Quotumheffingspercentage en heffing

Quotumheffingspercentage en heffing
10 november 2016 Admin

Laatste update: 7 december 2016, 16:36

In het jaar voordat de quotumheffing gaat gelden, bepaalt het ministerie SZW op basis van een formule het quotumpercentage. Dit percentage kan voor de sector overheid een ander percentage zijn dan voor de sector markt. In het sociaal akkoord is bepaald dat voor de quotumregeling ingaat, er eerst overleg is tussen het Rijk, de gemeenten en de sociale partners. Op grond daarvan neemt het kabinet een besluit. Dit besluit legt het kabinet eerst voor aan de Tweede Kamer. Het quotumpercentage wat was opgenomen in het regeerakkoord geldt dus niet meer.

Als blijkt dat werkgevers onvoldoende banen hebben gerealiseerd volgens de Banenafspraak kan er dus een quotumheffing in werking treden. Dit betekent dat individuele werkgevers dan de heffing gaan betalen voor niet vervulde banen. Welke percentage gaat gelden en hoeveel werknemers een werkgever dus in dienst moet hebben, of om precies te zijn, hoeveel verloonde uren er moeten komen voor mensen uit de doelgroep is nu nog niet aan te geven. Dat percentage hangt af van het jaar waarin de quotumheffing geldt, het aantal banen dat werkgevers op grond van de banenreeks moeten realiseren, en het tekort tijdens de Banenafspraak. De berekening van het quotumpercentage volgt uit de Banenafspraakreeks.

Ook bij de Quotumregeling moeten er uiteindelijk 100.000 extra banen in de markt bijkomen. Bij de berekening van het quotumpercentage gaat het dan om de verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen dat conform de Banenafspraak moet worden ingevuld door mensen uit de doelgroep, ten opzichte van het totale aantal werknemers in de marktsector. Beide aantallen worden uitgedrukt in verloonde uren. Aangezien het totale aantal werknemers in Nederland kan fluctueren, is het nu nog niet aan te geven welk percentage straks gaat gelden.

Quotumheffing en inning
De heffing bedraagt 5.000 euro per niet vervulde (volledige) arbeidsplaats (van omgerekend 1.331 uren per jaar, 25,5 uur per week) voor iemand uit de doelgroep. Een werkgever moet deze heffing jaarlijks betalen als hij niet voldoet aan het quotumpercentage. Als het niet om een volledige arbeidsplaats gaat, bedraagt de heffing een deel van dit bedrag (naar rato).

De quotumheffing is een aparte heffing voor de werknemersverzekeringen. Het UWV heeft de gegevens voor welke werkgevers de quotumregeling geldt en weet welk quotumpercentage van toepassing is. Het UWV stelt vervolgens jaarlijks vast of een werkgever heeft voldaan aan het geldende percentage. Als dat niet het geval is, bepaalt het UWV daarop de hoogte van de heffing voor deze werkgever. Het UWV berekent dit op basis van de formule die in de wet is opgenomen. De Belastingdienst verzendt de heffingsbeschikking en int de heffing. U kunt als werkgever in bezwaar en beroep gaan bij de Belastingdienst.

0 Reacties

Laat een reactie achter