Veelgestelde vragen

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

 • Wie hebben het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) opgezet en waarom?

  Laatste update: 25 januari 2021, 11:34

  Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ondersteunt LTO Nederland haar leden daarbij. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Ook kunnen ondernemers aan anderen (bijvoorbeeld de gemeente) laten zien dat hun huisvesting op orde is. Met het vrijwillige keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Kan het Agrarisch Keurmerk Flexwonen behaald worden door alle agrarische werkgevers?

  Laatste update: 25 januari 2021, 11:53

  De huisvestingsnorm maakt onderdeel uit van de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Werkgevers in deze sectoren kunnen zich dus aanmelden voor een audit. Momenteel is de norm niet opgenomen in de cao Productiegerichte Dierhouderij. Heeft er een audit plaatsgevonden en is de huisvesting akkoord bevonden dan is het zo dat de werkgever is gecertificeerd en niet de huisvesting. Dit is van belang om te weten in het geval huisvesting verhuurd wordt aan werknemers van een andere werkgever of een uitzendbureau. Meer informatie vindt u op de pagina van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

 • Kan ik de audit voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen combineren met mijn GLOBALG.A.P. en wat zijn de gevolgen voor het inhouden op het WML?

  Laatste update: 6 oktober 2020, 10:38

  Ja, het is mogelijk om deze audits te combineren. Dit levert u een voordeel op qua kosten en tijdsinvestering. Het is belangrijk dat u aan alle gestelde voorwaarden voldoet, die u kunt nalezen in ons stappenplan op www.werkgeverslijn.nl.flexwonen.

 • Is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd?

  Laatste update: 3 mei 2022, 13:43

  Ja, het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is geaccrediteerd. Het accreditatieproces van een keurmerk bestaat uit twee stappen:

  1. De Raad voor Accreditatie (RvA) stelt vast of het keurmerk goed in elkaar zit en of het schema onder accreditatie kan worden toegepast. In dat geval wordt het schema opgenomen op de BR010-lijst.
  2. De RvA stelt vast of de Certificerende Instellingen (CI’s) de audits goed uitvoeren.

  Beide stappen zijn succesvol doorlopen. Sinds januari 2020 heeft de RvA (Raad voor Accreditatie) accreditatie verleend voor het AKF-schema.

 • Moet ik aan alle eisen uit de norm voldoen?

  Ja, de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw bepalen dat u aan alle eisen moet voldoen. Echter, gedurende een ingroeiperiode gelden kunt u het certificaat behalen met ‘iets lagere’ eisen. Dat betekent dat uw certificering (nog) niet wordt afgewezen als u niet voldoet aan de controlepunten waarbij “aanbeveling” staat. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende tijd de punten waar nu nog aanbeveling staat een strengere waardering krijgen (major of minor). De verwachting is dat dit tijdens nieuwe cao-onderhandelingen aan de orde zal komen. De auditor licht één en ander tijdens de audit nader aan u toe.

 • Wat is een major en een minor?

  De eisen zijn voorzien van een kwalificatie (laatste kolom in de checklist). Een major is een eis waaraan u tijdens de audit volledig moet voldoen. U moet ook voldoen aan een norm die gekwalificeerd is met een minor, echter u heeft tot de volgende audit (1 jaar) de tijd om de minor op te lossen. Als bij de volgende periodieke audit de minor niet opgelost is, wordt dit normonderdeel automatisch een major.

 • Wat is een interne audit?

  Laatste update: 21 januari 2021, 16:59

  In de huisvestingsnorm staat dat er minimaal één keer per jaar door de werkgever een interne audit dient te worden uitgevoerd om de eisen van Agrarisch Keurmerk Flexwonen te toetsen. Indien dit niet voor de audit is gebeurd, mag de certificerende instelling de audit afbreken.  Hierbij is het belangrijk dat:

  1. De datum van de interne audit wordt vastgelegd;
  2. De bevindingen duidelijk in beeld worden gebracht;
  3. Er acties worden uitgezet om eventuele onvolkomenheden te herstellen.

  De werkgever dient ervoor te zorgen dat bovenstaande punten aantoonbaar worden vastgelegd.

 • Wat is het verschil tussen het certificatieschema en de huisvestingsnorm?

  In het certificatieschema staat hoe het keurmerk werkt, in de huisvestingsnorm staat aan welke eisen de werkgever en de huisvesting moeten voldoen.

 • Wat kost certificering?

  De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld of de audit gecombineerd kan worden met de GLOBAL GAP audit en of u meerdere huisvestingslocaties heeft en waar. De certificerende instelling maakt graag een offerte voor u dus neem gerust contact met ze op.

 • Wat als mijn audit plaatsvindt op het moment dat er geen werknemers zijn gehuisvest of de tijdelijke huisvesting nog niet op het bedrijf aanwezig is?

  Wanneer u de audit voor het keurmerk flexwonen combineert met uw jaarlijkse GLOBALG.A.P. audit, kan het voorkomen dat er op dat moment geen werknemers zijn gehuisvest. Of dat u tijdelijke huisvesting gebruikt  die tijdens de audit nog niet aanwezig is. De auditor dient zich een goed beeld van de huisvesting te kunnen vormen. De huisvesting dient dus beschikbaar en toegankelijk te zijn op het moment van de audit. Indien tijdens piektijden (extra) huisvesting wordt geplaatst en als deze tijdens de audit niet beschikbaar is, dient de extra huisvesting tijdens gebruik beoordeeld te worden middels een extra audit. Tijdens de eerste audit beoordeelt de auditor wat hij kan beoordelen, tijdens de extra (korte audit) wordt de extra bijgeplaatste huisvesting beoordeeld. Een aantal onderdelen uit de norm hoeven dan niet normaals gecontroleerd te worden.

 • Kan ik me ook laten certificeren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en wat is het verschil tussen beide keurmerken?

  Laatste update: 3 mei 2022, 13:38

  Ja, u kunt ook kiezen voor certificering op basis van de SNF-norm. Dit is vastgelegd in de cao Open Teelten en Glastuinbouw. Beide keurmerken zijn gebaseerd op de nationale intentieverklaring (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten uit 2012.

  Binnen SNF-norm is de zogenaamde ‘categorie overige huisvesting’ niet opgenomen. Deze categorie is belangrijk voor de agrarische sector, onder meer omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden – bijvoorbeeld tijdens de oogst – tussen 1 april en 1 november. Voor certificering van dit type huisvesting kunnen werkgevers dus niet bij SNF terecht. Binnen het agrarisch keurmerk flexwonen is de kwaliteit van deze kortdurende huisvesting wel geborgd. Ook seizoenarbeiders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en het onderhoud van hun huisvesting.

  Benieuwd naar de verschillen en overeenkomsten tussen AKF en SNF? Lees het artikel van Expertisecentrum Flexwonen.

Cafetariaregeling

 • Wat is de collectieve cafetariaregeling?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:41

  De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit.

