Veelgestelde vragen

3 meestgestelde vragen huisvesting

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Hoe zorg ik voor ‘coronaproof ’ huisvesting?

  Laatste update: 14 september 2021, 12:05

  We adviseren je dringend om minimaal alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM geadviseerd worden. In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Ik bied geen huisvesting aan op mijn eigen terrein, mogen de huisvestingskosten mogen de huisvestingskosten in het kader van de cafetariaregeling dan wel uitgeruild worden?

  Laatste update: 20 september 2021, 12:25

  Ja, dit is mogelijk. Voor de huisvestingskosten wordt uitgegaan van de werkelijk aan de werknemer in rekening gebrachte huisvestingskosten. Het is van belang dat deze kosten ook daadwerkelijk aangetoond kunnen worden middels een huurcontract of factuur. Lees meer over de cafetariaregeling.

 • Hoe zit het ook al weer met inhouden van de kosten van huisvesting op het WML van de werknemer?

  Laatste update: 14 september 2021, 12:00

  De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het wettelijk minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen. Hiernaast wordt geëist dat de werknemer akkoord gaat met het inhouden op het loon en dat de kosten begrenst zijn. In de agrarische sector is dit begrensd op 20% van het WML. Een groot voordeel van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) is dat u de kosten van de huisvesting inhouden op het loon van de werknemer.

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

 • Wie hebben het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) opgezet en waarom?

  Laatste update: 25 januari 2021, 11:34

  Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ontwikkeld door werknemersorganisaties FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Glastuinbouw Nederland, de regionale LTO-organisaties en LTO Nederland. Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ondersteunt LTO Nederland haar leden daarbij. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Ook kunnen ondernemers aan anderen (bijvoorbeeld de gemeente) laten zien dat hun huisvesting op orde is. Met het vrijwillige keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Kan het Agrarisch Keurmerk Flexwonen behaald worden door alle agrarische werkgevers?

  Laatste update: 25 januari 2021, 11:53

  De huisvestingsnorm maakt onderdeel uit van de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Werkgevers in deze sectoren kunnen zich dus aanmelden voor een audit. Momenteel is de norm niet opgenomen in de cao Productiegerichte Dierhouderij. Heeft er een audit plaatsgevonden en is de huisvesting akkoord bevonden dan is het zo dat de werkgever is gecertificeerd en niet de huisvesting. Dit is van belang om te weten in het geval huisvesting verhuurd wordt aan werknemers van een andere werkgever of een uitzendbureau. Meer informatie vindt u op de pagina van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen.

 • Hoe zit het ook al weer met inhouden van de kosten van huisvesting op het WML van de werknemer?

  Laatste update: 14 september 2021, 12:00

  De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het wettelijk minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen. Hiernaast wordt geëist dat de werknemer akkoord gaat met het inhouden op het loon en dat de kosten begrenst zijn. In de agrarische sector is dit begrensd op 20% van het WML. Een groot voordeel van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) is dat u de kosten van de huisvesting inhouden op het loon van de werknemer.

 • Kan ik de audit voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen combineren met mijn GLOBALG.A.P. en wat zijn de gevolgen voor het inhouden op het WML?

  Laatste update: 6 oktober 2020, 10:38

  Ja, het is mogelijk om deze audits te combineren. Dit levert u een voordeel op qua kosten en tijdsinvestering. Het is belangrijk dat u aan alle gestelde voorwaarden voldoet, die u kunt nalezen in ons stappenplan op www.werkgeverslijn.nl.flexwonen.

 • Is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen geaccrediteerd?

  Laatste update: 13 oktober 2020, 08:41

  Nee, nog niet. Een accreditatieproces kost veel tijd. Bij de meeste keurmerken kost een dergelijk proces vele jaren. Het accreditatieproces van een keurmerk bestaat uit twee stappen:

  1. De Raad voor Accreditatie (RvA) stelt vast of het keurmerk goed in elkaar zit en of het schema onder accreditatie kan worden toegepast.
  2. De RvA stelt vast of de Certificerende Instellingen (CI’s) de audits goed uitvoeren.

  Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is in februari 2019 ingediend. De RvA heeft in december 2019 aangegeven dat de eerste stap akkoord is (stap 1). Het keurmerk zit dus goed in elkaar. Vervolgens konden de CI’s zich bij de Raad voor Accreditatie melden om te beoordelen of zij het schema goed uitvoeren. Dat beoordelingsproces loopt nog (stap 2). Formeel is het Agrarisch Keurmerk Flexwonen daarmee nog niet volledig geaccrediteerd.

  In de wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet minimumloon is (onder andere) geregeld dat gecertificeerde bedrijven de kosten voor huisvesting van internationale werknemers niet mogen inhouden zolang beide stappen niet volledig doorlopen zijn. Om inhouding vooruitlopend op de daadwerkelijke accreditatie toch al mogelijk te maken is aan het ministerie van Sociale Zaken gevraagd om inhouden gedurende het accreditatieproces mogelijk te maken. Daar heeft het ministerie toestemming voor gegeven, tot uiterlijk 1 september 2021.

 • Moet ik aan alle eisen uit de norm voldoen?

  Ja, de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw bepalen dat u aan alle eisen moet voldoen. Echter, gedurende een ingroeiperiode gelden kunt u het certificaat behalen met ‘iets lagere’ eisen. Dat betekent dat uw certificering (nog) niet wordt afgewezen als u niet voldoet aan de controlepunten waarbij “aanbeveling” staat. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende tijd de punten waar nu nog aanbeveling staat een strengere waardering krijgen (major of minor). De verwachting is dat dit tijdens nieuwe cao-onderhandelingen aan de orde zal komen. De auditor licht één en ander tijdens de audit nader aan u toe.

 • Wat is een major en een minor?

  De eisen zijn voorzien van een kwalificatie (laatste kolom in de checklist). Een major is een eis waaraan u tijdens de audit volledig moet voldoen. U moet ook voldoen aan een norm die gekwalificeerd is met een minor, echter u heeft tot de volgende audit (1 jaar) de tijd om de minor op te lossen. Als bij de volgende periodieke audit de minor niet opgelost is, wordt dit normonderdeel automatisch een major.

 • Wat is een interne audit?

  Laatste update: 21 januari 2021, 16:59

  In de huisvestingsnorm staat dat er minimaal één keer per jaar door de werkgever een interne audit dient te worden uitgevoerd om de eisen van Agrarisch Keurmerk Flexwonen te toetsen. Indien dit niet voor de audit is gebeurd, mag de certificerende instelling de audit afbreken.  Hierbij is het belangrijk dat:

  1. De datum van de interne audit wordt vastgelegd;
  2. De bevindingen duidelijk in beeld worden gebracht;
  3. Er acties worden uitgezet om eventuele onvolkomenheden te herstellen.

  De werkgever dient ervoor te zorgen dat bovenstaande punten aantoonbaar worden vastgelegd.

 • Wat is het verschil tussen het certificatieschema en de huisvestingsnorm?

  In het certificatieschema staat hoe het keurmerk werkt, in de huisvestingsnorm staat aan welke eisen de werkgever en de huisvesting moeten voldoen.

 • Wat kost certificering?

  De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld of de audit gecombineerd kan worden met de GLOBAL GAP audit en of u meerdere huisvestingslocaties heeft en waar. De certificerende instelling maakt graag een offerte voor u dus neem gerust contact met ze op.

 • Wat als mijn audit plaatsvindt op het moment dat er geen werknemers zijn gehuisvest of de tijdelijke huisvesting nog niet op het bedrijf aanwezig is?

  Wanneer u de audit voor het keurmerk flexwonen combineert met uw jaarlijkse GLOBALG.A.P. audit, kan het voorkomen dat er op dat moment geen werknemers zijn gehuisvest. Of dat u tijdelijke huisvesting gebruikt  die tijdens de audit nog niet aanwezig is. De auditor dient zich een goed beeld van de huisvesting te kunnen vormen. De huisvesting dient dus beschikbaar en toegankelijk te zijn op het moment van de audit. Indien tijdens piektijden (extra) huisvesting wordt geplaatst en als deze tijdens de audit niet beschikbaar is, dient de extra huisvesting tijdens gebruik beoordeeld te worden middels een extra audit. Tijdens de eerste audit beoordeelt de auditor wat hij kan beoordelen, tijdens de extra (korte audit) wordt de extra bijgeplaatste huisvesting beoordeeld. Een aantal onderdelen uit de norm hoeven dan niet normaals gecontroleerd te worden.

 • Kan ik me ook laten certificeren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF) en wat is het verschil tussen beide keurmerken?

  Ja, u kunt ook kiezen voor certificering op basis van de SNF-norm. Dit is vastgelegd in de cao Open Teelten en Glastuinbouw. Beide keurmerken zijn gebaseerd op de nationale intentieverklaring (tijdelijke) huisvesting arbeidsmigranten uit 2012.

  Binnen SNF-norm is de zogenaamde ‘categorie overige huisvesting’ niet opgenomen. Deze categorie is belangrijk voor de agrarische sector, onder meer omdat het vaak van toepassing is voor kortdurende perioden – bijvoorbeeld tijdens de oogst – tussen 1 april en 1 november. Voor certificering van dit type huisvesting kunnen werkgevers dus niet bij SNF terecht. Binnen het agrarisch keurmerk flexwonen is de kwaliteit van deze kortdurende huisvesting wel geborgd. Ook seizoenarbeiders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en veiligheid van bijvoorbeeld kookvoorzieningen, sanitair, hygiëne en het onderhoud van hun huisvesting.

Algemeen/overig

 • Welke noodmaatregelen zijn er getroffen om ondernemers door de coronacrisis te helpen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:17

  Een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen:

  • De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Op onze themapagina lees je er alles over.
  • Uitstel van belastingen is mogelijk, klik hier voor meer informatie.
  • Tot 1 juli 2020 hadden BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt een versoepeld incassobeleid. Na 1 juli is het reguliere incassobeleid weer van toepassing. Lukt het niet tijdig te betalen? Neem dan contact op met BPL Pensioen.

  Naast de NOW zijn er meer steunmaatregelen afgekondigd door de overheid.

  Ledenzorg

  Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Heb je behoefte aan een gesprek om je hart te luchten of zorgen te delen? Schroom niet om hulp te vragen.

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:17


  Ja, als er op je bedrijf mensen over of tekort zijn, kun je in- of uitlenen van of aan een collega onderneming. Hiervoor is aan te raden om afspraken in een overeenkomst collegiale in- en uitlening vast te leggen.

   

  Tip!

  In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek.

Arbeidsmigranten, huisvesting en zorgverzekering

 • Moeten arbeidsmigranten die samenwonen ook 1,5 meter houden?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:36

  Nee, dat hoeft niet. Per 1 december 2020 geldt namelijk de regel dat 1,5 meter altijd moet, behalve in een aantal gevallen. Zo hoeven mensen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, geen 1,5 meter afstand te houden. Het gaat om een brede uitzondering zodat verschillende woonvormen hieronder vallen. Een groepje dat samenwoont, hoeft bij vervoer evenmin 1,5 meter afstand te houden.

 • Kunnen arbeidsmigranten naar Nederland komen en zijn er formulieren of een negatieve COVID-test verklaring nodig om de grens over te komen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:30

  Voor informatie over grenzen en grenspassages verwijzen wij naar onze grenzenpagina.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Hoe zorg ik voor ‘coronaproof ’ huisvesting?

  Laatste update: 14 september 2021, 12:05

  We adviseren je dringend om minimaal alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM geadviseerd worden. In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:30

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kun je hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als werknemers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht staat meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Wanneer je probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN-nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij het uitzendbureau waar je mee werkt na te vragen of de mensen die bij jou werken wel verzekerd zijn. Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

   In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

Cafetariaregeling

 • Wat is de collectieve cafetariaregeling?

  De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit.

   

 • Waar zit nu precies het voordeel voor mij als werkgever?

  Bij de toepassing van de cafetariaregeling mag u onder voorwaarden een bepaald deel van het brutoloon netto uitbetalen. Dat is niet alleen gunstig voor de werknemer (hij ontvangt meer nettoloon) maar ook voor u als werkgever. Over het gedeelte dat netto uitbetaald wordt hoeft u namelijk geen werkgeverslasten te betalen.

 • Hoe regel ik het?

  U komt met uw buitenlandse werknemer een arbeidsovereenkomst overeen. In deze arbeidsovereenkomst zijn de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de cafetariaregeling opgenomen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft hiervoor een addendum ontwikkeld die u hiervoor kunt gebruiken. Deze voorbeelden kunt u hier downloaden. De voorbeelden zijn ook beschikbaar in het Bulgaars, Engels, Pools en Roemeens.

 • Welk loon mag uitgeruild worden?

  Het ruilen van loon is alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon, zoals opgenomen artikel 8 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag. Deze wet geldt met ingang van 1 januari 2018 zowel voor de uren van de normale arbeidsduur als voor de overuren. Toeslagen op het hiervoor genoemde loon (zoals een toeslag, bonus of vakantiebijslag) kunnen in de ruil betrokken worden.

 • Welke kosten mogen uitgeruild worden?

  1) Extra kosten voor huisvesting: dit zijn de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten. Let hierbij op de specifieke afspraken die in de voor uw bedrijf van toepassing zijnde cao zijn vastgelegd.
  2) Extra kosten voor reizen tussen land van herkomst en Nederland: deze kosten mogen uitgeruild worden a € 0,19 per kilometer indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden kunt u vinden in de brochure.
  3) Extra kosten voor levensonderhoud: dit is vastgesteld bedrag per week per land (en geactualiseerd per 1 januari 2020). De bedragen vindt u in de brochure.

 • Mag ik de regeling jaarrond toepassen?

  Nee, dat mag niet. De regeling geldt voor seizoenarbeiders en daarom heeft de Belastingdienst de regeling gemaximeerd op 9 maanden per jaar. Wel mag u de regeling meerdere keren per jaar toepassen als de werknemer bijvoorbeeld voor twee perioden per jaar seizoenwerk komt uitvoeren (bijvoorbeeld de snoei en de fruitoogst). U kunt de regeling dan twee keer toepassen.

