Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Met het percentage van 10,15% worden de wettelijk minimum (jeugd)lonen verhoogd op 1 januari 2023. Dat is een forse sprong. Het bruto uurloon bij een werkweek van 38 uur stijgt van €10,67 naar €11,75. Deze flinke verhoging heeft de overheid bepaald om de koopkracht te ondersteunen.

In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen van deze verhoging groot. Omdat er in onze sector met name in het seizoenswerk veel op WML-niveau wordt gewerkt merken werkgevers deze stijging van het loon en ook de daarmee samenhangende werkgeverslasten behoorlijk. Bovendien heeft de verhoging ook effecten op de verschillende loongebouwen van de cao’s. Op deze pagina zetten we alle belangrijke informatie op een rij.

lto nederland logo

Verhoging WML, dit vindt LTO Nederland ervan

Het bericht over het in één keer verhogen van het minimumloon met ruim 10%, is destijds ingeslagen als een bom. En nog steeds maken werkgevers zich grote zorgen. Vooral omdat de land- en tuinbouw zich al in zeer zwaar weer bevindt. De verhoging van het minimumloon heeft daarnaast grote gevolgen voor de loongebouwen. Dat is een maatregel die je er zo gratis en voor niets bij krijgt, maar waar we wel iets mee moeten aan de cao-tafel.

LTO Nederland is op zichzelf niet tegen het verhogen van de lonen van werknemers. Het is wel belangrijk dat je oog blijft houden voor de omstandigheden binnen een sector.

Lees meer

Wat zijn de nieuwe bedragen van het WML?

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Hieronder tref je de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2023:

Leeftijd38 uur per week
21 jaar en ouder€ 11,75
20 jaar€ 9,40
19 jaar€ 7,05
18 jaar€ 5,88
17 jaar€ 4,65
16 jaar€ 4,06
15 jaar€ 3,53

(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. Klik hieronder op ‘Minimum loon per maand, week en dag’ voor de officiële bedragen.

Minimumloon per maand, week en dag

Kijk hier wat het wettelijk minimum(jeugd)loon is bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023:

LEEFTIJDJEUGDLOON-
PERCENTAGE
PER MAANDPER WEEKPER DAG
21 jaar en ouder100%€ 1.934,40€ 446,40€ 89,28
20 jaar80%€ 1.547,50€ 357,10€ 71,42
19 jaar60%€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57
18 jaar50%€ 967,20€ 223,20€ 44,64
17 jaar39,5%€ 764,10€ 176,35€ 35,27
16 jaar34,5%€ 667,35€ 154,00€ 30,80
15 jaar30%€ 580,30€ 133,90€ 26,78

(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)

Impact op het loongebouw van de cao

De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft tot gevolg dat bij elke cao een aantal treden van het loongebouw onder de WML-grens uitkomen. Het is niet toegestaan om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen, dus dat betekent dat deze treden verhoogd moeten worden naar €11,75. Dat betekent dus ook dat verschillende treden een gelijk uurloon kennen. Bovendien ontstaat de situatie dat voor een aantal werknemers een loonsverhoging per 1-1-2023 geldt, maar voor anderen niet. Onderstaand zetten we op een rij om welke treden het gaat en wat desbetreffende sociale partners hierover zeggen.

De cao Glastuinbouw heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. Partijen hebben inmiddels verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een nieuwe cao. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft tot gevolg dat de eerste 5 treden van schaal B onder het wettelijk minimum uurloon uitkomen. Voor werknemers in deze treden wordt per 1 januari 2023 het uurloon verhoogd naar €11,75. Daarmee ontstaat de situatie dat de werknemers ingeschaald in B1 t/m B5 allemaal een gelijk uurloon hebben. Voor werknemers in schaal C trede 1 betekent het ook een kleine verhoging, van €11,72 naar €11,75.

De jeugdlonen in schaal B en C moeten ook worden aangepast, de jeugdlonen worden namelijk berekend met een percentage van trede 1.

Download hier het PDF-bestand: Looncijfers-cao-Glastuinbouw WML 1-1-23

De cao Open Teelten heeft een looptijd t/m 28 februari 2023. Door de verhoging van het wettelijk minimumloon komen de treden B0 (eerste en tweede half jaar), B1, B2 en C0 (eerste en tweede half jaar) onder het wettelijk minimumloon uit. De lonen in deze treden moeten per 1 januari 2023 worden verhoogd naar €11,75. Voor beide schalen moeten ook de jeugdlonen worden aangepast, aangezien deze worden berekend over trede 0.

Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen sociale partners over een nieuwe cao. Hierover is een update bericht gemaakt. Die lees je hier. Zodra wij meer informatie hebben, melden wij dit direct.

De cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd t/m 31 december 2023. De verhoging van het WML heeft tot gevolg dat de uur- en maandlonen van trede B1 onder het wettelijk minimumloon komen te liggen. De lonen van werknemers in deze schaal moeten dus worden verhoogd naar ten minste €11,75. Daarmee moeten ook de jeugdlonen van schaal B worden aangepast, deze worden berekend op basis van trede 1.