   

 • Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:45

  Bij de toepassing van de cafetariaregeling mag je onder voorwaarden een bepaald deel van het brutoloon netto uitbetalen. Dat is niet alleen gunstig voor de werknemer (hij ontvangt meer nettoloon) maar ook voor jou als werkgever. Over het gedeelte dat netto uitbetaald wordt hoef je namelijk geen werkgeverslasten te betalen.

 • Hoe regel ik het?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:44

  Je komt met jouw internationale werknemer een arbeidsovereenkomst overeen. In deze arbeidsovereenkomst zijn de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de cafetariaregeling opgenomen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft hiervoor een addendum ontwikkeld die je hiervoor kunt gebruiken. Deze voorbeelden kun je hier downloaden. De voorbeelden zijn beschikbaar in het Bulgaars, Engels, Pools en Roemeens.

 • Welk loon mag uitgeruild worden?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:47

  Het ruilen van loon is alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon, zoals opgenomen artikel 8 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Deze wet geldt met ingang van 1 januari 2018 zowel voor de uren van de normale arbeidsduur als voor de overuren. Toeslagen op het hiervoor genoemde loon (zoals een toeslag, bonus of vakantiebijslag) kunnen in de ruil betrokken worden.

 • Welke kosten mogen uitgeruild worden?

  Laatste update: 14 februari 2023, 11:27

  1) Extra kosten voor huisvesting: dit zijn de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten. Let hierbij op de specifieke afspraken die in de voor jouw bedrijf van toepassing zijnde cao zijn vastgelegd.
  2) Extra kosten voor reizen tussen land van herkomst en Nederland: deze kosten mogen uitgeruild worden a € 0,21 per kilometer indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden kun je vinden in de brochure.
  3) Extra kosten voor levensonderhoud: dit is vastgesteld bedrag per week per land. Deze bedragen worden geïndexeerd per 1 januari 2023 en vind je hier. Momenteel wordt er gewerkt aan een geactualiseerde versie van de brochure waar de nieuwe bedragen in worden opgenomen.

 • Mag ik de regeling jaarrond toepassen?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:49

  Nee, dat mag niet. De regeling geldt voor seizoenarbeiders en daarom heeft de Belastingdienst de regeling gemaximeerd op 9 maanden per jaar. Wel mag je de regeling meerdere keren per jaar toepassen als de werknemer bijvoorbeeld voor twee perioden per jaar seizoenwerk komt uitvoeren (bijvoorbeeld de snoei en de fruitoogst). Je kunt de regeling dan twee keer toepassen.

 • Mag ik de cafetariaregeling toepassen bij tijdelijke contracten langer dan 9 maanden?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:42

  Dit valt niet onder de collectieve afspraak tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. Het advies is om in dergelijke gevallen vooraf een individuele regeling te treffen met uw lokale inspecteur van de Belastingdienst.

 • Mag de vakantiebijslag over alle gewerkte uren uitgeruild worden?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:50

  Ja, over alle gewerkte uren mag de waarde van de vakantiebijslag uitgeruild worden. Dit geldt dus niet alleen over de overuren.  In de cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij bedraagt het percentage vakantiebijslag 8,25%. In de cao Glastuinbouw is dit 8,33%.

 • Kunnen uitzendbureaus of payrollbedrijven gebruik maken van deze regeling?

  Laatste update: 15 december 2021, 09:44

  Nee, dat kan niet. Alleen werknemers die zelf in dienst zijn bij een agrarische werkgever die lid is van één van de genoemde organisaties vallen onder deze collectieve cafetariaregeling.

Loonheffingskorting

 • Wanneer je ingeschreven staat in de BRP, mag je dan de tabel voor ‘inwoner van Nederland’ toepassen?

  Laatste update: 25 januari 2022, 11:25

  De werkgever moet vaststellen of een buitenlandse werknemer inwoner is van Nederland of niet. Het handboek loonheffingen geeft verschillende criteria waaraan de werkgever dit kan toetsen. Inschrijving in het BRP is één van deze criteria. Maar er zijn meerdere criteria, zoals de intentie om in Nederland te vestigen en in welk land het economische en sociale leven zich afspeelt. Dus sec inschrijving in de BRP is niet voldoende grond om de tabel voor inwoners van Nederland te mogen toepassen.

 • Wanneer de loonbelastingtabel voor inwoners van Nederland wordt toegepast mag je dan de cafetariaregeling nog toepassen?

  Nee, voor een inwoner van Nederland kan de cafetariaregeling niet worden toegepast.

 • Hoe kan een arbeidsmigrant toch het belastingdeel van de heffingskortingen krijgen?

  Een arbeidsmigrant heeft recht op het belastingdeel van de heffingskorting als hij inwoner van Nederland is. Dit betekent dat hij meer dan 90% van zijn inkomen in Nederland heeft verdiend en aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan of gaat doen. Deze arbeidsmigrant kan via een (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting verzoeken om uitbetaling van het belastingdeel van de heffingskorting.

 • Moet ik het thuisadres van een arbeidsmigrant bewaren in mijn loonadministratie?

  Laatste update: 8 augustus 2019, 10:04

  Ja, het is per 1 januari 2019 verplicht om het thuisadres van arbeidsmigranten in de loonadministratie op te nemen. Is dit adres niet bekend? Of is het adres niet in de loonadministratie opgenomen, maar alleen het tijdelijke Nederlandse? Dan moet voor deze werknemers het anoniementarief wordt toegepast. Het anoniementarief betekent dat u 52% loonbelasting / premie volksverzekeringen inhoudt. Als u de (juiste) gegevens voor de loonheffingen later wél krijgt, mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet meer corrigeren. U mag het anoniementarief alleen corrigeren als u het door een fout in de administratie ten onrechte hebt toegepast. Zorg er dus voor dat u de juiste gegevens in uw loonadministratie bewaard, en vraag uw buitenlandse werknemer om zijn thuisadres door te geven als hij bij u in dienst treedt.

Oekraine

 • Mogen Oekraïners in Nederland werken en zo ja onder welke voorwaarden?

  Laatste update: 8 november 2022, 14:54

  Oekraïense vluchtelingen mogen in Nederland werken en verblijven als zij in het bezit zijn van een bewijs van verblijf. Ook geldt een meldplicht voor de werkgever.

 • Hoe werkt de meldplicht?

  Op deze website dien je als werkgever een melding te doen. Ten minste twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden moet bij het UWV het volgende worden gemeld:

  • Gegevens van de werkgever: bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode en vestigingsplaats, KvK-nummer en sector;
  • De identiteitsgegevens van de vreemdeling: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, documentnummer van het reisdocument en v-nummer (vreemdelingennummer van de IND);
  • Gegevens over de werkzaamheden: begin- en einddatum van het dienstverband, functie, omschrijving en plaats van de werkzaamheden, arbeidsduur, voor zover van toepassing de toepasselijke cao, het loon en voor zover daarin wordt voorzien door de werkgever, gegevens over de huisvesting.
 • Wat als de werkgever geen melding bij het UWV doet?

