NOW

Laatste update: 23 juli 2020, 09:37

Introductie

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken met omzetverlies te compenseren in de loonkosten. Op deze pagina leest u alle informatie die bekend is over de NOW. Bent u werkgever in de agrarische sector en heeft u vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via ons contactformulier of bel naar T 088 – 888 66 88.

NOW aanvragen: hoe werkt dat?

Bron: UWV

Wat houdt de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in?

De NOW is de directe vervanger voor de regeling werktijdverkorting (WTV). Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% kan de werkgever een subsidie ontvangen van maximaal 90% van de loonkosten. Werknemers moeten 100% doorbetaald krijgen.

De regeling geldt voor alle werkgevers met omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies. Bijvoorbeeld:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de NOW-subsidie 90% van de loonsom.
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de NOW-subsidie 45% van de loonsom.
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de NOW-subsidie 22,5% van de loonsom.

Een NOW-aanvraag kan worden ingediend bij het UWV. Het UWV zal in eerste instantie 80% voorschot uitkeren van de aangevraagde NOW-subsidie. Na afloop vindt er een beoordeling plaats van de feitelijke situatie en krijgen werkgevers een nabetaling of terugbetaling plaats op basis van het werkelijke omzetverlies en loonsom.

Op de website van Rijksoverheid vindt u een overzicht met algemene informatie over de regeling. Onderaan deze themapagina de veelgestelde vragen & antwoorden van werkgevers in de agrarische sector.

Alles wat u moet weten over de NOW 2.0

Bron: UWV

Hoofdlijnen NOW 2.0

 • Subsidie op loonkosten over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
 • Aanvraagtijdvak 6 juli 2020 tot en met 30 september 2020.
 • Referentiemaand loonsom maart 2020.
 • Aansluiting bij meetperiode omzetverlies NOW 1.0. Is NOW 2.0 1e aanvraag dan keuze uit: juni-sept, juli-okt of aug-nov.
 • Vergoeding werkgeverslasten d.m.v. 40% opslag.
 • Geen subsidie betreffende werknemers en geen boete bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Wel korting van 5% wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan bij ontslag voor 20 of meer werknemers.
 • Geen dividend of bonussen uitkeren in 2020.
 • Inspanningsplicht voor scholing.

Lees hier de officiële tekst van de NOW regeling 2.0 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 25 juni 2020.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Houdt de NOW 2.0 rekening met de typische loonsom-kenmerken van seizoensectoren?

Bij de verlenging van de NOW worden bedrijven met een seizoenspatroon tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand voor de loonsom is gekozen voor maart, in plaats van januari. De aanpassing is een positieve ontwikkeling voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden.

Voor bedrijven met een seizoenspatroon is ook een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, de loonsom van maart als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

Hoe wordt omzetverlies bepaald en over welke periode?

Voor de NOW 1.0 kan de werkgever NOW-subsidie aanvragen als hij tenminste 20% omzetverlies verwacht in de maanden maart, april en mei 2020. Wanneer de werkgever verwacht dat het effect van corona met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kon hij bij de NOW 1.0 de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later laten aanvangen. De tijdvakken waarin omzetverlies wordt verwacht wordt dan april tot en met juni of mei tot en met juli. Wordt door de werkgever ook subsidie aangevraagd voor de NOW 2.0 dan dienen de tijdvakken altijd op elkaar aan te sluiten.

De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden. Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld. Hier is ook een digitale tool voor beschikbaar via www.rekenhulpomzetverlies.nl.

Wie kan deelnemen aan de NOW 2.0?

Alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen kunnen NOW 2.0 aanvragen. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die een aanvraag voor de NOW 1.0 hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

Hoe verhoudt de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ zich ten opzichte van de NOW? 

Deze regeling is het antwoord van de overheid op o.a. de tekortkomingen van de NOW regeling voor de agrarische sector. LTO heeft die tekortkomingen stevig onder de aandacht gebracht van ministeries en politieke partijen. De regeling gaat een deel van het omzetverlies van bedrijven in de sierteelt en bepaalde delen van de voedingstuinbouw vergoeden. Aanvragen is mogelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor veel seizoensgebonden bedrijven en bedrijven die met uitzendbureaus werken lijkt deze regeling meer soelaas te gaan bieden dan de NOW. Voor meer informatie over de ‘Regeling Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’ kunt u terecht op onze themapagina of de website van RVO. Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u terecht bij de regionale LTO of de sectorale brancheorganisatie waar u bent aangesloten.

Wat houdt de inspanningsverplichting voor scholing bij de NOW 2.0 in?

De verplichting is gericht op het behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk verminderd of dreigt te verdwijnen is er ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen beschikbaar te stellen. Het kabinet werkt aan een crisispakket genaamd ‘NL leert door’ om hierbij te ondersteunen. Nadere informatie en voorlichting hierover heeft de overheid nog niet bekend gemaakt en volgt nog.

Wanneer wordt de NOW-subsidie uitbetaald?

Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat de aanvraag is ontvangen de eerste betaling te doen. Uw aanvraag moet wel volledig zijn. U ontvangt de NOW 2.0 subsidie in 2 termijnen van 2 maanden.

Hoe lang blijft de NOW 2.0 van kracht?

De NOW 2.0 loopt over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Aanvragen voor de NOW 2.0 kunnen vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

Hoe wordt de hoogte van de loonsom bepaald?

De aanvraag van het voorschot gebeurt op basis van het loonheffingennummer. Per loonheffingennummer wordt een voorschot verleend op basis van de SV-loonsom aangevuld met een vaste opslag van 30% (NOW 1.0) of 40% (NOW 2.0) in verband met overige werkgeverslasten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand (€ 9.538) per individuele werknemer in aanmerking genomen. Uitbetaling gebeurt uitsluitend naar het reeds bekende bankrekeningnummer dat gekoppeld is het aan loonheffingennummer.Wat niet tot de loonsom behoort zijn kosten voor de inhuur van uitzendkrachten en/of zzp’ers.

Kan ik, als ik medewerkers met een tijdelijke of een flexibele arbeidsovereenkomst in dienst heb, ook gebruik maken van de NOW?

Ja, de NOW regeling heeft betrekking op de loonsom. Medewerkers met een tijdelijk of oproepcontract vallen in de loonsom en daarmee is er ook recht op de NOW-subsidie. Belangrijke voorwaarde is dat voor deze medewerkers geen ontslag is aangevraagd. Het type arbeidsovereenkomst doet dus niet ter zake.

En hoe zit het met de kosten van uitzendkrachten?

De formele werkgever van uitzendkrachten is het uitzendbureau. Uitzendbureaus kunnen ook gebruik maken van de regeling NOW. De kosten van uitzendkrachten vallen bij de inleners niet in de loonsom. De inlenende werkgevers krijgt hiervoor geen subsidie. Voor werkgevers die veel met uitzendkrachten werken is dit een probleem. Dit knelpunt wordt door de Taskforce Arbeid opgepakt.

Hoe moet worden omgegaan met de transitievergoeding over de NOW-periode?

Voor de transitievergoeding blijven de gebruikelijke regels gelden, dus ook over de NOW-periode bouwt de werknemer recht op transitievergoeding op. Een deel van de werkgeverslasten wordt vergoed vanuit de forfaitaire opslag die gehanteerd wordt in de berekening van de hoogte van de subsidie.

Mijn loonsom in januari 2020 is veel lager dan in de andere maanden in het jaar. Wordt dit meegenomen in de subsidietoekenning?

Ja, dit is mogelijk geworden sinds de derde wijziging van de NOW 1.0 die op 20 mei jl. is gepubliceerd. Wanneer de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart. Dit komt tot uitbetaling bij de subsidievaststelling en niet bij het uitbetalen van het voorschot. Het UWV voert deze aanpassing automatisch door.

Noodpakket banen en economie

De NOW en de extra steunmaatregelen van LNV zijn enkele van de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. U treft hier een overzicht van het totale noodpakket. Heeft u vragen over een andere maatregel dan de NOW of extra steunmaatregelen LNV? Onze collega’s van de regionale LTO’s (LTO Noord, ZLTO of LLTB) of uw vaktechnische organisatie (Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, POV of Plantum) helpen u graag verder.  Kijk voor meer informatie in onze FAQ.