Bel: 088 888 66 88

Stand van zaken certificering huisvesting, inhouding huisvestingskosten en volmacht

Stand van zaken certificering huisvesting, inhouding huisvestingskosten en volmacht
23 februari 2017 Yara Peters

LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) ontwikkelen voor ondernemers in de cao Open Teelten en Glastuinbouw twee alternatieven voor de certificeringsvereisten van huisvesting voor seizoenarbeiders. Het beperken van de administratieve lasten, de kosten voor ondernemers en kwaliteitsborging zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Dit hebben de organisaties tijdens het overleg op vrijdag 17 februari jl. met (Inspectie) Sociale Zaken en Werkgelegenheid ((I)SZW) met elkaar afgesproken. SZW heeft daarnaast aangegeven dat ‘verrekenen’ alsnog gelijk kan worden geschakeld met ‘inhouden’. Ondernemers die eigen huisvesting aanbieden kunnen de kosten die voor huisvesting in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw zijn genoemd, dus gewoon (onder voorwaarden) blijven verrekenen. Dit wordt nu alleen ‘inhouden’ genoemd. Op 27 februari 2017 komen de partijen opnieuw bij elkaar voor een vervolgoverleg.

Problemen inhouden/verrekenen kosten
De grote problemen die ondernemers op dit moment ervaren met de Wet aanpak Schijnconstructies (WAS) en de voorwaarden uit de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van 1 januari 2017 die daar bij hoort, vormden de aanleiding van het overleg op 17 februari. Dit heeft voornamelijk te maken met het inhouden of verrekenen van de kosten voor huisvesting via het wettelijk minimumloon (WML). Ondernemers in de Open Teelten en de Glastuinbouw kunnen nu niet voldoen aan de voorwaarde van de AMvB dat huisvesting overeenkomstig aan de voorwaarden in de cao gecertificeerd dient te zijn. Daarnaast was er onduidelijkheid of de verrekening van de huisvestingskosten nog wel mocht.

Wet Aanpak Schijnconstructies en AMvB
De hoofdregel in de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat de kosten die werkgevers maken om zorgverzekering en huisvesting te regelen voor hun seizoenarbeiders niet mogen worden ingehouden op de betaling van het wettelijk minimumloon. De genoemde AMvB regelt echter dat onder toepassing van de voorwaarden voor huisvesting en kosten zorgverzekering een uitzondering kan worden gemaakt en men wel kan inhouden.

Voorwaarden AMvB
Om de huisvestingskosten te mogen inhouden zijn drie voorwaarden vastgesteld: 1) er moet een volmacht van de werknemer zijn, 2) de huurovereenkomst moet in het bezit zijn van de werkgever en werknemer en 3) de huisvesting moet gecertificeerd zijn door een daartoe geaccrediteerde instelling op basis van in de cao vastgestelde normen of de huisvesting dient van een woningbouwvereniging te zijn.

Volmacht en huurovereenkomst
Door de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is in samenwerking met LTO Nederland een concept model van een volmacht ontwikkeld. SZW zal op deze volmacht spoedig een reactie geven en daarna zal de Werkgeverslijn de volmacht breed verspreiden en op hun website plaatsen. Ook zal er een voorbeeld van een huurovereenkomst worden ontwikkeld.

Gecertificeerde huisvestingsnormen
In de cao Glastuinbouw en cao Open Teelten is zoals gezegd opgenomen dat aangeboden huisvesting moet voldoen aan de wettelijke en gemeentelijke eisen. In de cao is echter niet geregeld dat de huisvesting gecertificeerd dient te zijn zoals dit in de AMvB is aangegeven. De cao trad eerder in werking dan de AMvB en daardoor is dat op dit moment nog niet geregeld. Ondernemers moeten dus nu vanwege de AMvB de huisvesting overeenkomstig de cao normen laten certificeren.

De werkgevers die onder de genoemde cao’s vallen, hebben daarom nu het probleem dat er geen, op de cao normen geaccrediteerde instelling is die de huisvesting kan certificeren. Deze certificering kan ook niet via de Stichting Normering Huisvesting (SNF). Het SNF keurmerk kan niet gebruikt worden aangezien dit keurmerk, in lijn met de keuzes van de cao-partijen Open Teelten en Glastuinbouw in het verleden, niet in de agrarische cao’s is opgenomen.

Bron: LTO Nederland

Tip: bekijk onze veelgestelde vragen en antwoorden over de Wet Aanpak Schijnconstructies!

0 Reacties

Laat een reactie achter