  Laatste update: 25 juli 2022, 16:03

  Het niet naleven van deze verplichting is een overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen en kan resulteren in een boete van € 1.500,-.

 • Hoe krijgen Oekraïners de beschikking over een BSN?

  Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij worden automatisch ingeschreven in de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) en zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen daarmee ook een Burgerservicenummer (BSN). Dit gaat dus buiten de reguliere route van de RNI-loketten om.  Zonder een BSN kan een Oekraïner in Nederland niet werken voor een Nederlandse werkgever. Daarnaast kan de Oekraïner met een BSN een bankrekening openen in Nederland.

 • Moet een Oekraïense vluchteling die gaat werken een zorgverzekering afsluiten?

  Laatste update: 25 juli 2022, 16:08

  Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten heeft de Rijksoverheid besloten om de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking te laten treden. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Dit houdt in dat Oekraïners vanaf 1 augustus 2022 geen Nederlandse zorgverzekering meer hoeven af te sluiten, ook niet als ze in Nederland werken. Lees verder… 

 • Kunnen Oekraïners een Nederlands bankrekeningnummer krijgen of is een Oekraïense rekening met IBAN nummer ook goed?

  Laatste update: 25 juli 2022, 16:21

  Overboekingen van en naar het buitenland zijn mogelijk. Maar met een Oekraïense betaalkaart is het niet altijd mogelijk in Nederland te betalen of geld op te nemen. Bovendien brengt dit vaak extra kosten met zich mee. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken en andere betaaldienstverleners een betaalrekening openen. Bij de betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app te betalen en bankieren. Voor het openen van een bankrekeningnummer is een erkend identiteitsbewijs nodig. Heeft de vluchteling deze niet? Ook dan is het mogelijk een bankrekeningnummer te openen. Lees verder…

 • Is de Nederlandse wet- en regelgeving (belastingen, cao etc.) van toepassing?

  Uiteraard, er zijn geen specifieke uitzonderingen of extra bepalingen van kracht. Het is belangrijk, net als voor alle andere werknemers, dat Oekraïners op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving en de arbeidsvoorwaarden uit de cao’s worden beloond, en dat zij onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken.

 • Wat betekent het ontvangen van salaris bij een werkgever voor het leefgeld dat mogelijk verstrekt gaat worden?

  Laatste update: 5 april 2022, 13:58

  Bij inkomsten uit arbeid stopt het leefgeld.

 • Mag ik kosten in rekening brengen voor de huisvesting die ik aan mijn Oekraïense werknemer aanbied?

  Laatste update: 5 april 2022, 14:02

  Dit mag wanneer er aan de voorwaarden van de Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet Minimumloon wordt voldaan, net zoals bij andere werknemers. De huisvesting moet dan o.a. gecertificeerd zijn door het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) of Stichting Normering Flexwonen (SNF). Voorwaarde is hierbij dat de Oekraïense werknemer via een schriftelijke volmacht toestemming geeft aan de werkgever voor de inhouding voor huisvesting op het WML. Bij deze schriftelijke volmacht moet een afschrift van de huurovereenkomst en van de bescheiden waaruit blijkt dat de woning is gecertificeerd worden overlegd. Wordt voldaan aan deze voorwaarden dan mag maximaal 20% van het WML worden ingehouden voor de huisvesting (conform de cao Open Teelten en cao Glastuinbouw).

 • Kan ik de Oekraïense werknemer een voorschot geven en dit later met zijn salaris verrekenen?

  Laatste update: 5 april 2022, 13:59

  Er mogen voorschotten op het loon worden gegeven die later worden ingehouden. Wel moet per saldo van het voorschot en de slotbetaling minimaal het netto equivalent  van het WML giraal worden betaald. Ook moeten werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen dat er sprake is van een voorschot op het loon.

 • Kan ik als werkgever werktijdverkorting aanvragen door de Oekraïne oorlog?

  Laatste update: 29 april 2022, 16:06

  Werkgevers die geraakt worden door de oorlog in de Oekraïne kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen voor hun werknemers een ontheffing van het verbod op werktijdverkorting krijgen. Aanvragen van bedrijven die te maken hebben met de volgende omstandigheden worden niet gehonoreerd:

  • Werkvermindering als gevolg van Nederlandse of Europese sancties tegen Rusland.
  • Werkvermindering als gevolg van prijsverhogingen die (mede) het gevolg zijn van de Oekraïne-oorlog.
  • Werkvermindering als gevolg van het wegvallen van één leverancier of afnemer in de Oekraïne, tenzij hiermee reeds in de bedrijfsvoering rekening is gehouden en aangetoond kan worden dat in deze specifieke situatie geen alternatief mogelijk was (en is).

  Andere relevante voorwaarden zijn hier te vinden (website Rijksoverheid).

  In sommige gevallen is het ook mogelijk gebruik te maken van collegiale in- en uitleen van personeel. Kijk hier voor meer informatie.

PAWW

 • Kan ik telefonisch contact opnemen met de Stichting PAWW?

  Laatste update: 23 november 2022, 15:05

  Heb je vragen naar aanleiding van brieven of nota’s van de Stichting PAWW? Dan kun je schriftelijk contact opnemen via  https://werkgever.spaww.nl/contact/. Wil je een medewerker van de uitvoeringsorganisatie van SPAWW spreken? Bel dan rechtstreeks met T 088 – 230 2331.

  Let op! De Stichting PAWW is niet bereikbaar via het telefoonnummer van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

 • Wat is de ingangsdatum van de PAWW?

  Laatste update: 23 november 2022, 15:08

  Per 1 oktober 2022 is de PAWW regeling voor vijf jaar verlengd. Inmiddels is de bijbehorende cao (PAWW Agrarisch, Groen en Visserij)  algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Ben ik verplicht deel te nemen aan de PAWW?

  Laatste update: 23 november 2022, 15:12

  Alle werkgevers en werknemers in de sectoren glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij zijn verplicht zich aan te melden en premie af te dragen.

  De agrarische sectoren die niet onder een actuele cao vallen (bijvoorbeeld paddenstoelen, geitenhouderij, schapenhouderij enz.) vallen niet onder verzamelcao en zijn dus niet aangesloten bij de stichting PAWW.

 • Wat gebeurt er als ik me niet registreer?

  Laatste update: 23 november 2022, 15:18

  Je krijgt dan bericht vanuit de Stichting PAWW met het verzoek om je alsnog aan te melden. Er kunnen premies met terugwerkende kracht worden geïnd.

 • Moeten jeugdige werknemers, oproepkrachten, AOW-gerechtigden, piekarbeiders, seizoenarbeiders en uitzendkrachten ook premie afdragen?

  Laatste update: 7 maart 2019, 09:21

  Voor jeugdige werknemers, oproepkrachten en seizoenarbeiders geldt dat er PAWW-premie moet worden ingehouden en afgedragen. Voor piekarbeiders geldt wel een vrijstelling, net als voor de Colland-premies. Ook voor AOW-gerechtigde werknemers hoeft geen PAWW premie te worden ingehouden. De PAWW-premie valt niet onder de inlenersbeloning, dus het uitzendbureau hoeft deze niet in te houden op het loon van de uitzendkrachten.

 • Is het mogelijk om de premie per kwartaal aan de Stichting PAWW af te dragen?

  Laatste update: 24 november 2022, 14:00

  Ja dat is mogelijk. De kwartaalaangifte is mogelijk voor werkgevers die 25 of minder werknemers in dienst hebben. Als peildatum wordt 1 januari gehanteerd. Bij de eerste aanmelding van jouw bedrijf kun je aangeven of dit voor jouw organisatie van toepassing is.

 • Mag de premie wel worden ingehouden op het wettelijk minimumloon in het kader van de WAS?

  Ja, dit is toegestaan. De PAWW-premie valt namelijk onder een wettelijke uitzondering. De premie wordt van het brutoloon van de werknemer ingehouden.

Pensioen

 • Waar kan ik terecht met vragen over de pensioenregeling of over het fonds?

  Laatste update: 28 januari 2022, 09:51

  De Werkgeversdesk van BPL Pensioen beantwoordt uw vragen graag. Maar soms kan het ook fijn zijn om onderwerpen te bespreken in een persoonlijk gesprek. Bijvoorbeeld over afsplitsen of fuseren van bedrijfsonderdelen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een van de pensioenconsulenten van BPL Pensioen.

 • Ik krijg een nieuwe werknemer in dienst. Wat moet/kan ik hem vertellen over de pensioenregeling.

  Laatste update: 27 januari 2022, 13:21

  Werknemers van 21 jaar of ouder bouwen pensioen op. In het arbeidsvoorwaardegesprek kunt u natuurlijk al iets vertellen over de pensioenregeling. Hiervoor heeft BPL Pensioen een handige checklist, deze vindt u op hier. Na aanmelding bij BPL Pensioen ontvangt uw nieuwe werknemer een brief met informatie over de pensioenregeling. Uw werknemer kan zijn of haar persoonlijke pensioeninformatie inzien op de website van BPL Pensioen.

 • Er verandert iets in de situatie van mijn werknemer. Moet ik actie ondernemen?

  Er zijn vier veranderingen waarbij u als werkgever actie moet ondernemen:

  • een nieuwe werknemer in dienst: u meldt uw nieuwe werknemer aan, u levert zijn of haar loongegevens aan en u informeert uw werknemer dat hij of zij binnenkort post krijgt van BPL Pensioen.
  • uw werknemer gaat (bijna) met pensioen: bespreek de wensen en mogelijkheden voor uw werknemer. Zo kan het zijn dat hij eerder of gedeeltelijk met pensioen wil gaan.
  • uw werknemer gaat minder/meer werken: de premie die u betaalt verandert hierdoor. Wijs uw werknemer er ook op dat als hij of zij minder gaat werken er ook minder pensioen opgebouwd wordt.
  • uw werknemer wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Uw werknemer krijgt dat mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw.

  Wat dit betekent en meer informatie over wat u moet doen, leest u op bplpensioen.nl/wat-te-doen-bij

 • Mijn bedrijf valt niet (meer) onder de CAO. Kan ik bij BPL Pensioen aangesloten worden/blijven?

  De pensioenregeling van BPL Pensioen vormt voor uw werknemers een zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer informatie over kiezen voor de pensioenregeling van BPL Pensioen leest u in de brochure. Of neem vrijblijvend contact op met de pensioenconsulent in uw regio. Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

 • De pensioenrichtleeftijd wordt steeds hoger. Het werk in ons bedrijf is lichamelijk zwaar, wat zijn de mogelijkheden?

  De pensioenrichtleeftijd bij BPL Pensioen is volgend jaar waarschijnlijk 68 jaar. Dat betekent niet dat uw werknemer door moet werken tot zijn of haar 68ste. Uw werknemer kan met pensioen vanaf zijn 60ste. Ook kan hij ervoor kiezen gedeeltelijk vanaf zijn 60ste met pensioen te gaan en daarnaast voor een aantal uur nog te blijven werken. In Pensioen 1-2-3 staan de keuzes die uw werknemer kan maken.

Regeling piekarbeid

 • Wat is de regeling piekarbeid?

  Laatste update: 27 maart 2019, 11:47

  In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij BPL. Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast. Het voordeel van deze regeling is dat er geen premie hoeft te worden afgedragen voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt). De regeling kan worden toegepast in de sector Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor piekarbeiders?

  Laatste update: 27 maart 2019, 11:53

  In zowel de cao Open Teelten als de cao Glastuinbouw is opgenomen dat piekarbeiders mogen worden beloond tegen het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon. Daarnaast mogen de vakantierechten (vakantiegeld en vakantiedagen) worden afgekocht met een toeslag van 20% over het geldende loon  en ontvangen piekarbeiders een compensatie van 0,7% van het geldende loon (d.w.z. over alle gewerkte uren). Voor piekarbeiders in de cao Open Teelten gelden verder nog de afspraken conform artikel 11 ‘regeling voor de seizoenarbeider’.

 • Klopt het dat de piekarbeider een compensatie ontvangt voor niet opgebouwde pensioenrechten?

  Laatste update: 27 maart 2019, 12:08

  Ja, de piekarbeider ontvangt (ongeacht zijn leeftijd) een compensatie van 0,7% voor het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Dit betekent dat dit ook van toepassing is voor jongeren onder de 21 jaar, maar ook voor AOW-gerechtigde werknemers. De compensatie moet worden berekend over het geldende loon (exclusief de 20% vakantierechten). BPL controleert door middel van jaarlijkse controles of de compensatie van 0,7% daadwerkelijk is gegeven. Indien hier niet aan is voldaan is er geen sprake van piekarbeid en moet met terugwerkende kracht premies worden afgedragen aan BPL en aan Colland arbeidsmarkt.

 • Hoe werkt het aan- en afmelden van een piekarbeider?

  Laatste update: 27 maart 2019, 13:04

  U bent verplicht om een piekarbeider binnen vijf werkdagen aan te melden in het werkgeversportaal van BPL. Hiervoor is een burgerservicenummer (BSN) noodzakelijk. Zonder BSN kunt u een piekarbeider niet aanmelden. Indien u de piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen.

  Bij de aanmelding vult u tevens een einddatum van het dienstverband in. Daardoor hoeft er geen afmelding plaats te vinden. Het is mogelijk deze datum later aan te passen, middels een handmatige actie in het werkgeversportaal. Dit kan via het tabblad werknemers. U selecteert de desbetreffende piekarbeider en vult bij ‘individuele wijzigingen werknemer’ de aangepaste uitdienstdatum in. Let op: na het opslaan van de mutatie moet u deze nog wel verzenden via het tabblad onafgeronde mutaties.

