zoals bijvoorbeeld de volmacht.
 • Inhouden voor de zorgverzekering zal in de meeste gevallen op soortgelijke wijze kunnen als in vorige jaren.
 • Indien uw werknemers meer verdienen dan het WML (38 uur per week) en dit voldoende is om huisvestingskosten in te kunnen houden, door bijvoorbeeld overuren, heeft u tot 1 juli de mogelijkheid de kosten voor huisvesting zonder certificering in te houden. Voldoende betekent in dit kader dat de werknemer boven de WML grens blijft. Let op, u moet altijd de netto-equivalent van het WML aan de werknemer giraal uitbetalen. Na 1 juli 2017 vervalt de mogelijkheid daar meeruren voor in te zetten.
 • Factureren voor huisvesting en laten betalen (bijvoorbeeld per PIN) kan altijd, ook als u alleen WML 38 uur betaalt en ook na 1 juli 2017.
 • Wij adviseren u om de discussie en mogelijkheden voor certificering via uw organisatie en de werkgeversbijeenkomsten die in maart komen te blijven volgen. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Maak nu nog geen kosten voor certificering.

Dit artikel is met de meeste zorg samengesteld en is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Versie 8 februari 2017.

0 Reacties

Laat een reactie achter