Uiterlijk 15 september aanvraag indienen subsidie Praktijkleren

Uiterlijk 15 september aanvraag indienen subsidie Praktijkleren
7 september 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:53

U kunt nog tot donderdag 15 september 17.00 uur uw subsidie aanvraag Praktijkleren indienen. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 nodig heeft. eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag in te dienen. Heeft u nog geen eHerkenning vraag het dan nu direct aan om nog in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie!

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding van BBL-leerlingen en kan oplopen tot € 2.700,- per schooljaar. Het heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij bijvoorbeeld begeleiding bieden aan een leerling die een BBL-traject volgt. Maar het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leerlingen die een vmbo- of hbo-opleiding doen, en voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. U kunt als ondernemer ook subsidie aanvragen als u een BBL’er aan de slag heeft via het uitzendbureau.

Hoogte tegemoetkoming
De werkgever kan maximaal € 2.700 ontvangen per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Hij ontvangt de subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Ook als een leerling eerder stopt of ziek is geweest, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding.

Er zijn een aantal voorwaarden waar de situatie aan moet voldoen wanneer de werkgever aanspraak wil maken op de subsidie. Bijvoorbeeld dat het leerbedrijf erkend is, dat er een ondertekende praktijkleerovereenkomst is en dat de werkgever een administratie bijhoudt. Daarnaast geldt voor MBO BBL-opleidingen dat de opleiding moet zijn geregistreerd in het  Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). De subsidie geldt voor alle niveaus MBO BBL-opleidingen, maar niet voor BOL-opleidingen. Voor ondernemers in de glastuinbouw sector geldt dat zij ook een tegemoetkoming in de kosten voor BBL-ers kunnen aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt. Deze mogelijkheid is er niet voor werkgevers in de open teelten sector.

Praktijkleerovereenkomst en administratie
De praktijkleerovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast van de betrokken partijen. De overeenkomst omvat in ieder geval zaken als de begin- en einddatum, het totaal aantal te volgen praktijkuren, gegevens over de begeleiding, welk deel van de kwalificaties de deelnemer dient te behalen en de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Ook worden er eisen gesteld aan de administratie van de werkgever. Zo moet naast de praktijkleerovereenkomst een aanwezigheidsregistratie worden vastgelegd. Denk dan bijvoorbeeld aan een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie. Ook moet er een administratie zijn waaruit de begeleiding van de leerling blijkt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , beoordelings,- en evaluatieverslagen.

Aanvragen
U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2015-2016 vanaf 2 juni 2016 tot en met 15 september 2016 (17.00 uur). U kunt uitsluitend via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag in te dienen.

Naast het handmatig invullen van het aanvraagformulier, kunt u ook door middel van het uploaden van een CSV-bestand, gegevens van maximaal 250 deelnemers tegelijk importeren. Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden kunt u nalezen op www.rvo.nl/praktijkleren.

0 Reacties

Laat een reactie achter