  Het is ook mogelijk piekarbeiders voor de start van het dienstverband aan te melden indien u werkt met ‘bulk-bestanden’ (MDV / PLO / MDVPLO bestanden). Bij de start van het dienstverband kunt u deze uploaden. Dat geldt dus alleen voor het aanmelden van een grote groep piekarbeiders in één keer. Dergelijke bestanden kunnen worden gegenereerd door salarissoftware, daarom is het dus van afhankelijk of u (of uw salarisadministratiekantoor) of u op deze wijze kunt werken. Individuele aanmelding van piekarbeiders is alleen mogelijk vanaf de startdatum van het dienstverband.

 • Mag een werknemer meerdere malen per jaar als piekarbeider aan de slag?

  Laatste update: 27 maart 2019, 12:16

  Nee, een werknemer mag maar één keer per kalenderjaar onder de regeling piekarbeid vallen. Het is voor een werknemer ook niet toegestaan om bij verschillende werkgevers meerdere malen per jaar als piekarbeider te werken. Als een werknemer eerder in het kalenderjaar als piekarbeider heeft gewerkt bij u of bij een andere werkgever, dan is er sprake van een regulier dienstverband. Om te bepalen in welk jaar een piekarbeid-dienstverband valt wordt gekeken naar de ingang van het dienstverband. Een piekarbeid-dienstverband mag dus eenmaal per kalenderjaar starten.

 • Hoe weet ik of mijn piekarbeider niet eerder in het jaar bij een andere werkgever als piekarbeider heeft gewerkt?

  Laatste update: 27 maart 2019, 12:16

  Als u een piekarbeider aanmeldt bij BPL die al eerder in het jaar als piekarbeider heeft gewerkt, ontvangt u een foutmelding. U kunt de werknemer dan niet verder als piekarbeider aanmelden, maar zult de aanmelding moeten annuleren of de werknemer als reguliere werknemer aan moeten melden. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het dienstverband te controleren of een werknemer al eerder als piekarbeider heeft gewerkt. Dit zult u moeten navragen bij de werknemer zelf.

 • Kan ik mijn piekarbeider na afloop een regulier dienstverband aanbieden?

  Laatste update: 27 maart 2019, 14:12

  Ja, dit is mogelijk maar let wel op! Wanneer er een periode van 31 dagen of langer tussen beide dienstverbanden zit, dan blijft het eerste dienstverband gelden als piekarbeid dienstverband. Wanneer het reguliere dienstverband direct aansluit op het piekarbeid dienstverband, is er met terugwerkende kracht geen sprake meer van piekarbeid. De vrijstelling voor de sectorfondsen komt dan te vervallen en de premies dienen met terugwerkende kracht te worden betaald.

 • Mag ik een piekarbeider in dienst nemen die eerder met een regulier dienstverband bij mij werkzaam is geweest?

  Laatste update: 27 maart 2019, 13:09

  Als er een periode van korter dan zes maanden tussen beide dienstverbanden zit dan is dat niet toegestaan. Indien u de werknemer dan alsnog in dienst neemt is er sprake van een regulier dienstverband en gelden er geen vrijstellingen voor de sectorfondsen.

 • Mijn piekarbeider heeft geen BSN waardoor aanmelden binnen 5 werkdagen niet lukt. Wat nu?

  Laatste update: 27 maart 2019, 14:17

  Indien er een wachttijd is in uw regio voor het aanvragen van een BSN dan adviseren wij het volgende:

  1)    Benader een ander kantoor of u daar sneller terecht kunt;
  2)    Vraag het RNI-kantoor om een schriftelijke (e-mail) bevestiging van de afspraak;
  3)    Indien het niet lukt om binnen een periode van 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden een BSN-nummer te krijgen, dan meldt u dit met een schriftelijke bevestiging van de afspraak van het RNI-kantoor bij de Werkgeversdesk van BPL.
  4)    Informeer ook de Werkgeverslijn (info@werkgeverslijn.nl) over eventuele wachttijden en bij welk kantoor.

 • Mag de regeling piekarbeid worden toegepast als de cao Open Teelten of Glastuinbouw is verlopen?

  Laatste update: 27 maart 2019, 14:18

  Ja, sociale partners hebben afgesproken dat piekarbeid ook na het verlopen van de cao mag worden toegepast.

Risico inventarisatie & evaluatie

 • Kan ik een boete krijgen als ik geen RIE heb?

  Als u geen geldige RIE heeft en een inspecteur vraagt ernaar tijdens een controle, dan kunt u direct een boete krijgen. Dit geldt ook als de RIE niet actueel meer is. De boete kan oplopen tot € 4.500,- voor bedrijven met meer dan 500 werknemers in dienst. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers is dit bedrag € 750,-. Wanneer alleen het plan van aanpak ontbreekt, kan de boete  oplopen tot € 3.000,-.

 • Klopt het dat ik mijn RIE moet aanpassen vanwege corona?

  Ja, de RIE wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht. Stigas is hiervoor op dit moment een aanvulling op de sectorale RIE’s aan het maken. Lees verder… 

 • Zijn er kosten verbonden aan het opstellen van een RIE?

  In een aantal gevallen zijn er kosten aan verbonden aan het laten maken van een RIE. Allereerst is dit afhankelijk van de partij die u kiest voor bijvoorbeeld het laten toetsen. Maar ook van het aantal werknemers op uw bedrijf en of uw sector een erkende RIE heeft.

  Werkgeversorganisaties in de agrarische sector hebben in het verleden Stigas opgericht om u als werkgever op het gebied van veilig en gezond werken te laten ondersteunen bij uw wettelijke verplichtingen. Met de premie die u aan Colland afdraagt, worden de activiteiten van Stigas gefinancierd, dan wel tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden. Stigas heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de agrarische sector en weten als geen ander wat er speelt op een agrarisch bedrijf.

  Hierdoor is de RIE van Stigas veel goedkoper dan bij een andere leverancier.

  • Bent u bij Colland aangesloten of heeft u een preventiecontract met Stigas en vult u de RIE helemaal zelf in? Dan is deze gratis.
  • Kiest u voor begeleiding, dan zit hier ook de wettelijk verplichte toetsing bij inbegrepen. Bent u ook aangesloten bij Colland? Dan betaalt u een sterk gereduceerd tarief.
  • Heeft u een gezinsbedrijf en heeft u een uitgebreid pakket? Dan is de RIE met bedrijfsbezoek gratis.
  • Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om de RIE te laten toetsen. Stigas neemt deze toetsing gelijk mee in een bedrijfsbezoek.
  • Momenteel zijn de RIE’s nog niet voor alle sectoren erkend. Nog niet erkende RIE’s moeten altijd worden getoetst.

  Kijk voor meer informatie over tarieven op de site van Stigas. Kiest u liever voor een andere partij? Informeer dan daar naar de kosten.

 • Hoe werkt de RIE van Stigas?

  Om gebruik te kunnen maken van de digitale RIE van Stigas heeft u inloggegevens van Stigas nodig. Wanneer u bent aangesloten bij Colland is dit gratis. Door middel van dit artikel kunt u zien hoe de RIE van Stigas eruit ziet.

