Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Glastuinbouw

Toepassing uitzondering ketenbepaling nieuwe cao Glastuinbouw
25 juli 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:09

Eerder bent u geïnformeerd over het 3-jarige akkoord van de cao Glastuinbouw. De nieuwe cao kent een regeling voor seizoencontracten voor een aantal teelt- en productie gebonden functies, waarmee wordt afgeweken van de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Seizoenmedewerkers kunnen zo makkelijker door de glastuinders zelf in dienst genomen worden.

Belangrijk is dat de gemaakte cao-afspraken pas door leden (van LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum) kunnen worden toegepast als de cao-tekst definitief is én is aangemeld bij het ministerie van SZW. Verder komt in de cao-tekst te staan onder welke voorwaarden de uitzondering op de ketenbepaling voor deze seizoenmedewerkers kan worden toegepast. Bijvoorbeeld voor welke functies de verkorte tussenpoos kan worden toegepast en vanaf welke datum. De wijzigingen kunnen pas worden toegepast door niet-leden wanneer de cao en de desbetreffende bepalingen ook algemeen verbindend zijn verklaard (AVV) door het ministerie van SZW.

De cao kent tevens een nieuwe vereenvoudigde arbeidstijdenregeling in de vorm van een jaarurenmodel en een nieuwe toeslagentabel voor overwerk en werk buiten de reguliere bedrijfstijd. Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw hebben wij vragen ontvangen over de inhoud van de nieuwe arbeidstijdenregeling en wanneer deze in werking treedt. Momenteel zijn de betrokken partijen druk bezig met de redactie van de nieuwe cao-tekst. Het advies is om de officiële definitieve cao-tekst af te wachten en onze berichtgeving hierover te volgen. Wel attenderen wij u er graag op dat de cao-lonen per 1 augustus 2016 met 2,25% stijgen.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088 – 888 66 88 of via info@werkgeverslijn.nl.

0 Reacties

Laat een reactie achter