 • Mag ik de cafetariaregeling toepassen bij tijdelijke contracten langer dan 9 maanden?

  Dit valt niet onder de collectieve afspraak tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. Het advies is om in dergelijke gevallen vooraf een individuele regeling te treffen met uw lokale inspecteur van de Belastingdienst.

 • Ik bied geen huisvesting aan op mijn eigen terrein, mogen de huisvestingskosten mogen de huisvestingskosten in het kader van de cafetariaregeling dan wel uitgeruild worden?

  Laatste update: 20 september 2021, 12:25

  Ja, dit is mogelijk. Voor de huisvestingskosten wordt uitgegaan van de werkelijk aan de werknemer in rekening gebrachte huisvestingskosten. Het is van belang dat deze kosten ook daadwerkelijk aangetoond kunnen worden middels een huurcontract of factuur. Lees meer over de cafetariaregeling.

 • Een piekarbeider ontvangt over zijn loon een toeslag van 20,7%. Mag dit uitgeruild worden?

  Ja, het is toegestaan om dit uit te ruilen. De toeslag van 20,7% over alle gewerkte uren is voor de compensatie van opgebouwde vakantiedagen en vakantiebijslag (20%) en het gemis aan nabestaandenpensioen (0,7%). Dit is vastgelegd in de agrarische cao’s Open Teelten en Glastuinbouw en dit is een verplichting om de regeling piekarbeid toe te mogen toepassen.

 • Mag de vakantiebijslag over alle gewerkte uren uitgeruild worden?

  Ja, over alle gewerkte uren mag de waarde van de vakantiebijslag uitgeruild worden. Dit geldt dus niet alleen over de overuren.  In de cao’s Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij bedraagt het percentage vakantiebijslag 8,25%. In de cao Glastuinbouw is dit 8,33%.

 • Kunnen uitzendbureaus of payrollbedrijven gebruik maken van deze regeling?

  Nee, dat kan niet. Alleen werknemers die zelf in dienst zijn bij een agrarische werkgever die lid is van één van de genoemde organisaties vallen onder deze collectieve cafetariaregeling.

Corona en de dagelijkse praktijk

 • Hoe moet ik mijn eindejaarsfeest 2021 veilig inregelen?

  We kunnen ons voorstellen dat je graag iets voor jouw medewerkers organiseert aan het einde van het jaar. Of het nu gaat om een feest, iets samen drinken of de uitgifte van een kerstpakket, het is in deze fase van de hoge besmettingsgraad altijd belangrijk je af te vragen of dit op een veilige manier volgens de basisregels kan en of iedereen zich er prettig bij voelt.

   Als het gaat om een feest:

  Geef je een feest in het eigen bedrijfspand met alleen eigen medewerkers, ben je niet verplicht om te vragen naar het coronatoegangsbewijs. Dit wordt een feest in een besloten plaats genoemd. Als je wel wilt vragen naar het coronatoegangsbewijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen (zie hieronder).

  Komen er introducees (partners, klanten, bezoekers) mee naar het feest, dan is er geen sprake meer van een besloten plaats en dan moet wel gevraagd worden naar een coronatoegangsbewijs.

  Belangrijk om te weten: je kunt alleen om een coronatoegangsbewijs vragen als je het gebruik ervan aan een aantal voorwaarden hebt getoetst. Je moet als ondernemer zelf deze afweging te maken.

  • De inzet van het coronatoegangsbewijs moet een legitiem doel dienen, zoals de bescherming van de volksgezondheid. Ook dient de inzet ervan in verhouding te staan tot dit gewenste doel. Het vragen van een coronatoegangsbewijs raakt namelijk aan de persoonlijke levenssfeer, het recht op lichamelijke integriteit en het recht op gelijke behandeling.
  • Het moet noodzakelijk zijn vanwege het besmettingsrisico. Hiervan kan sprake zijn als een grotere groep mensen voor langere tijd dicht bij elkaar is of wanneer er kwetsbare mensen aanwezig zijn (bijvoorbeeld mensen met een immuundeficiëntie).
  • Er zijn geen andere minder vergaande alternatieven waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan voldoende afstand houden binnen de besloten plaats, (klant)bezoek spreiden en het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • De bezoeker of klant heeft voorafgaand aan het tonen van het coronatoegangsbewijs uitdrukkelijk, in vrijheid en aantoonbaar toestemming gegeven voor het gebruik van dit bewijs.

  Een coronatoegangsbewijs is het bewijs dat:

  • je 2 prikken hebt gehad,
  • je corona hebt gehad en weer beter bent,
  • je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.

  Bron: Rijksoverheid en Stigas

 • Moet ik mijn risico- inventarisatie & evaluatie (RIE) aanpassen vanwege corona?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:40

  Ja, hiervoor is door Stigas een coronachecklist ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de reguliere RIE van Stigas. Met de checklist kun je nagaan of de maatregelen die jij neemt tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Bij een eventuele controle van de Inspectie SZW wordt ook gecontroleerd of er een ingevulde coronachecklist is.

 • Wat kan ik doen als werkgever tegen corona en hoe informeer ik mijn werknemers?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:40

  Geef vooral zelf het goede voorbeeld!

  Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting. Zorg voor de volgende zaken:

  • Laat waar mogelijk medewerkers thuiswerken;
  • Maak gebruik van het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw;
  • Communiceer hygiënemaatregelen met werknemers, bij voorkeur in hun eigen taal (zie hieronder);
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg ervoor dat werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer het toilet, deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Werken er op jouw bedrijf uitzendkrachten? Wijs het uitzendbureau en de uitzendkrachten op het agrarisch coronaprotocol en laat hen ook volgens dit protocol werken;
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland.

  Informatieposters

  Stigas heeft informatieposters ontwikkeld die je kunt ophangen op je bedrijf. De poster is in 7 verschillende talen beschikbaar. Rijksoverheid heeft ook informatieposters in andere talen beschikbaar.

   

Coronavirus

 • Hoe moet ik mijn eindejaarsfeest 2021 veilig inregelen?

  We kunnen ons voorstellen dat je graag iets voor jouw medewerkers organiseert aan het einde van het jaar. Of het nu gaat om een feest, iets samen drinken of de uitgifte van een kerstpakket, het is in deze fase van de hoge besmettingsgraad altijd belangrijk je af te vragen of dit op een veilige manier volgens de basisregels kan en of iedereen zich er prettig bij voelt.

   Als het gaat om een feest:

  Geef je een feest in het eigen bedrijfspand met alleen eigen medewerkers, ben je niet verplicht om te vragen naar het coronatoegangsbewijs. Dit wordt een feest in een besloten plaats genoemd. Als je wel wilt vragen naar het coronatoegangsbewijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen (zie hieronder).

  Komen er introducees (partners, klanten, bezoekers) mee naar het feest, dan is er geen sprake meer van een besloten plaats en dan moet wel gevraagd worden naar een coronatoegangsbewijs.

  Belangrijk om te weten: je kunt alleen om een coronatoegangsbewijs vragen als je het gebruik ervan aan een aantal voorwaarden hebt getoetst. Je moet als ondernemer zelf deze afweging te maken.

  • De inzet van het coronatoegangsbewijs moet een legitiem doel dienen, zoals de bescherming van de volksgezondheid. Ook dient de inzet ervan in verhouding te staan tot dit gewenste doel. Het vragen van een coronatoegangsbewijs raakt namelijk aan de persoonlijke levenssfeer, het recht op lichamelijke integriteit en het recht op gelijke behandeling.
  • Het moet noodzakelijk zijn vanwege het besmettingsrisico. Hiervan kan sprake zijn als een grotere groep mensen voor langere tijd dicht bij elkaar is of wanneer er kwetsbare mensen aanwezig zijn (bijvoorbeeld mensen met een immuundeficiëntie).
  • Er zijn geen andere minder vergaande alternatieven waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan voldoende afstand houden binnen de besloten plaats, (klant)bezoek spreiden en het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • De bezoeker of klant heeft voorafgaand aan het tonen van het coronatoegangsbewijs uitdrukkelijk, in vrijheid en aantoonbaar toestemming gegeven voor het gebruik van dit bewijs.

  Een coronatoegangsbewijs is het bewijs dat:

  • je 2 prikken hebt gehad,
  • je corona hebt gehad en weer beter bent,
  • je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.

  Bron: Rijksoverheid en Stigas

 • Wat is mijn rol als werkgever bij het vaccineren van internationale medewerkers?

  De vaccinatiegraad onder internationale medewerkers ligt lager dan gemiddeld in Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw blijven hierdoor gevoelig voor corona-uitbraken op hun bedrijf. De Werkgeverslijn maakte een video waarin fruitteler Erik van Haarlem vertelt hoe hij zijn internationale medewerkers ondersteunde bij het regelen van een vaccinatie en Malgorzata Bos-Karczeweska van Polonia.nl tips geeft aan werkgevers.

 • Heeft een werknemer recht op loon als hij onder werktijd zijn coronavaccinatie gaat halen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:12

  Werknemers halen hun coronavaccinatie in principe zoveel mogelijk buiten werktijd. De GGD priklocaties zijn 7 dagen per week geopend, vaak ook in de avonduren zodat iedereen de kans heeft buiten werktijd zijn vaccinatie te halen. Alleen als het echt nodig is dat iemand zich, in overleg met de werkgever, in werktijd laat prikken, dan worden de uren doorbetaald. Het doorbetalen van de tijd die nodig is om de coronavaccinatie onder werktijd te halen kan voor de werknemer wel een aanmoediging zijn om zich te laten vaccineren.

 • Kan ik corona zelftesten inzetten voor mijn personeel?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:12

  Werkgevers mogen zelftesten aanbieden aan hun personeel. Gebruik van een zelftest door werknemers is altijd op basis van vrijwilligheid. Van enige dwang, sanctie of indirecte verplichting mag geen sprake zijn. Goedgekeurde zelftesten zijn te koop bij apothekers, drogisterijen, supermarkten of via internet.

 • Hoe krijgen internationale werknemers een oproep en hoe maken ze een afspraak voor vaccinatie?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:13

  Internationale werknemers die in hun thuisland nog niet zijn gevaccineerd, kunnen zich in Nederland laten vaccineren. Voorwaarde is dat zij langer dan vier weken in Nederland verblijven. Ingeschreven staan in Basisregistratie Personen (BRP) of Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) is voor het verkrijgen van een vaccin geen voorwaarde.

  Werknemers die in het BRP staan ingeschreven hebben de afgelopen periode een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Zijn zij niet ingeschreven, dan ontvangen zij geen uitnodiging. In dat geval kan men zelf een afspraak maken via 0800-7070. Houd daarbij het burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Een andere optie is om via DigiD een afspraak te maken.

  Meer informatie over het vaccineren van internationale werknemers lees je op onze themapagina. Hier tref je ook informatie in meerdere talen om een werknemer te informeren over het nut van vaccineren en hoe dit in Nederland in zijn werk gaat.

 • Moeten arbeidsmigranten die samenwonen ook 1,5 meter houden?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:36

  Nee, dat hoeft niet. Per 1 december 2020 geldt namelijk de regel dat 1,5 meter altijd moet, behalve in een aantal gevallen. Zo hoeven mensen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, geen 1,5 meter afstand te houden. Het gaat om een brede uitzondering zodat verschillende woonvormen hieronder vallen. Een groepje dat samenwoont, hoeft bij vervoer evenmin 1,5 meter afstand te houden.

 • Moet ik mijn risico- inventarisatie & evaluatie (RIE) aanpassen vanwege corona?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:40

  Ja, hiervoor is door Stigas een coronachecklist ontwikkeld. Dit is een aanvulling op de reguliere RIE van Stigas. Met de checklist kun je nagaan of de maatregelen die jij neemt tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Bij een eventuele controle van de Inspectie SZW wordt ook gecontroleerd of er een ingevulde coronachecklist is.

 • Wat kan ik doen als werkgever tegen corona en hoe informeer ik mijn werknemers?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:40

  Geef vooral zelf het goede voorbeeld!

  Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkplek en huisvesting. Zorg voor de volgende zaken:

  • Laat waar mogelijk medewerkers thuiswerken;
  • Maak gebruik van het coronaprotocol voor de land- en tuinbouw;
  • Communiceer hygiënemaatregelen met werknemers, bij voorkeur in hun eigen taal (zie hieronder);
  • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorg ervoor dat werknemers voldoende afstand tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter)
  • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Maak regelmatig schoon (onder meer het toilet, deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen);
  • Werken er op jouw bedrijf uitzendkrachten? Wijs het uitzendbureau en de uitzendkrachten op het agrarisch coronaprotocol en laat hen ook volgens dit protocol werken;
  • Hang de poster met regels voor erfbetreders op, samengesteld door LTO Nederland.

  Informatieposters

  Stigas heeft informatieposters ontwikkeld die je kunt ophangen op je bedrijf. De poster is in 7 verschillende talen beschikbaar. Rijksoverheid heeft ook informatieposters in andere talen beschikbaar.

   

 • Kunnen arbeidsmigranten naar Nederland komen en zijn er formulieren of een negatieve COVID-test verklaring nodig om de grens over te komen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:30

  Voor informatie over grenzen en grenspassages verwijzen wij naar onze grenzenpagina.

 • Welke noodmaatregelen zijn er getroffen om ondernemers door de coronacrisis te helpen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:17

  Een overzicht van een aantal belangrijke maatregelen:

  • De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Op onze themapagina lees je er alles over.
  • Uitstel van belastingen is mogelijk, klik hier voor meer informatie.
  • Tot 1 juli 2020 hadden BPL Pensioen en Colland Arbeidsmarkt een versoepeld incassobeleid. Na 1 juli is het reguliere incassobeleid weer van toepassing. Lukt het niet tijdig te betalen? Neem dan contact op met BPL Pensioen.

