Verbetering positie arbeidsmigranten begint met meer en goede huisvesting

Verbetering positie arbeidsmigranten begint met meer en goede huisvesting
6 juli 2020 Maartje Jager

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar hebben ook een kwetsbare positie die moet worden verbeterd. Essentieel daarvoor is dat er meer kwalitatief goede huisvesting gerealiseerd wordt op de kortst mogelijke termijn. Dat is een belangrijke kern van de kabinetsreactie op de aanbevelingen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten dat onlangs haar eerste aanbevelingen publiceerde. “LTO Nederland is content met deze stap van het kabinet naar meer regie en focus op bouw van huisvesting voor arbeidsmigranten,” zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland.

LTO Nederland roept al langere tijd dat de rijksoverheid met gemeenten, provincies en werkgevers, die arbeidsmigranten huisvesten, om de tafel moet om duidelijke afspraken met concrete doelstellingen te maken gebaseerd op eenduidig beleid. Veel agrarische werkgevers huisvesten arbeidsmigranten die bij hen werken. LTO Nederland vindt dat vanuit het principe van goed werkgeverschap, agrarische werkgevers een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor kwalitatief goede en gecertificeerde huisvesting. “Maar dan moet het werkgevers, veel meer dan nu, mogelijk worden gemaakt om huisvesting te bouwen,” aldus Van den Boomen. “Juist agrarische werkgevers die kwalitatief goede huisvesting op het eigen erf willen en kunnen realiseren zijn in onze ogen een belangrijke sleutel voor het oplossen van de huisvestingsbehoefte.”

Het kabinet geeft voorts aan dat arbeidsmigranten in hun woning beschermd moeten zijn tegen het gevaar van besmetting met het coronavirus. LTO Nederland vindt het belangrijk dat werkgevers de geldende RIVM-richtlijnen, zoals het zorgdragen voor extra hygiëne en afstand houden, naleven. LTO Nederland heeft in het protocol voor veilig werken, wonen en reizen in de land- en tuinbouw hiervoor duidelijke aanbevelingen opgenomen.

Arbeidsmigranten zijn voor de land- en tuinbouw een belangrijke groep werknemers. LTO Nederland vindt dat werkgevers van arbeidsmigranten een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor een veilige werk- en woonomgeving. Dat is onderdeel van goed werkgeverschap. Niet voor niets heeft LTO Nederland, samen met de vakbonden, het initiatief genomen voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF).

Op langere termijn is het nodig dat alle verantwoordelijke partijen samen aan de slag gaan om, ieder vanuit de eigen mogelijkheden de knelpunten rondom arbeidsmigranten aanpakken. “De huidige en toekomstige aanbevelingen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten voor de lange termijn moeten oplossingen geven voor de huidige problematiek, maar moeten wel proportioneel, praktisch én haalbaar zijn voor werkgevers,” besluit Van den Boomen.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter