Vakantierechten volgens de agrarische cao’s

Vakantierechten volgens de agrarische cao’s
23 februari 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:41

Werknemers hebben recht op vakantie, dat is goed voor hun gezondheid en veiligheid. Maar op hoeveel vakantiedagen hebben werknemers in de agrarische sector recht en binnen welke termijn moeten zij vakantiedagen opnemen? En wat als een werknemer nauwelijks vakantiedagen wil opnemen? En hoe zit het met vakantiedagen en ziekte?

Opbouw en opname van vakantierechten
Wettelijk gezien geldt dat een fulltime werknemer recht heeft op 20 vakantiedagen. Op basis van de agrarische cao’s is geregeld dat werknemers ook recht hebben op zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze binnen zes maanden na het opbouwjaar op moeten worden genomen. De werknemer is hier zelf verantwoordelijk voor, maar de werkgever moet de werknemer wel de gelegenheid geven om het verlof in te plannen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Echter de cao’s kunnen weer een uitzondering maken. Hieronder een korte samenvatting:

Cao Aantal wettelijke vakantiedagen Aantal bovenwettelijke vakantiedagen Verjaringstermijn
Glastuinbouw
(artikel 23)
20 5,5 5 jaar voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen
Open Teelten
(artikel 28)
20 5 1,5 jaar voor wettelijke vakantiedagen en 5 jaar voor bovenwettelijke vakantiedagen
Dierhouderij
(artikel 22)
20 5 1,5 jaar voor wettelijke vakantiedagen en 5 jaar voor bovenwettelijke vakantiedagen
Paddenstoelen (geen actuele cao) 20 1,5 jaar voor wettelijke vakantiedagen (op basis van de wettelijke regeling)
Let op: er kunnen nog werknemers vallen onder na de nawerking van de laatste cao Paddenstoelen.

Tabel 1: overzicht aantal vakantiedagen en verjaringstermijn in de agrarische cao’s

De werknemer die redelijkerwijs niet in staat is geweest om vóór het verstrijken van de vervaltermijn van zijn vakantieaanspraak gebruik te maken, zal zijn aanspraak op een later tijdstip alsnog moeten kunnen opnemen. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de wettelijke vakantiedagen op te nemen. In principe dient de werkgever in te stemmen met de vakantiewensen van de werknemer. De werkgever heeft 2 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken op een vakantie aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de vakantiewens van de werknemer grote problemen oplevert voor het bedrijf. Denk dan bijvoorbeeld aan het niet tijdig kunnen uitvoeren van een order.

Vakantiedagen op grond van leeftijd en dienstjaren
De agrarische cao’s kennen allemaal een regeling waarbij een werknemer extra vakantiedagen opbouwt op grond van zijn leeftijd of de lengte van zijn dienstverband. Zo krijgen jongere werknemers bijvoorbeeld extra vakantierechten. Sommige van deze regelingen zijn in de loop van de jaren aangepast, dus kijk altijd goed of en hoe de regeling nog van toepassing is. Zo is in de cao Glastuinbouw per 1 juli 2015 de seniorenregeling geïntroduceerd, waardoor er het nodige gewijzigd is aan de opbouw van vakantierechten.

Voorkom stuwmeer van verlofrechten
Als werkgever stimuleer je werknemers om vakantie op te nemen door het onderwerp vakantie en de verjaringstermijn van vakantiedagen regelmatig ter sprake te brengen, zoals tijdens werkoverleg of  functioneringsgesprekken. Vertel aan werknemers wat het belang is van het opnemen van vakantie. In overleg is er vaak heel veel mogelijk.

Vakantieopbouw bij ziekte
Sinds 1 januari 2012 bouwen ook zieke werknemers hun volledige recht aan vakantiedagen op. Hier staat tegenover dat zij ook vakantiedagen op moeten nemen wanneer zij verlof af willen. Dit klinkt tegenstrijdig, maar een werknemer die ziek is kan gewoon vakantie opnemen. De werknemer is dan vrij af van zijn reïntegratieverplichtingen. Doorgaans is ziekte niet zo ernstig dat zij geen verlof kunnen genieten. Een bedrijfsarts kan hierover advies geven. Wijs uw ziekte werknemer erop dat zijn vakantiedagen vervallen als hij geen verlof opneemt. Wanneer een werknemer echt niet in staat is om vakantie op te nemen gedurende ziekte dan geldt dat de vakantiedagen pas na 5 jaar komen te vervallen.

Vakantierechten afkopen
Alleen bij het einde van de arbeidsovereenkomst mogen wettelijke vakantiedagen worden uitbetaald. U mag wel met uw werknemer overeenkomen dat de bovenwettelijke vakantiedagen bijvoorbeeld aan het einde van elk jaar worden afgekocht.

0 Reacties

Laat een reactie achter