  Naast de NOW zijn er meer steunmaatregelen afgekondigd door de overheid.

  Ledenzorg

  Het coronavirus heeft niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Heb je behoefte aan een gesprek om je hart te luchten of zorgen te delen? Schroom niet om hulp te vragen.

 • Mijn werknemer heeft corona. Moet ik zijn loon doorbetalen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:22

  Is er corona vastgesteld dan gelden de normale regels bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%. Je betaalt dus het loon van de zieke medewerker door en volgt het normale verzuimproces of -protocol.

 • Mijn werknemer reist naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij in quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:27

  Het kabinet heeft recent aangegeven dat als werknemers er bewust voor kiezen om naar het buitenland te reizen voor vakantie, zij daarmee bewust een risico op een verplichte quarantaine bij thuiskomst nemen. Werknemers die niet thuis kunnen werken, hebben dan geen recht op loon. Werknemers kunnen wel het gesprek aangaan met de werkgever om verlofuren of vakantieuren op te nemen voor de duur van quarantaine.

  Werkgevers worden geadviseerd om werknemers voor vertrek te wijzen op het risico dat reisadviezen snel kunnen veranderen waardoor er een risico is op quarantaine bij terugkomst in Nederland. De voorbeeldbrief die de Werkgeverslijn hiervoor heeft ontwikkeld kan hierbij als leidraad worden gebruikt.

  Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

 • Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Hoe zorg ik voor ‘coronaproof ’ huisvesting?

  Laatste update: 14 september 2021, 12:05

  We adviseren je dringend om minimaal alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM geadviseerd worden. In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Mogen werknemers in een vitaal beroep werken met lichte verkoudheidsklachten?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:22

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren is afgesproken dat alle werknemers met klachten die kunnen duiden op corona thuis blijven. Er is een grotere kans dat de werknemer besmet is dan iemand zonder klachten, met alle risico’s voor jou, je andere werknemers en bedrijfscontinuïteit van dien. Het advies is om de werknemer met verkoudheidsklachten zo snel mogelijk te laten testen op corona.

  Is de betreffende werknemer met verkoudheidsklachten getest en is er geen corona vastgesteld? Denk als werkgever na of je deze werknemer direct weer aan de slag wilt zetten. Mogelijk kan hij andere werknemers aansteken waardoor zij op een later moment ook getest moeten worden en uit de running zijn. Praktisch kun je dit oplossen door met deze verkouden werknemer afspraken te maken over thuiswerken of het (gedeeltelijk) opnemen van overuren of vakantiedagen.

 • Is er een modelovereenkomst collegiale in- en uitlening beschikbaar?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:17


  Ja, als er op je bedrijf mensen over of tekort zijn, kun je in- of uitlenen van of aan een collega onderneming. Hiervoor is aan te raden om afspraken in een overeenkomst collegiale in- en uitlening vast te leggen.

   

  Tip!

  In een filmpje heeft Stigas richtlijnen voor ondernemers en (nieuwe) inleenkrachten op een rij gezet: samen zorgen we voor een veilige werkplek.

 • Moeten mijn arbeidsmigranten in Nederland een zorgverzekering afsluiten? Wat dekt zo’n verzekering?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:30

  Jazeker! Dit is verplicht, en helemaal in deze tijd is het relevant dat werknemers goed verzekerd zijn. Voor arbeidsmigranten kun je hiervoor terecht bij LTO Arbeidskracht: 088 – 472 42 00. Hier is het mogelijk om een tijdelijke zorgverzekering af te sluiten. LTO Arbeidskracht heeft een overzicht opgesteld welke kosten de zorgverzekering wel en niet vergoedt als je besmet raakt met het coronavirus. Deze vergoedingen gelden uitsluitend als werknemers beschikken over een collectieve zorgverzekering via LTO Arbeidskracht (HollandZorg of Zilveren Kruis). Op de website van LTO Arbeidskracht staat meer informatie, ook beschikbaar in het Engels en Pools.

  Wij adviseren werkgevers dringend om hun werknemers te vragen of ze een zorgverzekering hebben. Bij twijfel adviseren wij contact op te nemen met LTO Arbeidskracht. Wanneer je probeert een zorgverzekering af te sluiten voor een werknemer en hij is al verzekerd, krijgen zij daar een signaal van. Op een BSN-nummer kan immers maar één zorgverzekering afgesloten worden. Ook adviseren we dringend om bij het uitzendbureau waar je mee werkt na te vragen of de mensen die bij jou werken wel verzekerd zijn. Mensen die verzekerd zijn, krijgen een zorgpas. De werkgever moet die overhandigen. Indien iemand niet over het zorgpasje bezit, maar wel is verzekerd, dan heeft degene nog steeds recht op zorg. Er kan contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar, indien de werkgever de zorgpas niet heeft overhandigd.

   In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren zijn ook adviezen voor huisvesting opgenomen. Praktische tips staan ook in onze handreiking werken met nieuwe internationale werknemers.

 • Mijn werknemer moet in thuisquarantaine vanwege een ziek gezinslid. Moet ik het loon doorbetalen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:23

  In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer. Er is hier geen sprake van ziekte en daardoor kun je als werkgever geen beroep doen op de verzuimverzekering. Laat de werknemer waar mogelijk thuiswerken.

  De werknemer komt in aanmerking voor de mogelijkheid om zich te laten testen zonder klachten. In het geval van nauwe contacten (waar gezinsleden onder vallen) kan dit vaak al direct na vaststelling van de coronabesmetting van het gezinslid.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:23

  Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig of geen andere oplossingen voor de werknemer dan zelf thuis te blijven. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur en is alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: hiervan kan sprake zijn als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen. Wegens besmettingsgevaar is hij/zij (en zijn eventuele partner) momenteel vaak de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal 2 weken (voor een parttime werknemer geldt dit naar rato) en de werknemer krijgt 70% van zijn loon doorbetaald.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.
  • Tot slot kan het tijdelijk verlagen van de arbeidsduur of het opnemen van onbetaald verlof wellicht uitkomst bieden.

Loonheffingskorting

 • Wanneer je ingeschreven staat in de GBA, mag je dan de tabel voor ‘inwoner van Nederland’ toepassen?

  De werkgever moet vaststellen of een buitenlandse werknemer inwoner is van Nederland of niet. Het handboek loonheffingen geeft verschillende criteria waaraan de werkgever dit kan toetsen. Inschrijving in het GBA is één van deze criteria. Maar er zijn meerdere criteria, zoals de intentie om in Nederland te vestigen en in welk land het economische en sociale leven zich afspeelt. Dus sec inschrijving in de GBA is niet voldoende grond om de tabel voor inwoners van Nederland te mogen toepassen.

 • Wanneer de loonbelastingtabel voor inwoners van Nederland wordt toegepast mag je dan de cafetariaregeling nog toepassen?

  Nee, voor een inwoner van Nederland kan de cafetariaregeling niet worden toegepast.

 • Hoe kan een arbeidsmigrant toch het belastingdeel van de heffingskortingen krijgen?

  Een arbeidsmigrant heeft recht op het belastingdeel van de heffingskorting als hij inwoner van Nederland is. Dit betekent dat hij meer dan 90% van zijn inkomen in Nederland heeft verdiend en aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan of gaat doen. Deze arbeidsmigrant kan via een (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting verzoeken om uitbetaling van het belastingdeel van de heffingskorting.

 • Moet ik het thuisadres van een arbeidsmigrant bewaren in mijn loonadministratie?

  Laatste update: 8 augustus 2019, 10:04

  Ja, het is per 1 januari 2019 verplicht om het thuisadres van arbeidsmigranten in de loonadministratie op te nemen. Is dit adres niet bekend? Of is het adres niet in de loonadministratie opgenomen, maar alleen het tijdelijke Nederlandse? Dan moet voor deze werknemers het anoniementarief wordt toegepast. Het anoniementarief betekent dat u 52% loonbelasting / premie volksverzekeringen inhoudt. Als u de (juiste) gegevens voor de loonheffingen later wél krijgt, mag u eerdere aangiftetijdvakken waarin u het anoniementarief hebt toegepast, niet meer corrigeren. U mag het anoniementarief alleen corrigeren als u het door een fout in de administratie ten onrechte hebt toegepast. Zorg er dus voor dat u de juiste gegevens in uw loonadministratie bewaard, en vraag uw buitenlandse werknemer om zijn thuisadres door te geven als hij bij u in dienst treedt.

PAWW

 • Kan ik telefonisch contact opnemen met de Stichting PAWW?

  Heeft u vragen naar aanleiding van brieven of nota’s van de Stichting PAWW? Dan kunt u schriftelijk contact opnemen via  https://werkgever.spaww.nl/contact/. Wilt u een medewerker van de uitvoeringsorganisatie van SPAWW spreken? Belt u dan rechtstreeks met T 088 – 230 2331.

  Let op! De Stichting PAWW is niet bereikbaar via het telefoonnummer van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. 

  Disclaimer:  de Stichting PAWW werkt op dit moment aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Vanaf januari 2020 kunt u naar verwachting rechtstreeks via haar website, maar ook via andere kanalen contact met de stichting opnemen. De lijnen kunnen nu echter nog langer dan uw wenst, bezet zijn.

 • Wat is de ingangsdatum van de PAWW?

  Per 1 januari 2019 bent u als werkgever verplicht om PAWW-premie te heffen op het loon van uw werknemers. De cao Private Aanvulling WW en WGA-sector
  Agrarisch, groen en visserij, sector 1 no 1 is met ingang van 29 november 2018 algemeen verbindend verklaard. Vervolgens heeft de Stichting PAWW besloten dat de regeling per 1 januari 2019 in werking treedt voor de sector.

 • Ben ik verplicht deel te nemen aan de PAWW?

  Ja, alle werkgevers en werknemers in de sectoren glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij zijn verplicht zich aan te melden en premie af te dragen.

  De agrarische sectoren die niet onder een actuele cao vallen (bijvoorbeeld paddenstoelen, geitenhouderij, schapenhouderij enz.) vallen niet onder verzamelcao en zijn dus niet aangesloten bij de stichting PAWW.

 • Wat gebeurt er als ik me niet registreer?

  U krijgt dan bericht vanuit de Stichting PAWW met het verzoek om u alsnog aan te melden. Er kunnen premies met terugwerkende kracht worden geïnd.

 • Moeten jeugdige werknemers, oproepkrachten, AOW-gerechtigden, piekarbeiders, seizoenarbeiders en uitzendkrachten ook premie afdragen?

  Laatste update: 7 maart 2019, 09:21

  Voor jeugdige werknemers, oproepkrachten en seizoenarbeiders geldt dat er PAWW-premie moet worden ingehouden en afgedragen. Voor piekarbeiders geldt wel een vrijstelling, net als voor de Colland-premies. Ook voor AOW-gerechtigde werknemers hoeft geen PAWW premie te worden ingehouden. De PAWW-premie valt niet onder de inlenersbeloning, dus het uitzendbureau hoeft deze niet in te houden op het loon van de uitzendkrachten.

 • Is het mogelijk om de premie per kwartaal aan de Stichting PAWW af te dragen?

  Laatste update: 7 maart 2019, 09:19

  Ja, vanaf 1 januari 2019 is dit mogelijk. De kwartaalaangifte is mogelijk voor werkgevers die 25 of minder werknemers in dienst hebben. Als peildatum wordt 1 januari gehanteerd. Bij de eerste aanmelding van uw bedrijf kunt u aangeven of dit voor uw organisatie van toepassing is.

 • Mag de premie wel worden ingehouden op het wettelijk minimumloon in het kader van de WAS?

  Ja, dit is toegestaan. De PAWW-premie valt namelijk onder een wettelijke uitzondering. De premie wordt van het brutoloon van de werknemer ingehouden.

Pensioen

 • Waar kan ik terecht met vragen over de pensioenregeling of over het fonds?

  De Werkgeversdesk van BPL Pensioen beantwoord uw vragen graag. Maar soms kan het ook fijn zijn om onderwerpen te bespreken in een persoonlijk gesprek. Bijvoorbeeld over afsplitsen of fuseren van bedrijfsonderdelen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een van de pensioenconsulenten van BPL Pensioen.

 • Ik krijg een nieuwe werknemer in dienst. Wat moet/kan ik hem vertellen over de pensioenregeling.

  Werknemers van 21 jaar of ouder bouwen pensioen op. In het arbeidsvoorwaardegesprek kunt u natuurlijk al iets vertellen over de pensioenregeling. Hiervoor heeft BPL Pensioen een handige checklist, deze vindt u op www.bplpensioen.nl/toolit. Na aanmelding bij BPL Pensioen ontvangt uw nieuwe werknemer een brief met informatie over de pensioenregeling. Uw werknemer kan zijn of haar persoonlijke pensioeninformatie inzien op de website van BPL Pensioen.

 • Er verandert iets in de situatie van mijn werknemer. Moet ik actie ondernemen?

  Er zijn vier veranderingen waarbij u als werkgever actie moet ondernemen:

  • een nieuwe werknemer in dienst: u meldt uw nieuwe werknemer aan, u levert zijn of haar loongegevens aan en u informeert uw werknemer dat hij of zij binnenkort post krijgt van BPL Pensioen.
  • uw werknemer gaat (bijna) met pensioen: bespreek de wensen en mogelijkheden voor uw werknemer. Zo kan het zijn dat hij eerder of gedeeltelijk met pensioen wil gaan.
  • uw werknemer gaat minder/meer werken: de premie die u betaalt verandert hierdoor. Wijs uw werknemer er ook op dat als hij of zij minder gaat werken er ook minder pensioen opgebouwd wordt.
  • uw werknemer wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Uw werknemer krijgt dat mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw.

  Wat dit betekent en meer informatie over wat u moet doen, leest u op bplpensioen.nl/wat-te-doen-bij

 • Mijn bedrijf valt niet (meer) onder de CAO. Kan ik bij BPL Pensioen aangesloten worden/blijven?

  De pensioenregeling van BPL Pensioen vormt voor uw werknemers een zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer informatie over kiezen voor de pensioenregeling van BPL Pensioen leest u in de brochure. Of neem vrijblijvend contact op met de pensioenconsulent in uw regio. Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

 • De pensioenrichtleeftijd wordt steeds hoger. Het werk in ons bedrijf is lichamelijk zwaar, wat zijn de mogelijkheden?

  De pensioenrichtleeftijd bij BPL Pensioen is volgend jaar waarschijnlijk 68 jaar. Dat betekent niet dat uw werknemer door moet werken tot zijn of haar 68ste. Uw werknemer kan met pensioen vanaf zijn 60ste. Ook kan hij ervoor kiezen gedeeltelijk vanaf zijn 60ste met pensioen te gaan en daarnaast voor een aantal uur nog te blijven werken. In Pensioen 1-2-3 staan de keuzes die uw werknemer kan maken.

Quarantaine

 • Mijn werknemer reist naar het buitenland. Voor wie zijn de risico’s als hij in quarantaine moet of niet tijdig naar het werk terug kan keren?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:27

  Het kabinet heeft recent aangegeven dat als werknemers er bewust voor kiezen om naar het buitenland te reizen voor vakantie, zij daarmee bewust een risico op een verplichte quarantaine bij thuiskomst nemen. Werknemers die niet thuis kunnen werken, hebben dan geen recht op loon. Werknemers kunnen wel het gesprek aangaan met de werkgever om verlofuren of vakantieuren op te nemen voor de duur van quarantaine.

  Werkgevers worden geadviseerd om werknemers voor vertrek te wijzen op het risico dat reisadviezen snel kunnen veranderen waardoor er een risico is op quarantaine bij terugkomst in Nederland. De voorbeeldbrief die de Werkgeverslijn hiervoor heeft ontwikkeld kan hierbij als leidraad worden gebruikt.

  Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl. Alle informatie over de kleurcodes van landen en de bijbehorende reisadviezen leest u op www.nederlandwereldwijd.nl.

 • Mijn werknemer moet in thuisquarantaine vanwege een ziek gezinslid. Moet ik het loon doorbetalen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:23

  In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer. Er is hier geen sprake van ziekte en daardoor kun je als werkgever geen beroep doen op de verzuimverzekering. Laat de werknemer waar mogelijk thuiswerken.

  De werknemer komt in aanmerking voor de mogelijkheid om zich te laten testen zonder klachten. In het geval van nauwe contacten (waar gezinsleden onder vallen) kan dit vaak al direct na vaststelling van de coronabesmetting van het gezinslid.

Regeling piekarbeid

 • Wat is de regeling piekarbeid?

  Laatste update: 27 maart 2019, 11:47

  In de regeling piekarbeid mag u een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar in dienst mag nemen. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (incl. be- en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Voorwaarde is wel dat u de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag meldt bij BPL. Per werknemer mag de regeling piekarbeid éénmaal per kalenderjaar worden toegepast. Het voordeel van deze regeling is dat er geen premie hoeft te worden afgedragen voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt). De regeling kan worden toegepast in de sector Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor piekarbeiders?

  Laatste update: 27 maart 2019, 11:53

  In zowel de cao Open Teelten als de cao Glastuinbouw is opgenomen dat piekarbeiders mogen worden beloond tegen het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon. Daarnaast mogen de vakantierechten (vakantiegeld en vakantiedagen) worden afgekocht met een toeslag van 20% over het geldende loon  en ontvangen piekarbeiders een compensatie van 0,7% van het geldende loon (d.w.z. over alle gewerkte uren). Voor piekarbeiders in de cao Open Teelten gelden verder nog de afspraken conform artikel 11 ‘regeling voor de seizoenarbeider’.

 • Klopt het dat de piekarbeider een compensatie ontvangt voor niet opgebouwde pensioenrechten?

  Laatste update: 27 maart 2019, 12:08

  Ja, de piekarbeider ontvangt (ongeacht zijn leeftijd) een compensatie van 0,7% voor het wegvallen van het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. Dit betekent dat dit ook van toepassing is voor jongeren onder de 21 jaar, maar ook voor AOW-gerechtigde werknemers. De compensatie moet worden berekend over het geldende loon (exclusief de 20% vakantierechten). BPL controleert door middel van jaarlijkse controles of de compensatie van 0,7% daadwerkelijk is gegeven. Indien hier niet aan is voldaan is er geen sprake van piekarbeid en moet met terugwerkende kracht premies worden afgedragen aan BPL en aan Colland arbeidsmarkt.

 • Hoe werkt het aan- en afmelden van een piekarbeider?

  Laatste update: 27 maart 2019, 13:04

  U bent verplicht om een piekarbeider binnen vijf werkdagen aan te melden in het werkgeversportaal van BPL. Hiervoor is een burgerservicenummer (BSN) noodzakelijk. Zonder BSN kunt u een piekarbeider niet aanmelden. Indien u de piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kunt u geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen.

  Bij de aanmelding vult u tevens een einddatum van het dienstverband in. Daardoor hoeft er geen afmelding plaats te vinden. Het is mogelijk deze datum later aan te passen, middels een handmatige actie in het werkgeversportaal. Dit kan via het tabblad werknemers. U selecteert de desbetreffende piekarbeider en vult bij ‘individuele wijzigingen werknemer’ de aangepaste uitdienstdatum in. Let op: na het opslaan van de mutatie moet u deze nog wel verzenden via het tabblad onafgeronde mutaties.

  Het is ook mogelijk piekarbeiders voor de start van het dienstverband aan te melden indien u werkt met ‘bulk-bestanden’ (MDV / PLO / MDVPLO bestanden). Bij de start van het dienstverband kunt u deze uploaden. Dat geldt dus alleen voor het aanmelden van een grote groep piekarbeiders in één keer. Dergelijke bestanden kunnen worden gegenereerd door salarissoftware, daarom is het dus van afhankelijk of u (of uw salarisadministratiekantoor) of u op deze wijze kunt werken. Individuele aanmelding van piekarbeiders is alleen mogelijk vanaf de startdatum van het dienstverband.

 • Mag een werknemer meerdere malen per jaar als piekarbeider aan de slag?

  Laatste update: 27 maart 2019, 12:16

  Nee, een werknemer mag maar één keer per kalenderjaar onder de regeling piekarbeid vallen. Het is voor een werknemer ook niet toegestaan om bij verschillende werkgevers meerdere malen per jaar als piekarbeider te werken. Als een werknemer eerder in het kalenderjaar als piekarbeider heeft gewerkt bij u of bij een andere werkgever, dan is er sprake van een regulier dienstverband. Om te bepalen in welk jaar een piekarbeid-dienstverband valt wordt gekeken naar de ingang van het dienstverband. Een piekarbeid-dienstverband mag dus eenmaal per kalenderjaar starten.

 • Hoe weet ik of mijn piekarbeider niet eerder in het jaar bij een andere werkgever als piekarbeider heeft gewerkt?

  Laatste update: 27 maart 2019, 12:16

  Als u een piekarbeider aanmeldt bij BPL die al eerder in het jaar als piekarbeider heeft gewerkt, ontvangt u een foutmelding. U kunt de werknemer dan niet verder als piekarbeider aanmelden, maar zult de aanmelding moeten annuleren of de werknemer als reguliere werknemer aan moeten melden. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan het dienstverband te controleren of een werknemer al eerder als piekarbeider heeft gewerkt. Dit zult u moeten navragen bij de werknemer zelf.

 • Kan ik mijn piekarbeider na afloop een regulier dienstverband aanbieden?

  Laatste update: 27 maart 2019, 14:12

  Ja, dit is mogelijk maar let wel op! Wanneer er een periode van 31 dagen of langer tussen beide dienstverbanden zit, dan blijft het eerste dienstverband gelden als piekarbeid dienstverband. Wanneer het reguliere dienstverband direct aansluit op het piekarbeid dienstverband, is er met terugwerkende kracht geen sprake meer van piekarbeid. De vrijstelling voor de sectorfondsen komt dan te vervallen en de premies dienen met terugwerkende kracht te worden betaald.

 • Mag ik een piekarbeider in dienst nemen die eerder met een regulier dienstverband bij mij werkzaam is geweest?

  Laatste update: 27 maart 2019, 13:09

  Als er een periode van korter dan zes maanden tussen beide dienstverbanden zit dan is dat niet toegestaan. Indien u de werknemer dan alsnog in dienst neemt is er sprake van een regulier dienstverband en gelden er geen vrijstellingen voor de sectorfondsen.

 • Mogen uitzendkrachten en payrollwerknemers ook als piekarbeider aan de slag?

  Nee, de regeling piekarbeid kan niet worden toegepast bij ingeleend personeel. De regeling valt niet onder de inlenersbeloning. Uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen dus geen gebruik maken van de regeling piekarbeid. Voor uitzendkrachten en payrollwerknemers worden namelijk geen premies afgedragen voor het sectorfonds.

 • Mijn piekarbeider heeft geen BSN waardoor aanmelden binnen 5 werkdagen niet lukt. Wat nu?

  Laatste update: 27 maart 2019, 14:17

  Indien er een wachttijd is in uw regio voor het aanvragen van een BSN dan adviseren wij het volgende:

  1)    Benader een ander kantoor of u daar sneller terecht kunt;
  2)    Vraag het RNI-kantoor om een schriftelijke (e-mail) bevestiging van de afspraak;
  3)    Indien het niet lukt om binnen een periode van 5 werkdagen na aanvang van de werkzaamheden een BSN-nummer te krijgen, dan meldt u dit met een schriftelijke bevestiging van de afspraak van het RNI-kantoor bij de Werkgeversdesk van BPL.
  4)    Informeer ook de Werkgeverslijn (info@werkgeverslijn.nl) over eventuele wachttijden en bij welk kantoor.

 • Mag de regeling piekarbeid worden toegepast als de cao Open Teelten of Glastuinbouw is verlopen?

  Laatste update: 27 maart 2019, 14:18

  Ja, sociale partners hebben afgesproken dat piekarbeid ook na het verlopen van de cao mag worden toegepast.

Risico inventarisatie & evaluatie

 • Kan ik een boete krijgen als ik geen RIE heb?

  Als u geen geldige RIE heeft en een inspecteur vraagt ernaar tijdens een controle, dan kunt u direct een boete krijgen. Dit geldt ook als de RIE niet actueel meer is. De boete kan oplopen tot € 4.500,- voor bedrijven met meer dan 500 werknemers in dienst. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers is dit bedrag € 750,-. Wanneer alleen het plan van aanpak ontbreekt, kan de boete  oplopen tot € 3.000,-.

 • Klopt het dat ik mijn RIE moet aanpassen vanwege corona?

  Ja, de RIE wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht. Stigas is hiervoor op dit moment een aanvulling op de sectorale RIE’s aan het maken. Lees verder… 

 • Zijn er kosten verbonden aan het opstellen van een RIE?

  In een aantal gevallen zijn er kosten aan verbonden aan het laten maken van een RIE. Allereerst is dit afhankelijk van de partij die u kiest voor bijvoorbeeld het laten toetsen. Maar ook van het aantal werknemers op uw bedrijf en of uw sector een erkende RIE heeft.

  Werkgeversorganisaties in de agrarische sector hebben in het verleden Stigas opgericht om u als werkgever op het gebied van veilig en gezond werken te laten ondersteunen bij uw wettelijke verplichtingen. Met de premie die u aan Colland afdraagt, worden de activiteiten van Stigas gefinancierd, dan wel tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden. Stigas heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de agrarische sector en weten als geen ander wat er speelt op een agrarisch bedrijf.

  Hierdoor is de RIE van Stigas veel goedkoper dan bij een andere leverancier.

  • Bent u bij Colland aangesloten of heeft u een preventiecontract met Stigas en vult u de RIE helemaal zelf in? Dan is deze gratis.
  • Kiest u voor begeleiding, dan zit hier ook de wettelijk verplichte toetsing bij inbegrepen. Bent u ook aangesloten bij Colland? Dan betaalt u een sterk gereduceerd tarief.
  • Heeft u een gezinsbedrijf en heeft u een uitgebreid pakket? Dan is de RIE met bedrijfsbezoek gratis.
  • Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om de RIE te laten toetsen. Stigas neemt deze toetsing gelijk mee in een bedrijfsbezoek.
  • Momenteel zijn de RIE’s nog niet voor alle sectoren erkend. Nog niet erkende RIE’s moeten altijd worden getoetst.

  Kijk voor meer informatie over tarieven op de site van Stigas. Kiest u liever voor een andere partij? Informeer dan daar naar de kosten.

 • Hoe werkt de RIE van Stigas?

  Om gebruik te kunnen maken van de digitale RIE van Stigas heeft u inloggegevens van Stigas nodig. Wanneer u bent aangesloten bij Colland is dit gratis. Door middel van dit artikel kunt u zien hoe de RIE van Stigas eruit ziet.

 • Waarom zou ik kiezen voor de RIE van Stigas?

  Al meer dan 7500 agrarische bedrijven hebben gebruik gemaakt van de RIE van Stigas. Deze is gemakkelijk te gebruiken en je bepaalt zelf wanneer je eraan werkt. Dankzij de collectieve regeling kunt u gebruik maken van de diensten van Stigas helemaal gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief. De adviseurs van Stigas zijn aangesloten bij de agrarische sector en kennen de ins- en outs van de sector. Lees hier de ervaringen van Monique Alsemgeest, office manager van tomatenkwekerij Jami, die ook gebruik heeft gemaakt van de RIE van Stigas.

 • Is er voor mijn sector een erkende RIE?

  Een overzicht van erkende branche RIE’s in de agrarische sector vindt u hier.

 • Ben ik verplicht om een RIE te hebben?

  Laatste update: 11 juni 2020, 15:23

  Waarschijnlijk wel! De verplichting tot het opstellen van een RIE geldt voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RIE is een werkgever ook verplicht een bijbehorend plan van aanpak op te stellen. Bij de digitale RIE van Stigas is het plan van aanpak een vast onderdeel van de RIE. Hele kleine bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen ook gebruik maken van een zogenaamde checklist gezondheidsrisico’s.

  Let op! Niet alleen eigen personeel telt mee. Denk ook aan uitzendkrachten, payrollkrachten, stagiaires, bezoekers en andere erfbetreders. Lees hier meer over uitzonderingssituaties.

 • Wanneer moet ik de RIE laten toetsen door een externe deskundige?

  Laatste update: 11 juni 2020, 15:31

  De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RIE door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

  Er zijn twee uitzonderingssituaties:

  1. Allereerst hoeven organisaties met maximaal 40 uur aan arbeid per week geen toetsing van de RIE te doen.
  2. Daarnaast hoeven ook bedrijven met minder dan 26 medewerkers die gebruikmaken van een door het Steunpunt RIE erkende branche RIE geen toetsing uit te voeren.

  De adviseurs van Stigas kunnen uw RIE toesten en voorzien u graag van deskundig advies. Bent u aangesloten bij Colland dan geldt er een sterk gereduceerd tarief. Ook als u 25 of minder medewerkers heeft kan het zinvol zijn om een adviseur in te schakelen. Samen ziet u meer dan alleen en zo wordt bedrijfsblindheid voorkomen.

 • Wanneer moet ik de RIE actualiseren?

  Laatste update: 11 juni 2020, 15:57

  De wet schrijft niet voor hoe oud een RIE mag zijn. In de wet staat dat een bedrijf een actuele RIE moet hebben. Bij wijzigingen, zoals een verbouwing, nieuwbouw of nieuwe machines moet je de RIE bijwerken. Je bepaalt dus zelf of je RIE nog actueel is. Als je RIE niet actueel is kun je een boete van de Inspectie SZW krijgen. Vuistregel is dat een RIE minstens eenmaal per 4 jaar geactualiseerd wordt. Soms geldt zelfs eenmaal per 3 jaar. Bijvoorbeeld voor zorgboerderijen en VCA-gecertificeerde bedrijven.

Seniorenregeling

 • Welke werknemers kunnen deelnemen aan de seniorenregeling?
  • Glastuinbouw: werknemers van 62 jaar en ouder.
  • Open Teelten: werknemers van 60 jaar en ouder.
  • Productiegerichte Dierhouderij: vanaf 1 juli 2018 kunnen werknemers van 62 jaar en ouder deelnemen.

  Voor alle sectoren geldt dat de werknemer in de afgelopen vijf jaren minstens 26 weken per jaar in de sector werkzaam moet zijn geweest (bij één of meerdere bedrijven). De perioden waarover de werkgever het loon heeft doorbetaald tijdens ziekte wordt meegerekend.

  In de sector Open Teelten kan een werknemer maximaal 5 jaar deelnemen. Voor de sectoren Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt dat werknemer tot de AOW-gerechtigde leeftijd mogen deelnemen.

 • Wat is de hoogte van de vergoeding die ik als werkgever ontvang van Colland?

  Laatste update: 25 juni 2018, 12:58

  • Glastuinbouw: € 80,10  per gedeclareerde seniorendag;
  • Open Teelten: € 80,- per gedeclareerde seniorendag;
  • Dierhouderij: € 73,47 per gedeclareerde seniorendag.

  De genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Voor iedere werknemer geldt hetzelfde vaste bedrag, ongeacht de werkelijke kosten. De verstrekking vindt tweemaal per jaar achteraf plaats en wordt automatisch verstrekt via CAS na controle door de fondsadministratie.

 • Hoe kan ik mijn werknemer aanmelden voor de seniorenregeling?

  U kunt uw werknemer tot drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum digitaal aanmelden via het Colland Administratie Systeem (CAS). Bij de aanmelding moet worden aangeleverd een door de werkgever en werknemer ondertekende nieuwe arbeidsovereenkomst, of een aanvulling op de oude arbeidsovereenkomst, waaruit blijkt wat de arbeidstijd was voordat de werknemer gebruik maakt van de regeling en wat de nieuwe arbeidstijd wordt. Wanneer de aanmelding onvolledig is ontvangt de werkgever binnen twee weken bericht van Colland om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen. Uiterlijk tien werkdagen (bij Glastuinbouw twee weken) nadat de volledige aanmelding is ontvangen, ontvangt de werkgever een besluit over deelname aan de regeling. De werknemer neemt deel aan de seniorenregeling wanneer de aanvraag is goedgekeurd.

 • Kunnen werknemers in de Open Teelten met terugwerkende kracht deelnemen?

  Laatste update: 4 mei 2018, 16:12

  Ja, de seniorenregeling in deze sector is van start gegaan per 1 april 2018. Echter het administratieve systeem (CAS) om de aanvragen in te dienen was op die datum nog niet ingericht. Daarom wordt er afgeweken van het verstrekkingenreglement. Per 1 mei 2018 is het CAS opengesteld voor de seniorenregeling Open Teelten. Tot 3 maanden na deze openstelling kunt u aanvragen indienen met een gewenste ingangsdatum vanaf 1 april. Let op: de regeling kan pas ingaan op de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

 • Hoeveel pensioen bouwt een deelnemer op?

  De werknemer werkt 80% maar blijft 90% van zijn bruto jaarsalaris ontvangen. Over deze 90% bouwt de werknemer pensioen op. Indien de werknemer graag wil weten wat deelname betekent voor zijn pensioen, dan kan hij dit zelf opvragen via deelnemer@bplpensioen.nl of door te bellen naar 050-5223000 (BPL werknemersdesk). In verband met privacy worden deze gegevens niet aan de werkgever verstrekt.

 • Moet ik de afspraken schriftelijk vastleggen met mijn werknemer?

  Ja, voor deelname aan de regeling dient een schriftelijke overeenkomst te worden gesloten met uw werknemer. In deze overeenkomst dient de dag of dagen waarop de werknemer niet of korter werkt te worden vastgelegd. U kunt hier een voorbeeldovereenkomst seniorenregeling downloaden.

 • Kunnen werknemers die deeltijd werken ook deelnemen aan de seniorenregeling?

  Ja, ook werknemers die in deeltijd werken of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn in de zin van WAO of WIA, mogen deelnemen aan de regeling. Zij kunnen net als fulltimers hun arbeidstijd tot 80% verminderen. De verstrekking van Stichting Colland Arbeidsmarkt aan de werkgever wordt naar rato vastgesteld.

 • Mijn werknemer wil bijvoorbeeld 10% minder gaan werken, kan hij dan ook deelnemen aan de regeling?

  Nee, het kan alleen gaan om een vermindering van de arbeidstijd met 20%.

 • Kan ik een verzoek van een werknemer om deel te nemen aan de seniorenregeling weigeren?

  Ja, maar alleen wanneer zwaarwegende bedrijfsomstandigheden deelname niet toelaten. Bij een geschil kunnen werkgever en/of werknemer zich wenden tot de paritaire commissie.

 • Klopt het dat werknemers die deelnemen aan de seniorenregeling hun leeftijds- en dienstverbanddagen moeten inleveren?
  • Glastuinbouw: werknemers die aan de seniorenregeling gaan deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande leeftijds- en dienstverbanddagen in.
  • Open Teelten: werknemers die deelnemen aan de regeling hoeven hiervoor geen leeftijds- en dienstverbanddagen in te leveren.
  • Productiegerichte Dierhouderij: werknemers die aan de seniorenregeling deelnemen leveren hun opgebouwde rechten op bestaande seniorendagen in. De tot 1 januari 2018 opgebouwde seniorendagen blijven in stand. Dienstverbanddagen blijven behouden.
 • Hoeveel vakantiegeld ontvangt de werknemer wanneer hij deelneemt aan de regeling? En hoe zit het met vakantiedagen?

  De werknemer ontvangt vakantiegeld over het nieuwe feitelijk verdiende bruto jaarsalaris (90%). De vakantieuren worden berekend over het aantal gewerkte uren (80%).

 • Is het mogelijk dat de werknemer dag vanuit de seniorenregeling opspaart tijdens drukkere periodes en deze in rustigere periodes opneemt?

  Nee, dat is niet de insteek van de seniorenregeling. De regeling maakt het mogelijk voor werknemers om hun arbeidstijd te verminderen. Dit omdat zij naast hun baan bijvoorbeeld meer tijd willen besteden aan hobby’s en familie. Of omdat het werk fysiek meer van de werknemer vergt nu de werknemer wat ouder is. U dient in de overeenkomst vast te leggen op welke dag of dagen de werknemer niet of minder werkt.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de seniorenregeling?

  Download hier het verstrekkingenreglement Glastuinbouw of verstrekkingenreglement Open Teelten. Het reglement van de sector Productiegerichte Dierhouderij is nog niet gepubliceerd. Meer informatie vindt u ook op de website van Colland Arbeidsmarkt. Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u bellen naar de Werkgeverslijn 088 – 888 66 88.

 • Wanneer eindigt de deelname aan de regeling?

  De deelname aan de seniorenregeling wordt beëindigd in de volgende situaties:

  • Wanneer de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt;
  • Wanneer de werkgever te kennen geeft dat hij de deelname wenst te beëindigen (wegens zwaarwegende bedrijfsomstandigheden);
  • Wanneer de werkgever handelt in strijd met het verstrekkingenreglement of met door het bestuur van Stichting Colland Arbeidsmarkt gegeven nadere aanwijzingen.

Uitzonderingen ketenbepaling

 • Welke uitzondering op de wettelijke ketenbepaling is er gemaakt?

  Laatste update: 8 februari 2017, 12:02

  Er zijn twee uitzonderingen overeengekomen voor functies met een seizoenmatig karakter waarvoor niet het hele jaar rond werk is. Er is een uitzondering voor contracten tot en met 9 maanden en een uitzondering voor contracten van 9 maanden en meer. Download de factsheet uitzondering ketenbepaling voor een samenvatting.

  Let op! Deze uitzonderingen gelden alleen voor de sectoren Open Teelten en Glastuinbouw.

 • Uitzondering A: contracten tot en met 9 maanden

  Voor functies waarvoor geldt dat het gezien de klimatologische of natuurlijke omstandigheden niet mogelijk is om een contract langer dan 9 maanden aan te bieden, geldt ontheffing van de ketenbepaling van artikel 7:668a lid 1 uit het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent concreet dat werknemers in een aantal aangeduide functies maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 9 maanden mogen krijgen, inclusief de eventuele onderbrekingen tussen die contracten. Daarna dient de keten onderbroken te worden met een tussenpoos van tenminste 3 maanden. De werknemer kan na deze onderbreking van minimaal 3 maanden weer opnieuw maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 9 maanden krijgen zonder dat er recht op een vast contract ontstaat. De wettelijke tussenpoos van de ketenbepaling wordt hiermee dus verkort van meer dan 6 maanden naar tenminste 3 maanden.

  Deze uitzondering mag alleen worden toegepast voor de volgende functies in de sector open teelten:
  Assistent medewerker I en II, medewerker I en II en medewerker huishoudelijke dienst.

  Deze uitzondering mag alleen worden toegepast voor de volgende functies in de sector Glastuinbouw:
  Medewerker glastuinbouw I en II, Teeltmedewerker I en II, Operator/machinebeheerder I en II, Orderverzamelaar, Vorkheftruckchauffeur, Logistiekmedewerker, Medewerker huishoudelijke dienst en Medewerker kantine.

 • Uitzondering B: contracten van 9 maanden en meer

  Voor contracten met een duur van 9 maanden en meer geldt dat er maximaal 3 contracten in een periode van 36 maanden mogen worden aangegaan. De wettelijke periode van maximaal 3 contracten in een periode van maximaal 24 maanden wordt hiermee dus uitgebreid. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De werknemer kan gedurende het 3e contract verzoeken om een vast contract. Het initiatief ligt bij de werknemer, maar de werkgever bevestigd uiterlijk een maand voor het verstrijken van het 3e contract of het dienstverband al dan niet wordt voortgezet.
  • Dit vaste contract is van tenminste gelijke omvang als de voorgaande tijdelijke contracten en de loondoorbetaling wordt gespreid over een periode van 12 maanden.
  • Werkgever zal aan dit verzoek tegemoet komen, tenzij zwaarwegende bedrijfsomstandigheden dit niet toelaten.

  Deze verplichting tot het aangaan van een vast contract na het 3e tijdelijke contract zal alleen in werking treden wanneer de Belastingdienst toestemming geeft voor het mogen toepassen van de lage ww-premie bij deze vaste contracten.
  Deze uitzondering mag voor alle functies worden toegepast, mits de functie een seizoensmatig karakter heeft als gevolg van klimatologische en natuurlijke omstandigheden waardoor de werknemer niet het jaarrond bij de werkgever kan werken.

 • Gelden deze uitzonderingen automatisch voor alle medewerkers in de genoemde functies?

  De uitzondering op de ketenbepaling moet specifiek zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Het model arbeidsovereenkomst voor de cao Open Teelten en Glastuinbouw is hierop aangepast. Let op: zonder het opnemen van deze bepalingen in de arbeidsovereenkomst kunt u dus geen gebruik maken van de uitzonderingen!

 • Door wie mogen de uitzonderingen op de ketenbepaling worden toegepast?

  Laatste update: 23 januari 2017, 22:32

  De cao Open Teelten is met ingang van 11 juli 2016 in werking getreden voor leden van de aangesloten organisaties (LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB en Anthos). Zij mogen met ingang van 11 juli 2016 de uitzonderingen in de praktijk gaan toepassen. Dit onderdeel van de cao Open Teelten is met ingang van 24 januari 2017 algemeen verbindend verklaard dus vanaf die datum mogen ook niet leden de uitzonderingen toepassen.

  De cao Glastuinbouw is met ingang van 3 augustus 2016 in werking getreden voor leden van de aangesloten organisaties (LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum). Zij mogen met ingang van 3 augustus 2016 de uitzondering in de praktijk gaan toepassen. De cao Glastuinbouw is algemeen verbindend verklaard met ingang van 14 oktober 2016 dus vanaf die datum mogen ook niet leden de uitzonderingen toepassen.

 • Wat betekenen deze afspraken voor de opbouw van de transitievergoeding?

  Werknemers die minstens 2 jaar in dienst waren, hebben bij ontslag of wanneer het contract niet wordt verlengd recht op een transitievergoeding. De hoofdregel voor de berekening van het aantal dienstjaren voor de transitievergoeding, is dat contracten worden opgeteld als zij elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De uitzondering van een verkorte tussenpoos (3 maanden) voor seizoenfuncties, heeft alleen betrekking op de ketenbepaling, niet op de berekening voor de transitievergoeding.
  Het uitbetalen van de transitievergoeding kan echter wel worden uitgesteld door de werknemer de garantie te bieden dat hij binnen 6 maanden weer aan de slag kan.

 • Specifieke vragen uitzondering A

  1. Mag ik ook één contract van 9 maanden aanbieden?
  Ja, het is ook mogelijk om één contract van maximaal 9 maanden aan te bieden.

  2. Moeten de contracten aansluitend aan elkaar worden gegeven?
  Nee, het mag ook een contract voor drie kortere periodes zijn. De tussenpozen tellen mee voor de bepaling van het maximum van 9 maanden. Bijvoorbeeld: het eerste contract gaat in op 1 januari, dan mag het laatste contract in de keten nooit de datum van 30 september overschrijden.

  3. Mag ik de uitzondering ook toepassen als ik gebruik maak van 2 tijdelijke contracten van 9 maanden achter elkaar? Ik blijf dan binnen de wettelijke termijn van de flexwet (maximaal 2 contracten in een periode van maximaal 24 maanden). Of moet er na elk tijdelijk contract van 9 maanden een tussenpoos van 3 maanden worden toegepast?
  De uitzondering is specifiek bedoeld voor functies waarbij het niet mogelijk is om een contract van 9 maanden of meer aan te gaan, dus voor seizoenfuncties. Dus op deze manier mag de regeling niet worden toegepast. Na elke periode van maximaal 9 maanden dient er een tussenpoos van tenminste 3 maanden te zijn.

  4. Er is een aantal specifieke functies beschreven waarvoor de uitzondering geldt. Op mijn bedrijf gebruik ik andere functienamen, maar de functies hebben wel dezelfde inhoud. Mag ik de regeling dan toch toepassen?
  Dit is toegestaan, want in de regeling is vastgelegd dat de uitzondering ook van toepassing is op bedrijfsfuncties die gebaseerd zijn op referentiefuncties uit het functiehandboek. Leidend is of de inhoud van de functies overeenkomt, en als dit het geval is mag de uitzondering worden toegepast.

 • Specifieke vragen uitzondering B

  1. Mag ik nu 3 jaarcontracten aangaan in een periode van 3 jaar?
  Nee, de uitzondering is specifiek bedoeld voor seizoenfuncties waarbij het niet mogelijk is om een jaar rond contract aan te bieden. Dus een jaarcontract valt niet onder deze regeling.

  2. Waarom moet de Belastingdienst goedkeuring geven voor het toepassen van de lage ww-premie?
  Voor het toepassen van de lage ww-premie stelt de Belastingdienst als voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst is gesloten voor een jaar of langer, waarbij het aantal uren eenduidig is vastgelegd en dat dit ook overeenkomt met de praktijksituatie. Als u een werknemer vast in dienst neemt waarvoor u bijvoorbeeld 10 maanden per jaar werk heeft, kunt de arbeidsuren spreiden over het hele jaar en dus ook een gespreide loondoorbetaling overeenkomen. De praktijk komt dan echter niet overeen met het aantal arbeidsuren in de arbeidsovereenkomst, waardoor de hoge ww-premie moet worden toegepast.
  LTO is in gesprek met de Belastingdienst om voor dit soort situaties toch goedkeuring te krijgen om de lage ww-premie toe te mogen passen voor dergelijke vaste arbeidsovereenkomsten.

  3. Wat als de Belastingdienst geen goedkeuring geeft voor het toepassen van de lage ww-premie?
  In dat geval vervalt de verplichting om de werknemer een vast contract te geven als hij daarom vraagt. Het is dan nog wel steeds toegestaan om drie contracten in een periode van maximaal 36 maanden aan te bieden. Het is nog niet duidelijk wanneer er uitsluitsel van de Belastingdienst verwacht kan worden.

  4. Mag ik de werknemer eerst een contract van 1 jaar aanbieden en daarna een contract van 9 maanden en daarna de keten doorbreken met een periode van tenminste 3 maanden zodat er geen vast contract ontstaat?
  Dit is niet toegestaan, want het betreft geen seizoenfunctie. In eerste instantie was het namelijk wel mogelijk om een contract van een jaar aan te bieden en daarmee val je niet onder de voorwaarden voor het gebruiken van deze uitzonderingen.

Vaccineren & testen

 • Wat is mijn rol als werkgever bij het vaccineren van internationale medewerkers?

  De vaccinatiegraad onder internationale medewerkers ligt lager dan gemiddeld in Nederland. Werkgevers in de land- en tuinbouw blijven hierdoor gevoelig voor corona-uitbraken op hun bedrijf. De Werkgeverslijn maakte een video waarin fruitteler Erik van Haarlem vertelt hoe hij zijn internationale medewerkers ondersteunde bij het regelen van een vaccinatie en Malgorzata Bos-Karczeweska van Polonia.nl tips geeft aan werkgevers.

 • Heeft een werknemer recht op loon als hij onder werktijd zijn coronavaccinatie gaat halen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:12

  Werknemers halen hun coronavaccinatie in principe zoveel mogelijk buiten werktijd. De GGD priklocaties zijn 7 dagen per week geopend, vaak ook in de avonduren zodat iedereen de kans heeft buiten werktijd zijn vaccinatie te halen. Alleen als het echt nodig is dat iemand zich, in overleg met de werkgever, in werktijd laat prikken, dan worden de uren doorbetaald. Het doorbetalen van de tijd die nodig is om de coronavaccinatie onder werktijd te halen kan voor de werknemer wel een aanmoediging zijn om zich te laten vaccineren.

 • Kan ik corona zelftesten inzetten voor mijn personeel?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:12

  Werkgevers mogen zelftesten aanbieden aan hun personeel. Gebruik van een zelftest door werknemers is altijd op basis van vrijwilligheid. Van enige dwang, sanctie of indirecte verplichting mag geen sprake zijn. Goedgekeurde zelftesten zijn te koop bij apothekers, drogisterijen, supermarkten of via internet.

 • Hoe krijgen internationale werknemers een oproep en hoe maken ze een afspraak voor vaccinatie?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 09:13

  Internationale werknemers die in hun thuisland nog niet zijn gevaccineerd, kunnen zich in Nederland laten vaccineren. Voorwaarde is dat zij langer dan vier weken in Nederland verblijven. Ingeschreven staan in Basisregistratie Personen (BRP) of Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) is voor het verkrijgen van een vaccin geen voorwaarde.

  Werknemers die in het BRP staan ingeschreven hebben de afgelopen periode een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Zijn zij niet ingeschreven, dan ontvangen zij geen uitnodiging. In dat geval kan men zelf een afspraak maken via 0800-7070. Houd daarbij het burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Een andere optie is om via DigiD een afspraak te maken.

  Meer informatie over het vaccineren van internationale werknemers lees je op onze themapagina. Hier tref je ook informatie in meerdere talen om een werknemer te informeren over het nut van vaccineren en hoe dit in Nederland in zijn werk gaat.

Verzuim en verlof

 • Mijn werknemer heeft corona. Moet ik zijn loon doorbetalen?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:22

  Is er corona vastgesteld dan gelden de normale regels bij ziekte. Deze zijn opgenomen in de agrarische cao’s. Voor de eerste 26 weken geldt een doorbetalingsplicht van 100%. Je betaalt dus het loon van de zieke medewerker door en volgt het normale verzuimproces of -protocol.

 • Mogen werknemers in een vitaal beroep werken met lichte verkoudheidsklachten?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:22

  In het coronaprotocol voor de agrarische sectoren is afgesproken dat alle werknemers met klachten die kunnen duiden op corona thuis blijven. Er is een grotere kans dat de werknemer besmet is dan iemand zonder klachten, met alle risico’s voor jou, je andere werknemers en bedrijfscontinuïteit van dien. Het advies is om de werknemer met verkoudheidsklachten zo snel mogelijk te laten testen op corona.

  Is de betreffende werknemer met verkoudheidsklachten getest en is er geen corona vastgesteld? Denk als werkgever na of je deze werknemer direct weer aan de slag wilt zetten. Mogelijk kan hij andere werknemers aansteken waardoor zij op een later moment ook getest moeten worden en uit de running zijn. Praktisch kun je dit oplossen door met deze verkouden werknemer afspraken te maken over thuiswerken of het (gedeeltelijk) opnemen van overuren of vakantiedagen.

 • Mijn werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kinderen moet opvangen. Wat voor soort verlof is dit?

  Laatste update: 3 augustus 2021, 11:23

  Ga met elkaar in gesprek voor een passende oplossing. Normaliter is de opvang een primaire verantwoordelijkheid van ouders, maar in deze bijzondere situatie zijn er soms weinig of geen andere oplossingen voor de werknemer dan zelf thuis te blijven. Een paar mogelijke oplossingen:

  • Calamiteitenverlof: dit is voor hele korte duur en is alleen bedoeld voor de tijd die nodig is om een andere oplossing te vinden.
  • Zorgverlof: hiervan kan sprake zijn als de werknemer moet zorgen voor zieke kinderen. Wegens besmettingsgevaar is hij/zij (en zijn eventuele partner) momenteel vaak de enige persoon die deze zorg kan verlenen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal 2 weken (voor een parttime werknemer geldt dit naar rato) en de werknemer krijgt 70% van zijn loon doorbetaald.
  • Opname van overuren: soms heeft een werknemer nog veel overuren staan, dan kan hij deze inzetten als tijd voor tijd.
  • Opname van vakantie-uren: ook kan er sprake zijn van een stuwmeer aan vakantie-uren. Wellicht kunnen een aantal vakantie-uren ingezet worden.
  • Het is redelijk om te vragen dat beide ouders de zorg zoveel mogelijk verdelen. Het is soms ook mogelijk om de werktijden aan te passen, en de werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om in de avond of het weekend door te werken om voldoende uren te maken.
  • Tot slot kan het tijdelijk verlagen van de arbeidsduur of het opnemen van onbetaald verlof wellicht uitkomst bieden.

Wet Aanpak Schijnconstructies

 • Wat is er in de WAS afgesproken?

  Laatste update: 2 augustus 2017, 11:27

  De WAS kent een aantal eisen en doelstellingen:

  • Werknemers krijgen het volledige wettelijk minimumloon (WML) waarop zij recht hebben giraal uitbetaald. Dit betekent dat er geen inhoudingen en verrekeningen op het WML mogen plaats vinden. In een Algemene Maatregel van Bestuur is een uitzondering gemaakt voor premies zorgverzekering en huisvestingskosten onder stringente voorwaarden.
  • Loonstroken moeten transparanter worden.
  • De Inspectie SZW gaat namen bekend maken van gecontroleerde ondernemingen. Als er overtredingen zijn geconstateerd zullen deze ook bekend gemaakt worden.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet na komt.
  • Het wettelijk minimumloon gaat ook gelden voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn.
 • Waarom is deze wet er gekomen?

  Laatste update: 23 februari 2017, 19:11

  De WAS is bedoeld om schijnconstructies en misstanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het gaat dan om constructies die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Door dergelijke constructies ontstaat oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en ontvangen medewerkers minder dan waar zij recht op hebben.

 • Wanneer treedt de WAS in werking?

  Laatste update: 10 april 2017, 14:45

  De meeste onderdelen van de wet zijn ingegaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald. Het laatste onderdeel van de WAS, het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, is per 1 januari 2017 in werking getreden.

 • Wat wordt er in de WML verstaan onder loon?

  Laatste update: 10 april 2017, 16:05

  Volgens art 6 WML is loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking. Hiermee worden bruto bedragen bedoeld. Niet tot het loon volgens de WML behoren:

  • verdiensten uit overwerk;
  • vakantiebijslagen;
  • winstuitkeringen;
  • uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
  • uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;
  • vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken;
  • bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
  • uitkeringen ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.
  • eindejaarsuitkeringen;
  • een werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet.

   

 • Moet ik werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt minimaal het WML betalen?

  Laatste update: 10 april 2017, 15:35

  Ja, per 1 juli 2015 hebben werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn ook recht op minimaal het wettelijk minimumloon (WML). Het is daarom belangrijk dat u controleert of deze AOW-gerechtigde werknemers minimaal het WML verdienen.

  • Documenten van de Rijksoverheid

  De Rijksoverheid heeft een uitleg ontwikkeld over de verplichtingen die de WAS met zich meebrengt in relatie tot het wettelijk minimumloon. Dit document kunt u hier openen.
  – Ook heeft de Rijksoverheid een factsheet ontwikkeld met uitleg over de ketenaansprakelijkheid. Deze factsheet kunt u hier openen.

  Hoewel deze vraag en antwoord zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Voor de officiële teksten en documenten verwijzen wij naar informatie van de Rijksoverheid.

 • Wat wordt bedoeld met het netto equivalent van het wettelijk minimumloon?

  Laatste update: 10 april 2017, 16:10

  Het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is geen wettelijk begrip en kan per individuele werknemer verschillen. Een werkgever is op grond van de WML wel verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. In het algemeen kan worden gesteld dat onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon wordt verstaan het bruto minimumloon bepaald volgens artikel 6 WML minus de verplichte en toegestane inhoudingen zoals:

  • loonheffing
  • pensioenpremies
  • ingevolge een pensioenregeling verschuldigde bedragen voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

   

 • Wat moet ik giraal uitbetalen?