 • Waarom zou ik kiezen voor de RIE van Stigas?

  Al meer dan 7500 agrarische bedrijven hebben gebruik gemaakt van de RIE van Stigas. Deze is gemakkelijk te gebruiken en je bepaalt zelf wanneer je eraan werkt. Dankzij de collectieve regeling kunt u gebruik maken van de diensten van Stigas helemaal gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief. De adviseurs van Stigas zijn aangesloten bij de agrarische sector en kennen de ins- en outs van de sector. Lees hier de ervaringen van Monique Alsemgeest, office manager van tomatenkwekerij Jami, die ook gebruik heeft gemaakt van de RIE van Stigas.

 • Is er voor mijn sector een erkende RIE?

  Een overzicht van erkende branche RIE’s in de agrarische sector vindt u hier.

 • Ben ik verplicht om een RIE te hebben?

  Laatste update: 11 juni 2020, 15:23

  Waarschijnlijk wel! De verplichting tot het opstellen van een RIE geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RIE is een werkgever ook verplicht een bijbehorend plan van aanpak op te stellen. Bij de digitale RIE van Stigas is het plan van aanpak een vast onderdeel van de RIE. Hele kleine bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen ook gebruik maken van een zogenaamde checklist gezondheidsrisico’s.

  Let op! Niet alleen eigen personeel telt mee. Denk ook aan uitzendkrachten, payrollkrachten, stagiaires, bezoekers en andere erfbetreders. Lees hier meer over uitzonderingssituaties.

 • Wanneer moet ik de RIE laten toetsen door een externe deskundige?

  Laatste update: 11 juni 2020, 15:31

  De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RIE door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

  Er zijn twee uitzonderingssituaties:

  1. Allereerst hoeven organisaties met maximaal 40 uur aan arbeid per week geen toetsing van de RIE te doen.
  2. Daarnaast hoeven ook bedrijven met minder dan 26 medewerkers die gebruikmaken van een door het Steunpunt RIE erkende branche RIE geen toetsing uit te voeren.

  De adviseurs van Stigas kunnen uw RIE toesten en voorzien u graag van deskundig advies. Bent u aangesloten bij Colland dan geldt er een sterk gereduceerd tarief. Ook als u 25 of minder medewerkers heeft kan het zinvol zijn om een adviseur in te schakelen. Samen ziet u meer dan alleen en zo wordt bedrijfsblindheid voorkomen.

 • Wanneer moet ik de RIE actualiseren?

  Laatste update: 11 juni 2020, 15:57

  De wet schrijft niet voor hoe oud een RIE mag zijn. In de wet staat dat een bedrijf een actuele RIE moet hebben. Bij wijzigingen, zoals een verbouwing, nieuwbouw of nieuwe machines moet je de RIE bijwerken. Je bepaalt dus zelf of je RIE nog actueel is. Als je RIE niet actueel is kun je een boete van de Inspectie SZW krijgen. Vuistregel is dat een RIE minstens eenmaal per 4 jaar geactualiseerd wordt. Soms geldt zelfs eenmaal per 3 jaar. Bijvoorbeeld voor zorgboerderijen en VCA-gecertificeerde bedrijven.

Seniorenregeling

 • Welke werknemers kunnen deelnemen aan de seniorenregeling?

  Laatste update: 27 september 2022, 11:52

  • Glastuinbouw: werknemers van 62 jaar en ouder.
  • Open Teelten: werknemers van 60 jaar en ouder.
  • Productiegerichte Dierhouderij: werknemers van 62 jaar en ouder.

  Voor alle sectoren geldt dat de werknemer in de afgelopen vijf jaren minstens 26 weken per jaar in de sector werkzaam moet zijn geweest (bij één of meerdere bedrijven). De perioden waarover de werkgever het loon heeft doorbetaald tijdens ziekte wordt meegerekend.

  In de sector Open Teelten kan een werknemer maximaal 5 jaar deelnemen. Voor de sectoren Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt dat werknemer tot de AOW-gerechtigde leeftijd mogen deelnemen.

 • Wat is de hoogte van de vergoeding die ik als werkgever ontvang van Colland?

  Laatste update: 27 september 2022, 11:55

  De bedragen van 2022 zijn:

  • Glastuinbouw: van januari t/m juni € 108,71 en voor juli t/m december €110,13 per gedeclareerde seniorendag;
  • Open Teelten: € 87,- per gedeclareerde seniorendag;
  • Dierhouderij: € 81,03 per gedeclareerde seniorendag.

  De genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Voor iedere werknemer geldt hetzelfde vaste bedrag, ongeacht de werkelijke kosten. De verstrekking vindt tweemaal per jaar achteraf plaats en wordt automatisch verstrekt via CAS na controle door de fondsadministratie.

 • Hoe kan ik mijn werknemer aanmelden voor de seniorenregeling?

  Laatste update: 27 september 2022, 11:58

  Je kunt de werknemer tot drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum digitaal aanmelden via het Colland Administratie Systeem (CAS). Bij de aanmelding moet worden aangeleverd een door de werkgever en werknemer ondertekende nieuwe arbeidsovereenkomst, of een aanvulling op de oude arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt wat de arbeidstijd was voordat de werknemer gebruik maakt van de regeling en wat de nieuwe arbeidstijd wordt. Wanneer de aanmelding onvolledig is ontvangt de werkgever binnen twee weken bericht van Colland om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen. Uiterlijk tien werkdagen (bij Glastuinbouw twee weken) nadat de volledige aanmelding is ontvangen, ontvangt de werkgever een besluit over deelname aan de regeling. De werknemer neemt deel aan de seniorenregeling wanneer de aanvraag is goedgekeurd.

 • Hoeveel pensioen bouwt een deelnemer op?

  Laatste update: 27 september 2022, 11:58

  De werknemer werkt 80% maar blijft 90% van zijn bruto jaarsalaris ontvangen. Over deze 90% bouwt de werknemer pensioen op. Indien de werknemer graag wil weten wat deelname betekent voor zijn pensioen, dan kan hij dit zelf opvragen via deelnemer@bplpensioen.nl of door te bellen naar 050-5223000 (BPL werknemersdesk). In verband met privacy worden deze gegevens niet aan de werkgever verstrekt.

 • Moet ik de afspraken schriftelijk vastleggen met mijn werknemer?

  Laatste update: 10 oktober 2022, 14:54

  Ja, voor deelname aan de regeling dient een schriftelijke overeenkomst te worden gesloten met de werknemer. In deze overeenkomst dient de dag of dagen waarop de werknemer niet of korter werkt te worden vastgelegd. Je kunt hier een voorbeeldovereenkomst seniorenregeling downloaden.

 • Kunnen werknemers die deeltijd werken ook deelnemen aan de seniorenregeling?

  Laatste update: 27 september 2022, 12:00

  Ja, ook werknemers die in deeltijd werken of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn in de zin van WAO of WIA, mogen deelnemen aan de regeling. Zij kunnen net als fulltimers hun arbeidstijd tot 80% verminderen. De verstrekking van Colland Arbeidsmarkt aan de werkgever wordt naar rato vastgesteld.

 • Mijn werknemer wil bijvoorbeeld 10% minder gaan werken, kan hij dan ook deelnemen aan de regeling?

  Laatste update: 27 september 2022, 12:00

  Nee, het kan alleen gaan om een vermindering van de arbeidstijd met 20%.

 • Kan ik een verzoek van een werknemer om deel te nemen aan de seniorenregeling weigeren?

  Laatste update: 27 september 2022, 12:01

  Ja, maar alleen wanneer zwaarwegende bedrijfsomstandigheden deelname niet toelaten. Bij een geschil kunnen werkgever en/of werknemer zich wenden tot de paritaire commissie.

 • Klopt het dat werknemers die deelnemen aan de seniorenregeling hun leeftijds- en dienstverbanddagen moeten inleveren?

  Laatste update: 27 september 2022, 12:17

  • Glastuinbouw: werknemers die aan de seniorenregeling gaan deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande leeftijds- en dienstverbanddagen in.
  • Open Teelten: werknemers die deelnemen aan de regeling hoeven hiervoor geen leeftijds- en dienstverbanddagen in te leveren.
  • Productiegerichte Dierhouderij: werknemers die aan de seniorenregeling deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande extra vakantiedagen in.
 • Hoeveel vakantiegeld ontvangt de werknemer wanneer hij deelneemt aan de regeling? En hoe zit het met vakantiedagen?

  Laatste update: 27 september 2022, 12:18

  De werknemer ontvangt vakantiegeld over het nieuwe feitelijk verdiende bruto jaarsalaris (90%). De vakantieuren worden berekend over het aantal gewerkte uren (80%).

 • Is het mogelijk dat de werknemer dag vanuit de seniorenregeling opspaart tijdens drukkere periodes en deze in rustigere periodes opneemt?

  Laatste update: 27 september 2022, 12:19

  Nee, dat is niet de insteek van de seniorenregeling. De regeling maakt het mogelijk voor werknemers om hun arbeidstijd te verminderen. Dit omdat zij naast hun baan bijvoorbeeld meer tijd willen besteden aan hobby’s en familie. Of omdat het werk fysiek meer van de werknemer vergt nu de werknemer wat ouder is. Samen spreek je in de overeenkomst af op welke dag of dagen de werknemer niet of minder werkt.

Wet minimumloon 2023

 • Nu de wettelijk minimumlonen verhogen wil ik ook de lonen voor mijn andere werknemers verhogen. Kan dat?

  Het kan zijn dat hier (nog) geen afspraken voor zijn gemaakt in jouw cao. Je bent altijd vrij om positief voor de werknemer af te wijken van een cao. Als je nu een loonsverhoging wilt geven dan mag dat uiteraard. Maar wees je er wel van bewust dat toekomstige cao-verhogingen altijd moeten worden berekend over de feitelijke lonen. Verhoog je nu de lonen, dan geldt die cao-verhoging dus over het nieuwe, hogere loon.

 • Is er een andere manier om mijn werknemers te belonen?

  Het is ook mogelijk een eenmalige uitkering uit te betalen. Hiervoor kun je gebruik maken van de vrije ruimte, dit bedrag mag je als werkgever onbelast besteden. In 2023 is de vrije ruimte in de WKR tijdelijk verruimd tot 3%.

 • Als ik al mijn werknemers een eenmalige uitkering geef, moet ik dit dan ook voor uitzendkrachten toepassen?

  Ja. Sinds 3 januari 2022 maken eenmalige uitkeringen deel uit van de inlenersbeloning. Dit staat ook opgenomen in de cao’s voor uitzendkrachten (cao ABU en cao NBBU). Als alle werknemers van een bedrijf recht hebben op een eenmalige uitkering, dan moet deze ook worden verstrekt aan de uitzendkrachten. Ook als het om een deel van het personeel gaat, bijvoorbeeld alle werknemers in een specifieke functie, dan hebben uitzendkrachten in diezelfde functie ook recht op de uitkering.

 • Waarom moeten ook de jeugdlonen worden verhoogd terwijl de wettelijk minimum jeugdlonen lager zijn?

  In de cao’s zijn rekenregels vastgelegd. Alle drie de cao’s kennen de rekenregel dat de jeugdlonen gebaseerd worden op de eerste vakvolwassen trede van de schaal. Door daar de jeugdloonpercentages overheen te leggen bereken je de jeugdlonen. Omdat nu voor een aantal schalen de eerste trede moet worden verhoogd om niet onder het WML uit te komen worden ook de bijbehorende jeugdlonen verhoogd.

 • Het wettelijk minimumloon werd altijd verhoogd op 1 januari en 1 juli. Blijft dat zo?

  Ja, dat is niet veranderd in de Wet Minimumloon.

Zzp en modelovereenkomsten

 • Wat is de webmodule voor zzp’ers?

  Omdat de huidige wet DBA niet aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt voldoet, is de overheid bezig met het ontwikkelen van nieuwe wetgeving. Per 11 januari 2021 start een pilot met een webmodule: een online vragenlijst die duidelijkheid zou moeten bieden over de status van de zzp’er. Meer informatie over deze pilot en de webmodule leest u hier.

 • Waar kan ik de modelovereenkomst van LTO vinden?

  Laatste update: 24 januari 2022, 14:16

  De LTO modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag (nummer 904-21-5439-1-0) kun je zowel in PDF als in Word downloaden. Hier tref je tevens een stappenplan voor het gebruik van de LTO modelovereenkomst.

 • Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:26

  Nee, het werken met een modelovereenkomsten is niet verplicht. Het geeft in twijfelgevallen duidelijkheid over de vraag of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gevolgen heeft voor de loonheffingen. Mocht u niet willen werken met een modelovereenkomst, dan is het wel raadzaam om afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk vast te leggen.

 • Wanneer is er sprake van zzp en wanneer niet?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:38

  Zzp is geen officiële term en het is dan ook voor opdrachtgevers lastig om te beoordelen of iemand een zzp’er is. Een zzp’er is feitelijk een zelfstandige zonder personeel die voor eigen rekening en risico opdrachten uitvoert. Bij controles bij de opdrachtgever zal door de Belastingdienst worden gekeken of een arbeidsrelatie voldoet aan de voorwaarden van een dienstbetrekking. Van een dienstbetrekking is wettelijk sprake als alle drie de kenmerken aan de orde zijn:

  1) Persoonlijke arbeid
  2) Gezagsverhouding (tussen werkgever en werknemer)
  3) Loon

  Als een zzp’er bij u werkt, maar alle drie de kenmerken zijn aan de orde, dan zal de Belastingdienst dit bij een controle aanmerken als een dienstbetrekking. Er is dan geen sprake van een opdrachtnemer maar van een werknemer, voor wie u inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen. Wordt dit door de Belastingdienst vastgesteld, dan krijgt u te maken met correctieverplichtingen of naheffingen.

  Let op! Behalve de bovengenoemde ‘echte’ dienstbetrekking zijn er ook fictieve dienstbetrekkingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de arbeidsrelatie van een thuiswerker, commissaris of stagiaire. Ook al is er geen echte dienstbetrekking, de opdrachtgever moet bij deze arbeidsrelaties toch loonheffingen inhouden en betalen.

 • Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:42

  Bij het inschakelen van een zzp’er mag er geen gezagsverhouding zijn. Dit is een lastig begrip, hier bestaat geen eenduidige definitie van. De Belastingdienst geeft als concreet handvat dat u met een zzp’er bijvoorbeeld wel het resultaat van de opdracht mag afspreken, maar niet hoe hij dit moet uitvoeren. Hoe hij het resultaat bereikt, dat is de verantwoordelijkheid van de zzp’er. Hij doet dit naar eigen inzicht en zonder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Als u een zzp’er toch instructies geeft over hoe hij het werk moet doen, dan zal de verhouding tussen u en de zzp’er al gauw worden beoordeeld als gezagsverhouding en moet u loonheffingen afdragen.

 • Kan er toch sprake zijn van een zzp’er als er een gezagsverhouding aanwezig is?

  Ja. Dit kan het geval zijn als de opdrachtnemer de opdracht niet persoonlijk hoeft uit te voeren en zichzelf vrij kan en mag laten vervangen. Er is dan geen sprake van persoonlijke arbeid. Dat is bijvoorbeeld het geval als de zzp’er een andere klus aanneemt, en een collega-zzp’er stuurt om de klus bij u af te maken. U kunt dan van tevoren wel afspreken aan welke objectieve voorwaarden een vervanger moet voldoen. Het gaat dan om criteria die voor het soort werk noodzakelijk zijn, zoals veiligheidscertificaten, rijbewijs etc. Maar verder is de zzp’er zelf verantwoordelijk voor en vrij in het regelen van vervanging en mag de opdrachtgever de vervanger niet weigeren.

 • Welk risico loop ik als ik een zzp’er inzet terwijl dit mogelijk een dienstbetrekking is?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:45

  Als u met een zzp’er werkt, maar in de praktijk zijn alle kenmerken van een dienstbetrekking aanwezig, dan zal de Belastingdienst deze arbeidsrelatie bij controle beoordelen als een dienstbetrekking. U bent dan werkgever voor de Belastingdienst, en dus verantwoordelijk om de loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u hiervoor een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen.

  Om dit risico te voorkomen moet u eerst kritisch kijken naar de arbeidsrelatie tussen u en uw zzp’er. Is er geen sprake van een dienstbetrekking, leg dan de afspraken vast in een (model-)overeenkomst. Is er feitelijk wel sprake van een dienstbetrekking, dan kunt u er beter voor kiezen om de zzp’er zelf in dienst te nemen of via een uitzendbureau of payrollbedrijf voor u te laten werken.

 • Moet een zzp’er nog drie opdrachtgevers hebben?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:58

  Hierin is niets veranderd. Het heeft nooit in de wet gestaan dat een zzp’er drie opdrachtgevers moet hebben, maar de Belastingdienst gaf dit als één van de richtlijnen om te bepalen of er sprake was van een zelfstandig ondernemer. Voor u als opdrachtgever is dit niet van belang, want de Belastingdienst zal iedere arbeidsrelatie op zichzelf beoordelen. Het is voor u dus van belang dat u kijkt naar de werkzaamheden die de zzp’er bij u uitvoert en of tussen u en die zzp’er sprake is van een dienstbetrekking. De opdrachtgever moet er wel mee instemmen dat de opdrachtnemer ook opdrachten voor andere opdrachtgevers verricht.

  Voor de zzp’er zal het wel van belang zijn dat de Belastingdienst hem ziet als zelfstandig ondernemer. Dat wordt pas beoordeeld wanneer de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Dan is het van belang of sprake is van een ondernemerschap om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen voor zelfstandigen. Bij die beoordeling is het aantal opdrachtgevers wel relevant. Dit is echter slechts één criterium wat bij die beoordeling relevant is.

 • Mijn zzp’er komt weer terug voor een nieuwe opdracht. Moeten we opnieuw een modelovereenkomst overeenkomen?

  Er hoeft niet voor iedere opdracht een nieuwe modelovereenkomst te worden opgesteld, mits de inhoud van de afspraken niet is veranderd. Wel is het verstandig om de nieuwe data (looptijd) en werkzaamheden vast te leggen en te verwijzen naar het nummer van de eerdere gebruikte overeenkomst. Dat kan ook in een e-mail.

 • Weet ik 100% zeker dat ik als opdrachtgever geen risico loop als ik een modelovereenkomst met de zzp’er aan ga?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:34

  Nee, de modelovereenkomst op zichzelf biedt geen vrijwaring, zoals de VAR-WUO of de VAR-DGA dat voorheen wel deden. Het gaat er uiteindelijk om dat de praktijk overeenkomt met wat u schriftelijk met de opdrachtnemer bent overeengekomen. Als er bijvoorbeeld een ‘modelovereenkomst zonder werkgeversgezag’ is gebruikt en ondertekend, en in de praktijk blijkt ook dat er echt geen gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zal de Belastingdienst deze situatie beoordelen als een situatie waarin werkzaamheden buiten dienstbetrekking worden verricht en krijgt u geen naheffingen. De praktijk is dus leidend bij het bepalen of u risico loopt.

 • Moet de zzp’er zijn eigen materiaal meenemen of mag de opdrachtgever ook materiaal ter beschikking stellen?

  Een zzp’er zal over het algemeen over eigen materialen beschikken. Als het mogelijk is, zal hij hier ook gebruik van maken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Komt u overeen dat de zzp’er materialen van u gebruikt, dan kunt u dat overeenkomen. Bij werken buiten dienstbetrekking ligt het voor de hand dat u daarvoor een vergoeding in rekening brengt.

 • Kan ik de LTO modelovereenkomst gebruiken voor aanneming van werk?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:35

  Wij adviseren om bij aanneming van werk in de agrarische sector zelf een nieuwe overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De vraag doet zich namelijk snel voor of hierbij toch sprake kan zijn van werkgeversgezag, de arbeidsrelatie met aannemers van werk en hun hulpen zijn mogelijk fictieve dienstbetrekkingen.

 • Mag ik een modelovereenkomst gebruiken voor de periode van bijvoorbeeld 1 jaar?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:36

  In de veelgestelde vragen van de Belastingdienst wordt aangegeven dat als u volgens de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst werkt, én er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, dan maakt de periode niet uit. U moet wel vastleggen, bijvoorbeeld in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (kenmerknummer) de zzp’er in die periode werkt. Daarnaast is het zo dat u alleen een modelovereenkomst hoeft te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is namelijk niet verplicht.