Stevig crisispakket corona

Stevig crisispakket corona
18 maart 2020 Maartje Jager

Het kabinet kondigde vandaag een stevig pakket aan om bedrijven en werkenden de coronacrisis door te helpen. De maatregelen van het kabinet sluiten aan op de wensen die LTO Nederland en andere werkgevers- en werknemersorganisaties afgelopen dagen deelden. Het is goed dat het kabinet oog heeft voor de positie van de boer en tuinder. Zo wordt de Borgstellingsregeling Landbouw verruimd en worden op het gebied van arbeid belangrijke stappen gezet. Ook is er aandacht voor de inkomenspositie van boeren en tuinders in de keten. De genomen maatregelen zijn het begin en vergen telkens aanscherping op basis van de situatie. Het doel moet zijn om (agrarische) bedrijven die met gigantische omzetverliezen te maken hebben in de benen te houden. Een passende compensatieregeling is daarbij onontbeerlijk.

“Onze inzet is dat boeren en tuinders ruimhartig en snel gebruik kunnen maken van deze crisismaatregelen. In verschillende deelsectoren vallen al zware klappen. Met dit miljardenpakket onderschrijft het kabinet de urgentie. Het is nu zaak dat de steun ook zo snel mogelijk op de goede plek komt – de concrete uitwerking is ontzettend belangrijk,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. “Met dit pakket komt het kabinet tegemoet aan een aantal belangrijke wensen die we vanuit de Stichting van de Arbeid hebben gedeeld. Tegelijkertijd is er nog heel veel werk aan de winkel. Deze crisis zal voor niemand gemakkelijk worden.”

Borgstellingsregeling Landbouw
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet geeft aan dat de verruiming snel wordt opengesteld. LTO Nederland heeft hiervoor gepleit omdat het een belangrijk vangnet is om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Die verruiming kan essentieel zijn voor agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Redelijkheid in de keten
In deze uitzonderlijke tijden roept het kabinet alle ketenpartijen op om redelijkheid te betrachten in de prijsonderhandelingen, zodat de primaire producent – die vaak prijsnemer is – niet onevenredig hard wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Expliciet noemt het kabinet het voorbeeld van Aldi Duitsland om juist in deze onzekere tijden een hogere prijs voor melk aan leveranciers te betalen, hetgeen in Nederland navolging verdient. Breder geldt dat het bedrijfsleven coulance kan betrachten bij het innen van rekeningen van getroffen partijen en sectoren. Dit sluit volledig aan bij de inzet van LTO Nederland in gesprekken met de ketenpartners van de primaire sector.

Behoud voldoende arbeidskracht
De steun- en liquiditeitsmaatregelen kunnen een deel van de oplossing zijn voor agrarisch ondernemers die in de knel komen. Tegelijkertijd waarschuwt LTO Nederland dat het beschikbaar houden van voldoende handen voor de oogst en teelt in de land- en tuinbouw prioriteit moet zijn. Er wordt op dit moment door LTO een inventarisatie uitgevoerd onder agrarische werkgevers om beter zicht te krijgen op de situatie. De signalen zijn zorgwekkend, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. LTO Nederland roept het kabinet op om zich, ook in Europees verband, hard te maken voor vrij verkeer van personen die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening.

Miljardenschade
De economische schade door de coronacrisis zal in de land- en tuinbouwsector in de miljarden lopen, onder andere door gezondheidsmaatregelen zoals het sluiten van eet- en drinkgelegenheden, vastlopende logistiek door het annuleren van vluchten en afvaarten, en quarantainemaatregelen in het buitenland. Met de vandaag aangekondigde maatregelen worden urgente problemen op het gebied bijvoorbeeld liquiditeit geadresseerd. Tegelijkertijd zijn er nog heel veel zorgen over de langetermijngevolgen – waaronder gigantisch omzetverlies – van de zich nog steeds uitbreidende crisis. LTO Nederland roept op om de compensatieregeling ook voor land- en tuinbouwondernemingen ruimhartig voor toe te passen.

LTO Nederland blijft betrokken bij de uitwerking van het vandaag aangekondigde pakket en de nog te nemen stappen. Met het kabinet wordt gekeken wat extra nodig is en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Met het kabinet is ook afgesproken dit waar nodig later aan het pakket toe te voegen.

Alle informatie over de gevolgen van Corona voor werkgevers vindt u op www.werkgeverslijn.nl/corona.

0 Reacties

Laat een reactie achter