  Laatste update: 10 april 2017, 14:46

  U moet uw werknemer minimaal het nettoloon dat behoort bij het geldende Wettelijk Minimumloon betalen (de zogenaamde netto equivalent van het loon). Als u aan de eisen van de AMvB voldoet mag u de kosten voor huisvesting en zorgverzekering wel inhouden op het minimumloon. Zie hiervoor het artikel over inhouden. Voor de uitbetaling van het eventuele loon boven het WML en de vakantietoeslag kunt u afwijkende afspraken maken met de werknemer.

 • Waarom mag ik niet meer het volledige loon contant uitbetalen?

  Laatste update: 10 april 2017, 14:47

  Bij (gedeeltelijke) contante betaling is het voor de Inspectie SZW lastig om vast te stellen of er inderdaad sprake is van het betalen van het WML. Kwitanties of handtekeningen kunnen vervalst zijn. Door werkgevers te verplichten het WML giraal te betalen, kan de inspectie SZW makkelijker controleren of er geen sprake is van onderbetaling.

 • Mijn werknemer heeft geen Nederlandse bankrekening, wat nu?

  Laatste update: 10 april 2017, 14:49

  U kunt het loon overmaken naar een buitenlandse betaalrekening. Werknemers zullen dit mogelijk liever niet willen, omdat ze dan bijvoorbeeld transactiekosten moeten betalen als ze in Nederland geld opnemen. Arbeidsmigranten kunnen ook een Nederlandse bankrekening openen.

 • Mogen er nog wel contante voorschotten op het loon worden gegeven?

  Er mogen nog wel voorschotten op het loon worden gegeven die later worden ingehouden. Wel moet per saldo van het voorschot en de slotbetaling minimaal het netto equivalent van het WML giraal worden betaald. Ook moeten werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen dat er sprake is van een voorschot op het loon.

 • Mag ik overuren contant uitbetalen?

  Laatste update: 10 april 2017, 20:29

  Tot 1 januari 2018 wel. De verplichting van het giraal betalen gaat over het WML. In de sectoren vallend onder de cao’s Open Teelten, Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt het WML voor 38 uur omdat dit de standaard arbeidsduur in de agrarische cao’s is. Tot 1 januari 2018 geldt voor de uren boven de 38 dat werkgever en werknemer kunnen afspreken op welke manier dit wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 dient ook het netto equivalent van het WML deel van de meeruren giraal betaald te worden (zie ook het bericht van LTO Nederland hierover).

 • Mag ik 13- en 14-jarige werknemers wel contant uitbetalen?

  Laatste update: 10 april 2017, 14:51

  Ja. Er is geldt namelijk geen wettelijk minimum jeugdloon voor 13- en 14 jarigen werknemers en deze jeugdige werknemers vallen dus ook niet onder deze wet.

 • Wat betekent het verbod op inhoudingen en verrekeningen?

  Laatste update: 10 april 2017, 14:52

  Uitgangspunt van de WAS is dat werknemers zelf de beschikking hebben over het netto equivalent van het WML. Dus dat betekent dat op het WML geen inhoudingen meer mogen worden gedaan. Inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering zijn onder voorwaarden nog wel mogelijk. Zie ook het artikel over inhoudingen voor kosten huisvesting en zorgverzekering voor agrarische werkgevers.

 • Wat zijn inhoudingen en verrekeningen?

  Laatste update: 10 april 2017, 15:11

  Inhoudingen zijn bestedingen van de werknemer die op het loon worden ingehouden (bijvoorbeeld voor de zorgverzekering) , verrekeningen zijn vorderingen die de werkgever heeft op de werknemer (bijvoorbeeld als hij zelf huisvesting aanbiedt) en die hij verrekend met het loon van de werknemer. Hoewel er dus juridisch een verschil is tussen inhouden en verrekenen wordt in het kader van de WAS en de AMvB inhouden en verrekenen als gelijk gezien. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij in beide gevallen de term “inhouden”. Voor een exacte uitleg over inhouden en verrekenen verwijzen wij naar de publicatie van de Rijksoverheid.

 • Mogen er helemaal geen bedragen meer worden ingehouden?

  Laatste update: 23 februari 2017, 19:23

  Verplichte inhoudingen met een wettelijke basis mogen nog wel. Denk bijvoorbeeld aan de loonheffingen en aan pensioenpremies.

 • Waar moet een schriftelijke volmacht aan voldoen?

  Laatste update: 10 april 2017, 14:56

  In de volmacht moet in ieder geval worden vermeld:

  • De naam (en indien mogelijk adresgegevens) van werknemer die de volmacht verleend.
  • De naam (en indien mogelijk adresgegevens) van degene aan wie de volmacht wordt verleend.
  • Het in te houden bedrag waarvoor de volmacht wordt verleend.
  • Het doel van de inhouding (de betalingsverplichting die de werknemer is aangegaan).
  • Degene aan wie het ingehouden bedrag wordt betaald, en met wie de werknemer de betalingsverplichting is aangegaan.

  Via onze website kunt u een voorbeeld van een volmacht downloaden die is goedgekeurd door het ministerie van SZW.

 • Vindt de betaling van de kosten voor huisvesting ook plaats uit het bruto loon?

  Laatste update: 23 februari 2017, 19:28

  Nee, de werknemer dient de betaling te doen uit zijn netto-loon.

 • Is mijn werknemer wel verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten?

  Ja. Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Als werkgever bent u er wel bij gebaat als uw werknemers goed verzekerd zijn, in het kader van goed werkgeverschap maar ook om te voorkomen dat u mogelijk geconfronteerd wordt met rekeningen van onverzekerde werknemers.

 • Waar kan ik met vragen terecht over de zorgverzekering voor mijn buitenlandse werknemers?

  Laatste update: 10 april 2017, 15:02

  U kunt met vragen terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088 – 888 66 88 of bij LTO Arbeidskracht via 088-472 42 00.

 • Hoe snel ontvangt de werknemer zijn verzekeringspolis van de verzekeraar i.v.m. het afgeven de schriftelijke volmacht door de werknemer?

  Indien alles correct is aangeleverd doorgaans binnen twee á drie dagen. Dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen.

 • Mag ik de premie van een zorgverzekering nog inhouden op het nettoloon?

  Laatste update: 5 januari 2021, 15:42

  Ja, onder voorwaarden kunt u de verzekeringspremie inhouden op het nettoloon van de werknemer en de verzekeringspremie voor de werknemer betalen. Wel geldt er een maximum van de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde raming van de nominale premie zorgverzekering van dat jaar. Voor 2021 is een bedrag van € 122,75 per maand vastgesteld (€ 1.473,00 per jaar). U mag alleen de daadwerkelijke kosten van de zorgverzekering inhouden, dit dus tot een voor dat jaar vastgesteld maximum van € 122,75 per maand. Daarnaast geldt dat er een volmacht moet zijn waarin de werknemer een volmacht geeft aan de werkgever om de kosten in te houden op het loon. U moet een kopie van de polis in uw dossier bewaren.

 • Is mijn werknemer wel verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten?

  Ja. Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Als werkgever bent u er wel bij gebaat als uw werknemers goed verzekerd zijn, in het kader van goed werkgeverschap maar ook om te voorkomen dat u mogelijk geconfronteerd wordt met rekeningen van onverzekerde werknemers.

 • Kan ik de premie van de aanvullende zorgverzekering van de werknemer ook verrekenen met het minimumloon?

  Laatste update: 23 februari 2017, 19:31

  Nee, u mag de premie van de aanvullende verzekering  niet verrekenen met het wettelijk minimumloon.

 • Hoe zit het met de PLUS-premie van SAZAS?

  Laatste update: 23 maart 2020, 10:21

  Door de WAS is geen ruimte meer voor inhouding van de PLUS-premie als de werknemer hierdoor minder uitbetaald krijgt dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon.  Als hij meer betaald krijgt kan het dus wel. Meer informatie hierover vindt u op de website van SAZAS. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de Klantenservice van SAZAS via 088-5679100.

 • Wat gebeurt er als ik me niet aan deze regels houd?

  Laatste update: 23 februari 2017, 19:52

  Als het WML niet volledig giraal wordt uitbetaald zal de Inspectie SZW een boete opleggen en wordt wellicht de naam van uw bedrijf openbaar gemaakt.

 • Moeten alle kostenvergoedingen op de loonstrook worden gespecificeerd?

  U moet het loon op de loonstrook specificeren als het brutoloon is opgebouwd uit een aantal componenten waarvan kan worden aangenomen dat deze worden betaald ter bestrijding van de kosten die voor werk zijn gemaakt. Deze kostenvergoedingen mogen niet worden meegerekend om te bepalen of de werknemer het bruto wettelijk minimumloon verdient. Zulke vergoedingen moeten dus naast het bruto WML worden uitbetaald.
  Vanaf 1 januari 2016 moet u dus een kostenvergoeding speciferen op de loonstrook als deze vergoeding niet naast het loon is opgenomen, maar een onderdeel uitmaakt van het loon.

  Wat moet worden gespecificeerd?
  Uit de omschrijving moet duidelijk worden waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld.

 • Wat gaat er veranderen in de ketenaansprakelijkheid?

  Laatste update: 23 februari 2017, 19:52

  Met de komst van de WAS kan de werknemer bij onderbetaling  zijn loon vorderen bij zijn werkgever en / of diens opdrachtgever. Hij kan de opdrachtgever van de werkgever (dus de inlener van het uitzendbureau) hoofdelijk aansprakelijk stellen. Als deze niet betaalt  kan de werknemer eventuele hogere schakels in de keten aanspreken. Bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere BV’s kunnen dat  meerdere schakels in de keten zijn. Insteek van de wet is dus dat er bij een uitgebreide keten ook sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid.

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) bekijkt momenteel welke elementen uit de WAS worden opgenomen in de norm. Wellicht kan een SNA-keurmerk in de toekomst een rol spelen bij een beroep op niet-verwijtbaarheid als er sprake is van uitgebreide aansprakelijkheid. Hier is nu nog geen uitsluitsel over te geven.

  Meer informatie over de ketenaansprakelijkheid vindt u ook op het Ondernemersplein (digitaal informatiepunt voor ondernemers van de overheid).

 • Wat gaat de Inspectie SZW bekend maken?

  Laatste update: 23 februari 2017, 19:53

  De WAS schrijft voor dat de Inspectie SZW de inspectiegegevens openbaar gaat maken. Daarbij wordt bekend gemaakt welk bedrijf is gecontroleerd en waarop is gecontroleerd. Als er sprake is van een overtreding zal dit ook bekend worden gemaakt.

 • Wat verandert de WAS aan de naleving van de cao’s ?

  Laatste update: 6 februari 2017, 21:33

  Er zal vanuit de overheid meer ondersteuning komen voor sociale partners om naleving van de algemeen verbindend verklaarde cao’s te controleren. Daarnaast zal de wet worden verruimd om AVV-loze periodes meer te kunnen voorkomen. Dit heeft met name te maken met het onderhandelingsproces van de cao’s. Zo kan een algemeen verbindend verklaring nu bijvoorbeeld niet worden verlengd als een cao is afgelopen en de totstandkoming van een nieuwe cao nog gaande is. Met de WAS zal het mogelijk worden om de algemeen verbindend verklaring van een cao te verlengen.

 • Mijn werknemer heeft een deeltijd overeenkomst, geldt het maximum van 25% voor huisvesting dan naar rato?

  Laatste update: 6 februari 2017, 21:26

  Ja, het maximum is 25% van het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. Het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon kan bepaald worden door de leeftijd (wettelijk minimumjeugdloon) en/of door de overeengekomen arbeidsduur.

  Voorbeeld:
  Per 1 januari 2017 bedraagt het wettelijk minimumloon per week €358,05 bruto voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week). Dit betekent dat u op basis van de wet maximaal € 89,51 (25%) per week mag inhouden en betalen voor huisvesting. Werkt de werknemer echter maar 24 uur, dan geldt een maximum van €56,53.

  Let op: ondanks de wettelijke bovengrens is in de cao Glastuinbouw (artikel 58) bepaald dat de werkgever maximaal €70 per week voor huisvesting inclusief gas, water en licht mag rekenen. In de cao Open Teelten (artikel 43) is bepaald dat er een maximum van 20% per week geldt van het voor de werknemer geldende WML. Voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week) geldt vanuit de cao Open Teelten per 1 januari 2017 dus een maximum van €71,61.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

 • Wat is het standpunt van LTO over de WAB?

  LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties hebben een intensieve lobby gevoerd om een aantal onderdelen uit de WAB van tafel of aangepast te krijgen. De WAB heeft een forse kostenstijging voor onder meer seizoenswerk tot gevolg vanwege een hogere hoge ww-premie dan de huidige hoge ww-premie in de agrarische sector en vanwege de introductie van het recht op transitievergoeding vanaf dag 1. Seizoenswerk is kenmerkend voor onze agrarische sector. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “Tijdelijk werk, zoals seizoenarbeid, het opvangen van pieken of vervanging bij ziekte, laat zich niet vastspijkeren in een vast dienstverband zoals het kabinet dat wil. Seizoenswerk is nu eenmaal tijdelijk, daar past geen vast dienstverband bij”.  Mede dankzij de inzet van LTO Nederland is er gerealiseerd dat jongeren tot 21 jaar met een arbeidsovereenkomst van gemiddeld maximaal 12 uur per week onder de lage ww-premie vallen. LTO Nederland blijft zich daarnaast hard maken voor de toepassing van de lage ww-premie voor seizoenarbeid. Hierover vinden nog steeds gesprekken plaats met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Blijft de tussenpoos van 3 maanden voor seizoenskrachten bestaan?

  Laatste update: 22 oktober 2019, 22:11

  Ja, ook na 1 januari 2020 blijft het mogelijk om de keten van contracten van seizoenskrachten te doorbreken met een tussenpoos van minimaal 3 maanden. Om dit te mogen toepassen gelden er (net als voorheen) specifieke voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in artikel 9 van de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw. Deze verkorte tussenpoos van 3 maanden is dus ook alleen in deze sectoren toe te passen.

