Nieuwe cao Open Teelten repareert Wet Werk en Zekerheid

Nieuwe cao Open Teelten repareert Wet Werk en Zekerheid
9 juni 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:01

LTO Nederland, NFO, KAVB en Anthos hebben met FNV en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over de cao Open Teelten. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017 en geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de akkerbouw, bollenteelt, boomteelt en handel in boomkwekerijproducten, fruitteelt, vollegronds tuinbouw en zomerbloementeelt. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over seizoenarbeid en het stimuleren van vaste arbeid.

Voor de Wet Werk en Zekerheid maakt de cao een uitzondering op de ketenbepaling voor seizoenarbeiders. Daardoor kan de ketenbepaling worden onderbroken door een periode van drie maanden, in plaats van de wettelijke zes maanden. Tijdelijke oogst- en productiemedewerkers kunnen daardoor vaker op hetzelfde bedrijf aan de slag, zonder dat dit leidt tot een vast arbeidscontract. Deze afspraak sluit aan bij de bestaande praktijk. Ook de ‘regeling voor de seizoenarbeider’ wordt gewijzigd, waardoor deze flexibeler kan worden toegepast.

De nieuwe cao stimuleert vaste arbeid door de introductie van een nieuwe startschaal op WML-niveau voor B-functies. Verder is afgesproken dat werkgevers en werknemers gaan onderzoeken hoe de zogeheten arbeidstijdenregeling gemoderniseerd kan worden. Ook willen partijen dat werknemers in de sector Open Teelten langer vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken: daarover zijn protocolafspraken gemaakt.

In de cao is een loonsverhoging afgesproken van 2,75 procent: 1,5 procent per 1 juli 2016 en 1,25 procent per 1 januari 2017. Daarnaast komt er een regeling voor doorbetaling van het derde jaar WW door en voor werknemers. Tot slot zijn er afspraken gemaakt rond het stimuleren van scholing van werknemers door middel van 150 opleidingsvouchers a 1.500 euro per stuk. Die kosten leiden overigens niet tot hogere premies voor de werkgevers.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter