Cao-onderhandelingen

Laatste update: 31 december 2020, 12:09

In de agrarische sector zijn meerdere cao’s van toepassing zoals de cao Glastuinbouw, cao Open Teelten en de cao Productiegerichte Dierhouderij. Wie sluit deze cao’s af en wie bepaalt wat er wordt afgesproken in een nieuwe cao? Hoe weet u of u een cao moet toepassen? U leest er meer over op deze themapagina. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is zelf niet rechtstreeks betrokken bij de agrarische cao-onderhandelingen maar staat in nauw contact met de branche organisaties die de cao afsluiten. Bij vragen kunt u dan ook bellen naar de Werkgeverslijn land- en tuinbouw op 088 – 888 66 88 of stuur een e-mail naar info@werkgeverslijn.nl.

Cao Open Teelten

De cao voor de Open Teelten is afgelopen op zondag 29 februari 2020 en is voor leden automatisch met een jaar verlengd tot 1 maart 2021. De algemeen verbindend verklaring is wel afgelopen per 1 maart 2020. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn opgestart en er hebben inmiddels meerdere informele en formele gesprekken plaatsgevonden. Begin 2021 wordt dit traject verder vervolgd.

Cao Glastuinbouw

Na een lange periode van onderhandelingen hebben de werkgeverspartijen bij de cao Glastuinbouw in november 2020 een eindbod gedaan om te komen tot een nieuwe cao. De vakbonden hebben dit eindbod afgewezen. Wanneer en of de cao-onderhandelingen Glastuinbouw weer opgestart worden in 2021 is op dit moment nog onduidelijk.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Eind december is het eindbod van werkgevers door de achterban van FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen geaccepteerd. Hiermee wordt de cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2021 met één jaar verlengd. Werknemers krijgen 1% loonsverhoging en ook de vergoedingen worden met 1% geïndexeerd. Verder is een aantal protocollaire afspraken gemaakt. De cao geldt voor de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en de kuikenbroederijen. Deze sectoren worden in de regiegroep vertegenwoordigd door LTO Nederland, COBK, POV en Envigo RMS.

 

Cao Paddenstoelen

De laatst afgesloten cao Paddenstoelen liep af per 1 januari 2005. In de loop der jaren zijn er meerdere pogingen ondernomen om tot een nieuwe cao te komen. Tot op heden is er geen akkoord bereikt. In deze sector is ook een klankbordgroep met werkgevers actief.

 

Hoe word ik als werkgever betrokken bij de totstandkoming van een cao?

Leden van de werkgeversorganisaties die de cao afsluiten kunnen invloed uitoefenen op de de inhoud van de cao. Dit is per sector geregeld. Voor de sector glastuinbouw geldt bijvoorbeeld dat er door Glastuinbouw Nederland en Plantum een ondernemersgroep arbeid en pensioen is samengesteld. Deze ondernemersgroep bestaat uit werkgevers uit verschillende deelsectoren van de glastuinbouw. Zo vormt de ondernemersgroep een goede afspiegeling van de gehele sector en ontstaat er een beeld van prioriteiten en wensen die er leven in de sector. Hierdoor wordt vastgesteld wat de belangrijkste punten zijn voor de cao-onderhandelingen.

De sector Open Teelten kent een zogenaamde regiegroep. Hierin hebben vertegenwoordigers uit de verschillende deelsectoren zitting. Ook zijn er voor de sectoren bloembollen en fruitteelt werkgeverscommissies actief. Zij zorgen dat de regiegroep gevoed wordt met input vanuit de praktijk, zodat de onderhandelingspunten voor een nieuwe cao helder worden. In de sector Productiegerichte Dierhouderij is ook een regiegroep actief.

Als lid van een werkgeversorganisatie (o.a. LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Anthos, Plantum) kunt u dus invloed uitoefenen op de inhoud van de cao door uw opmerkingen en wensen door te geven aan de regiegroep. U kunt ook altijd bij de Werkgeverslijn terecht om uw input voor de nieuwe cao door te geven. De adviseurs van de Werkgeverslijn zorgen er dan voor dat het op de juiste plek terecht komt.

 

De route naar een cao

De factsheet hierboven geeft aan wat de route is om te komen tot een nieuwe cao. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Twee werkgevers over cao-onderhandelingen

Namens LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland nemen deze twee werkgevers deel aan de cao-onderhandelingen. Bekijk hier het interview dat wij met hen afnamen in november 2019.

5x vraag en antwoord over de cao

Wilt u meer weten over wat een cao is en of u deze wel moet toepassen? Bekijk hier de 5 meest gestelde vragen over de cao.

Cao-abonnement

Door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt kunnen agrarische ondernemers gratis bellen met de Werkgeverslijn Land- en tuinbouw met al hun vragen over werkgeverschap en de agrarische cao’s. Wilt u meer en nooit meer de laatste informatie over de agrarische cao’s missen? Dan kunt u een abonnement afsluiten. Er zijn ook cao-abonnementen speciaal voor uitzendbureaus, payrollbedrijven, accountants en salarisadministratiekantoren die actief zijn in de agrarische sector. Kijk voor meer informatie over het cao-abonnement op www.werkgeverslijn.nl/cao-abonnement of bekijk onderstaand filmpje om meer te weten te komen.