  Let op! Er dient sprake te zijn van een actuele cao voor het mogen toepassen van de uitzonderingen op de ketenbepaling. De huidige cao Glastuinbouw loopt tot 1 januari 2020 en de cao Open Teelten loopt tot 1 maart 2020. Is er op die datum geen nieuwe cao afgesloten? Dan kunnen de uitzonderingen niet toegepast worden. Dit is niet nieuw, dit gold ook voor de invoering van de WAB. Hierbij is het goed om te vermelden dat agrarische cao’s werden in het verleden ook regelmatig met terugwerkende kracht zijn afgesloten, wat betekent dat je vaak achteraf met volledige zekerheid kan zeggen of de uitzonderingen op de ketenbepaling wel of niet mochten worden toegepast.  Bij de Werkgeverslijn is op dit gebied geen jurisprudentie bekend.

 • Hoe bepaal ik of een jongere tot 21 jaar onder de lage ww-premie valt? Wat als hij in de vakantie extra uren werkt?

  Laatste update: 23 oktober 2019, 21:49

  Er is geregeld dat dit per loon aangiftetijdvak bekeken dient te worden. Doet een werkgever per 4 weken aangifte dan mag het aantal uren in die periode niet boven de 48 uur komen en bij een maandaangifte mag er niet meer dan 52 uur worden verloond om voor de lage ww-premie in aanmerking te komen. De situatie kan zich voordoen dat u als werkgever het ene aangiftetijdvak de lage ww-premie mag toepassen en het andere aangiftetijdvak de hoge ww-premie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een zaterdaghulp in de vakantieperiode extra uren werkt en daardoor dat loon aangiftetijdvak onder de hoge ww-premie valt. Voor de toets aan de leeftijd van 21 jaar is de leeftijd van belang die de werknemer had op de eerste dag van het betreffende aangiftetijdvak.

 • Ik moet een oproepkracht na 12 maanden een aanbod doen voor een vast aantal uren. Wat als hij weigert?

  Laatste update: 20 december 2019, 09:14

  De oproepkracht mag er uiteraard voor kiezen om het aanbod af te slaan als hij flexibel wil blijven werken. Het is verstandig de oproepkracht schriftelijk te laten reageren op uw aanbod, zodat u later niet geconfronteerd wordt met ontbreken van bewijslast. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft een tool ontwikkeld die u kunt gebruiken om uw oproepkrachten een aanbod te doen voor vaste uren. Dit document kunt u hier downloaden. In dit document kan de oproepkracht aangeven of hij het aanbod aanneemt of weigert.

 • Mijn oproepkracht heeft het aanbod op een vast aantal uren geweigerd. Moet ik dan na 12 maanden weer een nieuw aanbod doen?

  Laatste update: 23 oktober 2019, 21:44

  Ja, de wet zegt dat er steeds na 12 maanden een aanbod moet worden gedaan.

 • Moet ik een AOW-er die als oproepkracht werkt ook een aanbod voor een vast aantal uren doen?

  Laatste update: 23 oktober 2019, 21:52

  Ja. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is op dit onderdeel geen uitzondering gemaakt voor AOW-gerechtigde werknemers.

 • Wanneer is de transitievergoeding niet verschuldigd?

  Laatste update: 23 oktober 2019, 21:51

  De transitievergoeding is niet verschuldigd in de volgende situaties:

  • Bij werknemers die zelf ontslag nemen;
  • Bij werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken;
  • Bij werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken;
  • Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Als de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.
 • Mijn werknemer weigert een nieuw contract: moet ik transitievergoeding betalen?

  Laatste update: 23 oktober 2019, 21:32

  Wanneer u een werknemer na afloop van een contract een nieuw contract aanbiedt, en de werknemer weigert deze arbeidsovereenkomst, dan ben u niet verplicht hem of haar een transitievergoeding te betalen.

  In de Memorie van toelichting (pagina 39) wordt hierover gezegd dat:

  “Het recht op deze vergoeding geldt als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd door opzegging na toestemming van UWV of door ontbinding door de rechter of, in geval van een tijdelijk contract, op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt verlengd nadat dit van rechtswege is geëindigd. Als een werkgever bij het eindigen van een contract voor bepaalde tijd de werknemer wel een (gelijkwaardig of beter) nieuw contract aanbiedt maar de werknemer geen gebruik maakt van dat aanbod, is er dus geen recht op een transitiebudget.”

 • Mijn werknemer neemt zelf ontslag en heeft dus geen recht op transitievergoeding. Moet ik dit schriftelijk vastleggen?

  Laatste update: 23 oktober 2019, 22:08

  Het advies is om een werknemer die zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt dit altijd schriftelijk te laten bevestigen. Deze opzegbrief bewaart u in het personeelsdossier. Doet u de werknemer een aanbod voor een nieuwe arbeidsovereenkomst en weigert hij dit aanbod? Laat de werknemer dit ook altijd schriftelijk bevestigen in verband met de bewijslast.

Zzp en modelovereenkomsten

 • Wat is de webmodule voor zzp’ers?

  Omdat de huidige wet DBA niet aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt voldoet, is de overheid bezig met het ontwikkelen van nieuwe wetgeving. Per 11 januari 2021 start een pilot met een webmodule: een online vragenlijst die duidelijkheid zou moeten bieden over de status van de zzp’er. Meer informatie over deze pilot en de webmodule leest u hier.

 • Waar kan ik de modelovereenkomst van LTO vinden?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:45

  De LTO modelovereenkomst agrarische werkzaamheden geen werkgeversgezag (nummer 9041634635) kunt u zowel in PDF als in Word downloaden. Hier vindt u tevens een stappenplan voor het gebruik van de LTO modelovereenkomst.

 • Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:26

  Nee, het werken met een modelovereenkomsten is niet verplicht. Het geeft in twijfelgevallen duidelijkheid over de vraag of de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gevolgen heeft voor de loonheffingen. Mocht u niet willen werken met een modelovereenkomst, dan is het wel raadzaam om afspraken over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk vast te leggen.

 • Wanneer is er sprake van zzp en wanneer niet?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:38

  Zzp is geen officiële term en het is dan ook voor opdrachtgevers lastig om te beoordelen of iemand een zzp’er is. Een zzp’er is feitelijk een zelfstandige zonder personeel die voor eigen rekening en risico opdrachten uitvoert. Bij controles bij de opdrachtgever zal door de Belastingdienst worden gekeken of een arbeidsrelatie voldoet aan de voorwaarden van een dienstbetrekking. Van een dienstbetrekking is wettelijk sprake als alle drie de kenmerken aan de orde zijn:

  1) Persoonlijke arbeid
  2) Gezagsverhouding (tussen werkgever en werknemer)
  3) Loon

  Als een zzp’er bij u werkt, maar alle drie de kenmerken zijn aan de orde, dan zal de Belastingdienst dit bij een controle aanmerken als een dienstbetrekking. Er is dan geen sprake van een opdrachtnemer maar van een werknemer, voor wie u inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen. Wordt dit door de Belastingdienst vastgesteld, dan krijgt u te maken met correctieverplichtingen of naheffingen.

  Let op! Behalve de bovengenoemde ‘echte’ dienstbetrekking zijn er ook fictieve dienstbetrekkingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de arbeidsrelatie van een thuiswerker, commissaris of stagiaire. Ook al is er geen echte dienstbetrekking, de opdrachtgever moet bij deze arbeidsrelaties toch loonheffingen inhouden en betalen.

 • Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:42

  Bij het inschakelen van een zzp’er mag er geen gezagsverhouding zijn. Dit is een lastig begrip, hier bestaat geen eenduidige definitie van. De Belastingdienst geeft als concreet handvat dat u met een zzp’er bijvoorbeeld wel het resultaat van de opdracht mag afspreken, maar niet hoe hij dit moet uitvoeren. Hoe hij het resultaat bereikt, dat is de verantwoordelijkheid van de zzp’er. Hij doet dit naar eigen inzicht en zonder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Als u een zzp’er toch instructies geeft over hoe hij het werk moet doen, dan zal de verhouding tussen u en de zzp’er al gauw worden beoordeeld als gezagsverhouding en moet u loonheffingen afdragen.

 • Kan er toch sprake zijn van een zzp’er als er een gezagsverhouding aanwezig is?

  Ja. Dit kan het geval zijn als de opdrachtnemer de opdracht niet persoonlijk hoeft uit te voeren en zichzelf vrij kan en mag laten vervangen. Er is dan geen sprake van persoonlijke arbeid. Dat is bijvoorbeeld het geval als de zzp’er een andere klus aanneemt, en een collega-zzp’er stuurt om de klus bij u af te maken. U kunt dan van tevoren wel afspreken aan welke objectieve voorwaarden een vervanger moet voldoen. Het gaat dan om criteria die voor het soort werk noodzakelijk zijn, zoals veiligheidscertificaten, rijbewijs etc. Maar verder is de zzp’er zelf verantwoordelijk voor en vrij in het regelen van vervanging en mag de opdrachtgever de vervanger niet weigeren.

 • Welk risico loop ik als ik een zzp’er inzet terwijl dit mogelijk een dienstbetrekking is?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:45

  Als u met een zzp’er werkt, maar in de praktijk zijn alle kenmerken van een dienstbetrekking aanwezig, dan zal de Belastingdienst deze arbeidsrelatie bij controle beoordelen als een dienstbetrekking. U bent dan werkgever voor de Belastingdienst, en dus verantwoordelijk om de loonheffingen af te dragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u hiervoor een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen.

  Om dit risico te voorkomen moet u eerst kritisch kijken naar de arbeidsrelatie tussen u en uw zzp’er. Is er geen sprake van een dienstbetrekking, leg dan de afspraken vast in een (model-)overeenkomst. Is er feitelijk wel sprake van een dienstbetrekking, dan kunt u er beter voor kiezen om de zzp’er zelf in dienst te nemen of via een uitzendbureau of payrollbedrijf voor u te laten werken.

 • Moet een zzp’er nog drie opdrachtgevers hebben?

  Laatste update: 4 mei 2017, 14:58

  Hierin is niets veranderd. Het heeft nooit in de wet gestaan dat een zzp’er drie opdrachtgevers moet hebben, maar de Belastingdienst gaf dit als één van de richtlijnen om te bepalen of er sprake was van een zelfstandig ondernemer. Voor u als opdrachtgever is dit niet van belang, want de Belastingdienst zal iedere arbeidsrelatie op zichzelf beoordelen. Het is voor u dus van belang dat u kijkt naar de werkzaamheden die de zzp’er bij u uitvoert en of tussen u en die zzp’er sprake is van een dienstbetrekking. De opdrachtgever moet er wel mee instemmen dat de opdrachtnemer ook opdrachten voor andere opdrachtgevers verricht.

  Voor de zzp’er zal het wel van belang zijn dat de Belastingdienst hem ziet als zelfstandig ondernemer. Dat wordt pas beoordeeld wanneer de aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan. Dan is het van belang of sprake is van een ondernemerschap om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen voor zelfstandigen. Bij die beoordeling is het aantal opdrachtgevers wel relevant. Dit is echter slechts één criterium wat bij die beoordeling relevant is.

 • Mijn zzp’er komt weer terug voor een nieuwe opdracht. Moeten we opnieuw een modelovereenkomst overeenkomen?

  Er hoeft niet voor iedere opdracht een nieuwe modelovereenkomst te worden opgesteld, mits de inhoud van de afspraken niet is veranderd. Wel is het verstandig om de nieuwe data (looptijd) en werkzaamheden vast te leggen en te verwijzen naar het nummer van de eerdere gebruikte overeenkomst. Dat kan ook in een e-mail.

 • Weet ik 100% zeker dat ik als opdrachtgever geen risico loop als ik een modelovereenkomst met de zzp’er aan ga?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:34

  Nee, de modelovereenkomst op zichzelf biedt geen vrijwaring, zoals de VAR-WUO of de VAR-DGA dat voorheen wel deden. Het gaat er uiteindelijk om dat de praktijk overeenkomt met wat u schriftelijk met de opdrachtnemer bent overeengekomen. Als er bijvoorbeeld een ‘modelovereenkomst zonder werkgeversgezag’ is gebruikt en ondertekend, en in de praktijk blijkt ook dat er echt geen gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zal de Belastingdienst deze situatie beoordelen als een situatie waarin werkzaamheden buiten dienstbetrekking worden verricht en krijgt u geen naheffingen. De praktijk is dus leidend bij het bepalen of u risico loopt.

 • Moet de zzp’er zijn eigen materiaal meenemen of mag de opdrachtgever ook materiaal ter beschikking stellen?

  Een zzp’er zal over het algemeen over eigen materialen beschikken. Als het mogelijk is, zal hij hier ook gebruik van maken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Komt u overeen dat de zzp’er materialen van u gebruikt, dan kunt u dat overeenkomen. Bij werken buiten dienstbetrekking ligt het voor de hand dat u daarvoor een vergoeding in rekening brengt.

 • Kan ik de LTO modelovereenkomst gebruiken voor aanneming van werk?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:35

  Wij adviseren om bij aanneming van werk in de agrarische sector zelf een nieuwe overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De vraag doet zich namelijk snel voor of hierbij toch sprake kan zijn van werkgeversgezag, de arbeidsrelatie met aannemers van werk en hun hulpen zijn mogelijk fictieve dienstbetrekkingen.

 • Mag ik een modelovereenkomst gebruiken voor de periode van bijvoorbeeld 1 jaar?

  Laatste update: 4 mei 2017, 15:36

  In de veelgestelde vragen van de Belastingdienst wordt aangegeven dat als u volgens de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst werkt, én er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, dan maakt de periode niet uit. U moet wel vastleggen, bijvoorbeeld in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (kenmerknummer) de zzp’er in die periode werkt. Daarnaast is het zo dat u alleen een modelovereenkomst hoeft te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is namelijk niet verplicht.