5x vraag & antwoord over de cao

1. Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, arbeidstijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). In de agrarische sector zijn meerdere zogenaamde bedrijfstak cao’s afgesloten: Glastuinbouw, Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij.

2. Is het toepassen van een cao verplicht?

Na het sluiten van een cao-akkoord geldt de cao in eerste instantie alleen voor de leden van de werkgeversorganisatie die cao afsluiten. Ook werkgevers die in de arbeidsovereenkomst van hun werknemer de cao van toepassing verklaren zijn dan gebonden aan de nieuwe cao. Na het sluiten van een cao-akkoord wordt algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit proces neemt minimaal 8 weken in beslag. Wordt er na deze periode toestemming gegeven voor AVV dan geldt de cao vervolgens voor alle werkgevers in die sector en wordt de cao dus verplicht.

3. Hoe weet ik welke cao ik moet toepassen?

In artikel 1 van de agrarische cao’s wordt vermeld wat de werkingssfeer van de cao is. Hieruit kan worden afgeleid wat voor soort bedrijven de cao moet toepassen. De Werkgeverslijn kan u adviseren bij de vraag welke cao er voor uw bedrijf van toepassing is.

4. Wat is het voordeel van een cao?

Cao’s zorgen voor duidelijkheid en stabiliteit. Je hoeft als werkgever niet alles zelf te regelen, veel voorwaarden en afspraken zijn al vastgelegd in de cao. Bovendien perkt een cao de concurrentie in door gelijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Daarnaast is een ander voordeel dat het mogelijk is om van een aantal wettelijke regelingen af te wijken bij cao. Voor de agrarische sector is dit bijvoorbeeld het geval bij de wettelijke ketenbepaling. Deze is voor seizoensarbeiders verkort in de cao’s Glastuinbouw en Open Teelten. Ook zijn zaken als een arbocatalogus en een cafetariaregeling mogelijk omdat er een sectorale cao afgesloten is.

5. Heeft een cao nawerking?

Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen een gebonden en ongebonden werkgever. Een werkgever is gebonden aan de cao als hij lid is van één van de werkgeversorganisaties die cao heeft afgesloten of als de cao van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. In deze twee gevallen heeft de cao nawerking. Een ongebonden werkgever is een werkgever die de cao alleen dient toe te passen door algemeen verbindend verklaring. Algemeen verbindend verklaring loopt altijd af op dezelfde dag dat de cao ook afloopt. Algemeen verbindend verklaring heeft geen nawerking, dus de ongebonden werkgever is na afloop van de looptijd van de cao niet meer verplicht deze toe te passen. Let op! Nawerking van cao’s is heel gecompliceerd. Vraag altijd om advies als het gaat om nawerking!