Verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst

Verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst
2 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 8 februari 2017, 12:14

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum van de overeenkomst. Mocht u de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, houd dan goed de afgesproken einddatum in de gaten. Wanneer de medewerker na de afgesproken einddatum de werkzaamheden normaal voortzet, zonder dat hier duidelijke afspraken over gemaakt zijn, is er sprake van een stilzwijgende verlenging. De arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch met eenzelfde periode verlengd. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan maximaal twee maal verlengd worden voordat het overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Houd hierbij de volgende bepalingen in de gaten:

  1. Wanneer een werknemer tijdens de tweede of volgende arbeidsovereenkomst 3 jaar (36 maanden) in dienst is geweest, gaat de tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch over naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op, een onderbreking van zes maanden of korter telt mee bij de berekening van de maximale termijn van 36 maanden.
  2. Wanneer 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar direct of binnen 6 maanden opvolgen, is de 4e arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Er zijn uitzonderingen op deze regels mogelijk:

  1. Een 1e tijdelijke arbeidsovereenkomst die 36 maanden duurt mag eenmaal voor 3 maanden worden verlengd.
  2. Er kunnen andere afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer of in de cao. Wettelijk is bepaald dat zodra er tussen twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking zit van tenminste 6 maanden, de laatste arbeidsovereenkomst weer gezien wordt als de eerste. De voorgaande overeenkomsten en arbeidstijd worden dan niet meer meegeteld. In de cao’s Glastuinbouw en Open Teelten zijn uitzonderingen op de wettelijke ketenbepaling vastgelegd.

De Rijksoverheid geeft ook informatie over de ketenbepaling.

Aanzeggen
Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd, van 6 maanden of langer, dan bent u vanaf 1 januari 2015 verplicht deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk op de hoogte te stellen of het contract wel of niet wordt verlengd. Dit wordt aanzegplicht genoemd.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is bedoeld voor de ontslagen werknemer om in te zetten in zijn zoektocht naar nieuw werk. Mocht u uw tijdelijke werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest niet verlengen, dan krijgt u te maken met de transitievergoeding. Iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest heeft namelijk per 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als hij wordt ontslagen.

0 Reacties

Laat een reactie achter