Quotumregeling

Quotumregeling
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:36

Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de Quotumregeling. De Quotumregeling kan ingaan als het aantal banen in de Banenafspraak niet wordt gehaald. De quotumheffing kan voor het eerst ingaan vanaf 2017 omdat in 2016 wordt beoordeeld of de aantallen banen voor 2015 per sector (markt of overheid) zijn gehaald. Voor de duidelijkheid, zolang de werkgevers de afgesproken aantallen banen elk jaar realiseren blijft de Banenafspraak gelden, en geldt de quotumheffing niet.

Verschillen tussen de Banenafspraak en de Quotumregeling
De verschillen tussen de Banenafspraak en de Quotumregeling vindt u in de onderstaande tabel.

Banenafspraak Quotumregeling
Vrijwillige afspraak (sociaal akkoord) Wettelijke ‘stok achter de deur’
Alle werkgevers kunnen banen realiseren Alleen van toepassing op werkgevers met 25 of meer medewerkers
Alleen onderscheid tussen sector overheid en sector markt van belang Heffing op individueel werkgeversniveau
Inleenverbanden toegerekend aan inlenende sector. Voor detacheringen vanuit de sw-sector geldt de eis van herbezetting door de nieuwe voorziening beschut werk. Inleenverbanden toegerekend aan individuele inlenende werkgever met 25 werknemers of meer (werkgevers die per jaar meer dan 40.575 verloonde uren via de loonaangifte verantwoord hebben. Dit hoeft dus niet per definitie hetzelfde te zijn als 25 werknemers)
1. Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
2. Mensen met een Wsw-indicatie;
3. Wajongers met arbeidsvermogen
4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
Dezelfde doelgroep als bij de Banenafspraak. Toegevoegd is de groep:
5. Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met voorziening wel.

Bij de Banenafspraak wordt gekeken of de werkgevers op landelijk niveau de aantallen extra banen (ten opzichte van de nulmeting) hebben gerealiseerd. Per sector (markt/overheid) wordt gekeken of de werkgevers voldoende mensen uit de doelgroep hebben geplaatst. Alle werkgevers kunnen zorgen voor de extra banen, ook werkgevers met minder dan 25 werknemers. Bij de quotumheffing gaat het om individuele werkgevers met 25 werknemers of meer. Per individuele werkgever wordt gekeken of hij aan zijn verplichting heeft voldaan. Die verplichting is dat hij voldoende mensen in dienst heeft conform het percentage dat in dat jaar voor zijn sector geldt.

Uitzondering kleine werkgevers
Wanneer de Quotumregeling gaat gelden, kunnen alleen werkgevers met 25 of meer werknemers met de quotumheffing te maken krijgen. Of een bedrijf daaronder valt, stelt het UWV op de volgende manier vast. Het aantal van 25 werknemers wordt uitgedrukt in verloonde uren. Per jaar wordt hiervoor de grens van 40.575 uur aangehouden (1.623 uur per kalenderjaar (31,1 uur per week) per werknemer maal 25 werknemers). Aan de hand van de polisadministratie stelt het UWV vast of het bedrijf dit aantal verloonde uren heeft verantwoord in de loonaangifte. Als werkgever zijnde kunt u ook zelf bepalen of het aantal verloonde uren in uw bedrijf meer of minder bedraagt dan die 40.575 per jaar, omdat uzelf het aantal verloonde uren in de loonaangifte opneemt. Als de quotumheffing wordt geactiveerd, informeert het UWV de werkgevers met 25 werknemers of meer werknemers wie van hun werknemers tot de doelgroep behoren. Werkgevers kunnen natuurlijk ook net als bij de Banenafspraak zelf nagaan of zij mensen in dienst hebben die in het doelgroepregister zijn opgenomen.

0 Reacties

Laat een reactie achter