Let op! De onderstaande loontabel is gebaseerd op de cao-verhoging per 1 januari 2023 van 2,75% zoals afgesproken in de cao Productiegerichte Dierhouderij. Er is echter ook een werkafspraak opgenomen in de cao Productiegerichte Dierhouderij over een compenserende loonsverhoging vanwege inflatie. Het kan dus zijn dat de loontabel per 1 januari 2023 nog verandert. Wij houden je daarvan uiteraard op de hoogte.

Download hier het PDF-bestand: Looncijfers-cao-Productiegerichte-Dierhouderij WML 1-1-23-1

Vraag en antwoord

Lees hieronder in de FAQ de meestgestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de WML.

Wet minimumloon 2023

Het kan zijn dat hier (nog) geen afspraken voor zijn gemaakt in jouw cao. Je bent altijd vrij om positief voor de werknemer af te wijken van een cao. Als je nu een loonsverhoging wilt geven dan mag dat uiteraard. Maar wees je er wel van bewust dat toekomstige cao-verhogingen altijd moeten worden berekend over de feitelijke lonen. Verhoog je nu de lonen, dan geldt die cao-verhoging dus over het nieuwe, hogere loon.

Het is ook mogelijk een eenmalige uitkering uit te betalen. Hiervoor kun je gebruik maken van de vrije ruimte, dit bedrag mag je als werkgever onbelast besteden. In 2023 is de vrije ruimte in de WKR tijdelijk verruimd tot 3%.

Ja. Sinds 3 januari 2022 maken eenmalige uitkeringen deel uit van de inlenersbeloning. Dit staat ook opgenomen in de cao’s voor uitzendkrachten (cao ABU en cao NBBU). Als alle werknemers van een bedrijf recht hebben op een eenmalige uitkering, dan moet deze ook worden verstrekt aan de uitzendkrachten. Ook als het om een deel van het personeel gaat, bijvoorbeeld alle werknemers in een specifieke functie, dan hebben uitzendkrachten in diezelfde functie ook recht op de uitkering.

In de cao’s zijn rekenregels vastgelegd. Alle drie de cao’s kennen de rekenregel dat de jeugdlonen gebaseerd worden op de eerste vakvolwassen trede van de schaal. Door daar de jeugdloonpercentages overheen te leggen bereken je de jeugdlonen. Omdat nu voor een aantal schalen de eerste trede moet worden verhoogd om niet onder het WML uit te komen worden ook de bijbehorende jeugdlonen verhoogd.

De bedragen bij het wettelijk minimumloon blijven ieder jaar op 1 januari en 1 juli geïndexeerd worden.

Minimumuurloon vanaf 1 januari 2024

Het wettelijk minimumuurloon wordt vanaf 1 januari 2024 voor iedereen gebaseerd op een werkweek van 36 uur. In onze sectoren kennen we nu nog een werkweek van 38 uur, het minimum weekloon wordt dus gedeeld door 38 uur. Per 1 januari 2024 wordt dit gedeeld door 36 uur. Voor alle werknemers in Nederland in alle sectoren wordt het wettelijk minimum uurloon dan gelijk.

Gerelateerde berichten

Rekenmachine
Lonen en vergoedingen per 1 januari 2023

Deze inhoud is uitsluitend beschikbaar voor cao-abonnementhouders van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement. Klik…

Steve Fok LTO Nederland
Verhoging WML: dit vindt LTO Nederland ervan

Het bericht over het in één keer verhogen van het minimumloon met ruim 10%, is destijds ingeslagen als een bom.…

Lonen en vergoedingen cao Groen, Grond en Infrastructuur per 1 januari 2023

Deze inhoud is uitsluitend beschikbaar voor cao-abonnementhouders van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement. Klik…

Kool snijden
Invloed wijziging WML op loongebouw cao Open Teelten per 1 januari 2023

Deze inhoud is uitsluitend beschikbaar voor cao-abonnementhouders van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement. Klik…

Werkzaamheden in varkensstal
Invloed wijziging WML op loongebouw cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023

Deze inhoud is uitsluitend beschikbaar voor cao-abonnementhouders van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement. Klik…

Werkzaam op kantoor
Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Deze inhoud is uitsluitend beschikbaar voor cao-abonnementhouders van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Lees hier meer over het cao-abonnement. Klik…

Kool snijden
Invloed wijziging WML op loongebouw cao Open Teelten per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt de overheid het minimumloon met 10,15%. Hierdoor komen een aantal treden van het loongebouw van de cao Open Teelten onder het wettelijk minimumloon te liggen.

Werkzaamheden in varkensstal
Invloed wijziging WML op loongebouw cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 verhoogt de overheid het minimumloon met 10,15%. Hierdoor komen de uur- en maandlonen van trede B1 van de cao Productiegerichte Dierhouderij onder het wettelijk minimumloon te liggen.

Werkzaam op kantoor
Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023 zijn bekend.